Mark 13

1Daa masa Yesu fa bawa daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay na, gula aŋga pal aa cəfɗa, a ləvar: «Bay aɗaw, nəka Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay keɗe cey! Səkway ŋga way wura, maləmkaya maaya ta aŋgwa ma mbey anda keɗe!» 2Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Ka fa hətar way a maləmkaya maaya masa mahura keɗe, ba diya? Way a cəpa na, a bəzlmara la, kwa aŋgwa pal fa da mbəkey da ray cəla daa ba.» 3Fa dəɓa ha, Yesu a daw aa Aŋgwa ŋga Awliviye, cəkwam! a njey dey pəla! ŋgada fa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay heyey. Ata Piyer, Jak, Jaŋ, leŋ Andəre, ata taava ata da cakay Yesu a. Ta’, aa cəfɗamara, a ləvmar: 4«Wuzdandara cey, cek aha a da key na, ta vara? Ya da sərmara ɗar a ta wuswa cay na, fa me?» 5Ta’, Yesu a kətata, a ləvtar: «Wam vaw fa ndəhay ma da fəcmakwar. 6Sərmara, ndəhay ga a samawa la ta mezəley aɗaw, kwa waawa a da ləvey aŋga na, Kəriste, ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay. A təknam ndəhay la ga. 7Ta pas masa akwar ma da cənam vəram hay gweegwe ta akwar, asaya, ta pas masa akwar ma da cənam labara ŋga vəram hay masa da dəreŋ na, ka da zluram ba, maja si cek hay a ŋgene, a kam la teeseɗ ɗagay. Ama ara mendəvey ŋga bəla ba araŋ. 8Hwayak laŋgar a da key vəram ta hwayak laŋgar, bay laŋgar a da key həma a ray bay laŋgar. Daa hwayak hay mekele mekele, hwiyak a wusey la. May a key la da bəla. Cek hay a na, a kam la anda hwaɗ ma zlar ŋga car ŋgada ŋgwas ma da yey, anda meləvey, ara mendəvey ŋga bəla ba araŋ, ama ara mezley a.» 9Yesu a ləvtar saya: «Ama akwar na, wam vaw! Ndəhay a handamakwar la fa mey ŋga ndəhay ma ka sariya, a sləɗmakwar la daa way-mewuzey-mey ŋga Gazlavay. A handamakwar la fa mey ŋga ndəhay mahura hay leŋ fa mey ŋga bay hay, maja akwar ndəhay aɗaw hay. Anda keɗe, ka da kam sede da ray aɗaw fa mey ata. 10Yaw, ŋgeeme na, si ndəhay ma təɓa mey aɗaw a wuzdamara Mey-maaya-mawiya da ray aɗaw a ndəhay da bəla cəpa la ɗagay, wara cay bəla a ndəvey. 11Pas masa ata ma da kərzamakwar ŋga hendey aa sariya na, ka da zluram da ray mey masa akwar ma daa guzlam ba. Ama, gwaguzlam mey masa Gazlavay ma da vəldakwara ta pas a ŋgene, maja mey a na, a da sawa ta fa akwar ba, ama ta fa Mesəfney ŋga Gazlavay. 12Ndaw a da vəlda məlmaha amba a kəɗmara vagay. Papaŋ hay a kamara la kəne ŋgada bəza ata hay may. Bəza hay a mbəɗmatar dəɓa la a papa ata hay leŋ a mama ata hay, a vəldamata a ndəhay amba a kəɗmata vagay may. 13Ndəhay tabiya a da ŋgəldamakwar ba, maja yah. Ama ndaw ma ɓəsa banay a haa mendəvey a na, Gazlavay a ləhda la.» 14Yesu aa guzley saya, a ləvey: «Da ɗar a ta wuswa cay na, ka hətmar ndaw malamba ma nəsa cek la. Ara ndaw masa Gazlavay ma wuɗey ŋga hətar fa dey ba. Ndaw aha, a da njey na, aa slam aŋga menjey ba. (Akwar masa ma jaŋgamara mey a keɗe na, si ka pam leŋgesl fa mey a.) Ta pas ŋgene, si ndəhay daa hwayak ŋga Jude a hwam ŋga ɓawa a aŋgwa. 