Jud 1

1Ara yah, Jud, ma wuzlalakwara leeter keɗe. Yah na, ndaw ma ka sləra ŋga Yesu Kəriste, asaya, yah məlmaŋ ŋga Jak . Ya wuzlala leeter keɗe ŋgada akwar, ndəhay masa mazəltakaya ta fa Gazlavay, Papa aləkwa, akwar masa Gazlavay fa wuɗkwar, masa Yesu Kəriste fa nəkfakwar dey. 2Anja Gazlavay ŋga sərfakwar dey-ceceh, ŋga njadakwar daa zazay, asaya, ŋga wuɗkwar ma fəna ma fəna. 3Jam aɗaw hay, ya fa kəɗey vaw ŋga wuzlalakwar da ray heter mendəvey ba masa Gazlavay ma vəldandakwara. Ama ya nəka na, si ya wuzlalakwara leeter keɗe amba ya vəlkwar gədaŋ ŋga təɓey Mey-maaya-mawiya ŋga Gazlavay mandaw mandaw, amba ndəhay a zləɓmara mey a ba. Mey-maaya-mawiya ha, ara mey masa aləkwa ma təɓkwa, masa Gazlavay ma vəlda ŋgada ndəhay aŋga hay. Mey a, a mbəɗey ba səlak, a da njey kəne ŋga sərmataw. 4Ya ləvkwar anda keɗe na, maja ndəhay masa ma namar ray a Gazlavay ba ta mbəzam la a wuzlah akwar ta mayal a. A mbəɗdamara mabara ŋga mey da ray maaya ŋga Gazlavay amba a kam cek saw anda mevel ata mewuɗey. Da ray ŋgene, a ləvam Gazlavay a vəley cəveɗ a ndaw ŋga key cek malamba. Asaya, Yesu Kəriste, ndaw pal ma wey da ray aləkwa, masa Bay aləkwa Mahura pal na, a rəsmara, a təɓmara saba. Ndəhay ma namar ray a Gazlavay ba kəne na, mawuzlalakaya dəga zleezle daa ɗerewel ŋga Gazlavay, Gazlavay a da katar sariya. 5Ya wuɗey yaa guzlkwar da ray cek masa akwar ta sərmara cay. Akwar fa sərfadamara Bay Gazlavay ma ləhdatərwa ndəhay aŋga hay daa hwayak ŋga Ejip, ba diya? Ama, fa dəɓa ha, ndəhay da wuzlah ata masa ma rəsmara mey aŋga na, Gazlavay ta kəɗta sem vagay. 6Asaya, sərfadamara maslaŋ hay ŋga Gazlavay da vaɗ siya. Sləra maaya masa Gazlavay ma vəldatara na, ta rəsmara sem, ta mbəkdamara sem, asaya, ta mbəkdamara slam ata menjey sem. Da ray ŋgene, Gazlavay a pata aa slam-ləvaŋ daa vəgeɗ, a jəwta ta calalaw ŋga sərmataw, amba a katar sariya ta pas ŋga sariya mahura. 7Asaya, sərfadamara berney hay ŋga Sadawm ta ŋga Gwamar leŋ slala hay mekele ta cakay. Ndəhay daa slam hay a ŋgene, fa kam cek maaya ba anda maslaŋ hay ŋga Gazlavay heyey. A kam cek malamba, a səpam ŋga ley vaw ta cek saw masa ŋga key ba. Gazlavay ta sərdata banay la ta awaw mendəvey ba. Banay ata ha, a wuzwa cek masa Gazlavay ma da ka ŋgada ndəhay malamba hay. 8Yaw, ndəhay ma zləɓmara mey ŋga Gazlavay a ŋgene na, fa kam cek malamba anda ndəhay daa berney hay a. Daa masa ata fa nam na, mesəfney fa katar, fa vəltar mewulkey ŋga ley vaw saw, a təɓmara Bay Gazlavay ŋga wey da ray ata ba, a cəɗmata maslaŋ hay ŋga Gazlavay daa slam-meweɗey da vaɗ. 9Kwa Misel, maslaŋ mahura ŋga Gazlavay da vaɗ na, ta cəɗa Sataŋ daa ba. Misel e, ta kam mey la ta Sataŋ da ray vagay ŋga Mawiz. Daa masa ata fa kam mey na, Misel e, a wuɗey ŋga key cek ma fənar ray ba, anda keɗe ta cəɗa daa ba, ama a ləvar na, «Bay Gazlavay ŋga sərdaka banay!» 