Mark 9

1Yesu aa guzltar saya, a ləvtar: «Ya fa ləvkwar fara fara, ndəhay siya da wuzlah akwar feɗe, fa da məcam daa ba, si ata ma hətmar Bay Gazlavay fa wey ta gədaŋ aŋga la ɗagay.» 2Ɗar maakwaw fa dəɓa ha na, Yesu ta’, a zəlta ata Piyer, Jak, leŋ Jaŋ, a ŋgəlta aa ray ŋga aŋgwa maazəma daa slam aha, a njam taava ata feteɗe. Yesu pəla! a mbəɗey fa dey ata. 3Zana aŋga a tərey mabara, a weɗey ndəɗ-ndeɗ. Meweɗey ŋga zana ha ŋgene na, kwa ndaw da bəla keɗe ma gwa ŋga pəra zana ha ŋga weɗey kəne daa ba. 4Wure wure ŋgene, gula aŋga hay maakar heyey, a hətmatar ata Eli ta Mawiz, ndəhay ŋga Gazlavay zleezle, faa guzlam ta Yesu. 5Da ray ŋgene, Piyer aa guzlar a Yesu, a ləvar: «Bay ala, maaya na, ya njakwa feɗe. Ya da kərcam slam hay maakar, pal ŋgada kah, pal ŋgada Mawiz, pal ŋgada Eli.» 6Piyer aa guzley anda keɗe na, maja mandərzay fa katar kalah, a səra mey masa aa maa guzlda ba. 7Ta’, mekwtene a sərtata. Daa mekwtene he na, a cənam ɗay ma ləvey: «Keɗe he ara Bəzey aɗaw masa yah ma wuɗa kalah. Jəkfamar sləmay!» 8Wure wure ŋgene, gula hay ŋga Yesu a, a nəkam dey ta cakay, ama a hətmatar ndəhay a saba, si a hətam na, Yesu pal taava aŋga da cakay ata. 9Masa ata fa bərŋgamawa da aŋgwa ha na, Yesu a kətata, a ləvtar: «Cek masa akwar ma hətmərwa keɗe na, ka da wuzdamara a ndaw ba səlak, haa kasl pas masa yah, Bəz ŋga Ndaw, ma da sləkɗawa daa meməcey.» 10Gula hay ŋga Yesu a, a təɓmara mekətey a keɗe, ama aa cəfɗam vaw da wuzlah ata, a ləvam: «Masləkɗawa daa meməcey na, mey a, a wuɗey ŋga ləvey na, kwara?» 11Ta’, aa cəfɗamara Yesu, a ləvmar: «Ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz, a ləvam si Eli a sawa la teeseɗ da ray Kəriste na, maja me?» 12Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Ahaw, fara fara Eli a sawa la teeseɗ ŋga ɗiyta cek hay cəpa maaya maaya. Mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey, Bəz ŋga Ndaw, a sərey banay la ga, ndəhay a rəsmara la. Akwar fa sərfadamara mey a keɗe daw? 13Yaw, ya fa ləvkwar Eli na, ta sawa cay. Anda ɗerewel ŋga Gazlavay ma ləvey da ray a zleezle na, ndəhay ta kamar cek maaya ba la anda ata ma wuɗam.» 14Ata Yesu ta ata Piyer, Jak, leŋ Jaŋ a ŋgəcham gweegwe ta gula hay ŋga Yesu siya zlam-letek. Feteɗe a hətam ndəhay ga da cakay gula hay a. Ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz daha feteɗe, fa kam yawa ta gula hay zlam-letek e. 15Masa ndəhay heyey ma hətmar Yesu la na, wure ŋgene ata cəpa a rəzlam, a wusam vaw ŋgada fa aŋga amba a camar har. 16Yesu aa cəfɗata gula aŋga hay feteɗe, a ləvtar: «Ka kam yawa ta ndəhay keɗe na, da ray me?» 17Ndaw pal da wuzlah ndəhay makustakaya heyey aa guzlar, a ləvar: «Bay aɗaw, ya ta handakawa bəzey aɗaw la. Aŋga ta cek da ray, fa təka ŋgaa guzley. 