Matiye 10

1Fa dəɓa ha, Yesu ta’, a zəlta gula aŋga hay kuraw a ray a cew amba a slərdata ŋga key sləra aŋga. A vəltar gədaŋ ŋga ɓəley malula hay da ray ndəhay, asaya, ŋga mbəley ndəhay daa macay hay wura wura cəpa, leŋ ndəhay maahəlɓatakaya tabiya. 2Ndəhay meslərey kuraw a ray a cew e na, ara Simaŋw, ndaw masa ma zəlmara Piyer ta məlmaha Andəre, Jak ta məlmaha Jaŋ, ata cewete bəza hay ŋga Zebede, 3Fəlep, Bartelemey, Tuma, Matiye, ndaw ma cakala budaw, Jak, bəzey ŋga Alfe, Taade, 4Simaŋw, ndaw da wuzlah ndəhay ma wuɗam ŋga ləhdamata ndəhay ata hay dasi har ŋga masa-gəra ata hay, leŋ Juda Iskariyawt, ndaw ma vəlda Yesu a har masa-gəra aŋga hay. 5Yesu a slərdata gula aŋga hay kuraw a ray a cew heyey, a kətata, a ləvtar: «Diyam fa ndəhay Israyel hay. Ata maazəɗtakaya anda təɓaŋ hay maa zəɗam. Ama a slala ndəhay masa Jəwif hay ba hay na, ka da diyam ba. Ka da diyam a slala Samari hay ba may. 7Da akwar fa diyam daa cəveɗ na, wuzdamatara a ndəhay, ləvmatar, “Gweegwe cay, bay ŋga Gazlavay a wuzwa.” 8Mbəldamata masa-macay hay, sləkɗadamatərwa ndəhay maməctakaya, pərmata maasəkula hay, ɓəlmata malula hay da ray ndəhay. Gədaŋ a na, ya vəldakwara ŋga maaya. Yaw, akwar may, kamatara ŋga maaya. 9Da akwar fa diyam na, ka da lam dala a har ba. 10Ka da diyam ta gabal da har ba, kwa ta zana hay cew ba. Ka da diyam kwa ta tarak ba, kwa ta zlanday ba. Maja ndaw ma ka sləra na, si a hətey cek mezəmey maja sləra aŋga. 11«Da akwar ma wusam la aa berney, da daa ba, a slala na, səpam ndaw masa ma wuɗey ŋga təɓkwar. Njam da way aŋga haa kasl pas masa akwar ma da diyam. 12Da akwar fa mbəzam a way ndaw na, ka camatar har, ka ləvmatar: “Maaya ŋga Gazlavay ŋga sawa a ray akwar.” 13Da ndəhay da way a ta təɓmakwar la na, cacəfɗamara Gazlavay amba maaya aŋga a njey a ray ata. Ama da ta təɓmakwar daa ba na, cacəfɗamara Gazlavay amba a la maaya aŋga ha la da ray ata. 14Da way, da daa ba, da slala masa ndəhay da hwaɗ a, a gəmam ŋga təɓmakwar ba, asaya, a gəmam ŋga cəndamara mey akwar ba na, raramatara lagwada fa salay akwar hay, bam la da way a, da daa ba, da slala ha. 15Ya fa ləvkwar fara fara, ta pas ŋga sariya na, Gazlavay a da sərdata banay ta ndəhay daa berney a ŋgene ma fəna ŋga ndəhay daa berney ŋga Sadawm ta ŋga Gwamar .» 16Yesu a patar leŋgesl, a ləvtar: «Jəkam sləmay, ya fa slərdakwar anda təɓaŋ hay ŋgada wuzlah gədey-ley hay. Anda keɗe, wam vaw fa ndəhay anda zezekw hay ma wam vaw fa ray ata. Təram ndəhay meekweɗ-mey anda makurgwadakw hay. 17Wam vaw, maja a kərzamakwar la, a handamakwar la fa mey ŋga ndəhay ma ka sariya. Asaya, a sləɗmakwar la daa way ata hay mewuzey mey ŋga Gazlavay. 18A ɗaɗamakwar la fa mey ŋga ndəhay mahura hay leŋ fa mey ŋga bay hay maja akwar ndəhay aɗaw hay. Gazlavay a pəskatar mey la ŋga handamakwar amba ka kam sede da ray aɗaw fa mey ata leŋ fa mey ŋga ndəhay masa Jəwif hay ba hay. 19Da ta handamakwar la aa sariya na, ka da həɓam ray da ray mey masa akwar ma daa guzldamara ba, maja mey masa akwar ma daa guzldamara ŋgene na, a bawa la daa masa akwar faa guzlam. 20Yaw, mey a, a da bawa ta fa akwar ba, ama ara Mesəfney ŋga Papakw akwar Bay Gazlavay ma da balakwara mey a. 21«Ndəhay a vəldamata məlma ata hay la ŋga kəɗey vagay. Papaŋ hay may, a vəldamata bəz ata hay la kəne. Bəza hay a kam həma la a ray papa ata hay ta mama ata hay, amba ndəhay a kəɗmata vagay. 