Mark 11

1Ata Yesu ta gula aŋga hay fa diyam aa berney ŋga Jeruzelem. Masa ata gweegwe ta berney a na, a wusam gweegwe ta slala Betfaje leŋ ta slala Betani da rav Aŋgwa ŋga Awliviye. Ta’, Yesu, a slərey gula aŋga hay cew teeseɗ ŋgada slala ha. 2A ləvtar: «Diyam a slala fa mey akwar katay. Da akwar ma wusam la a slala ha na, ka hətfam bəz-zəŋgwaw majəwkaya la feteɗe masa kwa ndaw ta təpey a ray a daa ba araŋ. Pəskamərwa, handamərwa feɗe. 3Da ndaw aa cəfɗakwar, a ləvey ka pəskamara zəŋgwaw a ŋga key me na, ka mbəɗdamara, ka ləvmar: “Bay Mahura a wuɗey. A da vəhdakawa wure keɗe.”» 4Da ray ŋgene, a diyam, a hətfamar bəz-zəŋgwaw a, majəwkaya da mey-cəveɗ gweegwe ta mey-mbew. A pəskamərwa. 5Ndəhay nekəɗey da wuzlah ndəhay feteɗe daha aa cəfɗamata, a ləvmatar: «Ka pəskamara zəŋgwaw a na, keme?» 6A mbəɗdamatara, a ləvmatar: «Bay Mahura a wuɗey. A da vəhdakwara wure keɗe.» Ta’, ndəhay a, a mbəkdamata ŋga diyam ta zəŋgwaw a. 7A handamərwa zəŋgwaw a heyey a Yesu. A ciymata zana ata hay a ray zəŋgwaw a. Ta’, Yesu a təpey a ray a. 8Ndəhay ga malacatakaya daa cəveɗ ŋga cey ray ta Yesu, a ciyam zana ata hay aa cəveɗ e ŋga həslmar ray. Ndəhay mekele a diyam a bəzlhamawa mey-har ŋga wudez hay da ley, a pamata aa cəveɗ e may. 9Ndəhay fa diyam fa mey aŋga, ndəhay mekele hay fa diyam fa dəɓa aŋga. Ata tabiya fa wudam, a ləvam: «Hawzana! Həlmakwa Bay Gazlavay! Anja Bay Gazlavay ŋga pəsar mey a ndaw masa aa ma slərdərwa ta mezəley aŋga. 10Anja Bay Gazlavay ŋga pəsar mey a bay ma da wey aa slam a ŋga Bay Davit, papaŋ ŋga papa aləkwa zleezle. Həlmakwa Bay Gazlavay da vaɗ!» 11Ta’, Yesu a mbəzey aa berney ŋga Jeruzelem. A daw aa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. A saŋgalata cek hay cəpa da hwaɗ a. Ta’, a diyam ta gula aŋga hay kuraw a ray a cew a Betani maja gweegwe tavaɗ cay. 12Pepərek e, ata Yesu ta gula aŋga hay a sləkɗam da Betani heyey. Daa ŋgene, may fa car a Yesu. 13Masa ata fa diyam daa cəveɗ na, Yesu a hətey wudez da dəreŋ, wudez e maɗaɗakaya. Ta’, a daw a cakay a amba a nəka da babəza fa wudez e daha kwa. Ama, a hətfey fa wudez e na, si gwaslaf gway, babəza fa vəɗa daa ba, maja ara kiya meyey babəza ba. 14Da ray ŋgene, Yesu a nəsa wudez e, a ləvey: «Anja wudez keɗe ŋga yey babəza saba ŋga sərmataw.» Masa aŋga maa guzley anda keɗe na, gula aŋga hay ta cəndamara mey a la. 15Ata Yesu ta gula aŋga hay, a wusmawa a Jeruzelem. Yesu a mbəzey aa papalah ŋga Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. Feteɗe na, ndəhay fa kam luma. Maja ŋgene, ta’, a ɓəlta ndəhay ma həɗkadam cek hay leŋ ndəhay ma həɗkam cek hay. A bəzlta slam hay ŋga ndəhay ma mbəɗa dala ta jaŋga hay ŋga ndəhay ma həɗkadam makurgwadakw hay. 16Asaya, Yesu a vəley cəveɗ kwa ŋgada waawa ŋga daw ta cek hay wura wura taa papalah ŋga Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay a ba. 17Da ray ŋgene, a sasərkadata ndəhay, a ləvey: «Mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, Gazlavay a ləvey: “Way aɗaw na, ara way amba ndəhay da bəla tabiya a dərmaya daŋgay da hwaɗ a.” Ama akwar na, ka tərdamara way a keɗe ŋga slam ŋga mayal hay!» 18Masa bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ta ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz ma cəndamara mey masa Yesu ma kada keɗe na, a səpam cəveɗ ŋga kəɗmara vagay maja ata fa zluram ta aŋga. A zluram na, maja ndəhay ga fa rəzlam da ray mey masa aŋga maa sərkadatara. 