Mark 1

1Keɗe ara mezley ŋga Mey-maaya-mawiya da ray Yesu Kəriste, Bəzey ŋga Gazlavay. 2Mey-maaya-mawiya ha a zley anda Izay, ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay zleezle, ma wuzlala daa ɗerewel aŋga, a ləvey: «Gazlavay a ləvar a Bəzey aŋga, “Ehe, ya fa slərey maslaŋ-cəveɗ aɗaw fa mey akah, ŋga ɗiya cəveɗ akah. 3Ndaw fa wudey da wuzlah-ley, a ləvey: Ɗiymar cəveɗ ŋgada Bay Mahura, ɗiymara cəveɗ e maaya maaya dər e.”» 4Ndaw ma təla mey a na, ara Jaŋ-Baptis. Anda keɗe, ta daw la a wuzlah-ley. Feteɗe ta katar baptem la a ndəhay, ta wuzey mey ŋga Gazlavay la, a ləvey: «Mbəɗdamara menjey akwar, səpmara Gazlavay ta mevel pal, hətam baptem, amba Gazlavay a mbəkdakwara mebərey akwar.» 5Ndəhay ga daa berney ŋga Jeruzelem leŋ da slala hay mekele mekele masa daa hwayak ŋga Jude a diyam fa Jaŋ a, a wuzdamara mebərey ata hay. Jaŋ ta’, a katar baptem daa wayam ŋga Jurdeŋ. 6Jaŋ a pey fa vaw na, zana ŋga eŋgwec ŋga slagwama, vaw majəwkaya ta huteɗ. A zəmey na, ayakw ta amam da ley. 7Fa wuztar mey ŋga Gazlavay a ndəhay, a ləvey: «Fa dəɓa aɗaw na, ndaw ma fənya a sawa la. Ya wusa ŋga regedey fa mey aŋga amba ya pəska zeweɗ ŋga tarak aŋga ba. 8Yah na, ya kakwar baptem ta yam, ama ndaw aha na, a da kakwar baptem ta Mesəfney ŋga Gazlavay.» 9Daa masa Jaŋ-Baptis fa wuzey mey ŋga Gazlavay ta masa aŋga fa katar baptem a ndəhay na, Yesu a sləkɗawa da slala Nezeret, daa hwayak ŋga Galile. A wusey fa Jaŋ daa wayam ŋga Jurdeŋ heyey. Jaŋ ta’, a kar baptem daa wayam a. 10Masa Yesu fa bawa daa yam a na, wure ŋgene a hətar slam da vaɗ fa wurey, Mesəfney ŋga Gazlavay a pawa salay a ray a anda makurgwadakw. 11A cənda ɗay maa guzlwa da vaɗ, ma ləvey: «Kah na, Bəzey aɗaw masa yah ma wuɗa kalah. Ya faa səmey ga da ray akah.» 12Wure wure ŋgene, Mesəfney ŋga Gazlavay, ta’, a təkar ɗay a Yesu ŋga daw a wuzlah-ley. 13A njey feteɗe ɗar kwakwar məfaɗ, aŋga manjakaya da wuzlah cek ŋga ley hay. Feteɗe, Sataŋ, bay-malula, a wuɗey ŋga bata, ama ta gwa daa ba. Fa dəɓa ha, maslaŋ hay ŋga Bay Gazlavay da vaɗ a samawa ŋga jənmara. 14Pas pal daha, Bay Herawt a slərey sewje aŋga hay ŋga kərzawa Jaŋ-Baptis. A kərzamərwa, a jəwmara, a kəzlamara aa fərsəne. Masa ata ma kəzlamara Jaŋ-Baptis a la aa fərsəne na, Yesu ta’, a daw aa hwayak ŋga Galile. Aŋga fa pəkey feteɗe, fa wuzda Mey-maaya-mawiya ŋga Gazlavay a ndəhay, 15a ləvtar: «Ɗar masa Bay Gazlavay ma wala ta wuswa cay. Anda meləvey, gweegwe cay, Gazlavay a wuzdərwa bay aŋga. Anda keɗe, mbəɗdamara menjey akwar, təɓmara Mey-maaya-mawiya ŋga Gazlavay!» 16Yesu fa daw da mey dəhwa ŋga Galile . A da nəkey dey na, a ray ndəhay cew ma kərza ewet daha, ara ata Simaŋw ta məlmaha Andəre. Ata fa kərzam ewet ta tabaw daa dəhwa ha. 17Ta’, Yesu a ŋgəchey a cakay ata, a ləvtar: «Samawa asi aɗaw. Akwar na, ndəhay ma kərza ewet, ama dəga wure keɗe ya da tərdakwar ŋga ndəhay ma zəlwa ndəhay aa cəveɗ ŋga Bay Gazlavay.» 18Wure ŋgene, ata Simaŋw ta Andəre mbak! a mbəkdamata tabaw ata hay, ta’, a diyam asi Yesu. 19Yesu a ŋgəchey daa slam aha ŋgene nekəɗey na, a hətatar ata Jak ta məlmaha Jaŋ, bəza hay ŋga Zebede. Ata daa kwambiwal ata, fa ɗiymata tabaw ata hay. 20Wure ŋgene, Yesu a zəltərwa. Bəza hay a, a mbəkdamara papa ata Zebede manjakaya daa kwambiwal a ta ndəhay ma kam sləra ta ata. Ta’, ata Jak ta Jaŋ a diyam asi Yesu. 21Fa dəɓa ha, ata Yesu ta gula aŋga hay a diyam a slala Kapernayum. Ta pas meməskey-vaw, Yesu a daw aa way-mewuzey-mey ŋga Gazlavay feteɗe. Aa sərkadata ndəhay, a wuztar mey ŋga Gazlavay daa way a. 22Ndəhay a, a rəzlam da ray meesərkedey aŋga ha, maja aŋga faa sərkadata ndəhay anda ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz ba, ama aa sərkadata ta gədaŋ masa Gazlavay ma vəldara. 