Luk 22

1Gwagway ŋga peŋ manjar cek ma həsla da hwaɗ a mezəley gwagway ŋga Pak, gweegwe cay. 2Bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay, ta ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz, a səpam cəveɗ amba a kəɗmara Yesu vagay, ama a zluram ta zagaba. 3Fa dəɓa ha, Sataŋ kula! a mbəzey aa mevel ŋga Juda, ndaw mezəley Iskariyawt. Ara gula pal da wuzlah gula hay kuraw a ray a cew ŋga Yesu. 4Juda ta’, a daw a kamawa maɗay ta bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay leŋ ta mahura hay ŋga ndəhay ma jəɗa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay amba a vəldatara Yesu. 5Bay-ray hay ta mahura hay a, aa səmam ga. A ləvmar da ta vəldatara Yesu la na, a vəlmar dala. 6Juda a təɓa ŋga vəldatara. A daw a səpey cəveɗ, amba a vəldatara Yesu, kwa ndəhay a sərmara ba. 7Gwagway ŋga peŋ manjar cek ma həsla da hwaɗ a, ta wuswa cay. Pas a ŋgene ara pas ma hərey bəz-təɓaŋ hay ŋga key gwagway ŋga Pak. 8Da ray ŋgene, Yesu a slərdata ata Piyer ta Jaŋ, a ləvtar: «Diyam ta ɗiymandakwar slam ta cek mezəmey amba ya zəmkwa ɗaf ŋga gwagway ŋga Pak!» 9Ata Piyer ta Jaŋ aa cəfɗamara, a ləvmar: «Ka wuɗey ya diyam ŋga ɗiywa slam aha na, dama?» 10A mbəɗdatara, a ləvtar: «Ehe, jəkam sləmay. Diyam aa berney ŋga Jeruzelem. Masa akwar fa da mbəzam aa berney a na, ka cam ray la ta ndaw daha fa daw ta yam daa kwakulam. Diyam asiya. Aa way masa aŋga ma da mbəzey na, 11ləvmar a bay ŋga way a: “Bay ala a ləvey: Way masa yah ma da zəmam ɗaf ŋga gwagway ŋga Pak ta gula aɗaw hay na, aa daa wura?” 12Fa dəɓa ha, a wuzkwar way mahura da ray way la. Daa way a na, cek hay tabiya daha ŋga key gwagway a. Ka da ɗiymandakwara cek mezəmey amba ya zəmkwa ɗaf ŋga gwagway a feteɗe.» 13Fa dəɓa ha, a diyam, a hətfamatar cek hay tabiya anda Yesu ma ləvtar heyey. Ta’, a ɗiymata cek hay ŋga gwagway ŋga Pak a. 14Masa pas təɗe ŋga zəmey ɗaf ŋga gwagway ŋga Pak heyey na, ta’, Yesu a diyam aa way heyey, a njam ta ndəhay aŋga hay meslərey ŋga zəmey ɗaf. 15Yesu a ləvtar: «Ya ta wuɗey la fara fara ŋga zəmey ɗaf ŋga gwagway ŋga Pak keɗe ta akwar, wara a sərdamaya banay. 16Ya fa ləvkwar, kwa ya fa da zəmey ɗaf ŋga gwagway ŋga Pak a daa saba, si ta pas masa Bay Gazlavay ma da wey da ray ndəhay tabiya da vaɗ. Ta pas ŋgene, mabara ŋga mey da ray gwagway ŋga Pak a, a wuzwa la fara fara.» 17Fa dəɓa ha, Yesu leŋ! a la vəley ta cek mesey da hwaɗ a, ta’, a kar suse a Bay Gazlavay, a ləvtar: «Təɓmara cek keɗe, samara akwar cəpa. 18Ya fa ləvkwar fara fara, dəga wure keɗe, ya fa da sey cek aha ta akwar daa saba haa kasl pas masa Gazlavay ma da wuzdərwa bay aŋga fara fara.» 19Fa dəɓa ha, leŋ! a ley peŋ, a kar suse a Bay Gazlavay, ta’, a wunka, a vəldatara, a ləvtar: «Keɗe he na, ara vaw aɗaw mavəldakaya ŋgada akwar. Kamara anda keɗe amba ka sərfadamaya.» 