Luk 2

1Daa masa ata ma yamərwa Jaŋ-Baptis la na, Agustus, bay mahura da ray bay hay daa hwayak hay ŋga Rawm, a ləvtar a mahura hay amba a sləfmata ndəhay daa hwayak aŋga hay tabiya. 2Ŋgene, ara mesləfey ndəhay ŋgeeme. Mesləfey ndəhay a ŋgene na, a key daa masa Kiriniyus fa wata ndəhay daa hwayak ŋga Siri. 3Ndəhay tabiya a diyam ŋga sləfwa vaw a. Kwa waawa na, a daw aa hwayak aŋga, masa papaha ma yawa da hwaɗ a. 4Jawzef may, a sləkɗey da Nezeret daa hwayak ŋga Galile, a sləkɗam ta kwakwa aŋga Mari, a diyam a Betəlehem daa hwayak ŋga Jude ŋga sləfwa vaw. A diyam a Betəlehem na, maja Bay Davit zleezle a yawa da hwaɗ a. Jawzef na, aŋga səkway ŋga Davit. Mari, kwakwa aŋga ha na, aa ta hwaɗ. 6Ata ma wusam la a Betəlehem na, kiya ŋga Mari ta wuswa cay ŋga yey. 7Mari a yawa bəzey mezəle, mahura aŋga. Ta’, a mbəza ta zana, a nada aa cek masa gənaw hay ma zəmam cek da hwaɗ a maja daa way meney ŋga məlak hay na, slam ŋgada ata daa ba. 8Daa hwayak a ŋgene, mecəkwer hay daha, manatakaya ta tavaɗ da ley. Fa jəɗam gənaw ata hay. 9Maslaŋ ŋga Bay Gazlavay da vaɗ ta’, a wuztar vaw. Meweɗey ŋga Bay Gazlavay a sawa a ray ata. Mecəkwer hay a, a zluram ga, aa wasam pər-par! 10Ama maslaŋ a heyey, a ləvtar: «Ka zluram ba, maja ya sawa na, ya handakwar mey maaya masa ma da vəltar meesəmey ga a ndəhay tabiya. 11Dasi tavaɗ keɗe, da Betəlehem, slala masa Bay Davit ma yawa zleezle da hwaɗ a, ndaw masa ma da ləhdata ndəhay ta yawa la maja akwar. Ara Kəriste, Bay Mahura. 12Yaw, amba ya wuzdakwara cek ŋga sərey mey a fara fara, ka da hətfamar bəzey-gevew mambəzkaya ta zana, manadakaya daa cek masa gənaw hay ma zəmam cek da hwaɗ a.» 13Wure wure ŋgene, maslaŋ hay ŋga Gazlavay mekele a samawa ga, a tulakamara maslaŋ ŋga Gazlavay heyey. A həlmamara Gazlavay ta walay. A ləvam: 14«Anja ndəhay ŋga həlmamara Gazlavay da vaɗ, asaya, anja Gazlavay ŋga vəltar zazay a ndəhay masa aa ma wuɗta da bəla.» 15Fa dəɓa ha, maslaŋ hay ŋga Gazlavay heyey a vəham a vaɗ. Ta’, mecəkwer hay a, a slam yawa da wuzlah ata, a ləvam: «Bay Gazlavay ma wuzdandakwara cek keɗe na, nakwa la a Betəlehem, amba ya nəkakurwa cek masa ma key feteɗe.» 16A sləkɗam, a diyam ta mewusey-vaw. A hətfamatar ata Mari ta Jawzef, leŋ bəzey-gevew manakaya daa cek masa gənaw hay ma zəmam cek da hwaɗ a. 17Ata ma hətfamatar la na, a kadamatara cek masa maslaŋ ŋga Gazlavay ma wuzdatara da ray bəzey a heyey. 18Ndəhay tabiya ma cəndamara mey masa mecəkwer hay a ma kadamatara na, a rəzlam. 