Mark 4

1Fa dəɓa ha, Yesu a daw a mey dəhwa ŋga Galile saya, aa sərkadata ndəhay feteɗe. Ndəhay ga a diyam a cakay a, maja ŋgene, Yesu a təpey aa kwambiwal, a njey a hwaɗ a. Kwambiwal a, aa da ray yam, ama ndəhay na, ata da mey dəhwa ha. 2Daa meesərkey aŋga na, a kadatar cek hay ga ta mey-meŋgey. Daa meesərkey aŋga ha na, a ləvtar: 3«Jəkam sləmay! Ndaw mehəvey daha, a daw ŋgaa kwecey hulfaɗ a ley aŋga. 4Masa aŋga faa kwacada hulfaɗ a ley a na, hulfaɗ laŋgar a kəzley aa cəveɗ. Fa dəɓa ha, ɗiyaŋ hay a samawa, a ndamara. 5Hulfaɗ laŋgar, a kəzley aa slam masa pəraɗ, hwiyak da ray a ga daa ba. Hulfaɗ a, a pəcey fiyaw, maja hwiyak da ray a ga daa ba. 6Ama menjey nekəɗey, da masa pas fa tey na, a ɓata. Fa dəɓa ha, a kweley, maja slaslalay a daa vəgeɗ ga daa ba. 7Hulfaɗ laŋgar a kəzley a wuzlah hatak. Hatak a, a gəley, aa njərɗa hulfaɗ mapəckaya ha. Da ray ŋgene, hulfaɗ mapəckaya ha a gwa a gəley ŋga yey ba. 8Ama, hulfaɗ laŋgar a kəzley aa slam masa maaya, a pəcey, a gəley, a yey ga. Hulfaɗ mapəckaya pal babəza fa vəɗa a key kwakwar maakar, laŋgar kwakwar maakwaw, da daa ba, temere.» 9Ta’, Yesu a ləvey: «Da ndaw, aŋga ta sləmay na, ŋga cənda mey a maaya maaya.» 10Masa Yesu ma ŋgəchey sem da cakay ndəhay ga heyey na, gula aŋga hay kuraw a ray a cew ta ndəhay mekele da cakay a, aa cəfɗamara da ray mey-meŋgey hay masa aŋga maa guzldatara heyey. 11Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Akwar na, Gazlavay ta vəlkwar cəveɗ la ŋga sərey mey da ray mewey aŋga da ray ndəhay. Mey a na, maɓadakaya fa dey ŋga ndəhay siya. A cəndamara mey a anda mey-meŋgey gway. 12Anda keɗe, “Ndəhay a, fa nəkam dey maaya maaya, ama a hətmar dey ba, asaya, fa jəkam sləmay maaya maaya, ama a cəndamara ba, da daa ba na, a mbəɗam dey la ŋgada fa Gazlavay, amba Gazlavay a mbəkdatara mebərey ata.”» 13Ta’, Yesu a ləvtar: «Ka sərmara mabara ŋga mey-meŋgey da ray meekwecey hulfaɗ keɗe ba daw? Kaa, ka sərmara mabara ŋga mey-meŋgey hay siya na, kwara? 14Ndaw maa kwecey hulfaɗ a ley na, aŋga anda ndaw ma wuzey mey ŋga Gazlavay. 15Ndəhay siya, ata anda cəveɗ masa hulfaɗ ma kəzley a hwaɗ a. A cəndamara mey ŋga Gazlavay, ama Sataŋ, bay-malula, a sawa, a la mey a la daa mevel ata. 16Ndəhay siya may, ata anda slam masa pəraɗ masa hulfaɗ ma kəzley a hwaɗ a. A cəndamara mey ŋga Gazlavay, a təɓmara fiyaw ta meesəmey. 17Ama ndəhay a, a təɓmara mey ŋga Gazlavay ŋga ɗar nekəɗey anda hulfaɗ ma pəcwa masa ta slaslalay daa vəgeɗ ga daa ba. Ta pas masa banay mekele mekele ma da sawa a ray ata maja mey a na, a da mbəkdamara mey ŋga Gazlavay fiyaw fiyaw. 18Ndəhay mekele a təɓmara mey ŋga Gazlavay anda hulfaɗ ma kəzley a wuzlah hatak. A təɓmara mey ŋga Gazlavay, 19ama mey a, aa zəɗey anda hulfaɗ mapəckaya maa njərɗey daa hatak maja ata fa wulkam kalah da ray menjey maaya da bəla, maja a wuɗam zleley kalah, asaya maja a səpam cek hay mekele mekele. Da ray ŋgene, ndəhay a taa zəɗdamara mey ŋga Gazlavay daa mevel ata sem. Ata anda cek ma yey babəza ba, maja mewulkey ata ha ŋgene. 20Ndəhay mekele saya, a təɓmara mey ŋga Gazlavay anda hulfaɗ ma pəcwa daa slam maaya. A cəndamara mey a, a təɓmara, a kadamara sləra ta aŋga. Anda keɗe, mey a, a yey daa mevel ata anda hulfaɗ ma pəcwa ma yey ga, babəza fa vəɗa a key kwakwar maakar, mekele a key kwakwar maakwaw, da daa ba, temere.» 