10Ama ndəhay ma zləɓmara mey ŋga Gazlavay a na, faa guzlam maaya ba da ray cek masa ata ma sərmara ba. Ata anda cek hay ŋga ley masa ma sərmara mewulkey ba. Da ray ŋgene, ndəhay a, aa zəɗdamata ray ata maja cek hay masa ata ma sərmara ba ha. 11Banay a da hətfatar, maja ata fa kam mebərey anda Kayin . Asaya, ata fa kam cek malamba ŋga hətey dala anda Balam ma ka zleezle. A təɓmara mewey ŋga Gazlavay ba anda Kware ma təɓa ba may. Da ray ŋgene, a məcam la anda Kware may. 12Masa akwar ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu, fa zəmam ɗaf daa slam a na, ndəhay a, a samawa ŋga key gwagway ta akwar ta hwaray daa dey daa ba, a nəsmara, a nəkam dey na, fa ray ata gway. Da ray ŋgene, ata na, anda gazlavay ŋga var masa memeɗ ma handa, ama a pey var ba. Ata na, anda wudez hay, masa kwa ta kiya ma yey babəza na, wudez hay a, a yam ba. Ata na, anda wudez hay makwalatakaya masa maɗəslkaya da wurza. 13Ata na, a wam vaw ba anda vaŋgwala ŋga yam ma cewesley saw kəne. Mebərey ata a wuzwa anda maŋgwafakw da ray yam. Ata na, fa mbəkdamara cəveɗ ŋga Gazlavay anda wurzla hay ma məɗam da gazlavay da vaɗ. Maja ŋgene, Gazlavay ta ɗiytar slam la, matara ləveŋ ləveŋ ŋgada ata ŋga sərmataw. 14Zleezle Henakw, ndaw daa səkway ŋga Adam ŋga dey maasala, taa guzley la da ray cek ma da katar a ndəhay malamba hay a. A ləvey: «Ehe, Bay Gazlavay a sawa la ta maslaŋ aŋga hay ga da vaɗ masa ndaw ma gwa ŋga sləfta ba. 15A sawa na, ŋga key sariya a ndəhay tabiya. A sərdata banay la ta ndəhay ta mebərey tabiya. A da sərdata banay na, maja ata ma namar ray a Gazlavay ba, maja cek malamba tabiya masa ata ma kamara ma mbafar a Gazlavay ba, asaya, maja ata maa guzlam maaya ba da ray a.» 16Ndəhay a na, mevel fa catar mandaw mandaw, faa ŋguram mey a ray ndəhay siya. A kam cek maaya ba anda ata ma wuɗam, a zlapam, a fəcmatara cek hay ŋga ndəhay ŋgada ata. 17Jam aɗaw hay, akwar fa sərfadamara mey masa ndəhay meslərey ŋga Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ma wuzdamakwara zleezle da ray cek ma da key heyey, ba diya? 18A ləvmakwar na, ta pas masa bəla gweegwe a ndəvey na, ndəhay a samawa la ŋgaa seŋgərey a ray akwar, akwar ndəhay ma səpa cəveɗ ŋga Gazlavay. Fa da namar ray a Gazlavay daa ba, a da kam cek maaya ba masa mevel ata ma wuɗey. 19Yaw, ara ndəhay a ma da handamawa mewuɗkey-ɗay a wuzlah ndəhay. Mewulkey ŋga bəla fa wata, Mesəfney ŋga Gazlavay da ray ata daa ba. 20Ama akwar, jam aɗaw hay na, kam gədaŋ da wuzlah akwar amba ka təɓmara Mey-maaya-mawiya ŋga Gazlavay ma fəna ma fəna. Dəram daŋgay ta gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay. 21Sərmara, Gazlavay fa wuɗkwar kalah, njam daa maaya aŋga. Səkwmara pas masa Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ma da vəlndakwar heter mendəvey ba maja maaya aŋga ta dey-ceceh aŋga. 22Səram dey-ceceh fa ndəhay ma wulkam cew cew da ray mey ŋga Gazlavay, jənmata. 23Vamatərwa daa awaw, ləhdamatərwa. Ŋgada ndəhay mekele saya na, sərfamatar dey-ceceh, ama wam vaw ta ata amba aa zəɗdamakwar ba. Zana ata hay na, ata ta dəlay maja mebərey ata. Anda keɗe, kwa ka da gəsfamatar har ba. 24Kakwa suse a Gazlavay, Gazlavay masa aŋga ta gədaŋ ŋga jəɗkwar amba ka mbəkdamara cəveɗ aŋga ba. A mbəkdakwara mebərey akwar, a gwa a handakwar manjar mebərey aa slam-meweɗey fa mey aŋga ta meesəmey ga. 25Kakwa suse a Gazlavay, ara aŋga pal Bay Gazlavay. Ara aŋga ma ləhdandakurwa ta fa Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste. Anja ndəhay tabiya ŋga həlmamara. Aŋga Gazlavay Mawaca-waca ta gədaŋ ma wey da ray ndəhay tabiya, dəga bəla ta zley daa ba araŋ, haa wure keɗe, asaya, haa ŋga sərmataw. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\