Jaŋ 11

1Ndaw da slala Betani daha mezəley Lazar. Dam-mamaha hay cew daha, ara ata Marta ta Mari. Mari a na, ara ŋgwas masa ma wucar ɓərdey fa salay ŋga Bay Mahura Yesu, ma takwaɗa ta eŋgwec ŋga ray aŋga heyey. Pas pal daha, vaw a car a Lazar. 3Dam-mamaha hay a, ta’, a sləram ndaw fa Yesu ŋga ləvmar: «Bay aɗaw, jam akah masa kah ma wuɗa kalah heyey na, aa maaya daa ba.» 4Yesu ma cənda mey a la na, ta’, a ləvtar a gula aŋga hay: «Macay ŋga Lazar a na, fa da kəɗa daa ba. Ama a key amba a wuzdərwa gədaŋ ŋga Bay Gazlavay, asaya, amba ndəhay a həslmaya ray, yah, Bəzey aŋga.» 5Yesu na, a wuɗta ata Marta ta Mari leŋ Lazar a kalah. 6Ama, masa aa ma cənda Lazar aa daa macay na, ta ŋgene he cəpa, aa manjakaya daa slam aha cəŋga haa ɗar cew. 7Fa dəɓa ha, ta’, a ləvtar a gula aŋga hay: «Vəhkwa aa hwayak ŋga Jude.» 8Gula aŋga hay a, a mbəɗdamara, a ləvmar: «Kay! Bay ala, daa ɗar hay a keɗe na, Jəwif hay siya feteɗe fa səpmaka ŋgaa zekey ta aŋgwa vagay, ba diya? Kaa ka wuɗey ya vəhkwa a Jude saya na, kwara?» 9Yesu a ləvtar: «Daa mevərndey pal na, ɓərey kuraw a ray a cew, ba diya? Fara fara, da ndaw a pəkey taa pas na, a hətar dey maaya maaya, a təɗey ba, maja slam fa weɗey. 10Yaw, da ndaw a pəkey ta tavaɗ na, a təɗey maja ləvaŋ.» 11Masa aŋga maa guzley anda keɗe na, ta’, a ləvtar saya: «Jam aləkwa Lazar ta ney sem aa ɗar, ama ya daw la ŋga sləkɗadərwa.» 12Gula aŋga hay a, a mbəɗdamara, a ləvmar: «Bay ala, da a key a ney aa ɗar na, a sləkɗey la.» 13Fara fara, Yesu a wuɗey ŋga ləvtar na, Lazar ta məcey sem, ama gula aŋga hay a, a cəndamara na, anda ara ɗar fara gway. 14Ta’, Yesu a kadatara mabara ŋga mey a dəɓa, a ləvtar: «Lazar ta məcey sem. 15Ya faa səmey maja yah ma daw fa Lazar a daa ba araŋ. Wure keɗe amba ka təɓmara mey aɗaw na, nakwa la fa vəɗa.» 16Anda keɗe, Tuma masa ata ma zəlmara Didim a ləvtar a gula hay siya: «Nakwa la, aləkwa may, amba ya məckurwa bama ta Bay aləkwa.» 17Masa Yesu ma wusey cay a Betani heyey na, a cənda Lazar ta key ɗar məfaɗ cay daa cəvay. 18Ndəhay Jəwif hay ga ta samawa la da Jeruzelem aa vagay a, maja slala Betani ta Jeruzelem na, ata gweegwe, a key kəlemeeter maakar gway. A samawa ŋga camatar har ŋgada ata Marta ta Mari maja vagay ŋga məlma ata ha. 20Masa Marta ma cənda Yesu fa sawa na, ta’, a hway ŋga cadərwa ray. Mari na, manjakaya da way. 21Marta a ləvar a Yesu a: «Bay Mahura, da kah ma sawa la fiyaw na, anja məlma aɗaw fa da məcey daa ba. 22Ta ŋgene he cəpa, ya səra, kwa wure keɗe cek masa kah maa cəfɗey fa Gazlavay na, a vəldakawa la.» 23Ta’, Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Məlmakw a na, a sləkɗawa la daa meməcey.» 