Luk 16

1Ta pas laŋgar daha, Yesu a ŋgatar mey a gula aŋga hay, a ləvtar: «Ndaw daha aa ta zleley ga. Gula aŋga mahura ma jəɗra zleley a daha. Ndaw daha a sawa, a ləvar a ndaw masa-zleley a: “Gula akah faa kwacadakawa zleley akah la.” 2Bay ŋga gula heyey ta’, a zələrwa, a ləvar: “Ya ta cəney mey maaya ba la da ray akah. Wuzdiwa sləra masa kah ma ka tabiya, maja wure keɗe ka fa da key gula aɗaw daa saba!” 3Gula aŋga kaa heyey a wulkey daa ray aŋga, a ləvey: “Ya da key kwara? Bay aɗaw a da badaya daa sləra aŋga. Gədaŋ aɗaw ŋga həvey daa ba. Ŋga rəkey na, hwaray a kaya la. 4Aha! Wure keɗe ya səra cek masa yah ma da ka! Ŋgama ya kərzey jam hay. Anda keɗe, ta pas masa ta badaya sem daa sləra aŋga na, jam aɗaw hay a, a ŋgəlmaya a way ata hay.” 5Masa aa ma wulkey la anda keɗe na, ta’, a zəltərwa ndəhay masa ma lam dəvaz ŋga bay aŋga pal pal tabiya. A ləvar a ndaw ŋgeeme: “Dəvaz ŋga bay aɗaw da har kah na, we?” 6Ndaw aha a mbəɗdara, a ləvar: “Mal gwajakwaɗ temere.” A ləvar: “Larawa ɗerewel ŋga dəvaz akah fiyaw, njey, wuzlala fa vəɗa kwakwar zlam.” 7Ta’, aa cəfɗa ndaw laŋgar saya, a ləvar: “Dəvaz ŋga bay aɗaw da har akah na, we?” Ndaw aha a mbəɗdara, a ləvar: “Daw sak temere.” A ləvar a ndaw aha: “Larawa ɗerewel ŋga dəvaz akah fiyaw, wuzlala fa vəɗa kwakwar daaŋgafaɗ.” 8Kwa gula ha a key cek ta cəveɗ e ba na, ndaw masa-zleley a, aa həmda maja a ka sləra aha ta dabaray. Fara fara, ndəhay da bəla keɗe a kam cek ta dabaray da wuzlah ata ma fəna ndəhay ŋga Bay Gazlavay.» 9Yesu a ləvey saya: «Ya fa ləvkwar, zleley da bəla keɗe na, kərzadamara jam. Anda keɗe, da zleley a ta ndəvey sem na, ka da hətam slam menjey maaya ma ndəvey ba da vaɗ. 10Ndaw masa ma key sləra maaya ta cek mecəhe na, a key sləra maaya ta cek mahura la may. Ndaw ma key sləra ta cəveɗ e ba ta cek mecəhe na, a key sləra ta cəveɗ e ba ta cek mahura la may. 11Da ray ŋgene, da ka kam sləra maaya ba ta zleley masa ma vəldamakwara a har akwar da bəla keɗe na, kaa wara zleley masa fara fara na, ma da vəldakwara na, wa? 12Ama da wure keɗe ka kam cek hay maaya ba ta zleley masa ndaw ma vəldakwara da bəla keɗe na, fa dəɓa ha, Gazlavay a vəlkwar zleley la amba ka wamara daw? 13«Ndaw ma gwa ŋga key sləra ŋgada bay hay cew daa ba, maja a da wuɗa bay laŋgar a fəna bay laŋgar, da daa ba, a da nar ray a bay laŋgar, a rəsa bay laŋgar. Ka gwamara ŋga səpmara Gazlavay leŋ zleley cewete daa slam a ba.» 14Masa Fariza hay ma cəndamara mey a keɗe na, aa saŋgəram a ray Yesu maja a wuɗam dala kalah. 15Ta’, Yesu a ləvtar: «Akwar fa kam cek maaya fa dey ŋga ndəhay, amba a ləvam akwar ndəhay maaya hay. Ama Gazlavay na, a səra mevel akwar. Cek masa ndəhay a nəkmara mahura fa mey ata na, ara cek ŋga tede fa mey ŋga Gazlavay.» 