15Kwa ndaw masa fa məskey vaw daa ambaw na, fa da mbəzey a way ŋga lawa cek daa ba. 16Kwa ndaw aŋga da ley na, fa da vəhwa a way ŋga ley zana daa ba. 17Daa ɗar hay a ŋgene, banay a sawa la a ray ŋgusay ta hwaɗ ta a ray ŋgusay masa ta bəza hay da har. 18Dəram daŋgay a Gazlavay, cacəfɗamara amba cek hay a, a wusmawa ta piya ba . 19Daa ɗar hay a ŋgene, banay a sawa la ga a ray ndəhay. Dəga Gazlavay ma ləma bəla haa wure keɗe ndaw ta sərey banay anda ŋgene daa ba araŋ. Asaya, banay fa da sawa ma fəna ŋgene daa saba. 20Da Bay Gazlavay ta ŋgəwa siya ŋga ɗar ŋga banay a daa ba na, anja kwa ndaw pal fa da mbəkey ta dey daa ba. Ama a ŋgəwa siya ŋga ɗar a na, maja ndəhay masa aŋga ma walata ŋgada aŋga. 21Da ray ŋgene, da ndaw a ləvkwar: “Kəriste, aŋga keɗe”, da daa ba “Nəkmara, aŋga katay” na, ka da təɓmara mey aŋga ba. 22Ya ləvkwar anda keɗe na, maja ndəhay ma pamara ray ata ŋga Kəriste, asaya, ndəhay ma pamara ray ata ŋga ndəhay ma təla mey hay ŋga Gazlavay na, a samawa la. A kam maazla hay la ŋga wuzdərwa gədaŋ ata amba a təknam ndəhay. Da a gwamara na, a təknam kwa ndəhay masa Gazlavay ma walata sem ŋga ndəhay aŋga hay may. 23Akwar na, wam vaw, maja ya ta pakwar leŋgesl cay da ray cek hay a cəpa.» 24Yesu a ləvey saya: «Ama daa ɗar hay a ŋgene, fa dəɓa ŋga mesərey banay ŋga ndəhay na, pas a təɓzley la, kiya fa da weɗey daa saba, 25wurzla hay a kəzlmawa la da vaɗ a hwayak, cek hay cəpa da gazlavay da vaɗ a wusam la. 26Fa dəɓa ha, ndəhay a da hətmaya, yah, Bəz ŋga Ndaw, fa sawa daa mekwtene ta gədaŋ mahura leŋ ta meweɗey ŋga Bay Gazlavay. 27Yaw, Gazlavay a da slərdatərwa maslaŋ aŋga hay amba a diyam aa slam hay tabiya da bəla, a kusmatərwa ndəhay masa aŋga ma walata ŋga ndəhay aŋga hay. 28«Jəkam sləmay maaya maaya fa mey masa yah ma da wakwara ta gudav. Da masa ka hətmar gudav fa ɗeɗey, gwaslaf a guɗaf! guɗaf! na, ka sərmara kiya madaw a ley gweegwe cay. 29Aŋga letek kəne, da ka hətmatar cek hay a fa kam anda yah ma ləvkwar keɗe na, ŋgene sərmara Yah, Bəz ŋga Ndaw, gweegwe cay ya vəhwa. 30Ya fa ləvkwar fara fara, cek hay a keɗe tabiya a da kam na, ndəhay masa wure keɗe ta məcam tabiya daa ba araŋ. 31Slam da vaɗ ta slam da bəla a ndəvey la, ama mey aɗaw na, fa da ndəvey daa ba səlak. 32«Fara fara, cek hay keɗe tabiya a da kam na, ndaw ma səra kwa ɗar a, kwa ler e, daa ba. Kwa maslaŋ hay ma njam da cakay Bay Gazlavay da vaɗ a sərmara ba, kwa Yah, Bəzey aŋga, ya səra ba, ama si Papay, pal taava aŋga, ma səra ɗar a. 33Wam vaw! Ka da nam ba, maja ka sərmara ɗar a, a da wuswa ta vara ba. 34Ya da vəhwa a bəla na, anda ndaw ma daw a məlak. Ndaw aha, a da mbəkda way aŋga na, a mbəɗtar mey a ma ka sləra aŋga hay, a vəltar sləra pal pal. A ləvar a ndaw ma jəɗa mey-slam ŋga way a: “Njey ta dey, ka da ney ba.” 35«Yaw, anda keɗe, wam vaw, ka da nam ba, maja ka sərmara ɗar masa bay ŋga way ma da vəhwa ba. Da taa kwaɗ, da ta wuzlah-tavaɗ, da gwagwalak fa cey ɗay, da taa pərek na, ka sərmara ba. 36Da ya vəhwa dərfafay na, ya wuɗey ya hətfakwar daa ɗar ba. 37Mey masa yah ma ləvkwar keɗe na, ara ŋgada ndəhay tabiya: Ka da nam ba.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\