24Marta a ləvar: «Ahaw, ya səra na, a sləkɗawa la ta pas mendəvey ŋga bəla, masa ndəhay tabiya ma da sləkɗamawa daa meməcey.» 25Ta’, Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Yah, ray aɗaw na, ya sləkɗadatərwa ndəhay daa meməcey, asaya, ya vəltar heter mendəvey ba. Ndaw ma paya ŋga ndaw aŋga fara fara na, kwa a məcey na, a sləkɗawa la daa meməcey a. 26Asaya, ndaw ma hətey heter mendəvey ba ha maja aa ma paya ŋga ndaw aŋga fara fara na, fa da məcey daa ba ŋga sərmataw. Ka wulkey da ray mey a keɗe na, kwara? Ka təɓa mey a, aa mevel akah daw?» 27Marta a mbəɗdara, a ləvar: «Ahaw, Bay Mahura, ya təɓa. Ya səra kah na, ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay. Kah na, Bəzey ŋga Gazlavay, ndaw masa aa ma ləvey a sawa la a bəla heyey.» 28Masa Marta maa guzley la anda keɗe na, ta’, a vəhey a way. Aa səkar mey a Mari, a ləvar: «Bay Mahura ta sawa la, faa cəfɗaka.» 29Mari a cənda na, ta’, a sləkɗey wure ŋgene, a daw fa Yesu, 30maja Yesu a na, ta wusey a slala ha daa ba araŋ, ama aŋga daa slam masa Marta ma cadərwa ray heyey cəŋga. 31Jəwif hay ma samawa ŋga camar har a Mari heyey, a nəkmara na, Mari ta sləkɗawa sem da way, a bawa fiyaw. A wulkam na, Mari a, a daw a mey cəvay ŋga təwawa. Ta’, a səpmar wurzay. 32Mari a wusey aa slam masa Yesu aa da hwaɗ a. Aŋga ma hətar Yesu a na, ta’, a təɗey asi salay aŋga, a ləvar: «Bay Mahura, da kah ma sawa la fiyaw na, anja məlma aɗaw fa da məcey daa ba.» 33Yesu a nəka na, ata Mari ta Jəwif hay da cakay a heyey, fa təwam. Da ray ŋgene, mevel ŋga Yesu a kuɗferey, 34aa cəfɗata, a ləvtar: «Ka jəhmara vagay a na, dama?» A mbəɗdamara, a ləvmar: «Bay Mahura, sawa, nəka taw!» 35Yesu ta’, a təway. 36Jəwif hay a, aa guzlam da wuzlah ata, a ləvam: «Nəkmara cey, fa təway, a wuɗa Lazar a kalah!» 37Ama siya hay da wuzlah ata a ləvam: «Aŋga ma wurara dey ŋga ndaw-wulaf heyey na, kaa a gwa ŋga təka meməcey ŋga Lazar a ba daw?» 38Fa dəɓa ha, mevel ŋga Yesu a kuɗferey saya, ta’, a daw a mey cəvay heyey. Cəvay a na, ara vəgeɗ maavərkwakaya daa aŋgwa mahura, beeler da mey a. 39Yesu a ləvtar: «Gədbalamara beeler da mey a.» Marta, dam-mamaŋ ŋga ndaw maməckaya ha, a mbəɗdara a Yesu, a ləvar: «Bay Mahura, a da zafandakwar, maja ta key ɗar məfaɗ cay daa cəvay.» 40Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Ya ta ləvka daa ba daw? Da kah ma təɓa mey aɗaw la na, ka hətar gədaŋ ŋga Gazlavay la.» 41Fa dəɓa ha, ta’, a gədbalamara beeler heyey dəɓa. Yesu a baŋgaɗa dey a vaɗ, a ləvey: «Papay, ya kaka suse maja kah ma jəkfaya sləmay. 