20Ata ma zəmamara ɗaf cay na, ta’, a vəldatara vəley ta cek mesey da hwaɗ a heyey saya, a ləvtar: «Keɗe he na, ara mambaz aɗaw. Mambaz a, a da mbəɗwa maja akwar. Ta fa mambaz a, Gazlavay a jəwey mey mawiya ta ndəhay aŋga hay. 21Ama nəka, ndaw masa ma daa zəɗdaya na, aŋga fa zəmey ɗaf feɗe ta yah. 22Fara fara, si yah, Bəz ŋga Ndaw, ya məcey anda Gazlavay ma wuɗey, ama banay a sawa la a ray ndaw masa ma daa zəɗdaya!» 23Aa cəfɗam vaw da wuzlah ata, a ləvam: «Ma da ka cek aha keɗe na, ara wa?» 24Fa dəɓa ha nekəɗey, gula hay ŋga Yesu a kam yawa ga da wuzlah ata, a wuɗam amba a sərmara mahura da wuzlah ata na, wa. 25Yesu a ləvtar: «Bay hay da bəla keɗe fa wam da ray ndəhay ta gədaŋ. Ata na, a wuɗam ndəhay ata hay aa həmdamata, a zəlmata bay hay ma ka sləra maaya. 26Ama ŋga akwar na, kəne ba. Ndaw masa mahura da wuzlah akwar na, si a tərey anda matabəwa akwar. Ndaw masa ma wakwar na, si a tərey ndaw ma kakwar sləra. 27Da wuzlah ndaw ma həlrawa ɗaf ta ndaw ma zəma na, mahura na, wa? Mahura na, ara ndaw ma zəma, ba diya? Ama yah na, yah da wuzlah akwar, anda ndaw ma kakwar sləra. 28«Akwar na, ndəhay masa dasi aɗaw mandaw mandaw daa masa ya fa sərey banay, akwar ta mbəkdamaya daa ba. 29Yah may, ya vəlkwar gədaŋ amba ka wam da ray ndəhay anda Papay ma vəlya gədaŋ ŋga wey da ray ndəhay. 30Da ray ŋgene, pas masa yah ma da wey da ray ndəhay na, akwar may, ka da njam aa slam maaya da cakay aɗaw, ya da zəmkwa cek, ya da sakwa cek bama. Ka da njam aa slam-menjey ŋga bay hay, amba ka kamatar sariya ŋgada səkway ŋga Israyel hay kuraw a ray a cew.» 31Yesu a ləvar a Simaŋw Piyer: «Simaŋw, Simaŋw, jəkey sləmay, Sataŋ ta hətey cəveɗ la amba a kəfkwar anda ndaw ma kəfey daw ŋga wunkey bəz-daw ta cekwesl e. 32Ama ya ta dərar daŋgay la a Gazlavay maja kah, amba ka mbəkda ŋga təɓa mey aɗaw ba. Pas masa ka ta vəhwa sem a fa yah cəŋga na, vəltar gədaŋ a məlmakw hay may.» 33Piyer a ləvar: «Bay Mahura, kwa a handamaka aa fərsəne na, ya səpka la, amba ya njakwa cew e, asaya, kwa a kəɗmaka vagay na, ya məckwa la cew e.» 34Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Ya fa ləvka, Piyer, tasana wuskwaa gwagwalak a da cey ɗay na, ka ta ləvey cay dey maakar, ka sərya ba, ka sərya ba.» 35Fa dəɓa ha, Yesu a ləvtar a gula aŋga hay: «Ta pas masa yah ma slərdakwar, dala da har daa ba, gabal daa ba, tarak daa ba heyey na, ka ta huram cek daa slam aha la daw?» A mbəɗdamara, a ləvmar: «Ya ta huram cek daa ba.» 36A ləvtar: «Ama wure keɗe na, ndaw masa dala aŋga daha, ŋga la a har, ndaw masa gabal aŋga daha, ŋga la. Ndaw masa dəlaw aŋga daa ba, ŋga həɗkada zana aŋga, ŋga