Luk 24

1Fa dəɓa ŋga pas meməskey-vaw, pərek pərek ta pas luma ŋga Gudal, ŋgusay ma wam vaw ta cek hay mezey maaya heyey a lamata cek hay a, a diyam a mey cəvay ŋga Yesu. 2A hətfamar beeler mahura da mey cəvay a, magədbalakaya ta cakay. 3A mbəzam aa cəvay a, ama ta hətfamar vagay ŋga Bay Mahura Yesu daa ba. 4Daa ŋgene, ray ata a həɓey. Ta’, ndəhay cew daha a wuzmatar vaw. Zana ŋga ndəhay a, a waɗam mabara ndəɗ-ndeɗ. 5Ŋgusay a, mandərzay a katar, a jəkwdamara ray a hwayak. Ndəhay a, a ləvmatar: «Ka səpmara ndaw masa ta dey da wuzlah ndəhay maməctakaya na, kwara? 6Aŋga feɗe daa saba, ta sləkɗawa sem daa meməcey. Sərfadamara mey masa aŋga maa guzldakwara da Galile heyey, a ləvkwar: 7“Si a vəldamaya, yah, Bəz ŋga Ndaw, a har ndəhay ta mebərey amba a dərmaya fa hwadam mazlaŋgalakaya. Ŋga ɗar maakar a, ya sləkɗawa daa meməcey.”» 8Da ray ŋgene, a sərfadamara mey ŋga Yesu maa guzltar heyey. 9Ta’, a sləkɗam da mey cəvay a, a diyam, a kadamatara cek hay ma kam tabiya a gula hay ŋga Yesu kuraw a ray a letek, leŋ ŋgada gula aŋga hay siya. 10Ŋgusay a na, ara ata Mari da Magdala, Zaan, leŋ Mari mamaŋ ŋga Jak ta ŋgusay mekele ma ləgdamata. Ara ata ma wuzdamara mey a, a ndəhay meslərey ŋga Yesu. 11Ama ndəhay meslərey ŋga Yesu a, a wulkam mey masa ŋgusay ma kadamara keɗe na, ara mey saw kəne. A təɓmara ba. 12Ta ŋgene he cəpa, Piyer pərta! a lecey, a hway a mey cəvay a cəŋga. A wusey, ta’, a gəɓey, a wuzeɗey dey aa cəvay a, ama kwa ta hətey cek mekele daa ba, si maslaga. Ta’, a vəhwa a way aŋga, ray a həɓar da ray cek masa aa ma hətərwa. 13Ta pas a ŋgene masa Yesu ma sləkɗawa daa meməcey na, gula aŋga hay cew fa diyam ŋgada slala mezəley Emayus. Slala ha na, a key kəlemeeter kuraw a ray a letek ta Jeruzelem. 14Ata faa guzlam da ray cek masa ma key cəpa daa ɗar hay a ŋgene. 15Masa ata faa guzlam, fa kam yawa da wuzlah ata na, Yesu a kərzata daa cəveɗ, ta’, a diyam bama. 16Ata fa hətmar maaya maaya, ama cek ma təkta ŋga sərmara ara Yesu na, daha. 17Vaw ata tabiya maməckaya. Yesu aa cəfɗata, a ləvtar: «Masa akwar fa samawa keɗe na, ka kam maɗay na, da ray me?» Ta’, a lacam. 18Ndaw dasi ata pal, mezəley Kəliyawpas, a ləvar: «Ndaw aɗaw, kah, ndaw-məlak da Jeruzelem keɗe daw? Ka ta cənda mey masa ma key daa ɗar hay a keɗe daa ba daw?» 19Ta’, aa cəfɗata, a ləvtar: «Mekey ara mey a?» A mbəɗdamara, a ləvmar: «Mey ma key da ray Yesu, ndaw Nezeret. Ara ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay mahura. Aŋga ta gədaŋ daa sləra aŋga, daa meeguzley maaya fa mey ŋga Gazlavay leŋ fa mey ŋga ndəhay tabiya. 20Ama bay-ray hay ŋga ndəhay aləkwa hay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay leŋ mahura aləkwa hay ta handamara la fa Rawma hay, a kamar sariya, a dərmara fa hwadam mazlaŋgalakaya ŋga məcey. 21Ala na, ya wulkam ara aŋga ma da ləhdandakwar aləkwa Israyel hay daa banay. Ama ta ŋgene he cəpa, tasana kaa ɗar maakar aŋga ma məcey . 22Ŋgusay da wuzlah ala hay daha, ŋga fene taa pərek, ta diyam la a mey cəvay aŋga, ama ta hətmərwa vagay aŋga daa ba. A vəhmawa, a ləvmandar: “Maslaŋ hay ŋga Gazlavay da vaɗ a wuzmandar vaw, a ləvmandar: Yesu ta sləkɗawa sem daa meməcey, aŋga ta dey.” Mey ŋga ŋgusay a ma cəndamərwa keɗe na, a həɓndar ray. 24Ndəhay da wuzlah ala siya ta diyam la a mey cəvay a may. A hətmərwa cek aha anda ŋgusay ma kadamandara heyey. Ama Yesu na, ta hətmərwa daa ba.» 25Da ray ŋgene, Yesu a ləvtar: «Haya, akwar ndəhay manjar leŋgesl. Akwar ndəhay ma wusam vaw ŋga təɓa mey ŋga ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay ma wuzdamara zleezle tabiya ba. 26Si Kəriste a sərey banay la ɗagay, fa dəɓa ha, a daw a vaɗ a njey aa slam aŋga meweɗey na, ka sərmara ba daw?» 27Ta’, Yesu a wuzdatara mey masa maa guzley da ray a daa ɗerewel ŋga Gazlavay tabiya. A zlar ma wuzdatara ta fa ɗerewel hay ŋga Mawiz, fa dəɓa ha, a wuzdatara mey daa ɗerewel hay ŋga ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay tabiya. 