Hebəre hay 6

1Maja ŋgene, nakwa fa mey fa mey, sasərkakwa cek masa ŋga ndəhay mahura hay. Ya da njakwa daa meesərkey ŋga ndəhay masa ma sərmara mey ŋga Kəriste təlam ba. Aləkwa taa sərkakwa cek hay masa ŋgeeme daa metəɓey mey ŋga Yesu Kəriste cay. Anda meləvey, aləkwa taa sərkakwa cay da ray membəkey mekey cek ma hendey ndaw aa meməcey, asaya, da ray mepey Gazlavay ŋga ndaw fara fara. 2Aləkwa taa sərkakwa cay da ray baptem mekele mekele, da ray mepey har a ray ndəhay, da ray masləkɗawa ŋga ndəhay daa meməcey, leŋ da ray sariya masa Gazlavay ma da ɗəsla ma da njey ŋga sərmataw. 3Ahaw, nakwa fa mey fa mey! Da Gazlavay ta təɓa la na, ya daa sərkakwa meesərkey ŋga ndəhay mahura hay dəɓa. 4Ndəhay masa ma mbəɗmar dəɓa sem a Gazlavay na, a gwamara a vəhmawa ŋgaa cəfɗey ambahw fa Gazlavay saya na, kwara? Ta njam la dey pal daa meweɗey ŋga Gazlavay. Cek da vaɗ masa Gazlavay ma vəldatara ŋgada ndəhay aŋga hay na, taa cəkdamara la. Mesəfney ŋga Gazlavay ta sawa la a ray ata may. 5Ta sərmara la mey ŋga Gazlavay na, ara mey maaya fara fara. Asaya, ta sərmara maazla hay ma da kam ŋgada fa mey la. 6Ama, ta ŋgene he cəpa, ta mbəɗmar dəɓa sem a Gazlavay cəŋga. Ndəhay a, a gwamara ŋga vəhmawa ŋgaa cəfɗey ambahw fa Gazlavay saba, maja da ndaw ta mbəɗar dəɓa sem a Gazlavay na, a key ŋgene, anda a dəra Bəzey ŋga Gazlavay fa hwadam mazlaŋgalakaya saya. Asaya, a key ŋgene, anda a cəɗa fa mey ŋga ndəhay. 7Wulkakwa da ray ley cey! Ley masa var fa pey da hwaɗ a maaya maaya na, cek daa ley a, a key maaya maaya ŋgada ndaw ŋga ley a. Anda keɗe, a wuzwa maaya ŋga Gazlavay aa da ray ley a. 8Ama da ley a, guzer ta hatak ta təɓa sem na, ŋgene ara ley maaya ba. Ley a fa da njey ga daa ba, Gazlavay a da nəsa, a da mbəkda aa kusaf, fa dəɓa ha, awaw a daa wura kəlmeɗek! 9Jam aɗaw hay, kwa da yaa guzlmakwar anda keɗe na, ya sərmara fara fara, akwar daa cəveɗ maaya masa ma da ləhdakwar. 10Gazlavay na, ara ndaw ma key cek ta cəveɗ e, aa fa sərfada sləra maaya masa akwar ma kamara. Asaya, aa fa sərfada akwar fa wuɗmara. Akwar fa wuzdamərwa mewuɗey-vaw akwar a ta fa sləra masa akwar ma kamara zleezle ŋgada ndəhay mekele daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu. Kwa wure keɗe, akwar fa kamara kəne. 11Ya wuɗam na, kwa waawa da wuzlah akwar a key gədaŋ ŋga njey kəne haa mendəvey a, ka da gəram ba, amba ka hətam cek hay tabiya masa akwar ma səkwmara. 12Ka da təram ndəhay masa-mayaɗ hay ba, ama njam anda ndəhay ma təɓa mey ŋga Gazlavay masa majaratakaya. Ata na, a hətam cek masa Gazlavay ma ləvey a da vəldatara a ndəhay aŋga hay heyey la. Kam cek anda ata. 13Masa Gazlavay ma ləvar a Abəraham a da kar maaya heyey na, ta mbeɗey la fara fara, a ka cek aha la. Ndaw ma fəna Gazlavay na, daa ba. Anda keɗe, ta mbeɗey la ta mezəley aŋga. 14A ləvey: «Fara fara, ya da pəska mey, ya da vəlka bəza hay ga ara mey ba.» 15Masa Abəraham ma cənda mey a la na, ta’, a səkwa ta dək-vaw. Anda keɗe, Abəraham ta hətey cek masa Gazlavay ma ləvar a da kara heyey la. 16Da ndəhay fa mbaɗam na, a mbaɗam ta mezəley ŋga ndəhay masa mahura da ray ata hay. Membeɗey na, a ɗəsla mey da wuzlah ndəhay. 17Maja ŋgene, Gazlavay a mbeɗey amba ndəhay masa aa ma ləvey a da katar maaya heyey na, a sərmara fara fara, a katara la, a mbəɗda mewulkey aŋga ba. Anda keɗe, a mbeɗey, a ləvtar a da katar cek maaya. 18Mey ma ləvey Gazlavay a da katar maaya ŋgada ndəhay aŋga hay, leŋ membeɗey aŋga na, ara mey hay cew masa a mbəɗam ba, maja Gazlavay na, a mbərzley ba səlak. Aləkwa masa ta ŋgəchakwa sem ŋgada fa Gazlavay keɗe na, mey hay a keɗe fa vəlndakwar gədaŋ ga amba ya səkwakwa cek masa Gazlavay ma ləvey a da vəldandakwara heyey. 19Cek masa aləkwa ma səkwakwa ha na, fa jarandakwar maaya maaya amba ya njakwa majaratakaya fa mey ŋga Gazlavay. Maja ŋgene, Slam masa Gazlavay aa da hwaɗ a na, zana ma gərca slam aha a wurey la, anda keɗe, ya mbəzkwa la a hwaɗ a, a cakay Gazlavay. 20Yesu ta mbəzey sem aa slam aha ŋgene teeseɗ da ray aləkwa. A mbəzey na, maja aləkwa, maja aŋga ta tərey sem ŋga ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ŋga sərmataw anda Melkisedek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\