həɗkawa dəlaw dəɓa. 37Daa ɗerewel ŋga Gazlavay, mey mawuzlalakaya da ray aɗaw a ləvey: “Aŋga masləfkaya da wuzlah ndəhay ma kəɗa ndəhay vagay!” Fara fara, si cek a kaya la anda mey mawuzlalakaya da ray aɗaw a cəma.» 38Gula aŋga hay a ləvmar: «Bay Mahura, dəlaw hay cew keɗe daha.» A mbəɗdatara, a ləvtar: «Mey a keɗe mak.» 39Fa dəɓa ha, Yesu ta’, a bey daa berney ŋga Jeruzelem, a daw ŋgadaa Aŋgwa ŋga Awliviye anda aŋga ma daw mandaw mandaw taa kwaɗ. Gula aŋga hay ta’, a diyam asiya. 40Aŋga ma wusey la feteɗe na, ta’, aa guzltar a gula aŋga hay, a ləvtar: «Dəram daŋgay a Gazlavay ŋga jənkwar amba cek a batakwar ŋga key mebərey ba.» 41Fa dəɓa ha, ta’, a daw ta cakay, dəreŋ nekəɗey. Da ndaw aa zekey aŋgwa na, a wusey aa slam aha. Ta’, a regedey, a dərey daŋgay, 42a ləvey: «Papay, da ka wuɗey na, ka gwa ka ŋgəchada banay keɗe dəreŋ ta yah. Ta kəne he cəpa na, ka da ka anda yah ma wuɗey ba, ama ka anda kah ma wuɗey.» [ 43Daa slam aha ŋgene, maslaŋ ŋga Bay Gazlavay da vaɗ, ta’, a pawa salay ŋga vəlar gədaŋ. 44Fa dəɓa ha, Yesu a dərey daŋgay ta gədaŋ aŋga cəpa maja mevel aŋga fa təɗey kalah. Mawurɓay fa vaw aŋga fa vavawa, fa gəcey anda mambaz ma gəcey a hwayak.] 45Aŋga ma dərey daŋgay cay na, ta’, a sləkɗey, a vəhwa fa gula aŋga hay. A hətfatar na, ata cəkw-cakw daa ɗar maja ta wulkam la ga, a gəram. 46A ləvtar: «Ka nam maja me? Sləkɗam, dəram daŋgay a Gazlavay ŋga jənkwar amba cek a batakwar ŋga key mebərey ba.» 47Masa Yesu ta ndəvda meeguzley daa ba araŋ na, ndəhay ga fa samawa ta ata Juda, ndaw pal dasi gula aŋga hay kuraw a ray a cew heyey. Juda ha, aa fa mey ata. A ŋgəchey fa Yesu amba a car har anda mandala aŋga fara fara. 48Ama Yesu a ləvar: «Juda, ka caya har amba kaa zəɗdaya, yah, Bəz ŋga Ndaw daw?» 49Masa ndəhay ŋga Yesu ma hətmar cek aha na, aa cəfɗamara Yesu, a ləvmar: «Bay Mahura, ka wuɗey ya kəɗmata ndəhay a ta dəlaw hay daw?» 50Ndaw pal da wuzlah ata, a ŋgəma madərlam ŋga ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ta dəlaw, cərah! a cərha sləmay ta dey ŋga zəmay. 51Ama Yesu a ləvey: «Cay, mak! Mbəkdamata ŋga wam ŋga ata.» A gəsfar har fa sləmay ŋga ndaw aha, sləmay a, ta’, a kəfey aa slam a. 52Fa dəɓa ha, ta’, aa guzltar ŋgada bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay, ta ŋgada mahura hay ŋga ndəhay ma jəɗa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay, leŋ ŋgada mahura hay ŋga Jəwif hay masa ma samawa ŋga kərzamara, a ləvtar: «Ka samawa ŋga kərzamaya ta dəlaw, ta zlanday faa har faa har anda yah ndaw-mayal na, maja me? 53Mandaw mandaw yah da wuzlah akwar daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay, akwar ta səpmaya ŋga kərzey daa ba. Ama pas a keɗe ara pas akwar, amba ka kam