Luk 3

1Masa Jaŋ-Baptis ma da zla sləra aŋga na, Bay Tiber, ta key mevey kuraw a ray a zlam cay daa bay da ray bay hay daa hwayak hay ŋga Rawm. Pawns Pilat aŋga bay daa hwayak ŋga Jude. Herawt, aa bay daa hwayak ŋga Galile. Məlmaha Fəlep, aŋga bay da Iture ta da Tərakwanit. Lizaniyas aa bay daa hwayak ŋga Abileŋ. 2Ata Han ta Kayif, ata mahura hay da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay. Daa ŋgene, Jaŋ-Baptis, bəzey ŋga Zakari, aa da wuzlah-ley. Ta’, Gazlavay a wuzdara mey aŋga. 3Da ray ŋgene, Jaŋ a, a pəkta slam hay tabiya masa gweegwe ta wayam ŋga Jurdeŋ. A wuztar mey ŋga Gazlavay a ndəhay, a ləvtar: «Mbəɗdamara menjey akwar, səpmara Gazlavay ta mevel pal, hətam baptem, amba Gazlavay a mbəkdakwara mebərey akwar.» 4Cek aha ta key la anda Izay, ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay zleezle, ma wuzlala daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey: «Ndaw fa wudey da wuzlah-ley, a ləvey: Ɗiymar cəveɗ ŋgada Bay Mahura, ɗiymara cəveɗ e maaya maaya dər e. 5Pəshamata lapatam hay cəpa. Rarakadamata aŋgwa hay, leŋ ɗaŋgwalay hay cəpa. Ɗiymata cəveɗ hay magəjvaɗatakaya ŋga təram dər e, saɓalamata cəveɗ maaya ba hay. 6Anda keɗe, ndəhay tabiya a hətmar Gazlavay la, ndaw ma da ləhdandakwar daa mebərey.» 7Daa masa ndəhay ga fa samawa fa Jaŋ-Baptis, amba a katar baptem na, Jaŋ-Baptis a, a ləvtar: «Hey! akwar bəza hay ŋga kucesl hay! Ma ləvkwar ka ləham la daa banay masa Gazlavay ma da handərwa a ray akwar na, wa? 8Kam cek maaya, amba ndəhay a sərmara akwar ta mbəɗdamara menjey akwar sem, akwar fa səpmara Gazlavay ta mevel pal. Ka da wulkam daa mevel akwar, ka ləvam: “Papa aləkwa na, ara Abəraham, maja ŋgene, Gazlavay a da sərfandakwar dey-ceceh.” Ka da ləvam kəne ba, maja ya fa ləvkwar fara fara, Gazlavay a gwa ŋga tərdata aŋgwa hay keɗe ŋga səkway ŋga Abəraham may. 9Wure keɗe, zlamba maŋgakaya cay ŋga ŋgəmey wudez hay ta slaslalay a cəpa. Kwa wudez wura wura ma yey babəza maaya ba na, a da ŋgəmamara, a pamar awaw fa vəɗa.» 10Ta’, ndəhay makustakaya aa cəfɗamara, a ləvmar: «Kaa, ya da kam na, kwara?» 11A mbəɗdatara, a ləvtar: «Ndaw masa zana aŋga hay cew daha na, ŋga vəlar pal a ndaw masa zana aŋga daa ba. Asaya, ndaw masa cek mezəmey daha na, ŋga wunkamara ta ndəhay masa cek mezəmey daa ba.» 12Ndəhay ma cakala budaw a samawa ŋga key baptem may, aa cəfɗamara Jaŋ, a ləvam: «Bay ala, kaa ala na, ya da kam kwara?» 13A mbəɗdatara, a ləvtar: «Ka daa cəfɗam dala ŋga budaw ma fəna masa ŋgwamna maa cəfɗa ba.» 14Sewje hay may, a samawa, aa cəfɗamara kəne, a ləvam: «Kaa, ala na, ya da kam kwara?» A mbəɗdatara, a ləvtar: «Ka da təɓam dala ŋga ndaw ta gədaŋ ba. Ka daa dəɗfamatar mey a ray ndəhay ba. Sasəmam da ray dala masa ata ma vəldamakwara fa mawurɓay ŋga sləra akwar gway.» 15Ndəhay na, fa səkwmara cek maaya ma da key. Da ray ŋgene, kwa waawa da wuzlah ata fa wulkey daa ray aŋga, da Jaŋ a na, ara Kəriste, ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay heyey kwa. 16Anda keɗe, Jaŋ a ləvtar a ndəhay tabiya: «Yah na, ya kakwar baptem ta yam daada gway, ama ndaw mekele ma fənya a sawa la. Kwa ya wusa ŋga pəska zeweɗ ŋga tarak aŋga ba. Aŋga na, a da kakwar baptem ta Mesəfney ŋga Gazlavay leŋ ta awaw. 17Aŋga da gədak ta vəley mekəfey daw da har ŋga wunkey bəz-daw ta cekwesl e. Bəz-daw na, a da həla a wudeɗ aŋga. Ama cekwesl e na, a da par awaw fa vəɗa, awaw masa ma məcey ba ŋga sərmataw.» 