Hebəre hay 9

1Daa mejəwey-mey masa ŋgeeme, mewey hay daha. Mewey hay a fa wuzdatara cəveɗ a ndəhay ŋga səpey Gazlavay. Asaya, slam daha ŋga dərey daŋgay masa ndəhay ma ɗiymara. 2Ta kərcam way la, way a na, mawunkakaya ta zana slam cew. Slam masa ŋgeeme na, a zəlmara Slam maaya ŋga Gazlavay. Daa slam aha na, petərla mahura ta neneh ŋga awaw hay maasala daha, asaya, taabal daha. Peŋ mavəldakaya ŋgada Gazlavay mapakaya da ray a. 3Slam ta da dəɓa zana na, a zəlmara Slam masa Gazlavay aa da hwaɗ a. 4Daa slam aha na, slam-meewurey cek mezey maaya ŋgada Gazlavay daha, slam aha makakaya ta ɓərey magaza. Asaya, akwatay ŋga hwadam daha, ɓərey magaza makakaya fa vəɗa. Daa akwatay a na, taasa makakaya ta ɓərey magaza daha. Daa taasa ha na, cek mezəmey mezəley «man» da hwaɗ a daha. Daŋgwar ŋga Araŋw masa maa fekwey heyey aa daa akwatay a, asaya, beeler hay cew masa Gazlavay mawuzlala mewey aŋga hay fa vəɗa heyey, ata daa akwatay a may. Akwatay a na, ara akwatay ŋga sərfedey mejəwey-mey ŋga Gazlavay ta ndəhay. 5Da ray akwatay a na, cek hay cew daha ta zlara mavəɗtakaya ta ɓərey magaza. Cek hay a na, ata anda maslaŋ hay ŋga Gazlavay, fa wuzdamərwa Gazlavay aa daa slam aha. Fa ciymata zlara ata hay a ray slam mewucey mambaz amba Gazlavay a mbəkdatara mebərey ŋga ndəhay. Ama wure keɗe, ya gwa ŋga kada mey da ray cek hay masa daa slam aha cəpa ba. 6Yaw, cek hay daa way a na, mapatakaya anda keɗe. Ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay fa mbəzam mandaw mandaw aa slam masa ŋgeeme ŋga key sləra ŋgada Gazlavay. 7Aa slam masa ta dəɓa zana na, si ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ma mbəzey a hwaɗ a gway. A mbəzey na, dey pal fa mevey. A mbəzey na, si ta mambaz ŋga gənaw da har ŋga vəley ŋgada Gazlavay amba Gazlavay a mbəkdara mebərey aŋga, asaya, amba a mbəkdatara mebərey ŋga ndəhay mekele. 8Mesəfney ŋga Gazlavay a wuɗey ŋga ləvey ta mey a keɗe na, slam masa ŋgeeme, da aa daha araŋ na, cəveɗ ŋga mbəzey aa Slam masa Gazlavay aa da hwaɗ a ta dəɓa zana a wurey ba araŋ. 9Cek hay a cəpa keɗe na, ara anda mey-meŋgey ma wuzwa cek hay masa ma kam wure keɗe. Anda meləvey, cek masa ndaw ma vəldara a Gazlavay ta mehərey gənaw ŋgada Gazlavay na, a gwa ŋga tərda mevel ŋga ndaw aha maaya fa mey ŋga Gazlavay ba. 10Cek hay a keɗe na, ara mewey hay da ray cek mezəmey, da ray cek mesey, leŋ da ray mesəpey kwakwas ŋga pərey cek amba a təram ndəhay ma zləɓa kwakwas saba gway. Ara na, mewey hay ŋga ndəhay magədaŋ gway, fa da njey ga daa ba. A da njey nekəɗey haa ta pas masa Gazlavay ma mbəɗdata cek hay cəpa mawiya. 11Wure keɗe Kəriste ta sawa la. Aŋga na, ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ma handandakwara maaya aŋga masa aləkwa ma hətkwa wure keɗe. A ka sləra aŋga na, daa way mahura ma fəna Way-mekərcey masa zleezle. Way a na, aa maaya kalah, ara ndaw-magədaŋ ma ləma ba. Way a na, aa da bəla keɗe ba. 12Masa Kəriste ma mbəzey aa Slam masa Gazlavay aa da hwaɗ a heyey na, ta mbəzey ta mambaz ŋga kwakwaɓa daa ba, ta mbəzey ta mambaz ŋga bəz-sla daa ba. Ama a mbəzey na, ta mambaz aŋga, ray aŋga. A mbəzey na, dey pal gway ŋga sərmataw. Anda keɗe, ta ləhdandakwar sem daa mebərey ŋga sərmataw. 13Anda kwakwas aləkwa ma ləvey na, da ndaw ta zləɓa kwakwas la na, si a wucmar mambaz ŋga kwakwaɓa, da daa ba, ŋga gusaŋ fa vaw. Da daa ba na, si a lam sla-bəlak, a ndəlmara, a kwiydamara bebəɗes e a ray ndaw aha. Anda keɗe, ndaw ma zləɓa kwakwas a na, a tərey ndaw ma səpa kwakwas a maaya maaya dəɓa. 14Da anda keɗe na, mambaz ŋga Kəriste na, a fəna cek masa ata ma kamara ŋgene ba daw? Mambaz aŋga na, a fəna mambaz ŋga gənaw hay ba daw? Kəriste na, kwa ta key mebərey daa ba, ta vəlda ray aŋga la a Gazlavay ta gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay masa mendəvey ba ŋga sərmataw. Mambaz aŋga na, a pərndakwara mevel amba ya kakwa cek malamba ŋga handandakwar aa meməcey saba. Anda keɗe, ya da kakwa sləra ŋga Gazlavay, ndaw masa aŋga daha ta dey ŋga sərmataw. 