Luk 14

1Ta pas meməskey-vaw, Yesu ta’, a daw a way ndaw pal da wuzlah mahura hay ŋga Fariza hay ŋga zəmey ɗaf. Ndəhay manjatakaya feteɗe, fa saŋgalamara Yesu ta dək-vaw da ray cek masa aa ma da ka. 2Ndaw da wuzlah ata daha, mambakaya ta mbey. Ndaw a malacakaya fa mey aŋga. 3Yesu ta’, aa guzltar ŋgada ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz ta ŋgada Fariza hay, a ləvtar: «Kwakwas aləkwa a ləvey na, kwara? Membəley ndaw masa-macay ta pas meməskey-vaw na, maaya daw, maaya ba daw?» 4Ama ndəhay a, a gəmam ŋga mbəɗdamara ba. Ta’, Yesu a gəsfar har fa ndaw masa-macay heyey, mbal! a mbəlda, ta’, a mbəkda ŋga daw. 5Fa dəɓa ha, aa cəfɗata, a ləvtar: «Da ndaw da wuzlah akwar aŋga ta bəzey, da daa ba, aŋga ta sla, yaw, da bəzey a, da daa ba, sla ha a təɗey aa ɓəlndaw na, ndaw aha a badərwa fiyaw fiyaw, kwa ta pas meməskey-vaw, daa ba daw?» 6Kwa ndəhay a, ta gwamara ŋga mbəɗdamara aa mey ŋga Yesu a daa ba. 7Yesu fa nəkta ndəhay ma samawa ŋga zəmey ɗaf da way ndaw Fariza heyey. A səpam slam-menjey na, si ŋga ndəhay mahura hay. Maja ŋgene, Yesu a ŋgatar mey, a ləvtar: 8«Da ndaw a zəlkwar ŋga zəmey ɗaf ŋga gwagway ŋga meley kwakwa na, ka da səpey ŋga njey aa slam ŋga ndaw mahura ba. Da kaa təɗe ta zəlwa ndaw mahura da ray akah la aa gwagway a kwa. 9Anda keɗe, bay ŋga way a, a sawa, a da ləvka: “Mbəkda slam keɗe a ndaw keɗe.” Maja ŋgene, ka da mbəkda slam aha, ka da njey fa dəɓa ta hwaray a. 10Ama da ta zəlmaka la ŋga zəmey ɗaf ŋga gwagway na, daw ta njey fa dəɓa, amba bay ŋga way a, a sawa, a ləvka: “Jam aɗaw, sawa aa slam ŋga ndəhay mahura hay keɗe.” Anda keɗe, a həslka ray fa mey ŋga ndəhay tabiya daa gwagway a. 11Yaw, fara fara kwa waawa ma pa ray aŋga ŋga mahura na, Gazlavay a da pa ŋga mecəhe, asaya, ndaw masa ma nada ray aŋga na, Gazlavay a da pa ŋga mahura.» 12Yesu ta’, aa guzlar a ndaw ma zəla ŋga zəmey ɗaf heyey, a ləvar: «Da ka key gwagway na, ka da zəltərwa jam akah hay ba. Asaya, ka da zəltərwa məlmakw hay ba, ka da zəltərwa səkway akah hay ba, kwa meseembew akah hay masa-zleley hay ka da zəltərwa ba. Ka da zəltərwa ba maja ata may, a da zəlmaka kəne. A da pəlmakawa cek masa kah ma vəldatara la. 13Ama da ka key gwagway na, zəlwa masa-viya hay, ndəhay masa maahəlɓatakaya hay, ndəhay jegwer hay, leŋ wulaf hay. 14Da ka zəlwa ndəhay anda keɗe hay ŋga zəmey ɗaf na, maaya ŋga Gazlavay a sawa la a ray akah maja ndəhay a na, a gwamara ŋga vəhdamakawa cek aha ba. Ama Bay Gazlavay a da vəhdakawa ta pas masa ndəhay masa maaya fa mey ŋga Gazlavay, ma da sləkɗamawa daa meməcey.» 15Masa ndaw pal da wuzlah ndəhay ma zəmam ɗaf ta ata Yesu heyey ma cənda mey a la na, ta’, a ləvar a Yesu: «Meesəmey daha ŋgada ndaw ma da zəmey ɗaf ŋga gwagway daa bay ŋga Gazlavay da vaɗ.» 16Ta’, Yesu a mbəɗdara ta mey-meŋgey, a ləvar: «Ndaw daha a key gwagway, ta’, a zəlwa ndəhay ga. 17Pas təɗe ŋga zəmey cek na, a slərey madərlam aŋga fa ndəhay a ŋga ləvtar: “Samawa, maja cek tabiya maɗiykaya cay!” 18Ama ata tabiya a kam ambahw pal pal. Ndaw ŋgeeme a ləvar a madərlam a: “Ambahw, mbəkdaya maja ya ta həɗkey ley la, ya daw ya da nəkərwa.” 