Hebəre hay 8

1Fara fara ndaw aləkwa mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay na, daha. Ara Yesu, aa manjakaya ta har-zəmay ŋga Bay Gazlavay da vaɗ, fa wey da ray cek hay tabiya. Keɗe he ara bay-ray ŋga mey masa ala ma wuɗam ŋga ləvey. 2Aŋga na, a ka sləra aŋga daa Way-mekərcey fara fara masa da vaɗ, daa Slam masa Gazlavay aa da hwaɗ a masa fara fara. Ara slam masa Gazlavay ma ɗiya da vaɗ, ba na, ara slam masa ndaw ma ɗiya da hwayak ba. 3Ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay wura wura na, sləra aŋga ara ŋga vəley cek ta ŋga hərar gənaw a Gazlavay. Anda keɗe, Yesu na, si a vəlar cek a Gazlavay may. 4Da haa wure keɗe aŋga da bəla na, anja kwa fa da key ndaw ma ka kwakwas ŋga Gazlavay na, daa ba. Fa da key daa ba na, maja ndəhay ma vəlam cek a Gazlavay anda kwakwas ŋga Mawiz ma ləvey na, daha cay. 5Ndəhay ma ka kwakwas a na, a kamara sləra ata daa way ŋga Gazlavay. Ama sləra masa ata ma kamara ha na, ara anda meezeɗ e, ba na, ara anda da gazlavay da vaɗ ba. Cek aha, ta key la kəne ta Mawiz may. Daa masa fa da kərca way ŋgada Gazlavay na, Gazlavay a ləvar: «Jəkey sləmay maaya maaya, kərca way a ta cəveɗ e anda yah ma ləvka daa aŋgwa ŋga Sinay heyey.» 6Ama wure keɗe, sləra masa Yesu ma ka na, a fəna sləra masa ndəhay ma ka kwakwas a ma kamara. Asaya, Yesu a cəmtar ɗay ŋga ndəhay ta Gazlavay amba Gazlavay a jəwey mey mawiya ta ata. Mejəwey-mey Mawiya ha na, a fəna mejəwey-mey masa zleezle maja cek masa Gazlavay ma ləvey a da katara a ndəhay daa mejəwey-mey mawiya na, a fəna cek masa aa ma ləvey daa mejəwey-mey masa zleezle. 7Da mejəwey-mey ŋgeeme ta gwa ŋga ka cek tabiya anda Gazlavay ma wuɗey la na, anja ŋgene, Gazlavay fa da jəwey mey mekele daa saba. 8Ama Gazlavay ta mbəɗtar ray sem a ndəhay aŋga hay maja mebərey ata. A ləvtar: «Yah, Bay Gazlavay, ya ləvey: pas a, a wuswa la masa yah ma da jəwey mey mawiya ta ndəhay Israyel hay leŋ ta ndəhay daa səkway ŋga Juda. 9Mejəwey-mey a na, fa da key anda mejəwey-mey masa yah ma ka ta papaŋ ŋga papa ata hay zleezle daa masa yah ma badatərwa daa hwayak ŋga Ejip heyey na, daa ba. Ndəhay a ta səpmara mejəwey-mey a ta cəveɗ e daa ba. Ara maja ŋgene, yah ma mbəɗtar dəɓa. 10Yah, Bay Gazlavay, ya ləvey: Mejəwey-mey masa yah ma da ka ta ndəhay Israyel hay ŋgada fa mey na, ara mewuzey kwakwas aɗaw ŋgada ata, ahaw, ya wuzlalatara la aa mevel ata. Ya da tərey Gazlavay ata, ata may, a da təram ndəhay aɗaw hay. 11Kwa ndaw ma daa sərkada ndaw daa hwayak aŋga, da daa ba, məlmaha, a ləvar: “Si ka səra Bay Gazlavay” na, daa ba, maja ata tabiya, kwa bəza hay, kwa mahura hay na, a sərmaya la. 12Yaw, ya mbəkdatara maŋgəra ata la, kwa ya fa da sərfada mebərey ata daa saba.» 13Masa Gazlavay maa guzley da ray mejəwey-mey mawiya na, ta tərda mejəwey-mey masa ŋgeeme sem ŋga magurma. Cek wura wura masa magurma na, gweegwe cay aa zəɗey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\