Jaŋ 16

1«Yah ma ləvkwar anda keɗe na, amba kwa da fa sərdamakwar banay na, ka təɓmara mey aɗaw cəŋga, ka mbəkdamara ba. 2A da ɓəlmakwar daa way-mewuzey-mey hay ŋga Gazlavay. Asaya pas a, a wuswa la masa ndəhay ma da kəɗmakwar vagay na, a wulkam a key ŋgene, a kamar cek maaya ŋgada Gazlavay. 3A da kam cek maaya ba anda keɗe na, maja ta sərmara Papay daa ba, asaya, maja ta sərmaya daa ba may. 4Ama ya wuzdakwara anda keɗe na, amba da pas a ta wuswa cay, fa kamakwar anda keɗe na, ka sərfadamara yah ma wuzdakwara cay la.» Yesu aa guzltar saya, a ləvtar: «Dəga yah ma zla sləra aɗaw, yah ma wuzdakwara mey a daa ba na, maja yah daha da cakay akwar ɗagay. 5Wure keɗe, ya da daw a cakay ndaw ma slərdiwa, kwa ndaw pal dasi akwar ma daa cəfɗaya: “Ka daw ama?” na, daa ba. 6Ama akwar ta mewulkey kalah maja yah ma ləvkwar anda keɗe he. 7Yaw, ya faa guzlkwar mey masa fara fara, aŋga maaya ŋgada akwar amba ya vəhey fa Papay a vaɗ. Fara fara, da ya ta vəhey daa ba na, Mesəfney ŋga Gazlavay, ndaw ma da jənkwar heyey, fa da sawa daa ba. Ama da ya ta vəhey la na, ya slərdakwara la. 8Da ta wuswa cay na, a da wuzdatara a ndəhay da bəla mey masa fara fara amba a sərmara mebərey ata, amba a sərmara cəveɗ masa maaya, asaya, amba a sərmara sariya masa Gazlavay ma da ka. 9A da sərmara mebərey ata na, maja ata ma pamaya ŋga ndaw ata fara fara ba. 10A da sərmara cəveɗ masa maaya na, maja ya fa da vəhey ŋgada fa Papay, akwar fa da hətmaya daa saba. 11A da sərmara sariya masa Gazlavay ma ka na, maja Gazlavay ta kar sariya cay a bay-malula, ndaw ma wa bəla keɗe. 12«Ya fa wuɗey ŋgaa guzlkwar da ray cek hay ga, ama wure keɗe na, aŋga ta banay amba ka cəndamara. 13Da masa Mesəfney ma wuzda mey masa fara fara da ray Gazlavay heyey ta wuswa cay na, a da wuzdakwara mey masa fara fara da ray cek hay tabiya. Mey masa aa ma daa guzlda na, a sawa ta fa gədaŋ aŋga ba. Ama a daa guzley mey masa aŋga ma cəndərwa da vaɗ. A da wuzdakwara cek ma da key ŋgada fa mey. 14Mesəfney a na, a da wuzdərwa gədaŋ aɗaw amba ndəhay a həslmaya ray maja cek hay tabiya aa ma wuzdakwara na, a cəndərwa fa yah. 15Cek hay tabiya masa Papay ma wata na, yah ma wata may. Ara maja ŋgene, yah maa guzlkwar, ya ləvey cek hay tabiya masa Mesəfney a ma wuzdakwara na, a cəndərwa fa yah.» 16Yesu aa guzltar a gula aŋga hay saya, a ləvtar: «Menjey nekəɗey feɗe, akwar fa da hətmaya fa dey daa saba. Fa dəɓa ha nekəɗey na, ka hətmaya la saya.» 17Maja ŋgene, gula aŋga hay siya aa guzlam da wuzlah ata, a ləvam: «Aa guzlndakwar, a ləvey: “Menjey nekəɗey feɗe, ka hətmaya fa dey daa saba. Fa dəɓa ha nekəɗey na, ka hətmaya la saya.” Yaw, a ləvey saya: “Ya da daw fa Papay a vaɗ.” Mey hay a keɗe na, a wuɗey ŋga