Luk 23

1Mahura ŋga Jəwif hay makustakaya heyey tabiya, a sləkɗam, a handamara Yesu fa mey ŋga Bay Pilat. 2Feteɗe, a zlamar ŋga mbərzlafamar, a ləvam: «Ya hətfamar ndaw keɗe fa nəsa hwayak ala, fa həldata ndəhay ŋga vəldamara budaw a bay Rawma ba! A ləvey aŋga Kəriste, bay mahura.» 3Pilat aa cəfɗa Yesu, a ləvar: «Kah na, bay ŋga Jəwif hay fara daw?» Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Anda kah ma ləvey.» 4Pilat aa guzltar a bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay leŋ a ndəhay makustakaya feteɗe, a ləvtar: «Ya ta hətey mebərey fa ndaw keɗe təɗe ŋga kərza daa ba.» 5Ama ndəhay a, a mbərzlam cəŋga, a ləvam: «Fa caradata ndəhay daa hwayak ŋga ndəhay Jəwif hay tabiya ŋga key cek maaya ba ta fa mewuzey mey aŋga hay mekele mekele. A zlarawa da Galile, haa a wuswa feɗe.» 6Ama masa Pilat ma cənda Yesu a sawa da Galile na, ta’, aa cəfɗata ndəhay da cakay a, a ləvtar: «Ndaw keɗe ara ndaw Galile fara daw?» 7Masa Pilat ma cənda Yesu a sawa da Galile, hwayak masa Herawt ma wa na, ta’, a slərdara a Bay Herawt, maja daa ɗar a ŋgene Bay Herawt a, aŋga da Jeruzelem feteɗe may. 8Masa Bay Herawt a ma hətar Yesu na, aa səmey ga maja dəga zleezle, aŋga fa wuɗey ŋga hətar, maja aŋga fa cəney mey da ray a. A wulkey daa mevel aŋga na, da Yesu a key maazla meedey aŋga la kwa. 9Bay Herawt a, aa cəfɗafar mey hay mekele mekele, ama kwa Yesu a mbəɗdara ba. 10Bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay, ta ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz ata feteɗe. A dadəɗfamar mey masa maadakw a. 11Bay Herawt a, ta sewje aŋga hay aa saŋgərfamar, a cəɗmara. Ta’, a pamar zana maaya membey fa vaw, a vəhdamara fa Bay Pilat saya. 12Daa ba na, ata Bay Herawt ta Bay Pilat a cəmam ba, ama mezley dəga ta pas ŋgene ata jam. 13Masa Bay Herawt ma vəhda Yesu sem fa Pilat saya na, ta’, Pilat a kusta bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay, ta mahura hay ŋga Jəwif hay, leŋ zagaba, 14a ləvtar: «Akwar ta handamərwa ndaw keɗe la fa yah, ka ləvam fa nəsa hwayak ala. Ama ya taa cəfɗa la meedey akwar, kwa ya ta hətey mebərey anda akwar ma ləvam na, daa ba. 15Bay Herawt may, ta hətey mebərey a daa ba kəne. Ta’, a vəhdərwa fa aləkwa cəŋga. Fara fara ndaw keɗe ta key mebərey təɗe ŋgaa zəɗey heter aŋga na, daa ba. 16Yaw, ya sləɗa gway na, ya mbəkda.» [ 17Fa mevey a, fa mevey a, gweegwe gwagway ŋga Pak na, Pilat a pəskatar ndaw pal daa fərsəne ŋgada ndəhay daa hwayak a.] 18Ama ndəhay tabiya feteɗe a zlamar mewudey ta gədaŋ, a ləvam: «Kəɗndara ndaw keɗe vagay! Pəskandar Barabas!» 19A kəzlamara Barabas aa fərsəne na, maja aŋga ma həldata ndəhay ŋga kam baazlam a ray bay ŋga berney a ta aŋga ma kəɗey ndaw vagay. 