Jaŋ 19

1Ta’, Bay Pilat a ləvtar a sewje hay ŋga sləɗmara Yesu ta laway. 2Sewje hay a cam hatak, a paɗamar ray anda gursaw ŋga bay. Asaya, a kəzlmar zana magaza ŋga bay hay fa vaw. 3Ta’, a ŋgəcham a cakay a, a sasaŋgəram a ray a, a ləvmar: «Zay daw, bay ŋga Jəwif hay?» Fa dəɓa ha, kaŋ! kaŋ! a vəlmar matapa-har. 4Ta’, Bay Pilat a bawa aa ambaw saya, aa guzltar a Jəwif hay, a ləvtar: «Ɗagay, jəkam sləmay! Ya da badakwara ndaw aha aa ambaw amba ka sərmara kwa ya ta hətey cek maaya ba masa aŋga ma ka na, daa ba.» 5Yesu ta’, a bawa aa ambaw dəɓa. Aŋga ta gursaw ŋga hatak heyey da ray, leŋ zana magaza heyey fa vaw. Pilat aa guzltar, a ləvtar: «Ehe ndaw aha!» 6Ama masa bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ta ndəhay ata hay ma hətmar na, a wudam ta gədaŋ, a ləvam: «Dəra fa hwadam mazlaŋgalakaya! Dəra fa hwadam mazlaŋgalakaya!» Pilat aa guzltar saya, a ləvtar: «Ehe, ŋgəlmara ndaw aha, dərmara ta har akwar fa hwadam mazlaŋgalakaya ha, maja yah na, kwa yah ma hətey cek maaya ba masa aŋga ma ka na, daa ba.» 7Jəwif hay a mbəɗdamara, a ləvmar: «Kwakwas ala daha, anda kwakwas a ma ləvey na, si mekəɗey ndaw aha keɗe vagay maja taa guzley la, a ləvey aŋga Bəzey ŋga Gazlavay.» 8Masa Bay Pilat ma cənda aŋga ma ləvey aŋga Bəzey ŋga Gazlavay na, mandərzay a kar ta gədaŋ ta gədaŋ. 9A mbəzey a way saya, ta’, aa cəfɗa Yesu a, a ləvar: «Kah na, ka sawa dama?» Ama kwa Yesu ta mbəɗdara daa ba. 10Da ray ŋgene, Bay Pilat aa guzlar, a ləvar: «Kaa guzley ba keɗe na, ŋgada yah, ba diya? Ka səra, yah na, ya gwa ŋga mbəkdaka, da daa ba, ya gwa ŋga dərka fa hwadam mazlaŋgalakaya, ba diya?» 11Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Ka gwa ŋga wey da ray aɗaw ba, si Bay Gazlavay ma vəlka cəveɗ. Anda keɗe, ndaw ma vəldaya asi har akah keɗe ta key mebərey sem ma fənka.» 12Masa Bay Pilat ma cənda mey a keɗe na, a səpey cəveɗ amba a mbəkda Yesu. Ama Jəwif hay a, a wudam ta gədaŋ, a ləvam: «Da kah ma mbəkda ndaw keɗe sem na, ŋgene, kah jam ŋga bay mahura Sezere saba. Kwa waawa ma pa ray aŋga ŋga bay na, ara masa-gəra ŋga bay mahura Sezere, ba diya?» 13Masa Bay Pilat ma cənda mey a keɗe saya na, ta’, a badərwa Yesu aa ambaw saya. A njey a ray jaŋga aŋga mekey sariya mapakaya da ray slam macacəlkaya ta aŋgwa mezəley ta mey Hebəre «Gabata». 14Ara ta pas meɗiyey vaw ŋga key gwagway ŋga Pak. Ta wuzlah-pas na, Bay Pilat a ləvtar a Jəwif hay a: «Ehe bay akwar.» 