Jak 4

1Mecekeley-mey ta mekəɗey-vaw da wuzlah akwar a sawa na, dama? A sawa na, daa mevel akwar ma kəɗey vaw ŋga key cek hay maaya ba. 2Akwar fa wuɗam ŋga hətey cek hay mekele mekele, ama ka hətam ba. Ara maja ŋgene akwar fa kəɗam ndəhay vagay. Asaya, akwar fa kam səleŋ, akwar fa səpam cek, ama ka hətam ba. Da ray ŋgene, akwar fa təram vaw, akwar fa kəɗam vaw da wuzlah akwar. Ka hətam cek masa akwar ma wuɗam ba na, maja akwar faa cəfɗamara cek aha fa Bay Gazlavay daa ba. 3Da akwar faa cəfɗam cek fa Gazlavay, ka hətam ba na, ara maja akwar ta mewulkey maaya ba. Anda meləvey, kaa cəfɗam na, cek masa ma mbafakwar daada gway. 4Akwar ndəhay ma mbəkdamara Gazlavay sem, anda ŋgwas ma mbəkda zel e ma ley vaw saw! Akwar ma təɓmara mewulkey ŋga bəla keɗe, a key ka rəsmara Gazlavay na, ka sərmara ba daw? Fara fara, kwa waawa ma təɓa mewulkey ŋga bəla keɗe na, a tərey masa-gəra ŋga Gazlavay la. 5Mey ŋga Gazlavay a ləvey: «Gazlavay a wuɗey cek mekele a key sləra daa mevel aləkwa ba, si Mesəfney aŋga masa aa ma pa a ray aləkwa gway.» Ka wulkam na, mey a keɗe aa guzley ŋga tede daw? 6Ama fa kandakwar maaya ma fəna ma fəna cəŋga. Ara anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, ma ləvey: «Ndəhay masa ma zlapam na, Gazlavay a mbəɗtar dəɓa la. Ama ndəhay meekweɗ-mey na, Gazlavay a katar maaya la.» 7Da ray ŋgene, namar ray a Gazlavay, jaram maaya maaya amba Sataŋ a batakwar ba, ŋgene Sataŋ a, a hway la dəreŋ ta akwar. 8Ŋgəcham fa Gazlavay, aŋga may, a ŋgəchawa la fa akwar. Akwar masa ta mebərey ŋgene, təram ndəhay maaya manjar mebərey. Akwar ndəhay masa ta mewulkey cew cew ŋgene, pərmara mevel akwar. 9Sərmara akwar na, ndəhay maaya ba. Wudam, təwam maja mebərey akwar. Anja meeseŋgərey akwar ŋga tərey ŋga matəway. Ka daa səmam saba, ama ndərɓam dey. 10Pamara ray akwar ŋga mecəhe fa mey ŋga Gazlavay, anda keɗe, Gazlavay a gəldakwar la. 11Məlma aɗaw hay, ka da slam mey a ray ndəhay anda akwar ndəhay ma ka sariya ba. Ndaw ma sley mey a ray məlmaha, asaya, a mbəɗar ray na, ŋgene aŋga letek ta ndaw maa guzley mey maaya ba da ray mewey ŋga Gazlavay, a pa mewey a ŋga vagas. Da ka ka anda ŋgene na, ka fa nar ray a mewey a daa saba, ama ka ta tərey sem ŋga ndaw ma rəsa mewey a. 12Ara Gazlavay taava aŋga ma vəldandakwara mewey a, asaya, ara aŋga pal ma gwa ŋga katar sariya a ndəhay. Anda keɗe, ara aŋga pal ma gwa ŋga ləhda ndaw daa sariya ha, ara aŋga pal ma gwa ŋgaa zəɗda may. Kah na, wa, amba ka sley mey a ray məlmakw anda ndəhay ma ka sariya na! 13Jəkfamaya sləmay, akwar ndəhay ma ləvam: «Tasana, da daa ba, mandaw na, ya diyam la a slala daha, ya kamawa mevey pal, feteɗe ya mbəɗmawa har, ya hətam dala ga.» 14Akwar maa guzlam anda keɗe na, ka sərmara cek ma da key mandaw ba, maja ka sərmara menjey akwar da bəla keɗe ba. Menjey akwar a ara anda kakas mecəhe ma wuzwa vaw nekəɗey, fa dəɓa ha, aa zəɗey caca’!, kwa a hətey saba. 15Maaya na, ka ləvam: «Da Bay Gazlavay ta təɓa la, ala daha ta dey na, ya da kam cek kəɗey ta kəɗey.» 16Ama wure keɗe akwar fa zlapam daa meeguzley akwar kalah. Mezlepey anda ŋgene na, maaya ba. 17Yaw, kwa waawa ma səra mekey maaya a ndaw, ama da ta ka daa ba na, ŋgene ta key mebərey sem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\