18Kwa daa wura daa wura masa cek aha ta zlar la na, a təɗda a hwayak, maŋgwafakw a bawa da mey, aa pəɗey sler, vaw aŋga a mberey. Ya ta cacəfɗata gula akah hay la amba a badamara cek aha na, ama ta gwamara daa ba.» 19Ta’, Yesu a mbəɗdatara a ndəhay a, a ləvtar: «Akwar səkway ŋga ndəhay ma pamaya ŋga ndaw akwar fara fara ba keɗe. Ya da njey ta akwar na, haa ta vara? Ya da ɓəskwar na, haa ta vara? Yaw, handamiwa bəzey a.» 20Ta’, a handamara bəzey a fa Yesu. Masa bəzey a ma hətar Yesu na, wure ŋgene, cek aha aa wasada. Ta’, bəzey a, a təɗey a hwayak, a pətkweley da hwayak, maŋgwafakw a bawa da mey. 21Ta’, Yesu aa cəfɗa papaŋ ŋga bəzey a, a ləvar: «Cek aha a zlar anda keɗe na, dəga ŋga vara?» Papaha a mbəɗdara, a ləvar: «A zlar dəga daa bəzey. 22Ta pas mekele cek aha, a təɗda aa awaw, da daa ba, a təɗda aa yam amba a kəɗa vagay. Da ka gwa ŋga ɓəla cek da ray bəzey a na, ambahw, sərfandar dey-ceceh, jənndar may taw!» 23Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Ka ləvey da ya gwa ŋga ɓəla na, maja me? Ya gwa ya key cek hay cəpa ŋgada ndaw ma paya ŋga ndaw aŋga fara fara.» 24Wure ŋgene, papaŋ ŋga bəzey a, a wudey, a ləvey: «Ya fa paka ŋga ndaw aɗaw fara fara, ama aŋga ta banay ŋgada yah, si ka jənya ŋga paka ŋga ndaw aɗaw ma fəna.» 25Masa Yesu ma nəkta ndəhay ga fa hwamawa ŋga nəkey cek masa aa ma ka na, a babəcar a cek da ray bəzey a heyey, a ləvar: «Kah, cek ma təka bəzey keɗe ŋgaa guzley, ma təka ŋga jəkey sləmay, ya fa ləvka, bey, daw! Ka da vəhwa a ray a saba!» 26Ta’, cek aha, a zlar saya, a wudey ta gədaŋ. Aa wasada bəzey a ta gədaŋ, a təɗda a hwayak. Cek aha, a bey da ray bəzey a. Ndəhay ga da cakay a, a ləvam: «Bəzey a ta məcey sem.» Aa guzlam anda keɗe na, maja bəzey a, ta ɓərzley sem. 27Ama Yesu a kərza fa har, a sləkɗada. Ta’, bəzey a, a lecey. 28Yesu ta’, a daw a way. Masa ata taava ata ta gula aŋga hay da way na, gula aŋga hay a, aa cəfɗamara, a ləvmar: «Ala ta gwamara ŋga badamara cek da ray bəzey a daa ba na, maja me?» 29Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Ŋga bey cek anda keɗe da ray ndaw na, si ta medərey-daŋgay a Bay Gazlavay gway.» 30Ata Yesu ta gula aŋga hay a sləkɗam daa slam aha ŋgene, a diyam taa hwayak ŋga Galile a Kapernayum. Yesu a wuɗey ndəhay a sərmara a lawa dama ba, 31maja aŋga faa sərkadata gula aŋga hay. Daa meesərkey a na, a ləvtar: «A da kərzamaya, yah, Bəz ŋga Ndaw. A da vəldamaya a har ndəhay. Ndəhay a, a da kəɗmaya vagay, ama ŋga ɗar maakar a na, ya sləkɗawa la daa meməcey.» 32Ama gula aŋga hay ta cəndamara mey masa Yesu maa guzldatara ŋgene daa ba. Asaya, a zluram ŋgaa cəfɗamara mey a. 33Ata Yesu ta gula aŋga hay a wusam a Kapernayum, a mbəzam a way. Masa ata da way a na, Yesu aa cəfɗata, a ləvtar: «Ŋga fene, ka kam yawa daa cəveɗ na, da ray me?» 34Ama a njam teete, maja daa masa ata daa cəveɗ na, ta kam yawa la da wuzlah ata, a ləvam: «Mahura dasi aləkwa na, wa?» 35Yesu, ta’, a njey ta njey, a zəlta gula aŋga hay kuraw a ray a cew, a ləvtar: «Da ndaw a wuɗey a key mahura da ray ndəhay na, si a pa ray aŋga ŋga mecəhe, a jənta ndəhay tabiya.» 36A ley bəzey mecəhe, a lacada a wuzlah ata. A kərza bəzey a fa har, ta’, a ləvtar a gula aŋga hay: 37«Nəkmara bəzey masa yah ma kərza keɗe. Yaw, kwa waawa ma təɓey bəzey anda bəzey mecəhe keɗe maja a wuɗya na, ndaw aha a key ŋgene, a təɓey yah, ray aɗaw. Asaya, kwa waawa ma təɓya na, a təɓey ŋgene, yah pal taava aɗaw ba, ama a key a təɓey Bay Gazlavay ndaw ma slərdiwa may.» 38Jaŋ aa guzlar a Yesu, a ləvar: «Bay ala, ala ta hətam ndaw daha la fa ɓəley malula da ray ndəhay ta mezəley akah. Ya wuɗam ŋga təkmara maja ara ndaw da wuzlah aləkwa ba.» 39Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Ka da təkmara ba, maja da ndaw a gwa mekey maazla maaya ta gədaŋ ma sawa ta mezəley aɗaw na, ndaw aha fa daa guzley mey maaya ba da ray aɗaw na, daa ba. 40Anda keɗe, ndaw masa aŋga masa-gəra aləkwa ba na, ara jam aləkwa. 41Yaw, ya fa ləvkwar fara fara, ndaw ma jənkwar ta cek nekəɗey, kwa a vəlkwar yam ŋga sey maja akwar ndəhay aɗaw hay na, Bay Gazlavay a pəlra mawurɓay aŋga la.» 42«Kwa waawa ma betey ndaw pal dasi ndəhay ma təɓa mey aɗaw hay keɗe ŋga key mebərey na, ŋgada aŋga na, ŋgama ata ma jəwmar aŋgwa mahura a ɗay, ma kəzlamara aa bəlay. 43Anja da har akah, fa həldaka ŋga key mebərey na, ɗəsla har a. Ŋgama kah ma hətey heter mendəvey ba ta har pal, da ray kah ma da mbəzey aa awaw mendəvey ba masa daa vəgeɗ ŋga awaw magaza ta har akah hay cewete. [ 44Feteɗe, “mətal ma zəmey ndaw fa da ndəvey daa ba, awaw fa da məcey daa ba.”] 45Da salay akah, fa həldaka ŋga key mebərey na, ɗəsla salay a. Ŋgama kah ma hətey heter mendəvey ba ta salay pal, da ray kah ma da mbəzey aa vəgeɗ ŋga awaw magaza ta salay akah hay cewete. [ 46Feteɗe, “mətal ma zəmey ndaw fa da ndəvey daa ba, awaw fa da məcey daa ba.”] 47Da dey akah, fa həldaka ŋga key mebərey na, wuzlka dey a. Ŋgama kah ma mbəzey ta dey pal aa slam masa Gazlavay ma wey da ray ndəhay aŋga hay da vaɗ, da ray kah ma da mbəzey aa vəgeɗ ŋga awaw magaza ta dey akah hay cewete. 48Feteɗe, “mətal ma zəmey ndaw fa da ndəvey daa ba, awaw fa da məcey daa ba.” 49«Sərmara, Gazlavay a jada ndaw aŋga maaya, da daa ba, maaya ba na, ta awaw leŋ ta manda . 50Manda na, ara cek maaya. Ama da manda ha a cərey saba na, ya da kadakwa amba a cərey saya na, kwara? Akwar na, kam maaya a ndəhay anda manda ma cərda cek. Njam ta zazay da wuzlah akwar, ka da təram vaw ba.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\