Luk 21

1Yesu aŋga daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. A nəkey dey ta cakay, a hətatar ndəhay masa-zleley hay, fa kwiyam dala aa cek mecekeley dala. 2A hətey ŋgwas-vagay masa-viya daha, fa kwiyey sisey sisey cew aa cek aha may. 3Da ray ŋgene, Yesu a ləvey: «Ya fa ləvkwar fara fara, ŋgwas-vagay masa-viya keɗe, ta vəley dala la ma fəna ŋga ndəhay siya tabiya. 4Ya ləvkwar anda keɗe na, maja ndəhay siya, a vəlam dala nekəɗey daa dey zleley ata hay da way ga. Ama ŋgwas-vagay keɗe, ta mərga aŋga ha cəpa, a vəlda zleley aŋga tabiya, masa aŋga ma da həɗkey cek mezəmey ta aŋga.» 5Ndəhay siya aa guzlam da ray Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay, a ləvam: «Way keɗe, maɗiykaya ta aŋgwa ma mbey kalah, ta cek hay maaya ma həɗkam ba masa ndəhay ma vəldamata a Gazlavay.» Yesu a ləvtar: 6«Pas a, a sawa la, cek hay masa akwar ma hətmatar keɗe na, a da bəzlam cəpa, kwa aŋgwa pal fa da mbəkey da ray cəla daa ba.» 7Aa cəfɗamara, a ləvmar: «Bay ala, cek aha a da key na, ta vara? Ya da sərmara ɗar a ta wuswa cay na, fa me?» 8Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Wam vaw, ka da vəlmatar cəveɗ a ndəhay ŋga fəcmakwar ba. Ya ləvkwar anda keɗe, maja ndəhay ga a samawa la, ta mezəley aɗaw, a da ləvam ara Gazlavay ma walata ŋga ləhey ndəhay daa banay. Asaya, a ləvam pas masa Gazlavay ma da ləhdata ndəhay ta wuswa cay. Ka da diyam asi ndəhay a ŋgene ba! 9Ta pas masa akwar ma da cənam labara ŋga vəram hay, ta labara ŋga ndəhay ma cakalam mey ta bay ata hay na, ka da zluram ba, maja si cek hay keɗe a kam la teeseɗ ɗagay. Ama ara mendəvey ŋga bəla wure wure ŋgene ba.» 10Fa dəɓa ha, aa guzley saya, a ləvey: «Hwayak laŋgar a da key vəram ta hwayak laŋgar, bay laŋgar a da key həma a ray bay laŋgar. 11Hwiyak a wusey la ga. May a key la daa hwayak hay mekele mekele, asaya, macay hay a kəɗam ndəhay la ga. Cek hay ma zlurey ndaw a kam la, asaya, cek hay ma rəzley ndaw a wuzmawa la da gazlavay da vaɗ. 12«Ama wuskwaa cek hay a, a da kam na, a kərzamakwar la, a sərdamakwar banay la, a vəldamakwar la amba a kamakwar sariya daa way-mewuzey-mey ŋga Gazlavay hay. A ndəkwdamakwar la aa fərsəne, a handamakwar la fa mey ŋga bay hay, ta fa mey ŋga mahura hay ŋga hwayak hay, maja yah. 13Ka da səram banay a ŋgene na, amba ka hətam cəveɗ ŋga key sede da ray aɗaw. 14Da ray ŋgene, sərmara maaya maaya ka da zluram da ray mey masa akwar ma daa guzlam ba, 15maja ya vəlkwar leŋgesl la ŋgaa guzley mey maaya. Anda keɗe, kwa masa-gəra akwar hay, fa da gwamara ŋga təɗdamakwar daa ba. 16Kwa papakw akwar hay, kwa mamakw akwar hay, kwa məlmakw akwar hay, kwa səkway akwar hay, kwa jam akwar hay, a wudmakwar la a way bay. Ndəhay siya da wuzlah akwar na, a kəɗmata la vagay. 17Ndəhay tabiya a da ŋgəldamakwar ba, maja yah. 18Ama, kwa eŋgwec ŋga ray akwar pal fa daa zəɗey daa ba. 19Ɓəsmara banay a, anda keɗe, ka hətam heter mendəvey ba la.» 20Yesu aa guzltar a gula aŋga hay saya, a ləvtar: «Da ka hətmatar sewje hay ta zlərmara berney ŋga Jeruzelem sem ŋga key vəram na, daa ŋgene, sərmara berney a gweegwe cay a pəlhey. 