23Wure wure ŋgene, ndaw ta malula da ray daha, a mbəzey aa way-mewuzey-mey ŋga Gazlavay a, a wudey ta gədaŋ, a ləvey: 24«Yesu, ndaw Nezeret, walay akah ta ala malula hay me? Ka sawa ŋgaa zəɗdandar daw? Ya səra fara fara, kah na, ndaw ŋga Gazlavay, masa aa ma slərdərwa ŋga key sləra aŋga.» 25Yesu a babəcar a malula da ray ndaw aha, a ləvar: «Njey teete. Bey da ray ndaw keɗe.» 26Malula da ray ndaw a heyey, aa wasada ta gədaŋ, a wudey, ta’, a bey da ray ndaw aha. 27Ndəhay makustakaya daa way a cəpa, a rəzlam, aa cəfɗam vaw da wuzlah ata, a ləvam: «Haya! Ara cek e me? Ara meesərkey mawiya daw? Ndaw a, aa ta gədaŋ, kwa aa guzltar a malula hay da ray ndəhay na, malula hay a, a cənmar mey.» 28Wure wure ŋgene, sləmay ŋga Yesu fa zəley kwa daa wura daa wura cəpa daa hwayak ŋga Galile a. 29Ta’, Yesu a bey daa way-mewuzey-mey ŋga Gazlavay da Kapernayum heyey, wure ŋgene, a daw a way ata Simaŋw ta Andəre. Ata Jak ta Jaŋ a ləgdamara . 30Mamaŋ ŋga ŋgwas ŋga Simaŋw, vaw fa car, manakaya, awaw fa vaw ga. Masa Yesu ma wusey la a way a na, wure ŋgene, a kadamara macay ŋga ŋgwas kaa heyey a Yesu. 31Yesu a mbəzey fa ŋgwas aha, a kərza fa har, a sləkɗada. Awaw fa vaw heyey daa saba. Ŋgwas aha, ta’, a vəltar cek mezəmey. 32Masa hakwaɗ ma key la na, ndəhay a handamawa masa-macay hay ga fa Yesu, asaya, a handamawa ndəhay ga masa ta malula da ray. 33Ndəhay tabiya da slala ha, a kusam fa mey-mbew ŋga way ŋga ata Simaŋw ta Andəre heyey. 34Yesu a mbəley ndəhay ga daa macay hay mekele mekele. Asaya, a ɓəley malula da ray ndəhay ga. A mbəkdata malula hay a ŋgaa guzlam ba, maja malula hay a, a sərmara Yesu na, ara Bəzey ŋga Gazlavay. 35Pepərek e, Yesu a wuley taa pərek e, a daw aa slam masa ndəhay da hwaɗ a daa ba, aŋga fa dərar daŋgay a Gazlavay feteɗe. 36Masa ata Simaŋw ta mandala aŋga hay ta sləkɗam cay daa ɗar na, a hətmar Yesu saba, ta’, a diyam a səpmara. 37Masa ata ma hətfamar la na, ta’, a ləvmar: «Ndəhay tabiya fa səpmaka.» 38Ama Yesu a ləvtar: «Ahaw, ya səra, ama nakwa la a slala hay mekele mekele masa gweegwe ta slala ha keɗe amba ya wuzey mey ŋga Gazlavay da slala hay a may, maja ma handiwa feɗe na, ara sləra ha keɗe.» 39Da ray ŋgene, Yesu a daw a slala hay cəpa masa daa hwayak ŋga Galile. A wuzey mey ŋga Gazlavay daa way-mewuzey-mey hay ŋga Gazlavay mekele mekele feteɗe, a ɓəley malula hay da ray ndəhay saya. 40Yaw, ndaw-maasəkula daha a sawa fa Yesu. Ta’, a regedey fa mey aŋga, a kar ambahw, a ləvar: «Da ka wuɗey na, ka gwa ŋga pərya daa maasəkula aɗaw keɗe.» 41Yesu, a sərfar dey-ceceh, tal! a təlda har aŋga, a gəsfar, a ləvar: «Ya wuɗey amba maasəkula akah a pərey. Tərey ndaw mapərkaya dəɓa!» 42Wure wure ŋgene, maasəkula fa ndaw a heyey daa saba. Ndaw aha ta səɗey cay. 43Yesu a ləvar ŋga daw a way, ama masa aŋga ma da ləvar ŋga daw a way na, ta’, a kəta la ɗagay, 44a ləvar: «Pey leŋgesl, ka da wuzda cek masa yah ma kakawa keɗe kwa a ndaw ba. Ama daw fa ndaw ma ka kwakwas ŋga Gazlavay, amba a nəkaka. Fa dəɓa ha, vəlar cek a Gazlavay anda kwakwas ŋga Mawiz ma ləvey, ŋga wuzey a ndəhay, maasəkula fa vaw akah daa saba.» 45Ama, ndaw aha ta təɓa mekətey ŋga Yesu a daa ba, ta’, a daw, a wuzdatara cek masa Yesu ma kara heyey ŋgada ndəhay daa hwayak a cəpa. Masa aŋga ma wuzda mey a, a ndəhay ga la na, maja ŋgene, Yesu a gwa ŋga mbəzey aa berney meedey ndəhay saba, maja ndəhay a da kusmawa a cakay a ga kalah. Anda keɗe, Yesu a daw a njey da wuzlah-ley. Ndəhay kwa daa wura daa wura cəpa fa diyam fa vəɗa cəŋga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\