Jaŋ 15

1Yesu aa guzltar a gula aŋga hay, a ləvtar: «Yah na, wudez masa fara fara ma yey babəza maaya. Bay ŋga wudez e na, ara Papay. 2Mey-har aɗaw hay cəpa masa ma yam babəza ba na, Papay a ɗəslta. Ama masa ma yam babəza na, aa kəlhata amba a yam babəza ma fəna. 3Mey masa yah ma wuzdakwara keɗe na, ta pərkwara mevel akwar sem. 4Njam macəmkaya ta yah anda yah manjakaya macəmkaya ta akwar. Mey-har ŋga wudez maɗəslkaya sem na, a gwa ŋga yey babəza saya daw? Aŋga letek kəne, da akwar macəmkaya ta yah daa ba na, ka da təram cek ŋga tede. 5«Yah na, wudez. Akwar na, mey-har hay a. Da ndaw macəmkaya ta yah, yah may macəmkaya ta ndaw aha na, menjey ŋga ndaw aha a key la maaya fa mey ŋga Gazlavay. Maja da akwar macəmkaya ta yah daa ba na, akwar fa da gwamara ŋga key kwa meeme daa ba səlak. 6Da ndaw aa macəmkaya ta yah daa ba na, a da hazakadamara ndaw aha ta cakay anda mey-har hay ŋga wudez maɗəsltakaya ma hazakadamara ta cakay, fa dəɓa ha, a kweley. A kusmamara, a pam awaw fa vəɗa ŋga wewurey. 7Da akwar macəmkaya ta yah, asaya, da akwar fa təɓmara mey aɗaw mandaw mandaw na, cacəfɗam kwa cek wura wura, ka hətam la. 8Da akwar fa kam maaya mandaw mandaw na, ndəhay a sərmara la akwar gula aɗaw hay. Anda keɗe, ndəhay a da həlmamara Papay maja. 9Ya fa wuɗkwar anda Papay ma wuɗya may. Njam daa mewuɗey-vaw aɗaw. 10Da akwar fa namar ray a mewey aɗaw na, ka njam la daa mewuɗey-vaw aɗaw. Ara anda yah ma nar ray a mewey ŋga Papay, yah manjakaya daa mewuɗey-vaw aŋga may. 11«Yaa guzlkwar anda keɗe na, amba kaa səmam anda yah maa səmey keɗe may, asaya, amba ka njam daa meesəmey masa fara fara. 12Ehe, ya kadakwara mewey aɗaw: Wuɗam vaw anda yah ma wuɗkwar keɗe. 13Ndaw ma vəlda heter aŋga ŋga məcey maja jam aŋga hay na, ŋgene ara mewuɗey-vaw mahura. 14Da akwar fa kamara cek masa yah ma ləvkwar ŋga key na, ŋgene akwar jam aɗaw hay. 15Ya fa da zəlkwar ndəhay ma ka sləra aɗaw hay daa saba maja ndaw ma ka sləra na, a səra cek masa bay aŋga ma key tabiya ba. Ama ya zəlkwar jam aɗaw hay, maja cek tabiya masa yah ma cəndərwa fa Papay na, ya ta wuzdakwara cay. 16Ma walamaya ŋga key bay akwar na, ara akwar ba. Sasəkar jak, ara yah ma walakwar. Ya walakwar na, amba ka diyam, ka kamara sləra aɗaw, sləra ha a da njey ŋga sərmataw. Anda keɗe, Papay a da vəldakwara cek masa akwar maa cəfɗafamara ta mezəley aɗaw. 17Cek masa yah ma wuɗey fa akwar na, wuɗam vaw.» 18Yesu aa guzltar a gula aŋga hay saya, a ləvtar: «Da ndəhay da bəla fa rəsmakwar na, sərmara a rəsam teeseɗ na, yah. 19Da akwar anda ndəhay da bəla keɗe na, anja a wuɗmakwar la maja akwar ndəhay ata hay. Ama akwar na, ndəhay ata hay ba, maja ara yah ma walakwar wal da wuzlah ata. Ata ma rəsmakwar na, maja. 20Sərfadamara mey masa yah maa guzlkwar heyey: “Ndaw ma ka sləra ŋga ndaw na, a fəna bay ŋga sləra ha ba.” Da ta sərdamaya banay la na, a sərdamakwar banay la kəne may. Yaw, da ta cənmaya mey la na, a cənmakwar mey la may. 21A da sərdamakwar banay a na, maja yah. A kamara anda keɗe na, maja a sərmara ndaw ma slərdiwa a bəla ba. 22Da yah ma sawa a bəla ŋga wuzdatara mey ŋga Gazlavay daa ba na, anja mebərey da ray ata ŋga kərzata daa ba. Ama wure keɗe masa yah ma sawa a bəla ŋga wuzdatara mey ŋga Gazlavay sem keɗe na, ata ta mey ŋgaa guzley ŋga ləhdata daa mebərey ata daa ba. 23Ndaw ma rəsya na, a key ŋgene, a rəsa Papay may. 24Yah ma key maazla hay masa ndaw ma gwa ŋga kata ba la da wuzlah ata. Anja da daa ba na, mebərey da ray ata daa ba. Ama wure keɗe masa ata ma hətmatar maazla hay a ta dey ata la kaa na, a rəsmandar ta Papay cəŋga gway. 25Ama cek aha, a key anda mawuzlalakaya daa kwakwas ata, ma ləvey: “A rəsmaya ŋga tede gway.”» 26Yesu aa guzltar a gula aŋga hay saya, a ləvtar: «Sərmara, ndaw ma da jənkwar a sawa la. A da sawa ta fa Papay. Masa yah ma daw cay a cakay Papay na, ya slərdakwara la. Ndaw aha na, ara Mesəfney ŋga Gazlavay, a da wuzdatara cəveɗ masa fara fara a ndəhay. A da key sede da ray aɗaw. 27Akwar may, ka da kam sede da ray aɗaw, maja dəga yah ma zla sləra aɗaw na, aləkwa bama haa wure keɗe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\