Mark 2

1Masa Yesu ma lawa da wuzlah-ley heyey na, ɗar nekəɗey fa dəɓa ha, ta’, a vəhwa a Kapernayum. Ndəhay a cəndamara masa aŋga da way na, 2a kusmawa ga aa way masa aŋga da hwaɗ a, slam ŋga njey daa way a daa ba, asaya, kwa slam ŋga njey fa mey-mbew ŋga way a daa ba. Feteɗe, Yesu fa wuztar mey ŋga Gazlavay. 3Ndəhay daha, ta’, a samawa fa aŋga. A samawa na, a handamawa ndaw maahəlɓakaya, ndəhay məfaɗ da wuzlah ata ma lamərwa ndaw aha manakaya da ray ɓeɓele. 4A hətam slam ŋga handamara fa mey ŋga Yesu ba, maja ndəhay ga kalah. Da ray ŋgene, ta’, a təpam aa ray ŋga way a, a wuram slam dər e ta Yesu manjakaya. Ta’, a ndəkwdamara ndaw maahəlɓakaya heyey taa slam masa ata ma wurmara ha. A təldamara aa way a na, ndaw aha manakaya da ray gegədeɗ aŋga. 5Masa Yesu ma nəka ndəhay a, fa təɓmara aŋga ta gədaŋ ŋga mbəlda ndaw ata na, ta’, a ləvar a ndaw maahəlɓakaya heyey: «Bəz aɗaw, mebərey da ray akah daa saba.» 6Ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz nekəɗey daha feteɗe. Ta’, a wulkam daa ray ata, a ləvam: 7«Ndaw kaa aa guzley anda keɗe na, maja me? A pa ray aŋga ŋga Gazlavay na, kwara! Ma gwa ŋga mbəkda mebərey ŋga ndaw na, wa? Si Gazlavay pal taava aŋga.» 8Wure ŋgene Yesu a səra mewulkey ata. Ta’, aa cəfɗata, a ləvtar: «Ka wulkam daa ray akwar anda keɗe na, maja me? 9Ya gwa ya ləvey: “Mebərey akah daa saba” da daa ba, ya gwa ya ləvey: “Sləkɗey, la gegədeɗ akah, daw ta salay akah.” Dasi mey hay cewete keɗe na, masa ta banay ŋga ləvey ŋgada yah na, wura? 10Yaw, ya wuɗey ka sərmara yah, Bəz ŋga Ndaw, yah ta gədaŋ ŋga mbəkey mebərey ŋga ndəhay da bəla.» Anda keɗe, Yesu, ta’, a ləvar a ndaw maahəlɓakaya heyey: 11«Ehe, ya fa ləvka: “Sləkɗey, la gegədeɗ akah, daw a way.”» 12Wure ŋgene, ndaw aha a lecey fa dey ŋga ndəhay tabiya, ta’, a la gegədeɗ aŋga, a bey da wuzlah ndəhay a, a daw. Da ray ŋgene, ndəhay makustakaya heyey a rəzlam, a həlmamara Gazlavay, a ləvam: «Dəga ŋga menjey aləkwa, aləkwa ta hətkwa cek anda keɗe na, daa ba səlak.» 13Yesu a sləkɗey da slala ha, a daw ŋgada mey dəhwa ŋga Galile saya. Ndəhay ga a samawa fa aŋga, ta’, Yesu aa sərkadata ta mey ŋga Gazlavay. 14Fa dəɓa ha, Yesu a sləkɗey daa slam aha, a daw a pəkey. Masa aŋga fa pəkey na, a hətar Levi, bəzey ŋga Alfe, aŋga manjakaya fa key sləra daa slam mecekeley budaw. (Jəwif hay fa rəsmata ndəhay daa səkway ata masa ma cakala budaw ŋga ndəhay Rawma.) Yesu a ləvar: «Sawa, səpya.» Da ray ŋgene, Levi pərta! a sləkɗey, a daw asiya. 15Fa dəɓa ha nekəɗey, Yesu a daw ŋga zəmey ɗaf da way Levi a. Daa way a, ata Yesu ta gula aŋga hay a zəmamara ɗaf a na, ta ndəhay ma cakala budaw ga leŋ ta ndəhay ma zləɓa kwakwas ŋga Mawiz. A zəmam ɗaf bama na, maja ndəhay ma zləɓa kwakwas ŋga Mawiz a ga fa səpmar wurzay ŋga Yesu. 16Ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz masa da wuzlah Fariza hay a hətmar Yesu fa zəmam ɗaf ta ndəhay ma zləɓa kwakwas ŋga Mawiz leŋ ta ndəhay ma cakala budaw. Da ray ŋgene, ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz a, a ləvmatar a gula hay ŋga Yesu: «Haya! Yesu a zəmam ɗaf ta ndəhay ma cakala budaw leŋ ta ndəhay ma zləɓa kwakwas ŋga Mawiz na, kwara!» 