Mark 16

1Fa dəɓa ŋga pas meməskey-vaw na, Mari da Magdala, Mari mamaŋ ŋga Jak, leŋ Salawme, a həɗkam ɓərdey hay ma zam maaya amba a diyam a wucmərwa fa vagay ŋga Yesu. 2Pərek pərek ta luma ŋga Gudal, masa pas fa bawa na, ŋgusay a, a diyam a mey cəvay ŋga Yesu a. 3Ata daa cəveɗ na, aa guzlam da wuzlah ata, a ləvam: «Ma da gədbalandakwara beeler mahura da mey cəvay a na, wa?» 4A da nəkam dey na, a hətmar beeler heyey, magədbalakaya ta cakay. 5Masa ata fa mbəzam aa cəvay a na, a hətam gula manjakaya ta har-zəmay. Aŋga ta zana mahura mabara fa vaw. Anda keɗe, mandərzay a katar a ŋgusay a. 6Ama gula ha a ləvtar: «Ka zluram ba! Ka səpam na, Yesu, ndaw Nezeret, masa ata ma dərmara fa hwadam mazlaŋgalakaya heyey daw? Ta sləkɗawa sem daa meməcey, aŋga feɗe daa saba. Nəkmara slam masa ata ma pamara a hwaɗ a. 7Wure keɗe na, diyam, ləvmatar ŋgada ata Piyer ta gula hay ŋga Yesu mekele na, Yesu aŋga sem teeseɗ a Galile fa mey akwar. Ka da hətfamar feteɗe anda aa ma ləvkwar.» 8A bamawa, a hwam, a mbəkdamara cəvay a, ata faa wasam maja mandərzay fa katar, leŋgesl ata ta mbəɗey sem. Ta kadamara kwa ŋgada waawa daa ba, maja ata fa zluram ga. [ 9Pərek pərek ta pas luma ŋga Gudal, Yesu a sləkɗawa daa meməcey. Masa ta sləkɗawa cay na, ŋgeeme a wuzar vaw a Mari da Magdala, ŋgwas masa aa ma ɓəley malula maasala da ray a heyey. 10Ta’, ŋgwas aha, a daw, a kadatara a ndəhay masa ma pəkam ta Yesu zleezle. A hətfatar ata daa matəway. 11Ŋgwas aha, a ləvtar: «Yesu aa ta dey! Yah ma hətar la.» Ama masa ata ma cəndamara mey masa ŋgwas a ma kada na, a təɓmara mey a ba. 12Fa dəɓa ha, Yesu a wuztar vaw ŋgada gula aŋga hay cew ma diyam ta daa cəveɗ ma bawa da Jeruzelem. A wuztar vaw a na, wal ta masa aŋga ma wuzar vaw ŋgada Mari da Magdala heyey. 13Gula hay a, a vəhmawa, a kadamatara a gula hay ŋga Yesu siya. Gula hay a, a təɓmara mey ata ha ba saya na, gway.] [ 14Fa dəɓa ha, masa gula aŋga hay kuraw a ray a letek fa zəmam ɗaf na, Yesu a wuztar vaw. A mbəɗtar ray maja a təɓmara mey da ray a ba, a ləvtar: «Ya ta sləkɗawa sem daa meməcey, ama ndəhay ma hətmaya ta dey ata na, ka təɓmara mey ata ba na, kwara? Anda keɗe, akwar na, ndəhay masa ray maŋgərɗakaya.» 15Ta’, a ləvtar saya: «Diyam aa hwayak hay cəpa, wuzdamatara Mey-maaya-mawiya a ndəhay tabiya. 16Ndaw ma təɓa mey a la, ta ma hətey baptem la na, a ləhey la daa mebərey. Ama ndaw ma təɓa mey a daa ba na, sariya a kərza la. 17Gazlavay a vəltar gədaŋ ŋga key maazla hay la a ndəhay ma təɓmara Mey-maaya-mawiya ha. Anda meləvey, a da ɓəlam malula da ray ndəhay ta mezəley aɗaw. A daa guzlam mey hay mekele mekele masa ata ma sərmara ba. 18Kwa a kərzam zezekw ta har, kwa a ləgwmata ta slalak ma kəɗey ndaw vagay na, cek fa da katar daa ba. A da pam har a ray masa-macay hay. Anda keɗe, masa-macay hay a, a mbəlam la.]» [ 19Masa Bay Mahura Yesu ma kadatara cek hay la cəpa a gula aŋga hay na, ta’, Gazlavay a la a vaɗ. Feteɗe, aŋga manjakaya ta har-zəmay ŋga Gazlavay. 20Gula aŋga hay, ta’, a diyam aa wura aa wura cəpa, a wuzdamara Mey-maaya-mawiya a ndəhay. Yesu, Bay Mahura, fa jənta daa sləra ata ha. Ndəhay a sərmara mey ŋga gula hay ŋga Yesu ara mey fara fara na, maja aŋga fa vəltar gədaŋ ŋga key maazla hay.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\