19Ama ŋga Mari na, a pa mey a, aa mevel aŋga. Mandaw mandaw fa wulkey da ray a. 20Fa dəɓa ha, mecəkwer hay heyey a vəham fa gənaw ata hay. A həslmar ray a Gazlavay maja aa mahura da ray ndəhay. A həlmamara da ray cek hay tabiya masa ata ma cəndamərwa, ta masa ata ma hətmərwa feteɗe, maja cek hay tabiya ta kam la anda maslaŋ ŋga Gazlavay ma wuzdatara heyey. 21Fa dəɓa ha luma pal, ɗar ta wuswa cay ŋga sley mandawal ŋga bəzey a, ta pas ŋgene a pamar mezəley Yesu, mezəley masa maslaŋ ŋga Gazlavay da vaɗ ma wuzdara a mamaha daa masa ta key hwaɗ daa ba araŋ. 22Fa dəɓa ŋga mesley mandawal ŋga bəzey a, pas ta wuswa cay amba Jawzef ta Mari a kam kwakwas ŋga tərey maaya fa Gazlavay anda kwakwas ŋga Mawiz ma ləvey maja mawuda. Da ray ŋgene, ata Jawzef ta Mari a diyam aa berney ŋga Jeruzelem. Asaya, a handamara bəzey ata ŋga wuzey a Bay Gazlavay, 23maja mawuzlalakaya daa mewey ŋga Bay Gazlavay, a ləvey: «Bəza hay mezəle tabiya ma yamawa ŋgeeme na, ma pam wal ŋgada Bay Gazlavay.» 24A diyam amba a vəlam cek a Bay Gazlavay. A vəlam na, magwada-gwada hay cew, da daa ba, makurgwadakw hay cew, anda kwakwas ŋga Gazlavay ma ləvey. 25Ndaw da Jeruzelem e daha, mezəley Simeyaŋw. Ndaw aha, ara ndaw maaya, fa səpa cəveɗ ŋga Gazlavay ta mevel pal, aa fa səkwa ndaw masa ma da sawa ŋga ləhdata Israyel hay. Mesəfney ŋga Gazlavay aa da ray a. 26Mesəfney a, ta ləvar la: «Ka da məcey na, si ka hətar Kəriste, ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay la.» 27Fa dəɓa ha, Mesəfney ŋga Gazlavay heyey, a handa aa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. Ta pas ŋgene, ata Jawzef ta Mari ta handamara Yesu, bəzey ata heyey la, aa way a, amba a kam kwakwas da ray a anda kwakwas ŋga Mawiz ma ləvey. 28Simeyaŋw a hətar bəzey a, ta’, a humbta a har, a kar suse a Gazlavay, a ləvey: 29«Wure keɗe, Bay Gazlavay, mey masa kah ma ləvya na, ta key cay. Anda keɗe, ka gwa ŋga mbəkdaya, yah, ndaw ma ka sləra akah, ŋga məcey ta zazay. 30Maja yah, ta dey aɗaw, ya ta hətar ndaw ma da ləhdata ndəhay daa mebərey cay. 31Ka wala ndaw aha na, ŋgada ndəhay tabiya. 32Aŋga anda slam-meweɗey ŋgada ndəhay da bəla tabiya. Ndəhay a da həlmamata ndəhay akah hay Israyel, maja ndaw aha keɗe.» 33Ata papaŋ ŋga Yesu ta mamaha a rəzlam da ray mey masa Simeyaŋw maa guzley da ray bəzey a. 34Ta’, Simeyaŋw a pəstar mey. Fa dəɓa ha, a ləvar a Mari, mamaŋ ŋga Yesu: «Gazlavay a wala bəzey keɗe amba ndəhay Israyel ga a təɗam aa mebərey, siya hay may, a mbəkdamara mekey mebərey, a səpmara Gazlavay ta cəveɗ e. Aŋga, ndaw ma wuzdatara a ndəhay ara Gazlavay ma wuɗey ŋga ləhdata ndəhay daa mebərey, ama ndəhay ga a da ŋgəldamara ba. 35A wuzdərwa mewulkey ŋga ndəhay ga maɓadakaya la amba ndəhay tabiya a sərmara. Kah, mamaha na, mevel akah a tərkesley la anda ndaw ma ŋgəmka ta dəlaw.» 36Daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay heyey, ŋgwas ma təla mey ŋga Gazlavay daha, mezəley An. Aŋga, dam ŋga Fanəwel, səkway ŋga Aser. Aa madaŋgwas cay. Daa saɓara aŋga, a ley zel, a njam mevey maasala. 37Fa dəɓa ŋga zel e ma məcey la, ŋgwas a, a njey taava aŋga, ŋgwas-vagay. Mevey aŋga, kwakwar daaŋgafaɗ a ray a məfaɗ. Aa daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay a mandaw mandaw, fa kar sləra a Gazlavay taa vaɗ, taa pas, fa key daliyam, fa dərey daŋgay. 38Masa Simeyaŋw ma pəstar mey cay na, wure wure ŋgene, An a ŋgəchey a cakay ata, a kar suse a Gazlavay. Fa dəɓa ha, aa guzley da ray bəzey a ŋgada ndəhay tabiya da Jeruzelem masa fa səkwmara amba Gazlavay a ləhdata. 39Masa ata Jawzef ta Mari ma ndəvdamərwa mekey kwakwas a tabiya cay anda kwakwas ŋga Bay Gazlavay ma ləvey na, a vəhmawa a slala ata, Nezeret, da Galile. 40Bəzey a, fa gəley, fa gəley, fa hətey gədaŋ, leŋgesl fa səkwa. Mepəsey-mey ŋga Gazlavay aa da ray a. 41Fa mevey a, fa mevey a, ata Jawzef, papaŋ ŋga Yesu, ta Mari, mamaha a diyam a Jeruzelem ŋga kawa gwagway ŋga Pak. 42Masa Yesu, aŋga ta mevey kuraw a ray a cew na, ta’, a ŋgəlmara, a diyam bama aa gwagway a, anda kwakwas ata ma ləvey. 43Masa gwagway a daa saba na, a vəhmawa a way, ama Yesu, bəzey ata na, ta njawa sem fa dəɓa da Jeruzelem e. Ata papaha, ta mamaha, ta sərmara daa ba. 44A wulkam na, Yesu aa daa cəveɗ ta ndəhay siya ma diyam ta ata. A kam daa cəveɗ ɗar pal, ta’, a səpmara da wuzlah səkway ata hay, ta da wuzlah jam ata hay. 45Ama ta hətmar daa ba. Da ray ŋgene, a vəham a Jeruzelem ŋga səpmərwa. 46Ŋga ɗar maakar a na, a hətfamar daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. Aŋga manjakaya da wuzlah ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz, aŋga fa jəkfatar sləmay, faa cəfɗafatar mey. 47Ndəhay tabiya ma jəkfamar sləmay, a rəzlam maja leŋgesl aŋga, asaya, maja mey hay maaya masa aŋga ma mbəɗdatara. 48Ata papaha ta mamaha ma hətmar la na, a rəzlam ga da ray a. Mamaha a ləvar: «Bəz aɗaw, ka kandar anda keɗe na, maja me? Ala ta papakw fa səpmaka, mevel ala ta ɗəsley sem.» 49A mbəɗdatara, a ləvtar: «Ka səpmaya maja me? Si ya njey daa way ŋga Papay na, ka sərmara ba daw?» 50Ama a sərmara mey a, a wuɗey ŋga ləvey kwara ba. 51Ta’, Yesu a samawa bama a slala Nezeret heyey dəɓa. A cəntar mey. Ama mamaha na, fa wulkadata cek hay a keɗe tabiya daa mevel aŋga. 52Yesu fa gəley, fa gəley. Leŋgesl fa səkwa. Aŋga maaya fa Gazlavay leŋ fa ndəhay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\