17Yesu ma cənda mey a la na, ta’, aa guzltar, a ləvtar: «Ndəhay masa wurwer na, mey ata ta ndaw ma vəlda slalak daa ba. Ama ma wuɗey mey ŋga ndaw ma vəlda slalak na, si ndəhay masa-macay hay gway. Yaw, ndəhay ma wulkam ata ndəhay maaya fa mey ŋga Gazlavay na, Gazlavay ta slərdiwa ŋga zəlta daa ba, ama a slərdiwa na, ŋga zəley ndəhay masa ta mebərey.» 18Ta pas laŋgar daha, gula hay ŋga Jaŋ-Baptis leŋ Fariza hay fa kam daliyam. Ndəhay mekele, ta’, a samawa, aa cəfɗamara Yesu, a ləvmar: «Gula hay ŋga Jaŋ-Baptis leŋ ndəhay ma səpam cəveɗ ŋga Fariza hay fa kam daliyam, ama gula akah hay na, a kam daliyam ba na, maja me?» 19Yesu a mbəɗdatara ta mey-meŋgey, a ləvey: «Da ndaw a zəlwa ndəhay aa mekey məlak ŋga kwakwa ŋga zəmey cek na, a kam daliyam ta pas ŋgene daw? A kam daliyam ba səlak maja zel-kwakwa, aŋga da wuzlah ata. Ta pas masa zel-kwakwa aa manjakaya ta ata na, a kam daliyam ba. 20Ama pas a, a sawa la masa ndəhay ma da kərzamara zel-kwakwa ha, a hətmar da wuzlah ata saba. Ta pas a ŋgene na, a kam daliyam la. 21«Yaw, ndaw a ɗəpa zana mawiya ta zana magurma ba, maja zana mawiya maɗəpkaya na, a nəsa zana magurma ha la, zana ha a ŋgərey la a dey a. 22Asaya, ndaw a gwa ŋga zlərey wuzam meedeɗek e aa kwene-kwene magurma ba. Da a zləra a hwaɗ a na, wuzam a, a məsley, a ŋgəra kwene-kwene he la. Anda keɗe, wuzam a leŋ kwene-kwene he a nəsam la cewete. Maaya na, si ndaw a zləra wuzam meedeɗek e na, aa kwene-kwene mawiya.» 23Ta pas meməskey-vaw daha, Yesu a diyam ta gula aŋga hay, ata fa diyam taa ley ŋga cek anda daw. Masa ata fa diyam na, gula aŋga hay a həɓam cek aha ŋgaa mbəɗey. 24Da ray ŋgene, ndəhay Fariza hay aa cəfɗamara Yesu, a ləvmar: «Nəkta gula akah hay fa kam sləra ta pas meməskey-vaw. Ata fa kam cek matəkakaya daa kwakwas ŋga Mawiz ta pas meməskey-vaw na, maja me?» 25Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Akwar ta jaŋgamara daa ɗerewel ŋga Gazlavay cek masa Davit ma ka zleezle na, daa ba səlak daw? Yaw, ta pas laŋgar daha, Davit ta ndəhay aŋga hay, ata daa banay maja may fa catar, ama cek mezəmey fa ata daa ba. 26Maja ŋgene Davit e, daa masa Abiyatar, aŋga ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay, a mbəzey aa way ŋga Gazlavay, a la peŋ masa mavəldakaya ŋgada Gazlavay, a zəma. Kwakwas ŋga Mawiz a vəley cəveɗ a ndəhay tabiya ŋga zəmey peŋ e ba, si ndəhay ma ka kwakwas gway. Ama Davit ta zəma peŋ e la, ta vəltar la ŋgada ndəhay aŋga hay may.» 27Yesu ta’, aa guzltar saya, a ləvtar: «Gazlavay a pa pas meməskey-vaw na, ŋga key maaya ŋgada ndəhay. Gazlavay a ləmta ndəhay na, amba pas meməskey-vaw a sərdata banay ba. 28Anda keɗe, yah, Bəz ŋga Ndaw, yah na, ndaw ma wey kwa da ray pas meməskey-vaw.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\