Mark 7

1Fariza hay ta ndəhay siya da wuzlah ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz a samawa da Jeruzelem, a kusam a cakay Yesu. 2A hətmatar gula hay ŋga Yesu siya fa zəmam ɗaf ta har manjar ŋga pərey. Anda meləvey, gula hay a ta kamara anda kwakwas ata ma ləvey na, daa ba. 3Yaw, Fariza hay a ta ndəhay Jəwif hay mekele tabiya fa kamara kwakwas a. A da zəmam ɗaf na, si a pərmara har maaya maaya la. 4Da ta vəhmawa daa luma cay, fa da zəmam ɗaf na, si a pəram la ɗagay. A nam ray a cek hay mekele mekele anda kwakwas ata ma ləvey. Anda meləvey, a pərmata vəley hay, kwakulam hay, leŋ maŋgayak hay amba a təram ndəhay mazləɓtakaya ba. 5Da ray ŋgene, Fariza hay ta ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz heyey, aa cəfɗamara Yesu a, a ləvmar: «Gula akah hay a kam cek hay anda kwakwas ŋga papaŋ ŋga papa aləkwa hay ma wuzdamandakwara ba na, maja me? Ata fa zəmam ɗaf ta har manjar ŋga pərey.» 6Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Akwar ndəhay masa ta neneh cew! Zleezle Izay, ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay maa guzley da ray akwar na, anja fara. A wuzlala daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey: “Gazlavay a ləvey: Ndəhay keɗe fa həslmaya ray ta mey ŋga tede, ama mevel ata na, aa dəreŋ ta yah. 7Ata fa həlmamaya, ama mehəlmey a, ta tərey sem ŋga cek ŋga tede, maja kwakwas masa ata maa sərkadamara ŋgene na, ara kwakwas ŋga ndaw-magədaŋ daada gway.”» 8Yesu a ləvtar saya: «Akwar, Fariza hay ta ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz, ka mbəkdamara mewey hay ŋga Gazlavay, ama ka kam kwakwas ma sawa ta fa ndəhay.» 9Ta’, Yesu aa guzltar saya: «Haya! Mewey hay ŋga Gazlavay na, ka wuɗam saba, ka mbəkdamara amba ka səpam kwakwas akwar jak daw? 10Yaw, Mawiz a ləvey: “Natar ray ŋgada ata papakw ta mamakw.” Mawiz a ləvey saya: “Ndaw ma cəɗa papaha, da daa ba, mamaha na, si a kəɗmara ndaw aha vagay.” 11Ama akwar na, akwar faa sərkadam ndəhay, ka ləvam, ndaw a gwa ŋga ləvar a papaha, da daa ba, a mamaha: “Cek masa yah ma da vəldakawa ŋga jənka heyey na, ya vəldakawa daa saba, maja cek aha na, Kwarbaŋ.” (“ Kwarbaŋ” a wuɗey ŋga ləvey “cek mavəldakaya ŋgada Gazlavay.”) 12Da ray ŋgene, ka ləvmatar a ndəhay ŋga jənmata papa ata hay ta mama ata hay saba. 13Anda keɗe, akwar fa nəsmara mey ŋga Gazlavay ta meesərkedey akwar, maja ka pamara kwakwas akwar ŋga mahura da ray mey ŋga Gazlavay. Asaya, akwar fa kam cek hay mekele mekele maaya ba letek anda cek aha keɗe.» 14Ta’, Yesu a zəlta ndəhay makustakaya tabiya saya, a ləvtar: «Jəkfamaya sləmay, akwar tabiya, cəndamara mey keɗe. 15Cek masa ndaw ma zəma na, a gwa ŋga kar mebərey a ndaw aha ba, ama si mewulkey masa ma bawa daa mevel aŋga. [ 16Wure keɗe anja akwar ta sləmay na, cəndamara mey a keɗe maaya maaya.]» 