21Ta’, Yesu a ləvtar: «Ndaw a gwa a pa petərla magəɗkaya asi maŋgayak daw? Da daa ba, asi harŋgawaw daw? Kəne ba. Si a pa na, aa slam mepey petərla masa ma gwa ma waɗa slam da way. 22Cek hay tabiya masa maɓadatakaya na, a wuzwa la a palah, a da hətmar fa dey. Anda meləvey, cek masa daa ləvaŋ na, a wuzwa la aa slam mawaɗakaya amba ndəhay tabiya a hətmar. 23Da ndaw, aŋga ta sləmay na, ŋga cənda mey a maaya maaya.» 24Yesu a ləvtar saya: «Pam leŋgesl fa mey masa akwar ma cəndamara keɗe. Anda akwar ma təɓmara mey ŋga Gazlavay na, Gazlavay a wakwara maaya aŋga la kəne, fara fara, a da wakwara ma fəna. 25Da ndaw a təɓa mey ŋga Gazlavay na, Gazlavay a jəna la ŋga təɓa mey a ma fəna ma fəna. Da ndaw a təɓa mey ŋga Gazlavay ba na, kwa mey a masa nekəɗey daa mevel aŋga na, Gazlavay a badərwa la tabiya.» 26Yesu a kadatara saya, a ləvey: «Mewey ŋga Bay Gazlavay da ray ndəhay na, ya gwa ŋga wa na, ta me? Ehe, ya ŋgakwar mey da ray a. «Ndaw a sləkey cek a ley. 27Cek a, a pəcwa. Taa vaɗ, taa pas cek aha fa gəley. Kwa ndaw a, aa daa ɗar, kwa aa ta dey, cek aha fa gəley cəŋga, ama ndaw aha a səra cek aha a gəley na, kwara ba. 28Cek aha, a pəcwa na, taava aŋga, ara hwiyak ma vəlar gədaŋ ŋga pəcərwa. Ŋgeeme cek aha, a bawa anda kwakwas. Fa dəɓa ha, a gəley. A təlwa ray, a nəhey. 29Da cek aha ta nəhey cay na, ndaw aha a ŋgəma maja kiya mekey cek da ley ta wuswa cay.» 30Yesu a kadatara saya, a ləvey: «Ya da wakwa mewey ŋga Gazlavay da ray ndəhay na, ta me? Ya da wuzdakwara mewey ŋga Gazlavay kaa na, ta mey-meŋgey wura? 31Yaw, ya da wakwa mewey ŋga Gazlavay da ray ndəhay na, ta babəza ŋga bazlawar masa ndaw ma rəɓa aa ley aŋga. Aŋga kuset kəɗey dasi babəza ŋga cek hay tabiya da bəla. 32Ama da marəɓkaya cay na, a pəcwa, a gəley mahura a fənta cek hay mekele tabiya ma yey babəza mezəmey. A pey har hay mahura mahura, kwa ɗiyaŋ hay a gwamara a ɗiyam way da hwaɗ a.» 33Yaw, Yesu a wuzdatara mey ŋga Gazlavay na, ta mey-meŋgey hay anda keɗe. Aa sərkadatar mey ŋga Gazlavay a ndəhay təɗe ta gədaŋ ata amba a cəndamara. 34Aa sərkadata na, si ta mey-meŋgey hay gway. Ama da masa ata ta gula aŋga hay daada na, a wuzdatara mabara ŋga mey a maaya maaya. 35Taa kwaɗ aha ŋgene, masa Yesu manjakaya daa kwambiwal heyey na, ta’, a ləvtar a gula aŋga hay: «Təŋgkwa a dey laŋgar ŋga dəhwa.» 36Da ray ŋgene, a mbəkdamata ndəhay makustakaya da mey dəhwa ha, gula hay a, a təŋgdamara Yesu ta kwambiwal masa aa manjakaya da hwaɗ a heyey. Kwambiwal hay mekele malacatakaya da cakay a daha. 37Ta’, bərgadaŋ a zlar mekey bew! bew!, a cawaslada yam aa kwambiwal a, haa kwambiwal a, a rəhey. 38Yesu, aŋga fa dəɓa ŋga kwambiwal a, aa daa ɗar, ray mabəckaya fa cek. Gula aŋga hay a sləkɗadamara, a ləvmar: «Bay Mahura, aləkwa fa da məckwa keɗe na, a kaka da ray ba gway daw?» 39Yesu ta’, a sləkɗey, a babəcar a bərgadaŋ, a ləvar: «Ka key saba!» A ləvar a yam a: «Ka wusey saba!» Wure wure ŋgene, bərgadaŋ a, a key saba, yam a, a wusey saba. Memeɗ te’ te’, a key saba. 40Ta’, Yesu a ləvtar a gula aŋga hay: «Ka zluram na, maja me? Akwar fa pamaya ŋga ndaw akwar fara fara daa ba daw?» 41Da ray ŋgene, gula aŋga hay a, a zluram ga, aa guzlam da wuzlah ata, a ləvam: «Ndaw a keɗe na, ara na, wa? Masa kwa memeɗ ta yam a cənmar mey keɗe na!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\