Jaŋ 14

1Yesu aa guzltar a gula aŋga hay, a ləvtar: «Ka daa ləkam saba. Pamara Gazlavay ŋga ndaw akwar fara fara, asaya, pamaya ŋga ndaw akwar fara fara may. 2Fa Papay Bay Gazlavay da vaɗ na, slam hay ŋga njey suha daha. Ara maja ŋgene, yah maa guzlkwar, ya ləvkwar: “Ya da daw ŋga ɗiykwar slam da vaɗ.” 3Masa yah ma daw cay ŋga ɗiykwara slam aha na, ya vəhwa la ŋga ŋgəlkwar amba ka njam aa slam masa yah ma da njey a hwaɗ a may. 4Slam masa yah ma da daw a hwaɗ a na, ka sərmara cəveɗ e.» 5Tuma aa cəfɗa, a ləvar: «Bay Mahura, slam masa kah ma da daw a hwaɗ a na, ya sərmara ba. Kaa wara ya da sərmara cəveɗ e na, kwara?» 6Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Yah na, cəveɗ ma handata ndəhay ŋgada fa Gazlavay. Yah na, ndaw ma wuzda mey fara fara da ray Gazlavay. Asaya, yah na, ndaw ma vəltar heter mendəvey ba a ndəhay. Da ndaw a wuɗey ŋga daw fa Papay na, si a sawa ta fa yah. 7Da ka sərmaya na, ka sərmara Papay la may. Dəga tasana, ka sərmara Papay a, akwar ta hətmar la ta dey akwar.» 8Fəlep a ləvar: «Bay Mahura, wuzdandara Papakw a na, cay gway taw!» 9Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Dəga zleezle aləkwa bama kaa na, ka sərya ba cəŋga daw, Fəlep? Ndaw ma hətya la na, a key ŋgene, a hətey Papay a gway. Kaa ka ləvya wuzdandara Papay a na, maja me dəɓa me? 10Yah ta Papay, asaya, Papay aa ta yah na, ka səra ba daw? Mey cəpa masa yah maa guzldakwara tabiya keɗe na, a sawa ta fa yah ba. Ama ara Papay masa aa ta yah heyey ma ka sləra aŋga. 11Təɓmara mey aɗaw masa yah ma ləvkwar, yah ta Papay, Papay may aa ta yah. Da ka təɓmara maja yah maa guzlkwar keɗe ba na, təɓmara maja maazla hay masa yah ma kata tarah taw! 12Ya fa ləvkwar fara fara, ndaw ma paya ŋga ndaw aŋga fara fara na, a kata maazla hay masa yah ma kata la may. A da key maazla hay mahura ma fəna, maja yah na, ya da vəhey a cakay Papay a vaɗ. 13Cek hay tabiya masa akwar maa cəfɗamara ŋga key ta mezəley aɗaw na, ya kakwara la amba yah, Bəz ŋga Ndaw, ya wuzdatara gədaŋ ŋga Papay a ndəhay amba a həslmar ray. 14Yaw, da akwar faa cəfɗafamaya cek ŋga key ta mezəley aɗaw na, ya kakwara cek aha la.» 15Yesu aa guzltar a gula aŋga hay saya, a ləvtar: «Da akwar fa wuɗmaya na, si ka namar ray a mewey aɗaw. 16Ya dərar daŋgay la a Papay amba a slərkwar ndaw mekele ŋga jənkwar. Ndaw a, a da njey ta akwar ŋga sərmataw. 17Ara Mesəfney ma wuzda mey masa fara fara da ray Gazlavay. Ndəhay da bəla a gwamara ŋga təɓmara daa ba, maja a hətmar ta dey ata daa ba, asaya, a sərmara ba. Ama akwar na, ka sərmara, maja aŋga da wuzlah akwar, asaya, aa daa akwar. 18«Ya fa da mbəkdakwar taava akwar anda matawak hay na, daa ba. Ya vəhwa la a wuzlah akwar. 19Menjey nekəɗey feɗe, ndəhay da bəla keɗe fa da hətmaya daa saba. Ama akwar na, ka hətmaya la maja yah ta dey. Akwar may, ka da njam ta dey anda yah. 20Da pas a ta wuswa cay na, ka sərmara la, Papay aa ta yah, akwar ta yah, yah may, yah ta akwar. 21«Ndaw ma təɓa mewey aɗaw, asaya, ma nar ray na, ndaw a ŋgene a wuɗya. Nəka, Papay na, a wuɗa ndaw ma wuɗya. Yah may, ya wuɗa ndaw masa ma wuɗya, ya wuzar vaw ŋgada aŋga.» 22Ta’, Jud aa cəfɗa, a ləvar: «Bay Mahura, ka da wuzey vaw na, ŋgada ala gway, ama ŋgada ndəhay da bəla cəpa ba na, maja me?» Maa cəfɗa ha na, ara Jud mekele, ba na, ara Juda Iskariyawt ba. 23Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Ndaw ma wuɗya na, a cənya mey la may. Anda keɗe, Papay a wuɗa la may. Ala ta Papay ya da diyam fa ndaw aha, ya da njam daa slam a. 24Ndaw ma wuɗya ba na, a cənya mey daa ba may. Mey masa yah maa guzlda keɗe na, ara mey aɗaw ba, ama ara mey ŋga Papay, ndaw ma slərdiwa. 25«Ya fa kadakwara cek hay a tabiya, daa masa yah da wuzlah akwar keɗe ɗagay. 26Cay na, Papay a slərkwar Mesəfney aŋga la ta mezəley aɗaw. Ara Mesəfney a ma da jənkwar. A daa sərkadakwara cek hay tabiya. Asaya, a da sərfadakwara mey hay cəpa masa yah ma kadakwara. 27«Ya mbəkdakwar daa zazay, njam ta zazay aɗaw. Zazay aɗaw a na, aŋga wal ta zazay ŋga ndəhay da bəla. Anda keɗe, ka daa ləkam ba, ka da zluram ba. 28Akwar ma cəndamara la, yah ma ləvey: “Ya daw la fa Papay, fa dəɓa ha, ya vəhwa la fa akwar, ba diya?” Da ka wuɗmaya na, ŋgene, kaa səmam la da ray yah ma da daw fa Papay a, maja Papay na, aa mahura da ray aɗaw. 29Ya kadakwara mey a la teeseɗ dəga wure keɗe amba da cek aha ma da key ŋgene ta wuswa cay na, ka təɓmara mey aɗaw ma fəna. 30Kwa ya fa daa guzlkwar ga daa saba, maja bay-malula, ndaw ma wa bəla keɗe, fa sawa. Ama kwa fa da gwa ŋga kaya cek daa ba səlak. 31Ama a sawa na, amba ndəhay da bəla a sərmara ya fa wuɗa Papay, asaya, ya fa kata cek hay tabiya anda aŋga ma ləvya ŋga kata. Yaw, lacam! Nakwa la!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\