17Fa dəɓa ha, Yesu a mbəkdata ndəhay makustakaya heyey, a mbəzey aa way. Gula aŋga hay ta’, aa cəfɗamara da ray mey-meŋgey masa aa ma kada ha. 18Yesu ta’, a ləvtar: «Akwar may, haa wure keɗe, ka cəndamara ba cəŋga daw? Ya wuɗey ka sərmara fara fara cek mezəmey ma mbəzey a hwaɗ ndaw na, a gwa ŋga kar mebərey a ndaw aha ba, 19maja cek aha a mbəzey aa mevel aŋga ba, ama a mbəzey aa zakwataf aŋga, fa dəɓa ha, a bawa a palah.» Anda keɗe, Yesu fa wuzda cek hay mezəmey cəpa na, ndaw a gwa a zəma, a kar mebərey ba. 20Yesu aa guzltar saya, a ləvey: «Cek ma kar mebərey a ndaw na, ara mewulkey ma bawa daa mevel aŋga. 21Ahaw, ara daa mevel ŋga ndaw-magədaŋ mewulkey maaya ba ma bawa. Mewulkey a, a həlda ndaw ŋga key cek hay malamba, anda meleley, mekəɗey ndaw vagay, 22meley-vaw saw da palah, mekey dey fa cek ŋga ndəhay, mekey cek ta maagway, membərzley, mekey cek ma ka hwaray, mekey səleŋ, mekey mbaɗa fa ndəhay, mezlepey, leŋ mepey leŋgesl ba. 23Yaw, cek hay maaya ba tabiya keɗe na, a bamawa daa mevel ŋga ndaw, a kamar mebərey a ndaw a.» 24Ta’, Yesu a sləkɗey daa slam a ŋgene, a daw aa hwayak mekele gweegwe ta berney ŋga Tir. A mbəzey aa way. A wuɗey amba ndaw a səra aŋga feteɗe ba, ama a gwa ŋga ɓey ba. 25Feteɗe, ŋgwas daha aŋga dam Jəwif ba, a yawa da Fenisi daa hwayak ŋga Siri. Dam aŋga daha, aŋga ta malula da ray. Masa aa ma cənda mey da ray Yesu na, wure ŋgene, a daw fa vəɗa, a təɗey fa mey aŋga. Ta’, a kar ambahw a Yesu, a ləvar: «Ɓəla malula da ray dam aɗaw keɗe may taw.» 27Ama Yesu aa guzlar ta mey-meŋgey, a ləvar: «Mbəkdata bəza hay ŋga rəham ɗagay, maja mevəley ɗaf ŋga bəza hay ŋgada gədey hay na, maaya ba.» 28Ŋgwas aha a mbəɗdara, a ləvar: «Ahaw, Bay aɗaw. Ama kwa gədey hay daa slam masa ndəhay fa zəmam ɗaf na, ata fa zəmam meepəsey ŋga ɗaf masa bəza hay ma kəzlamata a hwayak may, ba diya?» 29Da ray ŋgene, Yesu a ləvar: «Kah ma mbəɗdərwa mey a la maaya. Maja ŋgene, malula ta bey sem da ray dam akah, ka gwa ŋga daw a way.» 30Anda keɗe, ŋgwas aha, a daw a way, a hətfar dam aŋga manakaya da ray harŋgawaw ta meesəmey, malula ta bey sem da ray aŋga. 31Ta’, Yesu a sləkɗey daa slam masa gweegwe ta berney ŋga Tir heyey. A daw ta daa berney ŋga Sidaŋw, a vəhwa ta mey dəhwa ŋga Galile gweegwe ta hwayak ŋga Berney-Hay-Kuraw. 32Ndəhay a handamawa ndaw daha madagazlam, maada. A bərkwamara Yesu amba a par har a ray ŋga wurara sləmay aŋga ta ŋga tərda neneh aŋga dadakw saba. 33Anda keɗe, Yesu ta’, a ŋgəla ndaw aha aa slam masa dəreŋ ta ndəhay makustakaya. A pata bəz-mey-har aŋga hay aa sləmay ŋga ndaw aha. Ta’, a təfey meesleɓ fa bəz-mey-har aŋga, a wusa neneh ŋga ndaw aha ta bəz-mey-har a. 34Ta’, Yesu a baŋgaɗa dey a vaɗ, a səfney ta gədaŋ, a ləvar a ndaw aha: « Efata» anda meləvey, «Wurey!» 35Wure ŋgene, sləmay ŋga ndaw aha ta’, a wurey. Neneh aŋga, dadakw saba. 36Yesu a kətata tabiya, a ləvtar: «Ka da wuzdamara a ndaw ba.» Ama kwa Yesu a təkta ŋga wuzda mey a na, ata ta wuzdamara sem cəŋga. 37Ndəhay a rəzlam ga, a ləvam: «A key cek hay cəpa maaya. Kwa sləmay ŋga ndaw madagazlam na, a wura. Kwa neneh ŋga ndaw maada na, a tərda dadakw saba.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\