21Anda keɗe, si ndəhay daa hwayak ŋga Jude a hwam ŋga ɓawa a aŋgwa, si ndəhay da Jeruzelem a bam, asaya, ndəhay da slala ta cakay a da mbəzam aa berney a saba. 22Daa ŋgene, Bay Gazlavay a da sərdata banay ta ndəhay daa hwayak a, amba cek hay tabiya mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay dəga zleezle na, a kam fara fara. 23Daa ɗar hay a ŋgene, banay a sawa la a ray ŋgusay ta hwaɗ ta a ray ŋgusay masa ta bəza hay da har, maja banay mahura a sawa la aa hwayak a. Fara fara, Bay Gazlavay a cey mevel la a ray ndəhay daa hwayak a. 24Masa-gəra hay a da kəɗmata ndəhay siya vagay ta dəlaw, siya, a da tərdamata ŋga beke hay, a da handamata aa hwayak hay mekele mekele da bəla. Anda keɗe, ndəhay masa Jəwif hay ba, a da wam da ray Jeruzelem, a da sərdamata banay haa kasl pas masa mewey ata ha ma ndəvey.» 25Yesu aa guzley saya, a ləvey: «Daa ŋgene, ndəhay a da zluram, a wulkam cek maaya ba a key la maja pas fa mbəɗey, kiya fa mbəɗey, wurzla hay fa mbəɗam. Da bəla na, səkway hay tabiya mandərzay a da katar maja membey mey ŋga yam ta vaŋgwala ŋga yam daa bəlay. 26Ndəhay a da wulkam kalah fa cek hay ma da kam da bəla, anda keɗe mandərzay a da kəɗta vagay maja cek hay cəpa da gazlavay da vaɗ, a wusam la. 27Fa dəɓa ha, a da hətmaya yah, Bəz ŋga Ndaw, ya fa sawa daa mekwtene ta gədaŋ mahura, ta meweɗey ŋga Bay Gazlavay. 28Ama da cek hay a keɗe fa zlamar mekey na, akwar na, lacam maaya maaya, baŋgaɗamata dey akwar hay, maja yah, ndaw ma da ləhdakwar daa banay, gweegwe cay ya wuswa.» 29Fa dəɓa ha, Yesu a ŋgatar mey a gula aŋga hay, a ləvtar: «Nəkmara gudav keɗe ta wudez hay siya. 30Da masa akwar fa hətmatar gwaslaf hay a fa zlamar ŋga ɗeɗey na, ka sərmara kiya madaw a ley gweegwe cay. 31Aŋga letek kəne, da ka hətmatar cek hay a fa kam anda yah ma ləvkwar kaa na, ka sərmara gweegwe cay, Gazlavay a wuzdərwa bay aŋga. 32Ya fa ləvkwar fara fara, cek hay a keɗe tabiya, a da kam na, ndəhay masa wure keɗe ta məcam tabiya daa ba araŋ. 33Slam da vaɗ ta slam da hwayak a ndəvey la, ama mey aɗaw na, fa da ndəvey daa ba səlak.» 34«Wam vaw fa menjey akwar. Wam vaw, ka da mbəkdamara ray akwar ŋga sey cek haa ka wam ba leŋ ŋga səpey cek mezəmey ta cek mesey kalah ba, asaya, ka da mbəkdamara ray akwar ŋga wulkey kalah da ray menjey da bəla ba. Ray akwar a da həɓey fa cek hay a keɗe ba, maja pas masa yah ma da vəhwa na, kwa ka sərmara ɗar a ba, ya da hətfakwar dərfafay, 35anda ndaw ma kərzey cek ta gadaŋ. Ta pas ŋgene, ya da katar sariya a ndəhay da bəla tabiya. 36Ya fa ləvkwar, wam vaw, dəram daŋgay mandaw mandaw, amba ka hətam gədaŋ ŋga ləhey fa cek hay ma da kam tabiya, asaya, ŋga lecey fa mey aɗaw, yah, Bəz ŋga Ndaw, ta mandərzay ba.» 37Mandaw mandaw Yesu a vərndey daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay, fa wuzey mey. Ama taa kwaɗ na, a daw a nawa daa aŋgwa ŋga Awliviye. 38Mandaw mandaw taa pərek na, ndəhay ga a diyam fa vəɗa aa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay, amba a jəkam sləmay fa mey aŋga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\