42Ya səra ka fa jəkfaya sləmay mandaw mandaw, ama yaa guzley anda keɗe na, amba ndəhay da cakay aɗaw keɗe a təɓmara ara kah ma slərdiwa a bəla.» 43Masa Yesu maa guzley la anda keɗe na, ta’, a wudey ta gədaŋ, a ləvey: «Lazar, bawa!» 44Lazar ndaw maməckaya heyey pat! a bawa, har ta salay majəwtakaya ta maslaga, yaw, dey aŋga may masərtakaya ta zana. Yesu a ləvtar a ndəhay: «Pəskamara, mbəkdamara ŋga daw.» 45Jəwif hay tabiya ma samawa ŋga camar har a Mari heyey ta hətmar maazla masa Yesu ma ka la. Siya hay da wuzlah ata a pamara Yesu ŋga ndaw ata fara fara. 46Ama ndəhay siya na, a diyam fa Fariza hay, a kadamatara cek masa Yesu ma ka. 47Masa ata ma cəndamara cay na, ta’, bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ta Fariza hay a zəlmatərwa mahura hay masa ma sla yawa ŋga Jəwif hay ŋga kusey da ray mey a, a ləvmatar: «Ndaw a fa key maazla kalah kaa na, ya da kakwa na, kwara? 48Da mbak! ya mbəkdakwa ŋga key maazla hay anda keɗe na, ŋgene ndəhay tabiya a da təɓmara mey aŋga. Anda keɗe, mahura hay ŋga Rawm a da samawa, a da pəlhamara Way-mekey-kwakwas aləkwa, asaya, a da paslamata ndəhay aləkwa hay.» 49Ndaw pal da wuzlah ata daha mezəley Kayif. Ara ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ta mevey a ŋgene. Ta’, aa guzltar, a ləvtar: «Akwar kaa na, kwa ka səram cek ba. 50Cəndamara, maaya na, ndaw pal a məcey maja aləkwa tabiya, da ray Rawma hay ma da samawa ŋga paslamandakwar tabiya daa hwayak aləkwa.» 51Mey masa Kayif maa guzldatara ŋgene na, ara mewulkey aŋga ba. Ama maja ta mevey a ŋgene, aŋga mahura ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay na, Gazlavay ta vəlar gədaŋ la ŋgaa guzley da ray cek ma da key: si Yesu a məcey maja Jəwif hay tabiya. 52Yesu a məcey na, maja Jəwif hay daada ba, ama a məcey amba a cəmtar ray ŋga bəza hay ŋga Gazlavay masa maakwacatakaya ray da bəla cəpa ndav. 53Dəga ta pas ŋgene, a jəwmara mey ata ŋga kəɗey Yesu vagay. 54Ara maja ŋgene, Yesu a mbəkda mepəkey da wuzlah Jəwif hay. Ta’, a daw aa slala feteɗe daha mezəley Efərayim gweegwe ta wuzlah-ley. A njam feteɗe ta gula aŋga hay. 55Daa ŋgene gwagway ŋga Jəwif hay mezəley «Pak» gweegwe cay a wuswa. Ndəhay ga da slala hay mekele mekele a diyam a Jeruzelem. A diyam na, dəga gwagway a araŋ amba a ɗiyam vaw, ŋga tərey maaya fa mey ŋga Gazlavay ŋga key gwagway a. 56Ndəhay a, a səpmara Yesu. Masa ata daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay na, aa guzlam da wuzlah ata, a ləvam: «Ndaw aha, a sawa la aa gwagway a daw? A sawa daa ba daw? Ka wulkam na, kwara?» 57Aa guzlam anda keɗe na, maja bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ta Fariza hay taa guzlmatar la, a ləvam: «Kwa waawa ma səra slam masa Yesu aa da hwaɗ a na, ŋga kada amba ma daw ma kərzarawa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\