20Pilat ta’, aa guzltar ŋgada zagaba saya maja a wuɗey ŋga mbəkda Yesu. 21Ama ndəhay a, a wudam ta gədaŋ, a ləvam: «Dəra fa hwadam mazlaŋgalakaya! Dəra fa hwadam mazlaŋgalakaya!» 22Pilat ta’, aa guzley ŋga dey maakar, a ləvtar: «Cek maaya ba masa aŋga ma key na, wura? Maja kwa ya ta hətey mebərey fa aŋga təɗe ŋgaa zəɗey mesəfney aŋga na, daa ba. Ya da sləɗa gway na, ya mbəkda.» 23Ama a wudam ta gədaŋ, aa cəfɗamara, a ləvam: «Ya wuɗam Yesu na, ka dəra fa hwadam mazlaŋgalakaya.» Mewudey ata ha a fənar ray a Pilat. 24Ta’, a təɓa ŋga key anda ata maa cəfɗamara. 25A pəskatara ndaw masa ata ma wuɗam ŋga pəskey heyey. Ndaw a na, a kəzlamara aa fərsəne, maja aŋga ma həldata ndəhay ŋga key baazlam a ray bay ŋga berney a ta aŋga ma kəɗey ndaw vagay heyey. Ta’, a vəldatara Yesu amba a kamar cek anda ata ma wuɗam. 26Daa masa fa handamara Yesu ŋga dərey na, a cadamara ray ta Simaŋw, ndaw da Siren fa sawa da ley. Sewje hay kaw! a kərzamara Simaŋw a, a pamara hwadam mazlaŋgalakaya heyey a ray aŋga, a handa fa dəɓa ŋga Yesu. 27Ndəhay ga fa diyam asiya, asaya, ŋgusay fa diyam asiya ta matəway. 28Ama Yesu pəla! a mbəɗwa dey fa ŋgusay a, a ləvtar: «Ŋgusay da Jeruzelem, ka təwam maja yah ba, ama təwam maja ray akwar, ta maja bəz akwar hay! 29Maja pas ŋga banay a sawa la masa ndəhay a da ləvam: “Meesəmey daha ŋgada ŋgusay dərlay hay, masa ta yam bəza hay daa ba, masa ta vəlam ɗəwa a bəza hay daa ba səlak!” 30Ndəhay a da zlamar ŋgaa guzley ŋgada aŋgwa hay, a ləvam: “Bəzlmawa a ray ala!” ta ŋgadaa heeleŋ hay, “Pəshamandar!” 31Da fa gəɗmar awaw fa hwadam meendəɓek e ŋgaa wurey na, kaa wara hwadam makwalakaya na, a gəɗmara kəlmeɗek! daa ba daw?» 32Ta’, a handamawa ndəhay mekele cew, ndəhay a, ara mayal hay, amba a kəɗmata ta ata Yesu daa slam a vagay. 33A wusam aa slam masa ata ma zəlmara «tetesl ŋga ray.» Ta’, a dərmara Yesu aa slam aha, leŋ mayal hay cew heyey. Mayal hay a na, a dərmata fa hwadam mekele hay a cakay Yesu, pal ta har-zəmay, laŋgar ta har-gula. 34Yesu a ləvey: «Papay, mbəkdatara mebərey ŋga ndəhay keɗe maja a sərmara cek masa ata ma kamara ba.» Ndəhay ma dərmara Yesu a, a kəɗam caca amba a wunkamara zana aŋga hay da wuzlah ata. 35Ndəhay tabiya malacatakaya feteɗe, fa nəkmara cek mekey. Mahura hay ŋga Jəwif hay aa saŋgərfamar, a ləvam: «Aŋga ta ləhey ndəhay la daa meməcey. Da masa aŋga Kəriste, ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay na, ŋga ləhda ray aŋga taw!» 36Sewje hay, aa saŋgərfamar may. A ŋgəcham a cakay a, a vəlmar wuzam maakwiyaŋ a, a ləvmar: 37«Da kah, bay ŋga Jəwif hay na, ləhda ray akah, ta har akah taw!» 38A wuzlalam mey, a sləpmara fa hwadam masa ata mazlaŋgalamara fa vəɗa heyey, a