Matiye 13

1Ta pas a ŋgene, Yesu a bey da way, a daw a njey a mey dəhwa ŋga Galile ŋgaa sərkadata ndəhay. 2Ndəhay ga a kusam a cakay a. Maja ŋgene, ta’, Yesu a təpey aa kwambiwal, a njey a hwaɗ a amba aa guzltar. Kwambiwal a, aa da ray yam, ama ndəhay a na, malacatakaya da mey dəhwa ha. 3Aa guzltar da ray cek hay ga ta mey-meŋgey, a ləvtar: «Ndaw mehəvey daha, a daw ŋgaa kwecey hulfaɗ a ley aŋga. 4Daa masa aŋga faa kwacada hulfaɗ a na, hulfaɗ laŋgar a kəzley aa cəveɗ. Fa dəɓa ha, ɗiyaŋ hay a samawa, a ndamara. 5Yaw, hulfaɗ laŋgar a kəzley aa slam masa pəraɗ, hwiyak da ray a ga daa ba. Hulfaɗ a, a pəcey fiyaw, maja hwiyak da ray a ga daa ba. 6Ama menjey nekəɗey, da masa pas fa tey na, a ɓata. Fa dəɓa ha, a kweley, maja slaslalay a daa vəgeɗ ga daa ba. 7Hulfaɗ laŋgar a kəzley a wuzlah hatak. Hatak a, a gəley, aa njərɗa hulfaɗ mapəckaya ha. 8Ama hulfaɗ laŋgar na, a kəzley aa slam masa maaya, a gəley, a yey babəza ga, wurzay pal, a gwa a yey babəza temere, laŋgar kwakwar maakwaw, laŋgar may, kwakwar maakar.» 9Yesu aa guzltar saya, a ləvtar: «Da ndaw, aŋga ta sləmay na, ŋga cənda mey a maaya maaya.» 10Fa dəɓa ha, gula hay ŋga Yesu a ŋgəcham a cakay a, aa cəfɗamara, a ləvmar: «Kaa guzltar ŋgada ndəhay a ta mey-meŋgey hay na, maja me?» 11A mbəɗdatara, a ləvtar: «Yaa guzltar ta mey hay meŋgey na, maja akwar na, Gazlavay ta vəlkwar cəveɗ la ŋga sərey mey hay maɓadatakaya da ray mewey aŋga da ray ndəhay. Ama ndəhay a keɗe na, Gazlavay ta vəltar cəveɗ ŋga sərey mey a daa ba. 12Anda keɗe, da ndaw a wuɗey ŋga səra mey ŋga Gazlavay na, Gazlavay a jəna ŋga səra mey a la a dey a. Da ndaw a wuɗey ŋga səra mey ŋga Gazlavay ba na, kwa mey a masa nekəɗey daa mevel aŋga na, Gazlavay a badərwa la tabiya. 13Yaw, yaa guzltar ta mey-meŋgey na, maja ata fa nəkam dey, ama a hətmar dey ba, fa jəkam sləmay, ama a cəndamara ba. 14Anda keɗe, cek aha ta key la ŋgada ata, anda mey masa Gazlavay maa guzlda zleezle ta mey ndaw ma təla mey aŋga Izay, ma ləvey: “Akwar fa jəkam sləmay maaya maaya, ama ka cəndamara ba. Akwar fa nəkam dey maaya maaya, ama ka hətmar dey ba. 15Maja ndəhay a, a gəmam ŋga cənam mey ba, a dəzlmata sləmay ata hay, a ɗəpmata dey ata hay. A kamara kəne amba a hətmar dey ba, a jəkam sləmay ba, a təɓmara mey a, aa mevel ata ba. Da ray ŋgene, fa da mbəɗdamara menjey ata amba ya mbəldata na, daa ba.” 16«Ama akwar, gula aɗaw hay na, maaya ŋga Gazlavay aa da ray akwar, maja akwar fa hətmar dey, asaya, akwar fa jəkam sləmay. 17Ya fa ləvkwar fara fara, ndəhay ma təla mey hay ga zleezle ta ndəhay siya ga masa maaya fa mey ŋga Gazlavay ta wuɗam la ŋga hətmar cek masa akwar ma hətmar keɗe, ama ta hətmar daa ba. Ta wuɗam la ŋga cəndamara cek masa akwar ma cəndamara keɗe, ama ta cəndamara daa ba.» 18«Ehe, cəndamara mabara ŋga mey-meŋgey ta ndaw maa kwecey hulfaɗ heyey dəɓa. 19Ndəhay siya hay a cəndamara mey da ray mewey ŋga Gazlavay da ray ndəhay, ama a cəndamara mabara ŋga mey a ba. Bay-malula a sawa, a la mey maaya daa mevel ata la. Ŋgada ata na, mey a, aŋga anda hulfaɗ ma kəzley aa cəveɗ. 20Ndəhay siya hay saya ma cəndamara mey ŋga Gazlavay la na, a təɓmara fiyaw fiyaw ta meesəmey. Ŋgada ata na, mey a aŋga anda hulfaɗ ma kəzley aa slam masa pəraɗ. 