22Ndəhay cəpa a da ŋgəldamakwar ba maja yah. Ama ndaw ma ɓəsa banay a la haa kasl mendəvey a na, Gazlavay a ləhda la. 23Da fa sərdamakwar banay da slala na, diyam a slala mekele. Ya fa ləvkwar fara fara, ta pas masa yah, Bəz ŋga Ndaw, ma da vəhwa na, akwar ma ndəvdamara sləra akwar da slala hay tabiya ŋga Israyel daa ba araŋ. 24«Ndaw maa sərkey na, a səra cek a fəna ndaw maa sərkada ba. Ndaw ma ka sləra na, mahura da ray bay aŋga ba. 25Ndaw maa sərkey na, a da tərey anda ndaw maa sərkada ha gway. Ndaw ma ka sləra na, a da tərey anda bay ŋga sləra ha gway. Yaw, akwar na, anda ndəhay da way aɗaw, da ta zəlmaya “Beyelzebul ” sem na, ŋgene he, akwar ndəhay da way aɗaw, a da cəɗmakwar ma fəna.» 26«Da ray ŋgene, ka da zluram ta ndəhay ba. Cek tabiya masa ndəhay ma ɓadamara, a wuzwa la a palah, cek hay masa ndəhay ma sərmara ba na, a sərmara la. 27Mey masa yah ma wuzdakwara ta mayal a keɗe na, wuzdamərwa a palah. Yaw, mey aɗaw masa akwar ma cəndamara ta mey-meesəkey keɗe na, təpam aa ray ŋga aŋgwa, wudmara ta gədaŋ a ndəhay tabiya. 28Ka da zluram ta ndəhay ma da kəɗmakwar vagay ba, maja a da kəɗam na, vaw akwar daada gway, ama a gwamara a ray mesəfney akwar ba. Zluram na, si ta Gazlavay gway. Aŋga na, a gwa ŋga kəzla vaw akwar ta mesəfney akwar aa vəgeɗ ŋga awaw magaza. 29Ɗiyaŋ mecəhe mecəhe cew na, a gwa ŋga həɗkedey dala pal daada, ba daw? Ama kwa ɗiyaŋ mecəhe pal fa da kəzlwa a hwayak ŋgaa zəɗey na, daa ba, si Papakw akwar Bay Gazlavay ma vəlda cəveɗ ŋgaa zəɗda. 30Akwar may, kwa eŋgwec ŋga ray akwar hay na, masləftakaya pal pal tabiya. 31Yaw, maja ŋgene, ka da zluram ba. Akwar na, Gazlavay a wuɗkwar a fəna ɗiyaŋ hay mecəhe mecəhe ga ŋgene, ba daw? 32«Kwa waawa ma ləvey fa mey ŋga ndəhay, aŋga ndaw aɗaw na, ŋgene, yah, ya da ləvey fa mey ŋga Papay da vaɗ, aŋga, ndaw aɗaw may. 33Ama ndaw ma ləvey fa mey ŋga ndəhay, a sərya ba na, ŋgene, ya da ləvey fa mey ŋga Papay da vaɗ, ya səra ndaw a ba may.» 34Yesu a patar leŋgesl saya, a ləvtar: «Ka da wulkam ya sawa ŋga handawa zazay a bəla na, kəne ba. Fara fara, ya sawa na, ŋga handawa zazay ba, ama ya handawa vəram. 35Ya sawa na, amba ya wunkatar ɗay ŋga bəz-mezəle ta papaha, ŋga dam-maŋgusa ta mamaha, leŋ ŋga ŋgwas ta mamaŋ ŋga zel e. 36Kwa da way ndaw pal na, ndəhay siya hay a da təram masa-gəra ŋga siya hay. 37«Kwa waawa ma wuɗa papaha ta mamaha kalah a fəna aŋga ma wuɗya na, ta wusa ŋga njey ta yah daa ba. Asaya, kwa waawa ma wuɗta bəz aŋga hay ta dam aŋga hay kalah a fəna aŋga ma wuɗya na, ta wusa ŋga njey ta yah daa ba. 38Kwa waawa ma ɓəsa banay ma da sawa a ray a maja yah daa ba na, ta wusa ŋga njey ta yah daa ba. Asaya, kwa waawa ma səpya daa ba na, aŋga ta wusa ŋga njey ta yah daa ba may. 39Yaw, kwa waawa ma wuɗey ŋga ləhda heter aŋga na, aa zəɗda la. Ama ndaw ma vəlda heter aŋga maja yah na, a hətar la aa slam a.» 40«Kwa waawa ma təɓkwar la ta meesəmey na, a key a təɓey ŋgene na, yah. Ndaw ma təɓya na, a key a təɓey ŋgene na, ndaw ma slərdiwa. 41Yaw, kwa waawa ma təɓa ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay ta meesəmey, maja a səra, aŋga ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay na, a hətey mawurɓay ŋga sləra aŋga la anda ŋga ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay. Yaw, kwa waawa ma təɓa ndaw maja a səra, ara ndaw maaya fa mey ŋga Gazlavay na, a hətey mawurɓay ŋga sləra aŋga la anda ŋga ndaw maaya ha may. 42Kwa waawa ma vəlar yam makəslkaya ŋgada ndaw pal da wuzlah akwar, masa ma pa ray aŋga ŋga mecəhe, maja a səra, aŋga gula aɗaw na, ya fa ləvkwar fara fara, a hətey mawurɓay ŋga sləra aŋga la.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\