Jaŋ 7

1Fa dəɓa ha, Yesu a pəkey daa hwayak ŋga Galile. A wuɗey ŋga daw ŋga pəkey daa hwayak ŋga Jude ba, maja mahura hay ŋga Jəwif hay feteɗe fa səpmara ŋga kəɗey vagay. 2Daa ŋgene gwagway ŋga Way-mekərcey gweegwe cay. 3Ta’, məlmaha hay aa guzlmar, a ləvmar: «Sləkɗey la da Galile feɗe, daw aa hwayak ŋga Jude amba ndəhay ma səpmaka a hətmar sləra masa kah ma ka ta dey ata. 4Maja kwa waawa, da a wuɗey ndəhay tabiya ŋga sərmara na, a ɓey cek masa aa ma ka fa dey ŋga ndəhay ba. Ka fa key maazla hay mekele mekele anda keɗe, kata fa mey ŋga ndəhay tabiya amba a sərmaka.» 5Kwa məlmaŋ ŋga Yesu hay a ta ray ata na, fa pamara Yesu a ŋga ndaw ata fara fara daa ba. 6Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Pas masa maaya ŋgada yah na, ta wuswa daa ba araŋ, ama ŋgada akwar na, kwa pas wura wura na, aŋga maaya. 7Akwar na, ndəhay da bəla fa da hətam cəveɗ ŋga rəsmakwar daa ba, ama yah na, fa rəsmaya, maja ya fa wuzdatərwa cek hay malamba masa ata ma kamata. 8Akwar na, diyam aa gwagway a. Yah na, ya fa da daw daa ba, maja pas aɗaw ta wuswa daa ba araŋ.» 9Fa dəɓa ha masa Yesu maa guzley la anda keɗe na, ta’, a njey da Galile he cəŋga. 10Masa məlmaŋ ŋga Yesu hay ata sem la aa gwagway heyey na, Yesu ta’, a daw aa gwagway a may, ama a səhwey ta səhwey, kwa ndaw ma hətar daa ba. 11Mahura hay ŋga Jəwif hay a səpmara daa gwagway a, a ləvam: «Ndaw a heyey aa dama?» 12Ndəhay ga daa gwagway a faa səkam mey da ray Yesu a, siya hay a ləvam: «Ara ndaw maaya.» Ndəhay siya may, a ləvam: «Kay! Ara ndaw maaya ba, fa betey ndəhay.» 13Kwa ndaw ta gwa ŋgaa guzley da ray Yesu fa mey ŋga ndəhay daa ba, maja a zluram ta mahura hay ŋga Jəwif hay. 14Masa gwagway a heyey ta key cay ɗar məfaɗ na, Yesu ta’, a daw aa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay, aa sərkadata ndəhay. 15Mahura hay ŋga Jəwif hay ma cəndamara mey ŋga Yesu a na, a rəzlam, a ləvam: «Haya! Ndaw a kaa meeme, taa sərkey ŋga sərey mey ŋga Gazlavay daa ba, ama a sərta mey hay a maaya maaya na, kwara?» 16Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Mey masa yah maa sərkadatara a ndəhay keɗe na, ara mey aɗaw ba, ama ara mey ŋga Gazlavay, ndaw ma slərdiwa. 17Mey masa yah maa sərkadatara a ndəhay, da ara mey ŋga Gazlavay, da daa ba, da ara mey aɗaw na, ndaw ma wuɗey ŋga key cek ma mbafar a Gazlavay na, a səra la. 18Ndaw maa sərkadata ndəhay ta gədaŋ aŋga gway na, a key ŋgene, a səpey amba ndəhay aa həmdamara. Ama ndaw maa sərkadata ndəhay amba ndəhay aa həmdamara ndaw ma slərdərwa na, ŋgene ara ndaw maaya ma mbərzley ba. 19Zleezle Mawiz ta wuzkwar kwakwas hay la ŋga səpey, ba diya? Ama kwa ndaw pal da wuzlah akwar ta səpa kwakwas a ta cəveɗ e daa ba. Kaa ka səpmaya ŋga kəɗey vagay na, maja me?» 20Ndəhay a mbəɗdamara, a ləvmar: «Kah na, ta malula da ray. Ma wuɗey ŋga kəɗka vagay na, wa?» 21Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Pas pal daha, ya ta mbəley ndaw la ta pas meməskey-vaw. Akwar ta rəzlam la ga maja. 22Wulkam cey, Mawiz ta wuzkwar kwakwas la ŋga mesley mandawal. Kwakwas ŋga mesley mandawal a, a zley na, fa Mawiz ba, ama dəga fa papaŋ ŋga papakw akwar hay zleezle. Kwa ta pas meməskey-vaw na, akwar fa slam mandawal ŋga bəza hay. 23Akwar fa slam mandawal ŋga bəzey kwa ta pas meməskey-vaw amba kwakwas ŋga Mawiz a zləɓey ba. Kaa ka cam mevel a ray aɗaw maja yah ma mbəley ndaw ta pas meməskey-vaw na, kwara? 24Ka da wulkam da ray ndaw, ka ləvam aŋga maaya, da daa ba, aŋga maaya ba maja akwar ma hətmar ta dey gway na, kəne ba. Ama wulkam maaya maaya da ray cek masa ndaw aha ma ka amba kaa guzlam fara fara ta cəveɗ e.» 25Ndəhay siya da Jeruzelem aa guzlam da wuzlah ata, a ləvam: «Keɗe na, ara ndaw masa ata ma səpmara ŋga kəɗey vagay heyey, ba diya? 26Nəkmara, aŋga faa guzley fa mey ŋga ndəhay. Kaa aa guzlmar saba kwara? Mahura aləkwa hay ta sərmara la fara fara ara Kəriste, ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay heyey fara daw? 27Yaw, Kəriste ma da sawa na, ya sərkwa slam masa aŋga ma sawa da hwaɗ a ba. Ama ndaw keɗe na, ya sərkwa slam masa aŋga ma sawa, ba diya?» 28Daa masa Yesu faa sərkadata ndəhay daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay na, aa guzley ta gədaŋ, a ləvey: «Akwar na, ka sərmaya fara daw? Asaya, ka sərmara slam masa yah ma sawa da hwaɗ a fara fara daw? Ya sawa na, ŋga ray aɗaw ba, ama ara ndaw ma slərdiwa. Ndaw a, aa maaya fara fara. Akwar na, ka sərmara ndaw aha ba. 29Yah na, ya səra ndaw aha, maja ya sawa da cakay a, asaya, ara aŋga ma slərdiwa.» 30A səpam cəveɗ amba a kərzamara Yesu, ama kwa ndaw pal ta pafar har daa ba, maja pas aŋga ta wuswa daa ba araŋ. 31Ta ŋgene he cəpa, ndəhay ga fa təɓmara mey aŋga cəŋga. Aa guzlam, a ləvam: «Ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay ma da sawa na, a key maazla hay ma fəna ŋga ndaw keɗe la daw?» 32Mey masa ndəhay maa səkdamara da ray Yesu heyey na, Fariza hay ta cəndamara sem. Da ray ŋgene, Fariza hay a, ta bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay, a sləram ndəhay ma jəɗa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay ŋga kərzamərwa Yesu. 33Yesu ta’, aa guzley, a ləvey: «Ya da njey da cakay akwar da bəla keɗe na, nekəɗey gway. Fa dəɓa ha, ya da daw a cakay ndaw ma slərdiwa. 34Ka səpmaya la, ama akwar fa da hətmaya daa saba, maja ka gwamara ŋga diyam aa slam masa yah ma da daw a hwaɗ a ba.» 35Mahura hay ŋga Jəwif hay aa cəfɗam vaw da wuzlah ata, a ləvam: «A da daw na, ta’, ama may ama, amba ya hətkwar saba na! A da daw fa ndəhay aləkwa hay Jəwif hay ma njam da wuzlah Gərek hay daw? A daa sərkadatərwa Gərek hay daw? 36Aa guzley, a ləvey: “Ka səpmaya la, ama akwar fa da hətmaya daa saba, maja ka