21Ama ndəhay a, a təɓmara mey ŋga Gazlavay ŋga ɗar nekəɗey gway. Ta pas masa banay mekele mekele ma da sawa a ray ata maja mey a na, ndəhay a, a da mbəkdamara mey ŋga Gazlavay a fiyaw fiyaw. Ata na, anda hulfaɗ ma pəcwa daa slam masa pəraɗ, slaslalay daa vəgeɗ ga daa ba. 22Ndəhay mekele a cəndamara mey ŋga Gazlavay, a təɓmara, ama mey a, aa zəɗey maja ata fa wulkam kalah da ray menjey maaya da bəla, asaya, maja a wuɗam zleley kalah. Ŋgada ata na, mey a, aŋga anda hulfaɗ masa ma kəzley a wuzlah hatak, manjanjərɗakaya daa hatak a. Ata anda cek ma yey babəza ba. 23Ndəhay mekele saya, a jəkam sləmay fa mey ŋga Gazlavay, a təɓmara. Da ray ŋgene, fara fara a kadamara sləra ta aŋga. Ata anda hulfaɗ ma pəcwa daa slam maaya. Anda keɗe, mey a, a yey daa mevel ata anda hulfaɗ ma pəcwa ma yey ga, babəza fa vəɗa a key temere, mekele a key kwakwar maakwaw, da daa ba, kwakwar maakar.» 24Fa dəɓa ha, Yesu aa guzltar ta mey-meŋgey mekele a ndəhay makustakaya heyey, a ləvtar: «Mewey ŋga Bay Gazlavay da ray ndəhay na, ya gwa ŋga wa na, ta me? Ehe, ya ŋgakwar mey da ray a: Ndaw daha a sləkey hulfaɗ maaya a ley aŋga. 25Ta tavaɗ masa ndəhay fa nam na, masa-gəra aŋga, a sawa, a sləkey zlərav aa ley a, ta’, a daw. 26Menjey nekəɗey, daw heyey a pəcwa. Zlərav a, a pəcwa may. A gəlam daa slam a, a pamawa ray . 27Anda keɗe, ndəhay ma ka sləra ŋga bay ŋga ley a, ta’, a samawa, a ləvmar a bay ata: “Waa Bay ala, ka sləkey aa ley akah na, hulfaɗ maaya, ba diya? Kaa zlərav na, a sawa dama?” 28A mbəɗdatara, a ləvtar: “Ara masa-gəra aɗaw ma ka sləra ha.” Ta’, ndəhay ma ka sləra aŋga hay a, a ləvmar: “Anda keɗe na, ka wuɗey ya diyam, ya məɗmata daw?” 29A mbəɗdatara, a ləvtar: “Kay, a njey, maja da akwar fa məɗmata na, ka da məɗam daw maaya asiya may. 30Mbəkdamata ŋga kam daa slam a haa kasl kiya mekey daw. Ta kiya ha ŋgene, ya da ləvtar ŋgada ndəhay ma da kamərwa daw a, ŋga ŋgəmamara zlərav a la ɗagay, ŋga jəwmata maaɗay a, ŋga pamatar awaw fa vəɗa. Ama daw maaya na, a kamərwa, a handamərwa a wudeɗ.”» 31Fa dəɓa ha, Yesu aa guzltar ta mey-meŋgey mekele saya a ndəhay feteɗe heyey, a ləvtar: «Mewey ŋga Bay Gazlavay da ray ndəhay na, aŋga anda babəza ŋga bazlawar, masa ndaw ma la, ma rəɓa aa ley aŋga. 32Aŋga mecəhe da wuzlah hulfaɗ hay siya, ama a pəcwa, a gəley mahura da ray cek hay siya, a tərey ŋga wudez, ɗiyaŋ hay a samawa, a ɗiyam way fa mey-har hay a.» 33Yesu aa guzltar ta mey-meŋgey mekele saya, a ləvtar: «Mewey ŋga Bay Gazlavay da ray ndəhay na, aŋga anda cek ma həsla makala masa ŋgwas ma həley kuset kəɗey, ma jahaɗa ta hapa ŋga makala ga, amba a həslərwa tabiya.» 34Yesu a wuzdatara mey hay cəpa ŋgada ndəhay na, ta mey-meŋgey. Kwa taa guzltar ta mey mekele daa ba. 35A ka kəne na, amba a key anda ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay maa guzley zleezle, ma ləvey: «Ya daa guzltar a ndəhay ta mey-meŋgey, Ya da wuzdatara cek hay masa zleezle maɓadatakaya dəga Gazlavay ma ləma bəla.» 36Fa dəɓa ha, Yesu ta’, a mbəkdata ndəhay heyey, a vəhey a way. Gula aŋga hay ta’, a samawa a cakay a, aa cəfɗamara, a ləvmar: «Wuzdandara mabara ŋga mey-meŋgey ta zlərav da ley heyey cey.» 37Ta’, a mbəɗdatara, a ləvtar: «Ndaw ma sləka daw masa maaya na, ara yah, Bəz ŋga Ndaw. 38Ley na, ara bəla. Hulfaɗ masa maaya na, ara ndəhay ma təɓmara amba Gazlavay a wey da ray ata. Zlərav na, ara ndəhay ma namar ray a bay-malula. 