19Masa tavaɗ ta key cay na, ta’, Yesu a bamawa ta gula aŋga hay daa berney ŋga Jeruzelem e. 20Pepərek e, masa ata Yesu ta gula aŋga hay fa diyam taa cəveɗ ma daw a Jeruzelem na, a hətmar wudez manjar babəza heyey ta kweley sem haa kasl fa slaslalay a. 21Piyer a sərfada masa Yesu ma nəsa wudez e heyey, ta’, a ləvar a Yesu: «Bay Mahura, nəka wudez masa kah ma ləvey ŋga yey babəza saba heyey na, ta kweley sem.» 22Da ray ŋgene, Yesu a ləvtar: «Pamara Gazlavay ŋga ndaw akwar fara fara mandaw mandaw. 23Ya fa ləvkwar fara fara, ndaw a gwa a ləvar a aŋgwa mahura: “Sləkɗey la feɗe, kəzley aa bəlay.” Da ndaw aha aŋga ta mewulkey cew cew daa ba, asaya, da aŋga fa wulkey fara fara daa mevel aŋga Gazlavay a da kara cek masa aŋga maa cəfɗa na, Gazlavay a kara la. 24Maja ŋgene, ya fa ləvkwar, da akwar fa dəram daŋgay a Gazlavay ŋgaa cəfɗey cek, asaya, da akwar fa wulkam daa mevel akwar Gazlavay a vəldakwara cek aha la na, Gazlavay a vəldakwara cek aha la, kwa kaa cəfɗam meeme daa medərey-daŋgay akwar. 25Yaw, da akwar fa dəram daŋgay a Gazlavay, mevel akwar fa cey a ray ndaw na, mbəkdamara mebərey ŋga ndaw aha, amba Papakw akwar masa da vaɗ a mbəkdakwara mebərey akwar may. [ 26Ama da ka mbəkdamatara mebərey ŋga ndəhay ba na, Papakw akwar masa da vaɗ a mbəkdakwara mebərey akwar daa ba may.]» 27Ata Yesu ta gula aŋga hay a vəhmawa a Jeruzelem saya. Masa Yesu fa pəkey daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay na, bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas, ta ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz, leŋ mahura hay ŋga Jəwif hay a diyam fa aŋga. 28Aa cəfɗamara, a ləvmar: «Ma ləvka ŋga kata cek hay a keɗe na, wa? Ma vəlka cəveɗ ŋga kata na, wa?» 29Ta’, Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Amba yaa cəfɗakwar mey pal. Da akwar ta mbəɗdamiwa mey a la na, ya kadakwara ndaw ma vəldiwa cəveɗ ŋga kata cek hay a keɗe la may. 30Yaw, ma slərdərwa Jaŋ-Baptis ŋga katar baptem a ndəhay na, wa? Gazlavay daw, da daa ba, ndəhay daw? Mbəɗdamiwa cey!» 31Da ray ŋgene, ndəhay a, a slam yawa da wuzlah ata, a ləvam: «Ya da mbəɗdakwa aa mey aŋga ha na, kwara? Da ya ləvkwa: “Ara Gazlavay ma slərdərwa” na, a da mbəɗdandakwara, a ləvey: “Kaa ka təɓmara mey ŋga Jaŋ-Baptis a ba na, maja me?” 32Ama da ya ləvkwa: “Ara ndəhay ma slərdamərwa” na, ndəhay makustakaya da cakay aləkwa fa da təɓmara daa ba.» Yaw, mahura hay a na, fa zluram ta ndəhay, maja ata cəpa a wulkam Jaŋ-Baptis ara ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay fara fara. 33Da ray ŋgene, a mbəɗdamara a Yesu, a ləvmar: «Ya sərmara ba.» Ta’, Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Yaw, da anda keɗe na, ya fa da kadakwara ndaw ma vəlya cəveɗ ŋga kata cek hay a keɗe na, daa ba may.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\