Jaŋ 20

1Taa pərek ta luma ŋga Gudal, slam beŋ! beŋ! Mari da Magdala, a daw ŋga nəkərwa cəvay ŋga Yesu. A wusey a mey cəvay a, a da nəkey dey na, beeler mahura ma gərca mey ŋga cəvay a maŋgəchadakaya ta cakay. 2Anda keɗe, takw! a həla mahway ŋgada fa ata Simaŋw Piyer ta gula laŋgar masa Yesu ma wuɗa kalah heyey. Ta’, aa guzltar, a ləvtar: «Ta lamara vagay ŋga Bay Mahura Yesu sem daa cəvay, ya sərmara a pamara aa wura ba.» 3Da ray ŋgene, ata Piyer ta gula laŋgar heyey, a sləkɗam, a diyam a mey cəvay a. 4Ata cewete, a hwam ta hway, ama gula laŋgar heyey a hway a fəna Piyer, a wusey teeseɗ a mey cəvay a. 5Ta’, a wuzeɗey dey aa cəvay a, a hətey da hwaɗ a na, maslaga hay makwiydatakaya, ama ta mbəzey aa cəvay a daa ba. 6Simaŋw Piyer a wusey fa dəɓa aŋga, ta’, a mbəzey aa cəvay a. A hətatar maslaga hay makwiydatakaya, 7asaya, a hətar zana masa ata ma sləwɗamara ray ŋga Yesu ta aŋga heyey. Zana ha na, macəmkaya ta maslaga hay heyey ba, ama mapaɗakaya wal ta cakay. 8Gula laŋgar ma wusey teeseɗ heyey, a mbəzey aa cəvay a may, a hətatar cek hay a, anda keɗe, a təɓa ma sləkɗawa ŋga Yesu daa meməcey. 9Ama gula hay ŋga Yesu ta cəndamara mey ŋga Gazlavay masa ma ləvey Yesu a da sləkɗawa daa meməcey na, daa ba araŋ. 10Fa dəɓa ha, ta’, gula hay cew heyey a vəham a way ata hay. 11Daa ŋgene, Mari da Magdala ta’, a vəhey a mey cəvay a. Deŋ! a lecey a mey cəvay a, fa təway. Masa aŋga fa təway a na, ta’, a wuzeɗey dey aa cəvay a. 12A da nəkey dey na, a ray maslaŋ hay ŋga Gazlavay cew ta zana hay mabara fa vaw. Ata manjatakaya cəma daa slam masa ata ma pamara vagay ŋga Yesu heyey, pal manjakaya daa slam-ray, pal daa slam-salay. 13Maslaŋ hay ŋga Gazlavay heyey aa cəfɗamara, a ləvmar: «Kwakwa, ka təway me?» A mbəɗdatara, a ləvtar: «Ta lamara vagay ŋga Bay aɗaw Mahura sem, ya səra a pamara aa wura ba.» 14Masa ŋgwas aha maa guzley la anda keɗe, a da mbəɗey dey na, a ray Yesu malacakaya feteɗe, ama kwa ta səra ara aŋga na, daa ba. 15Yesu a, aa cəfɗa, a ləvar: «Kwakwa, ka təway me? Ka səpey na, wa?» Ŋgwas aha, a wulkey na, ara ndaw ma jəɗa jerne he, ta’, aa guzlar, a ləvar: «Papay aɗaw, da ara kah ma la na, wuzdiwa slam masa kah ma pa amba ya larawa aa slam a taw?» 16Yesu ta’, a zəla, a ləvar: «Mari!» Masa Mari ma cənda mezəley aŋga la na, pəla! a mbəɗey dey ŋgada fa Yesu, ta’, aa guzlar ta mey Hebəre, a ləvar: «Rabuni,» anda meləvey «bay aɗaw». 17Yesu aa guzlar, a ləvar: «Mbəkdaya, ka da zəndaya vaw ba, maja ya ta təpey fa Papay a vaɗ daa ba araŋ. Ama kah na, daw ta ləvtar a məlma aɗaw hay, ya təpey la fa Papay masa aŋga Papakw akwar may, fa Gazlavay masa aŋga Gazlavay akwar may.» 18Ta’, Mari da Magdala a daw fa gula hay ŋga Yesu dəɓa, a kadatara, a ləvtar: «Ya ta hətar Bay Mahura Yesu la.» Asaya, Mari a kadatara mey masa Yesu a ma ləvar. 