ləvam: «Ndaw keɗe, ara bay ŋga Jəwif hay.» 39Ndaw pal da wuzlah mayal hay cew madərtakaya da cakay Yesu heyey na, a cəɗa Yesu, a ləvey: «Kah na, Kəriste, ba diya? Ləhda ray akah dəɓa taw, amba ka ləhdandar may!» 40Ama ndaw-mayal laŋgar a kar mey, a ləvar: «Kah madərkaya anda aŋga. Ka zlurey ta Gazlavay ba daw? 41Aləkwa na, sariya aləkwa təɗe fa sləra aləkwa maaya ba. Ama aŋga na, kwa ta key mebərey daa ba səlak.» 42Ta’, aa guzley saya, a ləvey: «Yesu, pas masa kah ma da vəhwa ŋga zəma bay akah na, sərfadaya may.» 43Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Ya fa ləvka fara fara, mezley dəga tasana, ya da njakwa cew e daa slam maaya da vaɗ.» 44Ta pas ŋgene, mamba wuzlah-pas na, pas sərat! a sərtey. Ləvaŋ a key daa hwayak tabiya haa ɓərey maakar ŋgaa kwaɗ. Daa Way ŋga Gazlavay zana ma gərca Slam masa Gazlavay aa da hwaɗ a na, a ŋgərey pəɗak! cew da wuzlah. 46Yesu a wudey ta gədaŋ, a ləvey: «Papay, ya mbəkdakawa mesəfney aɗaw a har akah.» Masa aŋga maa guzley la anda keɗe na, pam! a məcey. 47Mahura ŋga sewje hay ŋga Rawma hay, ma hətar cek aha ma key anda ŋgene na, a həlma Gazlavay, a ləvey: «Fara fara ndaw keɗe, ara ndaw maaya!» 48Ndəhay tabiya makustakaya feteɗe ŋga nəkey dey fa cek ma key daa slam aha na, ta hətmar cek aha la, ata tabiya a vəhmawa a way ata hay ta mekəɗey rav. 49Jam ŋga Yesu hay tabiya, ta ŋgusay ma samawa asiya dəga da Galile, malacatakaya dəreŋ, fa nəkam dey fa cek ma key tabiya. 50Ndaw daha mezəley Jawzef. Ara ndaw da slala Arimate daa hwayak ŋga Jəwif hay. Ndaw aha aa maaya fa mey ŋga Gazlavay. Fa səkwa mewey ŋga Bay Gazlavay. Ara ndaw da wuzlah ndəhay mahura hay ma sla yawa ŋga Jəwif hay. Ama ta pas masa ndəhay a ma kamar sariya a Yesu amba a kəɗmara vagay na, Jawzef e, ta təɓa mewulkey ata daa ba, ta təɓa sləra ata masa ata ma kamara na, daa ba. 52Masa Yesu ma məcey la na, Jawzef e a daw fa Bay Pilat, aa cəfɗarawa ŋga vəldara vagay ŋga Yesu amba a jəha. Ta’, Bay Pilat a vəlar cəveɗ ŋga jəha. 53Anda keɗe, Jawzef e, a padərwa salay ta vagay a fa hwadam mazlaŋgalakaya heyey. A mbəza ta maslaga, a handa aa cəvay maavərkwakaya daa pəraɗ. Cəvay a ŋgene, kwa ta pam vagay mekele a hwaɗ a daa ba araŋ. 54Ta pas ŋgene na, luma ŋga Gajava. Gweegwe pas a kəzley amba pas meməskey-vaw a zley. 55Ŋgusay masa ma ləgdamərwa Yesu dəga da Galile heyey, ta’, a diyam bama ta ata Jawzef heyey. A wuzaɗam dey aa cəvay a, a nəkmara a pamara vagay ŋga Yesu na, kwara. 56Fa dəɓa ha, a vəham a way ata hay, a wam vaw ta cek hay mezey maaya leŋ mal ŋga tekweɗey fa vagay ŋga Yesu. Ta pas meməskey-vaw, ŋgusay a, a məskam vaw anda kwakwas ŋga Mawiz ma ləvey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\