Mark 8

1Daa ɗar hay a ŋgene masa Yesu fa pəkey daa hwayak ŋga Berney-Hay-Kuraw heyey na, ndəhay ga a samawa, a kusam a cakay a saya. Cek fa ata ŋga zəmey daa ba. Yesu a zəltərwa gula aŋga hay, a ləvtar: 2«Dey-ceceh fa kaya fa ndəhay makustakaya keɗe, maja aŋga kaa ɗar maakar ata da cakay aɗaw. Wure keɗe cek mezəmey da har ata daa saba. 3Da ya mbəkdata ŋga diyam a way ata hay ta may na, fa da hətam gədaŋ daa cəveɗ daa ba, maja ndəhay siya hay da wuzlah ata, a samawa da dəreŋ.» 4Gula aŋga hay a mbəɗdamara, a ləvmar: «Aləkwa daa wuzlah-ley keɗe na, ya da hətkurwa peŋ ŋga rəhey ndəhay tabiya keɗe na, dama?» 5Yesu aa cəfɗata, a ləvey: «Da har akwar feɗe kaa na, peŋ we?» A ləvam: «Da feɗe na, peŋ maasala daha.» 6Ta’, Yesu a ləvtar a ndəhay makustakaya heyey ŋga njam a hwayak. Fa dəɓa ha, ta’, a həla peŋ maasala heyey, a kar suse a Gazlavay. A papəsa, a vəldatara a gula aŋga hay amba a wunkamatara a ndəhay a. Ta’, a wunkamatara. 7Da har ata, ewet mecəhe mecəhe nekəɗey daha saya. Yesu a kar suse a Gazlavay. Ta’, a ləvtar a gula aŋga hay ŋga wunkamatara saya. 8Kwa waawa ta hətey cek mezəmey la, haa a rəhey. Ta’, gula aŋga hay a cakalamara siya ma mbəkdakaya. Macakalakaya ha a rəhey gadakar mahura mahura maasala. 9Ndəhay ma zəmam cek feteɗe he na, a fəna ndəhay gabal məfaɗ. Fa dəɓa ha, Yesu a ləvtar a ndəhay a ŋga vəham a way ata hay dəɓa. 10Wure wure ŋgene, a təpam ta gula aŋga hay aa kwambiwal, a diyam aa hwayak ŋga Dalmanuta. 11Fa dəɓa ha, Fariza hay a wusmawa fa Yesu, a zlamar mekey yawa ta aŋga. A wuɗam a jadamara. Da ray ŋgene, aa cəfɗamara amba a key maazla ŋga wuzda gədaŋ aŋga a sawa ta fa Bay Gazlavay. 12Yesu a səfney ta gədaŋ, a gərey maja a təɓmara mey aŋga ba, ta’, a ləvtar: «Ndəhay masa wure keɗe aa cəfɗam maazla ŋga wuzdərwa ara Gazlavay ma slərdiwa na, maja me? Ya fa ləvkwar fara fara, ya fa da key maazla ha daa ba.» 13Ta’, Yesu a mbəkdata Fariza hay a, a daw a mbəzey aa kwambiwal ŋga təŋgey a dey laŋgar ŋga dəhwa ŋga Galile. 14Daa kwambiwal a na, gula hay ŋga Yesu ata ta peŋ pal gway. A sərfadamara ŋga handawa peŋ a dey a saba. 15Ta’, Yesu a kətata, a ləvtar: «Wam vaw fa cek ma həsla peŋ ŋga Fariza hay, leŋ fa cek ma həsla peŋ ŋga Bay Herawt.» 16Gula aŋga hay a wulkam, aa guzlam da wuzlah ata, a ləvam: «Aa guzley anda keɗe na, maja aləkwa ma sakurwa ta peŋ daa ba daw?» 17Yesu a səra cek masa ata maa guzlam da wuzlah ata. Da ray ŋgene, aa cəfɗata, a ləvtar: «Ka wulkam da ray peŋ masa akwar ma handamawa daa ba na, maja me? Haa wure keɗe akwar na, ka cəndamara mey a ba cəŋga daw? Akwar na, ray maŋgərɗakaya. 18Akwar fa nəkam dey, ama ka hətmar dey ba daw? Akwar fa jəkam sləmay, ama ka cənam sləmay ba daw? Daa masa yah ma wunkata peŋ zlam ŋgada ndəhay gabal zlam heyey na, mambəkakaya na, a rəhey gadakar we? Akwar fa sərfadamara, ba diya?» A mbəɗdamara, a ləvmar: «Gadakar hay kuraw a ray a cew.» 20Yesu a ləvtar saya: «Daa masa yah ma wunkatara peŋ maasala ŋgada ndəhay gabal məfaɗ heyey na, ka rəham gadakar mahura hay ta peŋ mambəkakaya na, we?» A mbəɗdamara, a ləvmar: «Gadakar mahura mahura maasala.» 