15Ama a wudam ta gədaŋ, a ləvam: «Kəɗa vagay! Kəɗa vagay! Dəra fa hwadam mazlaŋgalakaya.» Bay Pilat a mbəɗdatara, a ləvtar: «Bay akwar gway na, ka wuɗam ya dərkwara fa hwadam mazlaŋgalakaya gway daw?» Bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay a mbəɗdamara, a ləvmar: «Bay ala mahura mekele na, daa ba, si bay Sezere gway.» 16Anda keɗe, Bay Pilat a vəldatara Yesu amba a dərmara fa hwadam mazlaŋgalakaya. Ta’, a kərzamara Yesu dəɓa. 17A badamərwa Yesu daa berney. Daa masa fa badamərwa ha na, Yesu fa la hwadam mazlaŋgalakaya masa ata ma da dərmara fa vəɗa. A handamara ŋgadaa slam mezəley ta mey Hebəre «Gwalgwata», anda meləvey, «slam anda tetesl ŋga ray ŋga ndaw.» 18Feteɗe, sewje hay ta’, a dərmara Yesu fa hwadam mazlaŋgalakaya ha. A dəram ndəhay cew saya a cakay a, pal ta har-zəmay, laŋgar ta har-gula, Yesu na, aa da wuzlah. 19Bay Pilat ta’, a ləvtar a ndəhay ŋga wuzlalam mey ma ləvey: «Yesu ndaw Nezeret, bay ŋga Jəwif hay.» Asaya, a ləvtar ŋga sləpmara fa hwadam masa Yesu mazlaŋgalakaya fa vəɗa heyey. 20Jəwif hay ga ta jaŋgamara mey mawuzlalakaya ha la maja slam masa ata ma dərmara Yesu a na, aŋga gweegwe ta berney a. Asaya, ndəhay ga ta jaŋgamara mey a la maja mey a mawuzlalakaya na, ta mey Hebəre ta mey Leteŋ leŋ ta mey Gərek . 21Maja ŋgene, bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Jəwif hay aa guzlmar, a ləvmar: «Ka da mbəkda mey a mawuzlalakaya “Bay ŋga Jəwif hay” anda ŋgene ba. Ama mbəɗda, wuzlala: “Ndaw aha ta ləvey la: Yah na, yah bay ŋga Jəwif hay”.» 22Bay Pilat a mbəɗdatara, a ləvtar: «Cek masa yah ma wuzlala sem na, a da njey mawuzlalakaya anda ŋgene.» 23Masa sewje hay ma dərmara Yesu fa hwadam mazlaŋgalakaya cay na, ta’, a həlmata zana aŋga hay, a wunkamara slam məfaɗ, fa sewje he fa sewje he. Mambəkakaya zana aŋga maazəma masa mezəvey a daa ba dəga da vaɗ haa kasl a hwayak. 24Sewje hay a, aa guzlam da wuzlah ata a ləvam: «Ya da ŋgərkwa zana ha ta ŋgərey ba, ama kəɗkwa caca amba ndaw pal a la.» Cek aha a key anda mey ŋga Gazlavay mawuzlalakaya zleezle ma ləvey: «Ta wunkamara zana aɗaw hay sem da wuzlah ata, zana maazəma na, a kəɗam caca amba ndaw pal a la.» Yaw, keɗe he ara cek masa sewje hay ma kamara. 25Ata mamaŋ ŋga Yesu, ta dam-mamaha, ta Mari ŋgwas ŋga Kəlawpas, leŋ Mari da Magdala, malacatakaya da cakay hwadam mazlaŋgalakaya masa ata ma dərmara Yesu fa vəɗa heyey. 26Yesu a nəka mamaha. Gula aŋga masa aa ma wuɗa kalah heyey may, aa da cakay mamaha ha. Ta’, Yesu aa guzlar a mamaha, a ləvar: «Mamay, ŋgene na, bəzey akah.» 27Ta’, aa guzlar a gula aŋga ha, a ləvar: «Ŋgene na, mamakw.» Dəga ta pas a ŋgene gula ŋga Yesu a ta’, a ŋgəla Mari a way aŋga. 28Daa ŋgene, Yesu a səra ta ndəvda sləra aŋga cay. Ta’, aa guzley, a ləvey: «Yam fa kaya.» Aa guzley anda keɗe na, amba mey mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay zleezle heyey na, a key. 29Feteɗe, kwakulam daha marəhkaya ta yam ŋga babəza ŋga wudez meekwerek e. Sewje hay a jəhwɓam cek anda gagəmay aa yam a heyey, a tərvaɗamara fa mey ŋga zlanday, a təldamara a mey Yesu. 30Yesu maa səɓa yam ŋga babəza ŋga wudez meekwerek e heyey cay na, ta’, aa guzley, a ləvey: «Sləra aɗaw tabiya, ta ndəvey cay.» Fa dəɓa ha, a jəkwda ray, pam! a məcey. 31Yesu a məcey na, ta pas masa Jəwif hay fa ɗiyam vaw ŋgadaa pas meməskey-vaw. Ta pas a ŋgene, mahura hay ŋga Jəwif hay a wuɗam vagay hay a njam fa hwadam mazlaŋgalakaya hay heyey saba, asaya, maja pas meməskey-vaw a ŋgene a fənta pas hay meməskey-vaw siya. Da ray ŋgene, ta’, aa cəfɗamara Bay Pilat ŋga ŋgərfey salay hay ŋga ndəhay fa hwadam mazlaŋgalakaya, asaya, ŋga padamatərwa salay da ray hwadam hay a. 32Anda keɗe, sewje hay a ŋgərfamara salay hay ŋga ndaw ŋgeeme ta ŋga ndaw ŋga dey cew e masa madərtakaya da cakay Yesu heyey dəɓa. 33A wusam ŋga ŋgərfamara salay hay ŋga Yesu may na, a hətfamar ta məcey sem. Anda keɗe, kwa ta ŋgərfamara salay aŋga hay daa saba. 34Ama sewje pal da wuzlah ata, ta’, a sləka ta zəwet aa cakay. Wure ŋgene, mambaz ta yam a mbəɗwa. 35Ndaw ma kada mey a keɗe na, ta hətar la ta dey aŋga . Mey masa aa ma kada na, ara mey fara fara. Yaw, aŋga na, a səra ara mey fara fara. Anda keɗe, a kada mey a na, amba akwar may, ka təɓmara mey a. 36Cek hay a tabiya ma kam keɗe na, anda mey ŋga Gazlavay mawuzlalakaya zleezle, ma ləvey: «Kwa fa da ŋgərfamar tetesl pal daa ba.» 37Asaya, mey ŋga Gazlavay mawuzlalakaya mekele daha, a ləvey: «A hətmar ndaw masa ata ma sləkmara la.» 38Fa dəɓa ha, ndaw da slala Arimate daha, mezəley Jawzef. Ta’, a daw fa Bay Pilat ŋgaa cəfɗarawa vagay ŋga Yesu amba a jəha. Jawzef e na, ara ndaw ma təɓa mey ŋga Yesu, ama ta wuzda vaw aŋga daa ba maja a zlurey ta mahura hay ŋga Jəwif hay. Bay Pilat ta vəlar cəveɗ la. Aŋga ta’, a daw a la vagay a. 39Nikwedem, ndaw masa ma hətfar Yesu a ta tavaɗ heyey, ta’, a diyam cew e ta Jawzef ŋga jəhey vagay a. Nikwedem ta ley mal mezey maaya ŋga cek mezəley «mir» majahaɗakaya ta cek mezəley «aləwes» la a har, a fəna kəlew kwakwar maakar. 40Ata cewete ta’, a lamara vagay ŋga Yesu a, a zləŋgmara ta maslaga, a takwaɗamar mal heyey anda Jəwif hay ma kamara daa masa ata fa da zləŋgam vagay. 41Daa slam masa ata ma dərmara Yesu a na, jerne daha. Daa jerne he cəvay mawiya daha, kwa ta pam vagay a hwaɗ a daa ba araŋ. 42A jəhmara Yesu aa cəvay a na, maja ara hakwaɗ, pas meməskey-vaw gweegwe cay, asaya, maja cəvay a gweegwe feteɗe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\