cek anda akwar ma wuɗam da ray aɗaw, asaya, ara pas ŋga Sataŋ, bay ŋga ləvaŋ, ma da ka sləra aŋga da ray aɗaw.» 54Masa ata ma kərzamara Yesu cay na, ta’, a handamara a way ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay. Piyer fa səpta ta meedəreŋ e. 55Da way ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas a na, awaw magəɗkaya da palah-way daha. Piyer a daw cəkwam! a njey a cakay ndəhay manjatakaya da mey awaw a. 56Dam ma ka sləra da way a daha, a hətar Piyer manjakaya da mey awaw a. Ta’, a nəkfa, a ləvey: «Ndaw keɗe na, ara gula ŋga Yesu.» 57Ama Piyer ma cənda anda keɗe na, a cada mey, a ləvey: «Kay! ŋgwas keɗe, ya səra ndaw a ba.» 58Menjey nekəɗey, ndaw mekele a hətar Piyer saya, a ləvar: «Kah na, ndaw pal dasi gula aŋga hay.» Ama Piyer a mbəɗdara a ndaw aha, a ləvar: «Kay! yah dasi ata ba.» 59Fa dəɓa ha, menjey zəɓat a saya na, ndaw mekele aa guzley ta gədaŋ, a ləvey: «Fara fara, ndaw keɗe na, ara gula aŋga, maja aŋga ndaw Galile.» 60Ama Piyer a mbəɗdara, a ləvar: «Ndaw keɗe! ya səra mey masa kah ma wuɗey ŋga ləvey keɗe ba.» Wure wure ŋgene, masa ta ndəvda maa guzley daa ba araŋ na, gwagwalak a cey ɗay. 61Bay Mahura Yesu pəla! a mbəɗey dey fa Piyer, a nəkfa. Piyer a sərfada mey masa Bay Mahura ma ləvar: «Wuskwaa gwagwalak a da cey ɗay tasana na, ka ta ləvey cay dey maakar ka sərya ba, ka sərya ba.» 62Piyer ta’, a bawa aa ambaw, a təway ga, a zəley marava. 63Ndəhay ma jəɗmara Yesu a, aa saŋgərfamar. A sərtamara dey aŋga ta zana, a kəɗmara, ta’, aa cəfɗamara, a ləvmar: «Səra ma kəɗka keɗe na, wa? Wuzdandara cey!» 65Aa guzlmar mey hay mekele mekele, a cəɗmara. 66Fa dəɓa ha, slam ma wurey cay na, mahura hay ŋga Jəwif hay, bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay, leŋ ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz, a kusam. A ləvmatar a ndəhay ma jəɗmara Yesu ŋga handamərwa Yesu a fa mey ata, ŋga key sariya. Ta’, a handamərwa Yesu a, fa mey ata. 67Ndəhay mahura hay heyey ta’, aa cəfɗamara, a ləvmar: «Da kah Kəriste, ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay heyey na, kadandara.» Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Kwa ya kadakwara yah Kəriste na, akwar fa da təɓmara daa ba. 68Da yaa cəfɗakwar mey pal na, akwar fa da mbəɗdamiwa daa ba. 69Dəga wure keɗe, yah, Bəz ŋga Ndaw, ya da njey ta har-zəmay ŋga Bay Gazlavay Mawaca-waca.» 70Ata tabiya a ləvmar: «Kaa kah na, Bəzey ŋga Gazlavay dəɓa daw?» A mbəɗdatara, a ləvtar: «Ahaw, anda akwar ma ləvam, yah, Bəzey ŋga Gazlavay.» 71Da ray ŋgene, aa guzlam, a ləvam: «Aləkwa ta ray aləkwa, ta cəndakwa cay da mey aŋga, ya səpkwa ndaw ŋgaa guzlndakwar da ray a na, keme seme!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\