15Maja ŋgene, Kəriste na, ara ndaw ma cəmtar ɗay ŋga ndəhay ta Gazlavay amba Gazlavay a jəwey mey mawiya ta ndəhay a. Anda keɗe, ndəhay masa Gazlavay ma zəlta na, a hətam maaya aŋga masa aa ma ləvtar a da vəldatara heyey la. Maaya aŋga ha a da njey da ray ata ŋga sərmataw. A hətam la, maja Kəriste ta məcey la. Meməcey aŋga ha, a ləhdata ndəhay daa mebərey masa ata ma kamara daa masa ata daa mejəwey-mey ŋgeeme heyey. 16Yaw, ya sərkwa da ndaw a mbəɗey mey na, si ndaw aha a məcey la ɗagay amba mey aha, a key. 17Da ndaw aa ta dey na, membəɗey-mey aŋga ha a key ba araŋ, si ndaw aha ma məcey la amba membəɗey-mey aŋga a key. 18Ara maja ŋgene, kwa mejəwey-mey masa ŋgeeme a zley na, ta mambaz. 19Ta pas masa Gazlavay ma jəwa mey ta ndəhay Israyel hay na, teeseɗ na, Mawiz a wuzdatara mewey masa Gazlavay ma vəldatara a ndəhay ɗagay. Fa dəɓa ha, a ley mambaz ŋga bəz-sla ta ŋga kwakwaɓa, a jahaɗa ta yam. Asaya, a ley mey-har ŋga wudez, a ley eŋgwec ŋga təɓaŋ mandəvkaya magaza. A paɗa eŋgwec e fa mey-har ŋga wudez heyey, a jəhwɓa aa mambaz a. A wuca fa ɗerewel masa mewey ŋga Gazlavay mawuzlalakaya fa vəɗa, asaya, a wuctara fa ndəhay tabiya. 20Aa guzley, a ləvey: «Gazlavay a jəwey mey ta akwar na, ta fa mambaz a keɗe. A ləvkwar ŋga namar ray a mewey hay daa mejəwey-mey a.» 21Asaya, Mawiz a wucey mambaz heyey fa Way-mekərcey leŋ fa cek hay tabiya mekey sləra daa way a may. 22Anda kwakwas ŋga Mawiz ma ləvey na, har-gədaŋ ŋga cek hay a təram maaya na, ta fa mambaz. Si mambaz a mbəɗwa la ɗagay amba Gazlavay a mbəkdatara mebərey ŋga ndəhay. 23Ya taa guzlkwar la, ya ləvkwar cek masa Mawiz maa sərkadatara a ndəhay ŋga key na, anda meezeɗ ŋga cek hay masa fara fara da vaɗ gway, ba na, ara cek hay a fara fara ba. Cek masa Mawiz maa sərkadatara a ndəhay ŋga key na, aa fa tərdata cek hay cəpa maaya ta fa mehərey gənaw hay ŋgada Gazlavay. Ama ŋgada cek hay da gazlavay da vaɗ na, mehərey gənaw hay ŋgada Gazlavay na, ara cek ŋga tede. Si mekey cek mekele ma fəna. Cek aha na, ara Yesu Kəriste ma vəlda ray aŋga ŋga kəɗey vagay. 24Kəriste na, ta mbəzey aa Slam masa Gazlavay aa da hwaɗ a daa Way-mekərcey masa ndəhay magədaŋ ma kərcamara ta har ata na, daa ba. Slam aha ŋgene na, ara anda meezeɗ e, ba na, ara Slam ŋga Gazlavay fara fara ba. Ama Kəriste a mbəzey na, aa slam da gazlavay da vaɗ, Slam masa Gazlavay aa da hwaɗ a fara fara. Wure keɗe, aa daa slam aha fa dərar daŋgay a Gazlavay maja aləkwa. 25Asaya, ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay na, fa mbəzey fa mevey a fa mevey a aa Slam masa Gazlavay aa da hwaɗ a daa Way-mekərcey. A mbəzey na, ta mambaz ŋga gənaw da har. Ama Kəriste na, ta daw dey weewe aa Slam masa Gazlavay aa da hwaɗ a da vaɗ ŋga vəlda ray aŋga ŋga məcey maja aləkwa na, daa ba. 26Da ta vəlda ray aŋga la dey weewe na, anja ŋgene, ta sərey banay la may dey weewe dəga ŋga mezley ŋga bəla. Ama ta wuzdərwa vaw aŋga la dey pal daa masa bəla fa da ndəvey keɗe. Ta vəlda ray aŋga la ŋga məcey amba a la mebərey ŋga ndəhay. 27Ndaw-magədaŋ na, a da məcey dey pal gway, fa dəɓa ha, Gazlavay a kar sariya. 28Kəriste may, ta vəlda ray aŋga la dey pal ŋga məcey kəne amba a la mebərey ŋga ndəhay ga da bəla. A da wuzwa vaw ŋga dey cew na, maja mebərey ŋga ndəhay saba, ama ŋga ləhdata ndəhay masa fa səkwmara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\