Jak 3

1Məlma aɗaw hay, ka da təram cəpa ŋga ndəhay maa sərkadam mey ŋga Gazlavay a ndəhay ba, maja ala ndəhay maa sərkadam ndəhay na, ta pas sariya, Gazlavay a daa cəfɗandar ma fəna ndəhay siya hay. 2Aləkwa cəpa fa kakwa mebərey mekele mekele mandaw mandaw. Ama da ndaw fa key mebərey daa meeguzley aŋga daa ba na, ŋgene ara ndaw maaya fara fara ma gwa ŋga wa vaw aŋga cəpa. 3Nəka, pəles na, aŋga mahura, ama aləkwa fa ndəkwakwa lagambal, cek mecəhe, a mey amba a cənndakwar mey. Anda keɗe, ya gwakwa ya handakwa aa slam masa anda aləkwa ma wuɗkwa. 4Asaya, wulkam da ray kwambiwal mahura masa memeɗ ma handa ta gədaŋ. Ara cek mahura, ama ndaw ma hwada kwambiwal a na, a hwada ta hwadam mecəhe, a gwa a handa aa slam masa aa ma wuɗey. 5Yaw, neneh may, aa kəne. Ara cek mecəhe da wuzlah mezəvey ŋga vaw hay tabiya, ama ta neneh na, ndaw a gwa aa guzley mey maadakw a ma nəsa ndaw. Nəkmara, zay-awaw ndez kəɗey na, a gwa a gəɗey, aa kəra sidam da ley tabiya. 6Neneh na, aŋga anda awaw maa wura slam. Ara mezəvey pal da wuzlah mezəvey ŋga vaw aləkwa hay, ama a gwa a nəsa vaw tabiya maja mey hay malamba da bəla tabiya na, ara aŋga ma badatərwa. A nəsa ndaw dəga mayawa aŋga haa meməcey aŋga. Neneh na, aa wura ndaw kəlmeɗek! ta awaw magaza. 7Ndaw a gwa a wey da ray cek hay tabiya: cek hay da ley ta ɗiyaŋ hay ta cek hay ma diyam ta hwaɗ ta hwaɗ, leŋ ewet hay daa yam cəpa. Ahaw, a wey da ray ata tabiya. 8Ama ŋga neneh na, ndaw a gwa a wa ba səlak. Ara cek malamba, a wusey kalah, aŋga marəhkaya ta mewer, a gwa a kəɗey ndaw. 9Ta neneh aləkwa na, aləkwa fa həlmakwa Bay Gazlavay, Papa aləkwa. Yaw, aləkwa fa sərkwa Gazlavay a ləmta ndəhay na, kəraɗ! anda aŋga. Ama ta ŋgene he cəpa, aləkwa fa cəɗkwa ndəhay ta neneh e cəŋga. 10Mepəsey-mey leŋ mey menəsey ndaw na, a gwa ŋga bawa da mey ndaw pal. Məlma aɗaw hay, ya da kakwa kəne ba. 11Daa wurak ŋga yam pal na, yam mawuryayak a ta yam mecərey a gwamara a gəcwa daa slam a daw? 12Məlma aɗaw hay, gudav a gwa a yey səkeɗ daw? Asaya, wudez mekele may a gwa a yey gudav daw? Wurak ŋga yam mawuryayak a na, a gwa ŋga gəcwa yam maaya daw? 13Da ndaw ta leŋgesl ma səra cek da wuzlah akwar daha na, si a wuzda menjey aŋga maaya ta fa sləra masa aa ma ka ta mey maakwaɗ a, leŋ ta leŋgesl masa Gazlavay ma vəldara. 14Ama da akwar fa kam səleŋ kalah, asaya, da akwar fa wuɗkam ɗay, ŋgene, kwa ka da zlapam maja leŋgesl akwar a ba. Da daa ba na, mezlepey akwar ta səleŋ akwar ŋgene na, fa tərda mey masa fara fara ŋga mey membərzley. 15Leŋgesl akwar ŋgene na, a sawa ta fa Gazlavay da vaɗ ba, ara leŋgesl ŋga bəla keɗe, ara leŋgesl ŋga ndəhay magədaŋ gway, a sawa ta fa Sataŋ, bay-malula. 16Nəka, da ndəhay fa kam səleŋ, fa wuɗkam ɗay na, ŋgene ndəhay a, a kam cek ta cəveɗ e saba, cek hay maaya ba hay cəpa fa ata daha. 17Ama leŋgesl ma sawa ta fa Gazlavay da vaɗ na, mebərey da hwaɗ a daa ba, fa handawa zazay leŋ meeguzley ta mey maakwaɗ a, a wuzlah ndəhay, a sərey dey-ceceh fa ndəhay, a cəmtar ɗay a ndəhay, a key sləra maaya mandaw mandaw, a weley ndaw ta weley ba, asaya, a betey ndaw ba. 18Ndəhay ma cəmamatar ɗay a ndəhay na, fa handamawa zazay a wuzlah ndəhay. Mawurɓay ŋga sləra ata na, ara menjey maaya fa mey ŋga Gazlavay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\