16Yesu a ləvtar: «Kwakwas ŋga Mawiz ta ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay fa wuzdamara mey ŋga Gazlavay haa kasl Jaŋ-Baptis. Dəga daa ŋgene, ndəhay fa cəndamara Mey-maaya-mawiya da ray mewey ŋga Gazlavay da ray ndəhay. Kwa waawa fa key gədaŋ amba a mbəzey a wuzlah ndəhay masa Gazlavay ma da wey da ray ata fara fara. 17«Slam da vaɗ ta slam da hwayak, aŋga ta gəra amba a ndəvey, ama cek mecəhe mawuzlalakaya daa mey ŋga kwakwas ŋga Mawiz keɗe ŋgaa vəsey na, aŋga ta gəra ma fəna saya. 18«Yaw, kwa waawa ma ɓəla ŋgwas aŋga, a lawa mekele na, a key ŋgene, a ley vaw saw da palah. Asaya, kwa waawa ma la ŋgwas masa zel e ma ɓəla sem na, a key ŋgene, a ley vaw saw da palah may.» 19Yesu aa guzltar ta mey-meŋgey saya, a ləvtar: «Ndaw daha, aŋga ta zleley ga, a pey zana fa vaw na, maaya masa ndaw ma gwa ŋga həɗka ba. Aa daa wiya mandaw mandaw, fa zəmey cek maaya. 20Ndaw mekele daha, aŋga masa-viya, mezəley aŋga Lazar, mbəlek fa vaw njaɓa-njaɓa. Manakaya fa mey-mbew ŋga ndaw masa-zleley kaa heyey. 21Aa fa wuɗey ŋga gəɗmey meepəsey ŋga ɗaf da hwayak daa slam mezəmey ɗaf ŋga ndaw masa-zleley heyey, ama ndaw ma vəlar daa ba. Asaya, gədey hay fa samawa, fa ndəfɗamara mbəlek fa vaw aŋga. 22«Fa dəɓa ha nekəɗey, ndaw masa-viya heyey, pam! a məcey. Maslaŋ hay ŋga Gazlavay da vaɗ ta’, a samawa, leŋ! a lamara a vaɗ a cakay Abəraham. Ndaw masa-zleley heyey, pam! a məcey may. Ndəhay ta’, a jəhmara. 23Ndaw masa-zleley kaa fa sərey banay ga da wuzlah ndəhay maməctakaya. A da baŋgaɗa dey a vaɗ na, a hətar Abəraham manjakaya dəreŋ, Lazar manjakaya da cakay a. 24Da ray ŋgene, a wudey, a təlar mey, a ləvar: “Papay Abəraham, sərfaya dey-ceceh, slərdərwa Lazar amba a jəhwɓa bəz-mey-har aŋga aa yam na, a gəciwa fa neneh aɗaw, maja ya fa sərey banay kalah daa awaw keɗe.” 25«Ama Abəraham a mbəɗdara, a ləvar: “Bəz aɗaw, wulkada, daa masa kah da bəla, ka ta hətey zleley la ga, daa ŋgene, Lazar fa sərey banay. Wure keɗe, feɗe, ala fa dəkmar mevel, ama kah, ka fa sərey banay may. 26Asaya, daa walaŋ ala ta akwar na, vəgeɗ seleleŋ daha, cəveɗ ŋga daw daa ba. Da ray ŋgene, da ndəhay feɗe a wuɗam ŋga diyam feteɗe na, a gwamara ŋga diyam ba. Asaya, da ndəhay feteɗe a wuɗam ŋga samawa feɗe na, a gwamara ba may.” 27«Ndaw masa-zleley kaa heyey a ləvar a Abəraham: “Na, ya kaka ambahw papay Abəraham, slərda Lazar a way papay. 28Məlma aɗaw hay zlam daha, ŋga daw ŋga wuztar, amba a samawa aa slam ŋga banay keɗe saba.” 29Abəraham a mbəɗdara, a ləvar: “Məlmakw hay na, si a jəkam sləmay fa mey ŋga Mawiz leŋ fa mey ŋga ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay.” 30«Ndaw aha a ləvar: “Kəne ba, papay Abəraham. Maaya na, si ndaw ma sləkɗey daa meməcey, a daw fa ata, ŋgene, a mbəɗdamara menjey ata la.” 31«Ama Abəraham a ləvar: “Da a jəkam sləmay fa mey ŋga Mawiz ba, asaya, da a cəndamara mey ŋga ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay zleezle ba na, ŋgene kwa mey ŋga ndaw ma sləkɗey daa meməcey na, fa da təɓmara daa ba may.”»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\