Jaŋ 8

1Masa Fariza hay maa waɗam ray cay na, ta’, Yesu a daw aa Aŋgwa ŋga Awliviye. 2Pepərek e, slam bəŋ-beŋ na, ta’, a vəhwa aa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. Ndəhay ga a ŋgəcham a cakay a, ta’, a njey, aa sərkadata. 3Ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz ta Fariza hay a handamawa ŋgwas daha fa mey ŋga Yesu a. Ŋgwas aha a kərzamərwa fa ley vaw saw da palah. Deŋ! a lacadamara ŋgwas aha a wuzlah ndəhay tabiya, 4aa guzlmar a Yesu, a ləvmar: «Bay ala, ehe, ŋgwas keɗe, ya kərzamərwa fa ley vaw saw da palah. 5Kwakwas ŋga Mawiz a ləvey kwa ŋgwas wura wura ma ley vaw saw da palah anda keɗe na, si meezekey aŋga ta aŋgwa vagay. Kaa kah na, ka wulkey kwara?» 6Aa guzlmar a Yesu anda keɗe na, a wuɗam a ŋgamar gadaŋ amba a hətam dabaray ŋga dadəɗfamar mey. Ama Yesu ta’, aa cəɗkwey, a təhwey cek ta har fa hwiyak. 7Ndəhay kaa heyey na, faa guzlmar cəŋga, faa guzlmar cəŋga. Ta’, Yesu a, a lecey, aa guzltar, a ləvtar: «Da ndaw pal dasi akwar ŋgene manjar mebərey daha na, ŋga ley aŋgwa ha ŋga hazaka teeseɗ cey.» 8Fa dəɓa ha, Yesu ta’, aa cəɗkwey saya, a təhwey cek fa hwiyak saya. 9Masa ndəhay ma handamərwa ŋgwas heyey ma cəndamara Yesu maa guzley anda keɗe la na, a səhwam pal pal, ndəhay mahura hay teeseɗ, mendərey Yesu taava aŋga, ŋgwas a malacakaya fa mey aŋga. 10Yesu ta’, a lecey, aa guzlar a ŋgwas a, a ləvar: «Kwakwa, ndəhay ma handamakawa heyey na, ata ama dəɓa ama? Ndaw pal da wuzlah ata ta hazakaka la daw?» 11Ŋgwas aha a mbəɗdara, a ləvar: «Daa ba, bay aɗaw.» Yesu a ləvar: «Yah may, ya fa da hazakaka daa ba. Daw, ama dəga tasana ka da key mebərey saba.»] 12Yesu aa guzltar a ndəhay makustakaya daa Way-mekey-kwakwas heyey saya, a ləvtar: «Ma waɗa slam da bəla na, ara Yah. Ndaw ma səpya na, fa da pəkey daa ləvaŋ daa saba, ama a da njey daa slam-meweɗey masa ma vəley heter mendəvey ba.» 13Fariza hay aa guzlmar, a ləvmar: «Ka faa guzley da ray akah ta mey akah. Maja ŋgene, mey masa kah maa guzlda ha na, ara mey fara fara ba.» 14Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Kwa ya faa guzley da ray aɗaw ta mey aɗaw na, ama mey masa yah maa guzlda ha, ara mey fara fara. Ara mey fara fara na, maja ya səra slam masa yah ma sawa da hwaɗ a, asaya, ya səra slam masa yah ma da daw a hwaɗ a may. Ama akwar na, ka sərmara slam masa yah ma sawa da hwaɗ a ba, ka sərmara slam masa yah ma da daw a hwaɗ a ba may. 15Akwar na, ka wulkam da ray ndaw, ka ləvam ndaw keɗe aŋga maaya, da daa ba, aŋga maaya ba, maja akwar ma hətmar ta dey daada gway. Mewulkey akwar ŋgene, ara mewulkey ŋga ndaw-magədaŋ. Ama yah na, yaa guzley da ray ndaw ba. 16Yaw, da ya taa guzley la da ray ndaw na, a key ŋgene, yaa guzley fara fara, maja ara yah taava aɗaw maa guzley da ray ndaw aha ba, ama ala ta Papay, ndaw ma slərdiwa. 17Mawuzlalakaya daa kwakwas akwar, a ləvey, da ndəhay cew taa guzlam la letek da ray cek na, ara mey fara fara, ba diya? 18Yah na, ya faa guzley da ray aɗaw ta mey aɗaw. Papay, ndaw ma slərdiwa faa guzley da ray aɗaw may.» 19Fariza hay aa cəfɗamara, a ləvmar: «Papakw a na, aa dama?» Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Akwar na, ka sərmaya ba, ka sərmara Papay ba may. Da ka sərmaya na, anja ka sərmara Papay la may.» 20Yesu aa guzlda mey a keɗe na, aŋga manjakaya gweegwe ta slam mecekeley dala daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. Aa faa sərkadata ndəhay daa Way a, ama kwa ta kərzamara daa ba, maja pas aŋga ta wuswa daa ba araŋ. 21Yesu aa guzltar saya, a ləvtar: «Yah na, ya da daw. Fa dəɓa ha, ka səpmaya la, ama akwar fa da hətmaya daa saba. Anda keɗe, ka da məcam ta mebərey da ray. Aa slam masa yah ma da daw na, akwar fa da gwamara ŋga diyam a hwaɗ a daa ba.» 22Mahura hay ŋga Jəwif hay aa guzlam da wuzlah ata, a ləvam: «Ndaw aha aa guzley, a ləvey, aa slam masa aŋga ma da daw na, ya gwakwa ŋga nakwa ba. A ləvey anda keɗe na, a da kəɗa ray aŋga vagay kwa!» 23Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Akwar na, ndəhay da ray hwayak keɗe. Ama yah na, ya sawa da gazlavay da vaɗ. Akwar na, ndəhay ŋga bəla keɗe, ama yah na, ndaw ŋga bəla keɗe ba. 24Maja ŋgene, ya ta ləvkwar la: “Ka da məcam ta mebərey da ray.” Da ka təɓmara “Yah na, ara Yah” ba na, fara fara, ka da məcam ta mebərey da ray.» 25Aa cəfɗamara Yesu, a ləvmar: «Kah na, wa?» Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Yah na, ndaw masa yah ma wuzdakwara dəga zleezle heyey. 26Mey hay ga da ray akwar daha amba yaa guzley da ray a. Anda keɗe, ya da mbəɗkwar ray maja mebərey akwar. Fara fara, mey masa yah ma kada a ndəhay na, ara mey masa yah ma cəndərwa fa ndaw ma slərdiwa. Aŋga na, ndaw maa guzley mey fara fara.» 27Yesu maa guzley anda keɗe na, da ray Papaha, Bay Gazlavay. Ama ndəhay a, a cəndamara ba. 28Maja ŋgene, Yesu aa guzltar saya, a ləvtar: «Da masa akwar ma baŋgaɗamaya, yah, Bəz ŋga Ndaw cay fa hwadam mazlaŋgalakaya na, daa ŋgene, ka sərmara la “Yah na, ara Yah.” Asaya, ka sərmara la, yah na, ya gwa ŋga key cek taava aɗaw ba, ama ya kedey na, mey masa Papay maa sərkadiwa. 29Ndaw ma slərdiwa na, aŋga ta yah, ta mbəkdaya taava aɗaw daa ba. Ya fa key cek mandaw mandaw ma mbafar.» 30Masa Yesu maa guzley la anda ŋgene na, ndəhay ga a təɓmara mey aŋga. 31Yesu aa guzltar ŋgada Jəwif hay masa ma təɓmara mey aŋga dəɓa, a ləvtar: «Da akwar ta təɓmara mey aɗaw la, ka mbəkdamara ba na, ŋgene akwar gula aɗaw hay fara fara. 32Anda keɗe, ka sərmara mey masa fara fara la, mey a, a da pəskakurwa daa beke.» 33A mbəɗdamara, a ləvmar: «Ala na, ndəhay daa səkway ŋga Abəraham, kwa ndaw pal dasi ala masa beke na, daa ba səlak! Kaa ka ləvndar mey a, a da pəskandar daa beke na, kwara?» 34Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Ya fa ləvkwar fara fara, kwa waawa ma key mebərey na, aŋga beke maja mebərey fa wa. 35Nəka, beke na, a sləfmara a wuzlah ndəhay masa da way bay aŋga ba, ama bəzey ŋga ndaw ŋga way a na, a sləfmara a wuzlah ndəhay da way a. 36Anda keɗe, da ara yah, Bəzey ŋga Gazlavay, ma pəskakwar daa beke na, ka da njam akwar beke hay saba fara fara. 37Ahaw, ya səra akwar na, ndəhay daa səkway ŋga Abəraham. Ama akwar fa səpmaya ŋga kəɗey vagay, maja mey aɗaw ta mbəzkwar aa mevel daa ba. 38Yah na, ya kedey mey masa Papay ma wuzdiwa. Akwar na, ka kam cek masa papakw akwar ma kadakwara.» 39A mbəɗdamara saya, a ləvmar: «Ala na, ndəhay daa səkway ŋga Abəraham.» Yesu a ləvtar: «Da akwar ndəhay daa səkway ŋga Abəraham na, anja ka kam cek anda aŋga ma ka la. 40Ama wure keɗe, akwar fa səpmaya ŋga kəɗey vagay, yah, ndaw masa ma wuzdakwara mey masa yah ma cəndərwa ta sləmay aɗaw fa Gazlavay. Ya fa ləvkwar, Abəraham na, ta key cek anda akwar ma kamara kaa na, daa ba. 41Akwar na, akwar fa kam cek anda papakw akwar ma ka.» A mbəɗdamara a Yesu, a ləvmar: «Ala na, bəza hay ŋga ndaw mekele ba, Papa ala na, pal, ara Bay Gazlavay.» 42Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Da Gazlavay ara Papakw akwar na, anja ka wuɗmaya la, maja ya sawa da cakay a, asaya, yah feɗe maja aŋga. Ya sawa na, ŋga ray aɗaw ba, ama ara aŋga ma slərdiwa. 43Kaa ka cəndamara mey aɗaw ba na, maja me? Ara maja akwar ma gəmam ŋga jəkam sləmay fa mey aɗaw ba. 44Anda keɗe, papakw akwar na, Sataŋ, bay-malula. Ka kam cek hay cəpa na, masa ma mbafar a papakw akwar a gway. Dəga daa mezley ŋga bəla na, papakw akwar, bay-malula ha, fa kəɗta ndəhay vagay. Asaya, a njey daa cəveɗ masa fara fara ba səlak, maja mey masa fara fara fa bawa da mey aŋga daa ba. Membərzley na, aa da mey aŋga, maja ara ndaw membərzley. Membərzley tabiya na, a sawa ta fa vəɗa. 45Yah na, ya faa guzlkwar mey masa fara fara. Da ray ŋgene, ka təɓmara mey aɗaw ba cəŋga. 46Ndaw pal da wuzlah akwar ma gwa ŋga ləvya ya ta key mebərey la na, wa? Kaa da ya faa guzlkwar mey masa fara fara na, ka təɓmara ba, maja me? 47Ndaw ma ləvey Gazlavay ara Papaha na, a jəkfar sləmay fa Gazlavay a. Ama akwar na, bəza hay ŋga Gazlavay ba. Ara maja ŋgene, akwar ma jəkam sləmay fa mey aŋga ba may.» 48Jəwif hay a mbəɗdamara a Yesu, a ləvmar: «Ala maa guzlmaka, ya ləvam kah, ndaw Samari ŋga tede, kah ta malula da ray heyey na, ara aŋga fara.» 49Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Kay, malula da ray aɗaw daa ba, ama a key ya həslar ray a Papay. Akwar na, ka gəmam ŋga həslmaya ray ba. 50Kaazla yah ta ray aɗaw, ya fa wuɗey ndaw ŋga həslya ray daa ba, ama ndaw pal daha, a həslya ray la, ara aŋga ma da ɗəsla mey a. 51Ya fa ləvkwar fara fara, ndaw ma cənya mey na, fa da məcey daa ba ŋga sərmataw.» 52Jəwif hay heyey a mbəɗdamara, a ləvmar: «Wure keɗe, ya ta sərmara cay, kah na, ta malula da ray fara, maja Abəraham ta məcey sem, ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay ta məcam sem may. Kaa kah na, ka ləvey: “Ndaw ma cənya mey na, fa da məcey daa ba ŋga sərmataw” na, kwara? 53Abəraham, papaŋ ŋga papa ala hay ma!, ta məcey sem. Kaa kah na, ka fəna Abəraham a daw? Asaya, ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay may ta məcam sem. Kaa ka pa ray akah na, ŋga wa may wa?» 54Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Da ya fa həsley ray na, mehəsley-ray aɗaw a, ara cek ŋga tede. Ma həslya ray na, ara Papay, ndaw masa akwar ma ləvam: “Ara Gazlavay ala” heyey. 55Ama ka sərmara ndaw a ba, si yah pal ma səra. Da ya ləvey ya səra ba na, ŋgene yah, ndaw membərzley anda akwar. Ama yah na, ya səra ndaw aha, asaya, ya fa jəkfar sləmay, ya fa təɓa mey aŋga. 56Abəraham, papaŋ ŋga papakw akwar, taa səmey la ga maja a wulkey a hətar masawa aɗaw la a bəla. Ahaw, ta hətar la, taa səmey la maja.» 57Da ray ŋgene, Jəwif hay aa guzlmar, a ləvmar: «Mevey akah a wusa kwakwar zlam ba kaa gway na, ka hətərwa Abəraham a na, dama?» 58Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Ya fa ləvkwar fara fara, dəga Abəraham ta yawa daa ba araŋ na, “Yah na, ara Yah.”» 59Da ray ŋgene, mahura hay ŋga Jəwif hay aa kwalam aŋgwa ŋgaa zekey Yesu a vagay. Ama Yesu ta’, a ɓey, a bawa la daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\