39Masa-gəra ma sləka zlərav na, ara Sataŋ, bay-malula. Kiya mekey daw na, ara pas ŋga mendəvey ŋga bəla. Ndəhay ma da kamərwa daw na, ara maslaŋ hay ŋga Gazlavay da vaɗ. 40Anda ata ma ŋgəmamara zlərav ŋga tekwerey na, ta pas mendəvey ŋga bəla na, a da key kəne may ta ndəhay ma namar ray a bay-malula. 41Anda keɗe, yah, Bəz ŋga Ndaw, ya slərdata maslaŋ aɗaw hay da vaɗ la ŋga badamata ndəhay ma təknamata ndəhay ŋga key mebərey leŋ ndəhay ma kam cek malamba da wuzlah ndəhay masa Gazlavay ma wey da ray ata. 42A da kəzlamata aa awaw mendəvey ba. Feteɗe na, a təwam la, aa pəɗam sler la. 43Ama ŋgada ndəhay ma namar ray a Bay Gazlavay na, a njam la ta Papa ata, Bay Gazlavay, da vaɗ, a waɗam la anda pas. Da ndaw, aŋga ta sləmay na, ŋga cənda mey a maaya maaya.» 44Yesu aa guzltar ta mey-meŋgey mekele saya, a ləvtar: «Mewey ŋga Bay Gazlavay da ray ndəhay na, aa letek ta zleley maɓadakaya daa ley. Ndaw a daw, a hətar, a ɓada ma fəna saya. Aa səmey ga da ray a. Maja ŋgene, a daw, a həɗkadata cek aŋga hay tabiya amba a həɗka ley a. 45«Asaya, mewey ŋga Gazlavay da ray ndəhay na, aa letek ta ndaw ma ka filaw, ma səpey bersle maaya membey ŋga həɗkey. 46Da ta hətey bersle maaya membey ma həɗkey ba la na, a daw, a həɗkadata cek aŋga hay tabiya amba a həɗka bersle he.» 47«Asaya, mewey ŋga Gazlavay da ray ndəhay na, aa letek ta tabaw ma kərzawa ewet hay daa dəhwa, a kusmawa səkway ŋga ewet hay mekele mekele ga. 48Masa tabaw a ta rəhey cay ta ewet e na, ta’, a badamərwa a mey dəhwa. A njam ta njey, a walamata səkway ŋga ewet hay masa maaya, a pamata aa gabal, ama səkway ŋga ewet hay masa maaya ba na, a kəzlamata. 49Ta pas mendəvey ŋga bəla na, maslaŋ hay ŋga Gazlavay da vaɗ, a samawa la ŋga wunkey ndəhay ma namar ray a Gazlavay ta ndəhay masa ta mebərey. Ndəhay masa ta mebərey na, a kəzlamata aa awaw mendəvey ba. Feteɗe na, a təwam la, asaya, aa pəɗam sler la. Sariya ŋga Gazlavay ma da key na, ara anda keɗe.» 51Yesu aa cəfɗata gula aŋga hay, a ləvtar: «Akwar ta sərmara mabara ŋga mey hay meŋgey keɗe la daw?» A mbəɗdamara, a ləvmar: «Ahaw, ala ta sərmara la.» 52Da ray ŋgene, Yesu a ŋgatar mey mekele saya, a ləvtar: «Kwa waawa da wuzlah ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz ma təɓa amba Gazlavay a wey da ray a na, aŋga anda bay ŋga way ma badərwa zleley aŋga mawiya ta magurma ŋga jəney ndəhay.» 53Masa Yesu maa guzltar a ndəhay ta mey hay meŋgey cay na, ta’, a sləkɗey feteɗe, 54a daw a Nezeret, slala masa aa ma gəley da hwaɗ a. Feteɗe aa sərkadata ndəhay daa way-mewuzey-mey ŋga Gazlavay. Ndəhay tabiya daa way a, a rəzlam, a ləvam: «Haya! Ma vəldara leŋgesl a ndaw a keɗe ŋga sərey cek hay anda keɗe na, wa? A hətərwa leŋgesl ŋga sərey cek hay a keɗe na, dama? 55Aŋga na, bəzey ŋga ndaw ma sla hwadam, ba diya? Mamaha na, Mari, ba diya? Ata Jak, Jawzef, Simaŋw leŋ Jud na, məlmaha hay ba diya? 56Dam-mamaha hay tabiya, ata da wuzlah aləkwa feɗe, ba diya? Kaa a hətərwa leŋgesl keɗe ta gədaŋ keɗe na, dama?» 57Ara maja mewulkey ata ŋgene, ata ma təɓmara mey ŋga Yesu ba. Da ray ŋgene, Yesu aa guzltar, a ləvtar: «Ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay na, ndəhay a təɓmara mey aŋga kwa dama dama, ama ma təɓmara ba na, si ndəhay daa hwayak aŋga, ndəhay daa səkway aŋga.» 58Yesu a key maazla hay feteɗe nekəɗey gway maja ata ma təɓmara mey aŋga ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\