21Ta’, Yesu a ləvtar: «Ka sərfadamara cek masa yah ma ka, ama haa wure keɗe ka cəndamara mey masa yah maa guzlda da ray cek ma həsla peŋ keɗe ba cəŋga daw?» 22Ta’, Yesu ta gula aŋga hay a wusam a Betsayda. Feteɗe a handamawa ndaw-wulaf fa vəɗa, a kamar ambahw ŋga gəsfar har fa ndaw aha amba dey aŋga a wurey. 23Da ray ŋgene, Yesu ta’, a kərza ndaw aha fa har, a ɗaɗa dəreŋ ta slala ha. Ta’, a kar meesleɓ fa dey ŋga ndaw aha, a par har fa dey, aa cəfɗa, a ləvar: «Ka fa hətar dey dəɓa daw?» 24Ndaw-wulaf a, a baŋgaɗa dey, a ləvey: «Ya fa hətatar ndəhay, ama ata anda wudez hay ma diyam.» 25Ta’, Yesu a gəsfar har fa dey saya. Ndaw aha, dey aŋga a wurey, a hətatar cek hay maaya maaya dəɓa. 26Yesu aa guzlar ŋga daw a way, a kəta, a ləvar: «Ka da daw ta Betsayda keɗe ba, daw a way ɗagay.» 27Fa dəɓa ha, ata Yesu ta gula aŋga hay a diyam a slala hay masa gweegwe ta slala mahura mezəley Sezere-Fəlep. Masa ata fa diyam daa cəveɗ na, Yesu aa cəfɗata, a ləvey: «Yah na, ndəhay a padamaya na, ŋga wa?» 28A mbəɗdamara, a ləvmar: «Ndəhay siya a ləvam kah na, Jaŋ-Baptis. Mekele hay a ləvam kah na, Eli, ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay zleezle. Mekele hay saya a ləvam kah na, ndaw pal dasi ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay zleezle.» 29Ta’, aa cəfɗata saya, a ləvtar: «Kaa akwar may, ka ləvam yah na, wa?» Piyer a mbəɗdara, a ləvar: «Kah na, Kəriste, ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay.» 30Ta’, a kətata gula aŋga hay, a katar mey, a ləvtar: «Ka da wuzdamara mey a keɗe a ndaw ba.» 31Yesu, ta’, aa sərkadata gula aŋga hay, a ləvtar: «Si yah, Bəz ŋga Ndaw, ya sərey banay la ga ɗagay. Mahura hay ŋga Jəwif hay, bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay, leŋ ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz a rəsmaya la, fa da təɓmara ara Gazlavay ma slərdiwa na, daa ba. A da kəɗmaya vagay, ŋga ɗar maakar a na, ya sləkɗawa la daa meməcey.» 32A wuzdatara mey a keɗe, ɓa’ a palah ta ɓada daa ba. Da ray ŋgene, Piyer ta’, a zəla ta cakay, a mbəɗar ray. 33Yesu pəla! a mbəɗey dey, a nəkta gula aŋga hay siya. Ta’, a kar mey a Piyer, a ləvar: «Hway la da cakay aɗaw, kah, Sataŋ. Maja mewulkey akah ŋgene na, ara mewulkey ŋga Gazlavay ba, ama ara mewulkey ŋga ndaw-magədaŋ gway.» 34Ta’, a zəlta ndəhay makustakaya ŋga ŋgəchamawa a cakay ata ta gula aŋga hay. A ləvtar: «Da ndaw a wuɗey ŋga səpya na, si a mbəkda mewulkey da ray ray aŋga, a səpya ta mevel pal, si a ɓəsa banay ma da sawa a ray a maja yah, anda yah ma da məcey fa hwadam mazlaŋgalakaya. 35Sərmara, kwa waawa ma wuɗey ŋga ləhda heter aŋga na, a key ŋgene, aa zəɗda. Ama kwa waawa maa zəɗda heter aŋga maja aŋga fa səpya, asaya, maja aŋga fa wuzey Mey-maaya-mawiya a ndəhay na, a key ŋgene, a ləhda heter aŋga ha. 36Da ndaw a hətey cek hay tabiya masa aŋga ma wuɗey da bəla keɗe, ama taa zəɗda heter aŋga sem na, cek hay a tabiya ŋgene, ta ləhdamara ndaw a la daw? 37Yaw, ndaw a gwa ŋga mbəɗa heter aŋga ta cek ba. 38Kwa waawa ma paya hwaray, da daa ba, ma key hwaray ŋga təɓa mey aɗaw fa mey ŋga ndəhay da bəla wure keɗe masa ma mbəkdamara Bay Gazlavay sem ta masa ma kam mebərey keɗe na, yah, Bəz ŋga Ndaw, ya par hwaray la ta pas masa yah ma da vəhwa ta gədaŋ ŋga Papay leŋ ta maslaŋ aŋga hay.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\