Matiye 14

1Daa ŋgene, Herawt, bay daa hwayak ŋga Galile, a cənda mey da ray Yesu. 2Da ray ŋgene, aa guzltar a madərlam aŋga hay, a ləvtar: «Ndaw aha na, ara Jaŋ-Baptis. A sləkɗawa daa meməcey. Ara maja ŋgene, aŋga ta gədaŋ ŋga key maazla hay.» 3Herawt aa guzley anda keɗe na, maja ara aŋga ta ray aŋga ma kəɗa Jaŋ-Baptis a vagay. Ehe mey da ray Jaŋ-Baptis a: Herawt a la Herawdiyat, ŋgwas ŋga məlmaha Fəlep ŋga ŋgwas aŋga, daa masa Fəlep aa ta dey ɗagay. Maja ŋgene, Jaŋ a ləvar a Herawt: «Kah ma la ŋgwas ŋga məlmakw ŋgene na, ara cek matəkakaya daa kwakwas aləkwa.» Da ray ŋgene, Herawt a ləvtar a sewje aŋga hay ŋga kərzamara Jaŋ a. Ta’, sewje aŋga hay a, a kərzamara, a jəwmara, a kəzlamara aa fərsəne. 5Herawt a wuɗey ŋga kəɗa Jaŋ a vagay, ama a zlurey ta ndəhay Jəwif hay maja a wulkam na, Jaŋ a ara ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay. 6Yaw, ta pas gwagway ŋga mesərfedey ɗar ŋga mayawa ŋga Herawt na, dam ŋga Herawdiyat a gərvey fa mey ŋga ndəhay mazəltakaya aa gwagway a. Megərvey a, a mbafar kalah a Herawt. 7Ta’, a mbeɗey fa mey ŋga ndəhay, a ləvar a dam aha: «Kwa meeme masa kah maa cəfɗafaya na, ya vəldakawa la.» 8A mbəɗdara a Herawt, a ləvar: «Vəldiwa ray ŋga Jaŋ-Baptis aa vəley wure keɗe feɗe.» A ləvar anda ŋgene na, maja mamaha ma balar mey. 9Masa Bay Herawt ma cənda mey a keɗe na, mevel a təɗar. A gwa ŋga mbəɗda mey aŋga ha saba, maja ta mbeɗey sem fa mey ŋga ndəhay mazəltakaya heyey. Da ray ŋgene, ta’, a vəley cəveɗ ŋga vəlda ray ŋga Jaŋ-Baptis ŋgada dam aha. 10Ta’, a slərey ndaw aa fərsəne. Ndaw aha a ɗəslərwa ray ŋga Jaŋ-Baptis, 11a parawa aa vəley, a handərwa, a vəldara a dam a heyey. Ta’, dam aha a handara a mamaha. 12Fa dəɓa ha, gula hay ŋga Jaŋ-Baptis a, a diyam a lamara vagay a, a pəshamara aa cəvay. Ta’, a diyam, a wuzdamara mey a, a Yesu. 13Daa masa Yesu ma cənda mey da ray meməcey ŋga Jaŋ-Baptis la na, pərta! a sləkɗey, ta’, a daw ta kwambiwal amba a wusey taava aŋga aa slam masa ndəhay da hwaɗ a daa ba. Masa ndəhay da slala hay ma cəndamara aŋga sem na, a diyam ta mey dəhwa ha ta salay, a səpmar wurzay. 14Aŋga ma wusey cay na, ta’, a bərŋgawa daa kwambiwal a, a hətfatar ndəhay makustakaya ga feteɗe. A sərfatar dey-ceceh, ta’, a mbəldata masa-macay hay da wuzlah ata. 15Ta pas ŋgaa kwaɗ na, gula hay ŋga Yesu a ŋgəcham fa vəɗa, a ləvmar: «Wure keɗe hakwaɗ cay, aləkwa da wuzlah-ley. Ŋgama na, ka mbəɗtar mey a ndəhay a ŋga diyam a slala hay, amba a həɗkam cek mezəmey.» 16Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Ndəhay a na, si a diyam a slala hay daw? Akwar, ray akwar na, vəlmatar cek mezəmey a.» 17Ama a mbəɗdamara, a ləvmar: «Kwa cek mezəmey fa ala daa ba, si peŋ zlam ta ewet cew daada gway.» 18Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Handamərwa feɗe.» 19Fa dəɓa ha, Yesu a ləvtar ