Jaŋ 1

1Masa Gazlavay ta ləma bəla daa ba araŋ na, ndaw ma zəlmara Mey ŋga Gazlavay aa daha cay. Mey a manjakaya ta Gazlavay . Mey a na, ara Gazlavay a ray aŋga. 2Masa Gazlavay ta zlar ŋga ləmtərwa cek hay tabiya daa ba araŋ na, Mey a manjakaya ta Gazlavay. 3Gazlavay a katərwa cek hay tabiya ta fa ndaw aha. Kwa Gazlavay ta key cek manjar aŋga na, daa ba. 4Ara aŋga ma vəltar heter a cek hay tabiya. Aŋga fa waɗatar dey a ndəhay amba a njam aa slam-meweɗey, a sərmara cek masa fara fara. 5Aŋga na, slam-meweɗey, aŋga fa weɗey daa ləvaŋ. Ləvaŋ a, ta gwa ŋga sərta daa ba səlak. 6Zleezle, ndaw daha mezəley Jaŋ . Gazlavay ta slərdərwa la fa ndəhay. 7A sawa ŋga wuzdatara a ndəhay mey da ray slam-meweɗey a, amba kwa waawa a təɓa mey aŋga da ray slam-meweɗey a. 8Fara fara, Jaŋ na, ara slam-meweɗey a ba. Ama a sawa na, amba a wuzey mey da ray a gway. 9Ndaw ma zəlmara Mey ŋga Gazlavay heyey na, ara slam-meweɗey fara fara. Masa aŋga ma sawa a bəla na, a waɗatar dey ŋga ndəhay tabiya. 10Ndaw ma zəlmara Mey heyey ta sawa la a bəla. Gazlavay a ləma bəla na, ta fa aŋga. Ama ndəhay da bəla ta sərmara ara aŋga na, daa ba. 11Aŋga ta sawa la aa hwayak aŋga, ama ndəhay daa hwayak aŋga ha ta təɓmara daa ba. 12Ama ŋgada ndəhay ma təɓmara ta masa ma pamara ŋga ndaw ata fara fara na, ta vəltar gədaŋ la ŋga tərey bəza hay ŋga Gazlavay. 13A təram bəza hay ŋga Gazlavay na, anda bəzey ma yawa da hwaɗ ŋgwas ba, asaya, anda mewulkey ŋga ndaw-magədaŋ ma wuɗey ŋga yey bəzey ba. Ama a təram bəza hay ŋga Gazlavay na, maja ara Gazlavay a, ray aŋga ma wuɗey amba a təram bəz aŋga hay. 14Yaw, Mey aha, ta tərey la ŋga ndaw-magədaŋ, ndaw a ta njey la da wuzlah ala. Maaya aŋga a ndəvey ba, ta wuzdərwa mey masa fara fara la da ray Gazlavay. Ala ta hətmar gədaŋ aŋga la. Gədaŋ a na, ara gədaŋ ŋga Bəzey-menduleŋ masa Papaha ma vəldara. 15Daa masa Jaŋ ma hətar na, a wuzey mey da ray a saya, a wudey ta gədaŋ, a ləvey: «Keɗe ara ndaw masa yah maa guzley zleezle da ray a heyey, ya ləvey: “Ndaw a sawa la fa dəɓa aɗaw. Aŋga na, a fənya ta gədaŋ, maja daa masa ya ta yawa daa ba araŋ na, ndaw aha aa daha cay.”» 16Ndaw aha, aa maaya kalah. Maaya aŋga a ndəvey ba. Maaya aŋga ha aa da ray aləkwa tabiya. Maja ŋgene, aa fa pəsndakwar mey kalah ma fəna ma fəna. 17Gazlavay a vəldandakwara mewey aŋga na, ta har Mawiz. Ama maaya aŋga ta mey masa fara fara da ray a na, a sawa ta fa Yesu Kəriste. 