gwamara ŋga diyam aa slam masa yah ma da daw a hwaɗ a ba.” Mey a keɗe na, a wuɗey ŋga ləvey me?» 37Ɗar ŋga madagway-dakw ŋga gwagway ŋga Way-mekərcey na, ara ɗar mahura ma fənta ɗar hay siya ŋga gwagway a. Ta pas ŋgene, Yesu a lecey ta lecey fa mey ŋga ndəhay, aa guzley ta gədaŋ, a ləvey: «Da ndaw yam fa kar na, ŋga sawa fa yah ŋga sey. 38Yaw, mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey: “Ndaw ma paya ŋga ndaw aŋga fara fara la na, yam ma vəley heter mendəvey ba fa vavawa daa mevel aŋga”.» 39Yesu maa guzley anda keɗe na, da ray Mesəfney ŋga Gazlavay. Ndəhay masa ma pamara Yesu ŋga ndaw ata fara fara na, a hətam Mesəfney aha la. Daa ŋgene, Yesu ta vəldərwa Mesəfney a, a bəla daa ba araŋ, maja Yesu ta təpey a vaɗ ŋga njey aa slam aŋga meweɗey daa ba araŋ. 40Masa ndəhay ma cəndamara mey ŋga Yesu la na, ndəhay siya da wuzlah ata aa guzlam, a ləvam: «Fara fara, ndaw keɗe ara ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay ma da sawa heyey.» 41Ndəhay siya a ləvam: «Ara Kəriste, ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay.» Mekele hay saya a ləvam: «Kəriste he a da sawa na, daa hwayak ŋga Galile daw? 42Mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay a ləvey: “Kəriste, ndaw masa Gazlavay ma wala na, a da bawa daa səkway ŋga Bay Davit, a da yawa da Betəlehem, slala masa Bay Davit e ma yawa zleezle da hwaɗ a.”» 43Anda keɗe, ndəhay a, a wuɗkam ɗay da wuzlah ata maja Yesu. 44Ndəhay siya da wuzlah ata a wuɗam ŋga kərzamara Yesu, ama kwa ndaw pal ta pafar har daa ba. 45Masa ndəhay ma jəɗa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay ma vəhmawa la na, bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ta Fariza hay aa cəfɗamata, a ləvmatar: «Akwar ma kərzamərwa daa saba maja me?» 46Ndəhay ma jəɗa Way-mekey-kwakwas heyey a mbəɗdamatara, a ləvmatar: «Ŋga menjey ala, ya ta hətam ndaw maa guzley maaya anda aŋga daa ba.» 47Fariza hay aa guzlmatar saya, a ləvmatar: «Yaw, akwar may ta fəckwar sem aa cəveɗ aŋga ŋgene may daw? 48Ala Fariza hay na, ala fa təɓmara mey ŋga ndaw aha daa ba. Kwa ndaw mahura ŋga Jəwif hay pal fa təɓa mey ŋga ndaw aha daa ba may. 49Ndəhay ma təɓmara mey aŋga ŋgene na, ara ndəhay ma sərmara kwakwas ŋga Mawiz ba, ara ndəhay masa Gazlavay ta nəsta sem.» 50Nikwedem, masa ma daw fa Yesu zleezle heyey na, aŋga da wuzlah Fariza hay a. Ta’, a mbəɗdatara, a ləvtar: 51«Kwakwas aləkwa a vəley cəveɗ ŋga kərzey ndaw anda keɗe ba. Si ya jəkfakwar sləmay, ya sərkwa cek masa aa ma ka la ɗagay.» 52Fariza hay siya a mbəɗdamara, a ləvmar: «Kah may, kah ndaw Galile daw? Jaŋga ɗerewel ŋga Gazlavay amba ka səra kwa ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay pal masa ndaw Galile na, daa ba.» [ 53Fa dəɓa ha, aa waɗam ray, kwa waawa a daw a way aŋga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\