ləvey me? 18A ləvey: “Menjey nekəɗey” na, a wuɗey ŋga ləvey me? Mey a, a cəney ba.» 19Yesu a səra gula aŋga hay fa wuɗam ŋgaa cəfɗamara. Anda keɗe, ta’, aa guzltar, a ləvtar: «Ya taa guzlkwar la, ya ləvkwar: “Menjey nekəɗey feɗe, akwar fa da hətmaya fa dey daa ba. Fa dəɓa ha nekəɗey na, ka hətmaya la saya.” Kaa cəfɗam vaw da wuzlah akwar na, ŋga sərey mey a keɗe daw? 20Ya fa ləvkwar fara fara, cay na, ka təwam la, kaa huram la da wuzlah akwar, ama ndəhay da bəla siya na, aa səmam la. Ka laləkam la, ama fa dəɓa ha, kaa səmam la. 21«Wulkam da ray ŋgwas ta hwaɗ taw! Da masa fa da yey na, hwaɗ a, a sərda banay. Ama da bəzey ta yawa cay na, a sərfada banay a saba, aa səmey maja aa ma hətey bəzey mawiya. 22Wure keɗe akwar may, daa mewulkey, ama ya hətkwar la saya. Anda keɗe, ka daa səmam, kwa ndaw ma da təkakwar ŋgaa səmey a daa ba səlak. 23Ta pas a ŋgene, ka sərmata cek hay cəpa la, akwar fa daa cəfɗafamaya ŋga sərey cek daa saba. Yaw, ya fa ləvkwar fara fara, da kaa cəfɗam kwa meeme fa Papay ta mezəley aɗaw na, Papay a, a vəldakwara la. 24Haa wure keɗe, ka taa cəfɗam cek ta mezəley aɗaw daa ba araŋ. Anda keɗe, cacəfɗam cek, ka hətam la amba ka njam daa meesəmey masa fara fara.» 25Yesu aa guzltar a gula aŋga hay saya, a ləvtar: «Yah maa guzlkwar tabiya na, ta mey-meŋgey. Yaw, pas a, a wuswa la masa yah ma daa guzlkwar ta mey-meŋgey saba, ya da kadakwara mabara ŋga mey da ray Papay. 26Ta pas ŋgene na, ka daa cəfɗam cek fa Papay ta mezəley aɗaw. Ka da wulkam ara yah ma daa cəfɗakwara Papay kwa? Kay, kəne ba, ama ara akwar ta ray akwar ma daa cəfɗamara, 27maja Papay a ta ray aŋga a wuɗkwar. A wuɗkwar na, maja akwar ma wuɗmaya, asaya, maja akwar ma təɓmara ya sawa na, da fa aŋga. 28Ya sawa a bəla keɗe na, da cakay Papay. Wure keɗe, ya da mbəkda bəla ha, ya da vəhey ŋgada fa Papay a.» 29Gula aŋga hay a mbəɗdamara, a ləvmar: «Nəka, wure keɗe, ka fa wuzdərwa mey a maaya maaya, ka faa guzley ta mey-meŋgey daa saba. 30Wure keɗe, ala fa sərmara, kah na, ka sərta cek hay tabiya. Cek masa ndaw ma wuɗey ŋgaa cəfɗaka na, ka ta səra sem. Maja ŋgene, ya təɓmara, kah na, ka sawa da fa Gazlavay.» 31Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Wure keɗe na, akwar ma təɓmara la, ya sawa da fa Gazlavay dəɓa daw? 32Yaw, pas a, a sawa la, ta wuswa cay, masa akwar tabiya ka daa kwacam ray pal pal, kwa waawa a da daw a way aŋga, ka da mbəkdamaya taava aɗaw. Ama fara fara, yah taava aɗaw ba, maja Papay aa ta yah. 33Yah maa guzlkwar mey tabiya keɗe na, amba akwar masa macəmkaya ta yah keɗe, ka njam daa zazay. Ka səram banay la da bəla keɗe, ama kam gədaŋ. Yah na, ya ta fəna bəla ha sem ta gədaŋ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\