18Anda keɗe, Jaŋ a vəltar gədaŋ a ndəhay ta mey hay mekele mekele saya, a wuztar Mey-maaya-mawiya. 19Ama Jaŋ a mbəɗar ray a Bay Herawt maja aa ma la Herawdiyat, ŋgwas ŋga məlmaha, ŋga ŋgwas aŋga, asaya, maja aa ma key cek hay mekele mekele maaya ba. 20Da ray ŋgene, Bay Herawt heyey a key cek maaya ba ma fəna saya, a kəzla Jaŋ aa fərsəne. 21Masa Jaŋ-Baptis fa katar baptem ŋgada ndəhay tabiya heyey na, Yesu a sawa amba a hətey baptem may. Ta’, Jaŋ-Baptis a kar baptem e. Fa dəɓa ha, Yesu a dərey daŋgay. Masa aa fa dərey daŋgay na, slam da vaɗ bəɗaŋ! a wurey. 22Mesəfney ŋga Gazlavay a pawa salay a ray a, a nəkey anda makurgwadakw. Ɗay a cənwa da vaɗ, a ləvey: «Kah na, Bəzey aɗaw masa yah ma wuɗa kalah. Ya faa səmey ga da ray akah.» 23Masa Yesu ma da zlar sləra aŋga na, aŋga ta mevey kwakwar maakar. Ndəhay a wulkam Yesu na, ara bəzey ŋga Jawzef. Jawzef na, bəzey ŋga Heley, 24Heley na, bəzey ŋga Matat, Matat na, bəzey ŋga Levi, Levi na, bəzey ŋga Melki, Melki na, bəzey ŋga Janay, Janay na, bəzey ŋga Jawzef, 25Jawzef na, bəzey ŋga Matatiyas, Matatiyas na, bəzey ŋga Amus, Amus na, bəzey ŋga Nahum, Nahum na, bəzey ŋga Esəli, Esəli na, bəzey ŋga Nagay, 26Nagay na, bəzey ŋga Mat, Mat na, bəzey ŋga Matatiyas, Matatiyas na, bəzey ŋga Semeyiŋ, Semeyiŋ na, bəzey ŋga Jawzek, Jawzek na, bəzey ŋga Jawda, 27Jawda na, bəzey ŋga Jəwanaŋ, Jəwanaŋ na, bəzey ŋga Reza, Reza na, bəzey ŋga Zarubaabel, Zarubaabel na, bəzey ŋga Salatiyel, Salatiyel na, bəzey ŋga Neri, 28Neri na, bəzey ŋga Melki, Melki na, bəzey ŋga Adi, Adi na, bəzey ŋga Kwazam, Kwazam na, bəzey ŋga Elmadam, Elmadam na, bəzey ŋga Er, 29Er na, bəzey ŋga Yesu, Yesu na, bəzey ŋga Eliyezer, Eliyezer na, bəzey ŋga Jəwarim, Jəwarim na, bəzey ŋga Matat, Matat na, bəzey ŋga Levi, 30Levi na, bəzey ŋga Simeyaŋw, Simeyaŋw na, bəzey ŋga Juda, Juda na, bəzey ŋga Jawzef, Jawzef na, bəzey ŋga Jawnam, Jawnam na, bəzey ŋga Eliyakim, 31Eliyakim na, bəzey ŋga Meleya, Meleya na, bəzey ŋga Mena, Mena na, bəzey ŋga Matata, Matata na, bəzey ŋga Nataŋ, Nataŋ na, bəzey ŋga Davit, 32Davit na, bəzey ŋga Jese, Jese na, bəzey ŋga Awbet, Awbet na, bəzey ŋga Bəwaz, Bəwaz na, bəzey ŋga Sala, Sala na, bəzey ŋga Naasaŋw, 33Naasaŋw na, bəzey ŋga Aminadap, Aminadap na, bəzey ŋga Adəmiŋ, Adəmiŋ na, bəzey ŋga Arni, Arni na, bəzey ŋga Esraŋw, Esraŋw na, bəzey ŋga Fares, Fares na, bəzey ŋga Juda, 34Juda na, bəzey ŋga Jakwap, Jakwap na, bəzey ŋga Izak, Izak na, bəzey ŋga Abəraham, Abəraham na, bəzey ŋga Tara, Tara na, bəzey ŋga Nahwar, 35Nahwar na, bəzey ŋga Seruk, Seruk na, bəzey ŋga Ragaw, Ragaw na, bəzey ŋga Pelek, Pelek na, bəzey ŋga Eber, Eber na, bəzey ŋga Sala, 36Sala na, bəzey ŋga Kaynam, Kaynam na, bəzey ŋga Arfazat, Arfazat na, bəzey ŋga Sem, Sem na, bəzey ŋga Nəwe, Nəwe na, bəzey ŋga Lemek, 37Lemek na, bəzey ŋga Matuzala, Matuzala na, bəzey ŋga Henakw, Henakw na, bəzey ŋga Jaret, Jaret na, bəzey ŋga Meleliyel, Meleliyel na, bəzey ŋga Kaynam, 38Kaynam na, bəzey ŋga Enaws, Enaws na, bəzey ŋga Set, Set na, bəzey ŋga Adam, Adam a na, bəzey ŋga Gazlavay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\