18Kwa ndaw pal ta hətar Gazlavay ta dey aŋga daa ba səlak. Ama Bəzey-menduleŋ masa aa letek ta Gazlavay, manjakaya ta Papaha Bay Gazlavay na, ta wuzdandakwara Gazlavay a la. 19Pas pal daha, mahura hay ŋga Jəwif hay da Jeruzelem a sləram ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ta ndəhay Levi hay ta fa Jaŋ. A sləram ŋgaa cəfɗamərwa, aŋga na, wa? Jaŋ ta ɓey mey ta ɓey daa ba. Ta zlurey ŋga mbəɗdatara daa ba, a wuzdatara, a ləvtar: «Kəriste, ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay na, ara yah ba.» 21Aa cəfɗamara saya, a ləvmar: «Kaa kah na, wa? Kah na, Eli daw?» A mbəɗdatara, a ləvtar: «Kay! yah na, Eli ba.» Aa cəfɗamara saya, a ləvmar: «Kah na, ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay masa ala fa səkwmara heyey daw?» Jaŋ a mbəɗdatara, a ləvtar: «Kay! yah na, ndaw a ba.» 22Ta’, aa cəfɗamara saya, a ləvmar: «Kaa kah na, wa dəɓa wa? Wuzdandara amba ya diyam, ya kadamatara ŋgada ndəhay ma slərdamandərwa. Ka pada ray akah na, ŋga wa?» 23Jaŋ a mbəɗdatara, a ləvtar: «Yah na, “ndaw ma wudey da wuzlah-ley, ma ləvey: Bay aləkwa mahura fa sawa, ɗiymara cəveɗ aŋga dər e.” Mey a keɗe na, ara anda Izay, ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay maa guzley zleezle da ray aɗaw.» 24Da wuzlah ndəhay ma slərdamata fa Jaŋ heyey na, Fariza hay daha may. 25Aa cəfɗamara, a ləvmar: «Da kah, Kəriste, ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay ba, da kah, Eli ba, asaya, da kah ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay heyey ba na, kaa ka katar baptem a ndəhay na, kwara?» 26Jaŋ a mbəɗdatara, a ləvtar: «Yah na, ya kakwar baptem ta yam, ama ndaw da wuzlah akwar daha, masa ka sərmara ba. 27Aŋga na, a da sawa fa dəɓa aɗaw, kwa ya fa da wusa ŋga pəska zeweɗ ŋga tarak aŋga daa ba.» 28Mey a keɗe tabiya, a key da slala Betani masa da dey laŋgar ŋga dəhwa ŋga Jurdeŋ, slam masa Jaŋ ma katar baptem a ndəhay da hwaɗ a. 29Pepərek e, Jaŋ a hətar Yesu fa sawa ŋgada fa vəɗa, ta’, aa guzley, a ləvey: «Nəkmara, Bəz-təɓaŋ ŋga Gazlavay, ma da la mebərey ŋga ndəhay da bəla. 30Ara ndaw masa yah maa guzley zleezle da ray a heyey, ya ləvey: “Ndaw a sawa la fa dəɓa aɗaw. Aŋga na, a fənya ta gədaŋ, maja daa masa ya ta yawa daa ba araŋ na, ndaw aha aa daha cay.” 31Zleezle na, yah ta ray aɗaw, ya səra ara wa ba. Ama ya sawa ŋga wuzdatara ndaw aha a Israyel hay ta baptem masa yah ma ka ta yam.» 32Jaŋ a wuzey mey da ray ndaw aha, a ləvey: «Yah ma hətar Mesəfney ŋga Gazlavay la ta dey aɗaw fa pawa salay da gazlavay da vaɗ anda makurgwadakw, a njey a ray a. 33Daa masa yah ma hətar na, kwa ya ta səra daa ba araŋ, ama Bay Gazlavay ma slərdiwa ŋga katar baptem a ndəhay ta yam ta wuzdiwa la, a ləvya: “Ndaw masa kah ma da hətar Mesəfney aɗaw ma da pawa salay a ray a na, ara aŋga ma da katar baptem a ndəhay ta Mesəfney aɗaw.” 34Fara fara, yah, Jaŋ, ya ta hətar la ta dey aɗaw. Ya gwa ŋga key sede da ray a, ya ləvey ndaw aha ara Bəzey ŋga Gazlavay.» 35Pepərek e, ata Jaŋ-Baptis ta gula aŋga hay cew, ata daa slam mekey baptem heyey saya. 36Masa Jaŋ ma hətar Yesu fa daw na, a ləvtar: «Nəkmara, kataɗay na, Bəz-təɓaŋ ŋga Gazlavay.» 37Gula hay ŋga Jaŋ heyey a cəndamara mey a na, ta’, a diyam asi Yesu. 38Yesu a mbəɗey dey fa dəɓa na, a hətatar gula hay ŋga Jaŋ heyey fa səpmar wurzay, ta’, aa cəfɗata, a ləvtar: «Ka səpam fa yah na, me?» A mbəɗdamara, a ləvmar: « Raabi, slam akah menjey na, dama?» ( Raabi na, anda meləvey ndaw maa sərkadata ndəhay.) 39A mbəɗdatara, a ləvtar: «Samawa taw, ka hətmar la.» Da ray ŋgene, a diyam, a sərmara slam aŋga menjey heyey, a njam bama feteɗe haa pas a kəzley. (Daa masa ata ma cam ray ta Yesu na, gweegwe pas ŋgaa kwaɗ.) 40Ndaw pal dasi ndəhay cew masa ma cəndamara mey ŋga Jaŋ-Baptis ma diyam asi Yesu heyey na, ara Andəre, məlmaŋ ŋga Simaŋw Piyer. 41Ata ma mbəkdamara Yesu la na, Andəre a cam ray teeseɗ na, ta məlmaha Simaŋw. A ləvar: «Ya ta hətmar Kəriste la.» (Kəriste anda meləvey ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay.) 42Ta’, a handa Simaŋw fa Yesu. Yesu a nəka Simaŋw na, ta’, a ləvar: «Kah na, Simaŋw, bəzey ŋga Jaŋ, ama dəga wure keɗe, a da zəlmaka Sefas.» (Yaw, Sefas na, a wuɗey ŋga ləvey «Pəraɗ» .) 43Pepərek e, Yesu a wuɗey ŋga daw aa hwayak ŋga Galile. A daw a hətfar Fəlep, ta’, a ləvar: «Sawa, səpya.» 44(Fəlep ara ndaw daa berney ŋga Betsayda, berney masa ata Andəre ta Piyer ma njam da hwaɗ a.) 45Fa dəɓa ha, Fəlep a cam ray ta Nataniyel, a ləvar: «Sərfada zleezle na, Mawiz ta wuzleley la daa ɗerewel ŋga kwakwas aŋga da ray ndaw ma da sawa, ba diya? Asaya, ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay ta wuzlalam la da ray a may, ba diya? Ala ta hətmar ndaw aha la. Ara Yesu, bəzey ŋga Jawzef. Ndaw aha, a sawa da Nezeret.» 46Nataniyel a mbəɗdara, a ləvar: «Cek maaya a gwa a bawa da Nezeret may daw?» Fəlep a mbəɗdara, a ləvar: «Sawa taw, ka hətar la.» 47Masa Yesu ma hətar Nataniyel fa sawa fa vəɗa na, aa guzley da ray a, a ləvey: «Nəka, ndaw keɗe na, ara ndaw Israyel fara fara. Mevel aŋga maaya, a mbərzley ba.» 48Nataniyel aa cəfɗa, a ləvar: «Ka sərya fa me?» Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Dəga Fəlep ta zəlkawa daa ba araŋ na, ya ta hətka sem dasi wudez.» 49Nataniyel a mbəɗdara dəɓa, a ləvar: «Bay aɗaw, kah na, Bəzey ŋga Gazlavay, kah bay ŋga Israyel hay!» 50Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Ka təɓa mey aɗaw maja yah ma ləvka yah ma hətka la dasi wudez heyey daw? Yaw, ka hətey maazla hay ma fəna ŋgene la saya.» 51Ta’, Yesu aa guzley saya, a ləvey: «Ya fa ləvkwar fara fara, ka da hətmar slam da vaɗ mawurkaya. Maslaŋ hay ŋga Gazlavay fa təpam a vaɗ, fa bərŋgamawa a hwayak, maja yah, Bəz ŋga Ndaw.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\