19Ndaw laŋgar a ləvar: “Ambahw, mbəkdaya maja ya ta həɗkawa sla hay kuraw la ŋga key sləra, ya daw la ya jadatərwa!” 20Mekele a ləvar saya: “Ya gwa ya daw ba maja ya ta kwakwa da ver.” 21Madərlam a, a vəhey a cakay bay aŋga, a kadara mey masa ndəhay a ma ləvmar keɗe. Bay ŋga way a, mevel a car, a ləvar a madərlam aŋga: “Daw fiyaw aa slam masa ndəhay da hwaɗ a daha ta aa walaŋ-way hay. Ŋgəlwa masa-viya hay, ndəhay masa maahəlɓatakaya hay, masa wulaf hay, leŋ ndəhay jegwer hay.” 22Fa dəɓa ha nekəɗey, madərlam a, a vəhwa, a ləvar: “Bay aɗaw, ya ta zəlwa ndəhay la anda kah ma ləvey, ama slam daa way a daha cəŋga.” 23Ta’, bay a, a ləvar a madərlam a: “Daw a mey-cəveɗ daa zlərɗay-aŋgwa hay, təktərwa ɗay a ndəhay ŋga samawa amba way aɗaw a rəhey. 24Ya fa ləvkwar, kwa ndaw pal dasi ndəhay masa yah ma zəltərwa ŋgeeme heyey, fa da zəmey ɗaf ŋga gwagway aɗaw keɗe daa saba səlak!”» 25Fa dəɓa ha, Yesu fa diyam ta ndəhay ga daa cəveɗ. Yesu pəla! a mbəɗwa dey ŋgada fa ata, a ləvtar: 26«Da ndaw a wuɗey ŋga key gula aɗaw na, si a wuɗya a fəna papaha ta mamaha, ŋgwas aŋga ta bəz aŋga hay, məlmaha hay ta dam-mamaha hay, kwa heter aŋga. Da daa ba na, a gwa ŋga key gula aɗaw ba. 27Kwa waawa ma ɓəsa banay ma da sawa a ray a maja aŋga ma səpya daa ba na, fa da gwa ŋga key gula aɗaw daa ba. 28Da ndaw da wuzlah akwar a wuɗey a ləmey way mahura, teeseɗ na, si a wulkey la ɗagay, way a, a key dala we. Fa dəɓa ha, a nəka da dala aŋga a wusa ŋga kara sləra aŋga ha tabiya la kwa. 29Da dala a wusa ba, ama da a zlar ma pa salay a cəŋga na, a gwa ŋga ndəvda sləra ŋga way a daa ba. Ŋgene, ndəhay tabiya masa ma hətmar way a, a daa saŋgərfamar, 30a ləvam: “Ndaw keɗe a zlar meləmey way, ama a gwa ŋga ndəvda ba!” 31«Yaw, da bay a wuɗey ŋga key vəram ta bay mekele, si a wulkey da ray ndəhay aŋga hay gabal kuraw ɗagay. A wulkey da a gwa ma kəɗmata ndəhay ŋga bay laŋgar ma sawa ta ndəhay aŋga hay gabal kwakwar cew ŋgene la kwa. 32Da a wulkey fa da gwamara daa ba na, a slərey maslaŋ aŋga hay fa bay laŋgar heyey amba a njam ta zazay, daa masa bay a, a lawa dəreŋ ɗagay.» 33Yesu a wuzdatara: «Anda keɗe, da kwa waawa da wuzlah akwar ta mbəkdərwa zleley aŋga leŋ ndəhay aŋga hay daa ba na, a gwa ŋga key gula aɗaw ba.» 34Yesu a ləvtar: «Manda na, ara cek maaya. Ama da manda ha a cərey saba na, ya da kadakwa amba a cərey saya na, kwara? 35Manda ha aŋga maaya saba. Kwa ŋga kwiyey aa ley, kwa ŋga kwiyey anda gəraŋ, maaya saba. A da həlmara, a kwiydamara aa papalah saw. Da ndaw aŋga ta sləmay na, ŋga cənda mey a maaya maaya.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\