19Taa kwaɗ ta luma ŋga Gudal a ŋgene, gula hay ŋga Yesu makustakaya daa way daha. Ta gərcamata mey-slam hay sem ta lekəle maja ata fa zluram ta mahura hay ŋga Jəwif hay. Ta’, Yesu a daw a lecey a wuzlah ata, a ləvtar: «Anja Gazlavay ŋga njadakwar daa zazay.» 20Masa aŋga ma ləvtar la anda keɗe na, ta’, a wuzdatara har aŋga hay ta cakay aŋga. Gula hay ŋga Yesu a, taa səmam la ga maja ata ma hətmar Bay Mahura ha. 21Yesu aa guzltar saya, a ləvtar: «Anja Gazlavay ŋga njadakwar daa zazay. Anda Papay, Bay Gazlavay, ma slərdiwa a bəla na, yah may, ya slərdakwar ŋga key sləra aɗaw.» 22Masa aŋga maa guzltar anda keɗe la na, ta’, a səfney a ray ata, a ləvtar: «Təɓam Mesəfney ŋga Gazlavay a ray akwar. 23Da ka mbəkdamara mebərey ŋga ndaw na, Gazlavay a mbəkdara la may. Ama da akwar ma mbəkdamara mebərey ŋga ndaw daa ba na, Gazlavay fa da mbəkdara daa ba may.» 24Yaw, daa masa Yesu ma wuztar vaw a gula aŋga hay na, Tuma, masa ata ma zəlmara Didim, gula pal dasi gula aŋga hay kuraw a ray a cew, aŋga da wuzlah ata daa ba. 25Masa Tuma ma sawa la a wuzlah ata na, a ləvmar: «Ala ta hətmar Bay Mahura la.» Ama Tuma a mbəɗdatara, a ləvtar: «Da yah ma hətar vevek ŋga mbəlek fa har ŋga medərey heyey daa ba, da yah ma pa bəz-mey-har aɗaw aa vevek ŋga mbəlek e daa ba, asaya, da yah ma pa har aɗaw aa cakay aŋga daa ba na, ŋgene, ya fa da təɓa Yesu ta sləkɗawa sem daa meməcey na, daa ba.» 26Luma pal fa dəɓa ha na, gula hay ŋga Yesu a kusam aa way heyey saya. Tuma aŋga da wuzlah ata dəɓa. Mey-slam hay magərcatakaya ta lekəle, ama Yesu ta’ a sawa, a lecey a wuzlah ata, a ləvtar: «Anja Gazlavay ŋga njadakwar daa zazay.» 27Fa dəɓa ha, Yesu a ləvar a Tuma: «Təldərwa bəz-mey-har akah feɗe, nəkta har aɗaw hay. Asaya, təldərwa har akah, pa aa cakay aɗaw. Mbəkda mekey yawa, təɓa ya ta sləkɗawa sem daa meməcey.» 28Tuma a mbəɗdara, a ləvar: «Kah na, Bay aɗaw Mahura, kah na, Gazlavay aɗaw!» 29Yesu a ləvar: «Kah ma təɓa mey a keɗe na, maja kah ma hətya ta dey akah, ba diya? Maaya ŋga Gazlavay aa da ray ndəhay ma təɓmara ya ta sləkɗawa sem daa meməcey, masa kwa ta hətmaya ta dey ata daa ba.» 30Yesu ta key maazla hay la ga mekele mekele meedey gula aŋga hay, ama maazla hay a tabiya mawuzlalatakaya daa ɗerewel keɗe daa ba. 31Mey hay tabiya masa mawuzlalatakaya daa ɗerewel keɗe na, ara amba ka təɓmara, Yesu na, ara Bəzey ŋga Gazlavay, ara ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay. Anda keɗe, da akwar fa təɓmara mey aŋga na, ka da hətam heter mendəvey ba ta fa aŋga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\