28Masa ata ma wusam gweegwe ta slala masa gula aŋga hay cew ma wuɗam ŋga daw a hwaɗ a heyey na, Yesu a key anda a mbəkdata, a daw fa mey. 29Ama a kamar ambahw, a ləvmar: «Njakwa feɗe bama maja pas fa da kəzley, gweegwe tavaɗ cay.» Aŋga ta’, a vəhwa, a diyam, a mbəzam aa way. 30Fa dəɓa ha, a njam bama ŋga zəmey ɗaf. Yesu leŋ! a ley peŋ, a kar suse a Gazlavay, ta’, a wunka, a vəldatara. 31Cek ma təkta ŋga sərmara heyey na, daa saba, a sərmara ara Yesu dəɓa. Ama wure wure ŋgene, a hətmar da cakay ata ha saba. 32Da ray ŋgene, aa guzlam da wuzlah ata, a ləvam: «Daa masa aləkwa daa cəveɗ, aŋga fa wuzdandakwara mey daa ɗerewel ŋga Gazlavay heyey na, mevel aləkwa fa kəsley anda lanja, ba diya?» 33Wure ŋgene, a sləkɗam a vəham a Jeruzelem. A hətfamatar gula hay ŋga Yesu kuraw a ray a letek heyey makustakaya ta ndəhay ata hay. 34Ndəhay makustakaya heyey aa guzlmatar a gula hay cew heyey teeseɗ, a ləvmatar: «Fara fara Bay Mahura ta sləkɗawa sem daa meməcey! Ta wuzar vaw la a Simaŋw!» 35Gula hay cew heyey ta’, a kadamatara cek tabiya masa ma key daa cəveɗ ŋga Emayus heyey, asaya, a wuzdamatara a sərmara ara Yesu na, daa masa aŋga fa wunka peŋ. 36Ama gula hay cew heyey, ta ndəvdamara ŋgaa guzley daa ba araŋ na, Yesu a daw a wuzlah ata, a ləvtar: «Anja Gazlavay ŋga njadakwar daa zazay.» 37Mandərzay a katar, a zluram, aa wasam maja a wulkam ara mamayam. 38Ama Yesu a ləvtar: «Ka zluram na, maja me? Akwar ta mewulkey cew cew, maja me? 39Nəkmata har aɗaw hay, ta salay aɗaw hay. Fara fara ara yah! Tatəmamaya, nəkmaya maaya maaya amba ka sərmara fara fara ara yah. Maja mamayam na, aŋga ta aslaw ŋga vaw ta tetesl anda akwar ma hətmaya keɗe na, daa ba, ba diya?» 40Daa masa aŋga faa guzltar anda keɗe na, a wuzdatara har aŋga hay, ta salay aŋga hay. 41A təɓmara mey a, maaya maaya ba araŋ maja ata daa meesəmey ga. Ray ata fa həɓey, Yesu ta’, aa cəfɗata, a ləvtar: «Cek mezəmey da har akwar feɗe daha daw?» 42Ta’, a vəlmar ewet mafəkakaya. 43Leŋ! a la, ta’, a zəma fa mey ata. 44Fa dəɓa ha, a ləvtar: «Daa masa aləkwa bama heyey na, ya ta ləvkwar la, mey tabiya masa mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga kwakwas ŋga Mawiz, ta daa ɗerewel ŋga ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay, leŋ daa Pəsam hay na, si mey a tabiya, a key cəma.» 45Ta’, a wurtara leŋgesl, amba a sərmara mabara ŋga mey daa ɗerewel ŋga Gazlavay. 46Fa dəɓa ha, a ləvtar: «Mawuzlalakaya zleezle, a ləvey: “Si Kəriste a sərey banay, a məcey, ŋga ɗar maakar a, a sləkɗawa daa meməcey. 47Si a wuzdamara mey da ray membəɗey menjey, ta da ray membəkey mebərey, ŋgada ndəhay da bəla tabiya ta mezəley ŋga Kəriste. A da zlamara da Jeruzelem.” 48Ara akwar ma da wuzdamatara cek hay masa akwar ma hətmatar keɗe a ndəhay. 49Yah, ya da slərdakwara Mesəfney masa Papay ma ləvey a da vəldakwara heyey. Ama si ka njam daa berney ŋga Jeruzelem ɗagay, kasl pas masa Gazlavay ma da vəlkwar gədaŋ ma sawa da vaɗ.» 50Fa dəɓa ha, Yesu ta’, a badata gula aŋga hay daa berney a, a diyam gweegwe ta Betani. Feteɗe, ta’, a baŋgaɗa har, a pəstar mey. 51Daa masa aa fa pəstar mey na, ta’, a mbəkdata, Bay Gazlavay a la a vaɗ. 52Gula aŋga hay a, a ragadam ŋga həlmamara. Ta’, a vəhmawa a Jeruzelem ta meesəmey ga. 53Mandaw mandaw ata daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay, fa həlmamara Gazlavay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\