Hebəre hay 4

1Zleezle na, Gazlavay taa guzley la amba ya mbəzkwa aa slam masa aŋga ma ɗiyndakwara ŋga məskey vaw. Mey a na, aa daha cəŋga. Anda keɗe, wakwa vaw, anja ndaw pal da wuzlah akwar ŋga mbəkey fa dəɓa ba. 2Ta wuzdamandakwara mey maaya ŋga Gazlavay la anda ata ma wuzdamatara a papaŋ ŋga papa aləkwa hay zleezle may. Ama ata na, mey a ta jənta daa ba, maja ata ma təɓmara mey a ta mevel pal daa ba. Anda keɗe, ta hətam ŋga mbəzey aa slam meməskey-vaw masa Gazlavay ma ɗiytara daa ba. 3Ama aləkwa na, ya ta təɓkwa mey a la. Anda keɗe, ya hətkwa ŋga mbəzey aa slam meməskey-vaw a la. Gazlavay taa guzley la da ray ndəhay masa ma təɓmara mey a ba, a ləvey: «Daa masa yah ma cey mevel heyey na, ya ta mbeɗey la, ya ləvey: “Kwa fa da mbəzam aa slam masa yah ma ɗiytara ŋga məskey vaw na, daa ba səlak.”» Ama Gazlavay na, ta ndəvda sləra aŋga sem dəga ŋga mezley ŋga bəla, ba diya? 4Ya sərkwa na, maja mawuzlalakaya da ray pas meməskey-vaw daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey: «Gazlavay ta kata sləra aŋga hay la tabiya ɗar maakwaw, ŋga ɗar maasala ha na, a məskey vaw.» 5Anda mawuzlalakaya heyey saya, a ləvey: «Kwa fa da mbəzam aa slam masa yah ma ɗiytara ŋga məskey vaw na, daa ba səlak.» 6Ndəhay ma cəndamara mey maaya ŋga Gazlavay teeseɗ na, ta hətam ŋga mbəzey aa slam masa Gazlavay ma ɗiytara ha na, daa ba, maja ata ma cənmar mey ba. Anda keɗe, ndəhay mekele a hətam ŋga mbəzey la aa slam meməskey-vaw a cəŋga. 7Maja ŋgene, Gazlavay ta pey ɗar mekele la, a zəla ɗar a «tasana». Fa dəɓa ha mevey ga, taa guzley la da ray ɗar a ta mey Davit. Mey a na, ara mey makadakaya heyey ma ləvey: «Da akwar fa cəndamara ɗay ŋga Gazlavay tasana na, ka da dəzlmata sləmay akwar hay ba.» 8Da fara fara Jesəwe ta handata papaŋ ŋga papa aləkwa hay la aa slam meməskey-vaw masa Gazlavay ma ɗiytara na, anja ŋgene, Gazlavay fa daa guzley da ray ɗar meməskey-vaw mekele fa dəɓa ha na, daa saba. 9Anda keɗe, ya sərkwa, ŋgada ndəhay ŋga Gazlavay na, meməskey-vaw daha. Meməskey-vaw a na, ara anda Gazlavay ma məskey vaw ŋga ɗar maasala ha. 10Yaw, kwa waawa ma mbəzey aa slam meməskey-vaw ŋga Gazlavay a na, a da məskey vaw fa dəɓa ŋga sləra aŋga anda Gazlavay ma məskey vaw fa dəɓa ŋga sləra aŋga may. 11Maja ŋgene, kakwa gədaŋ amba ya hətkwa membəzey aa slam meməskey-vaw masa Gazlavay ma ɗiya ha. Wakwa vaw amba kwa ndaw pal da wuzlah aləkwa a key həma a ray Gazlavay anda papaŋ ŋga papa aləkwa hay ba. Da daa ba na, ndaw aha a daa zəɗey. 12Mey ŋga Gazlavay na, aa ta gədaŋ, fa key sləra daa ndaw, a zəmey a fəna dəlaw masa mey a cew. Mey a na, a mbəzey kasl aa mevel ŋga ndaw anda dəlaw ma wunka mezəvey hay ŋga tetesl ma mbəzey kasl aa sasəraɓ. A wuzdərwa mewulkey daa mevel ŋga ndaw, asaya, a wuzdərwa cek masa ndaw ma wuɗey ŋga ka. 13Cek maɓakaya fa dey ŋga Gazlavay na, daa ba. Cek hay tabiya masa aŋga ma kata na, fa hətam fa dey aŋga maaya maaya. Cek hay tabiya masa aləkwa ma kakwa na, ya wuzdakwa la fa mey aŋga. 14Ndaw aləkwa mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay masa ma təpey a cakay Gazlavay a vaɗ na, daha. Ara Yesu, Bəzey ŋga Gazlavay. Maja ŋgene, jarakwa maaya maaya daa mey ŋga Gazlavay masa aləkwa ma təɓkwa ta masa aləkwa ma wuzdakwa fa mey ŋga ndəhay tabiya. 15Ndaw aləkwa mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay a ta sərfandakwar dey-ceceh la daa banay aləkwa maja aləkwa ndəhay masa-bəle hay. Aŋga na, ta sərey banay la anda aləkwa, ta jadamara la ŋga betey dey weewe ta fa cek hay mekele mekele ŋga key mebərey, ama kwa ta key mebərey daa ba. 16Anda keɗe, ŋgəchakwa ŋgada fa Bay Gazlavay, ndaw masa ma wuɗta ndəhay kalah. Ŋgəchakwa ta mandərzay daa dey daa ba amba a sərfandakwar dey-ceceh, a kandakwar maaya, a jənndakwar ta pas masa aləkwa daa banay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\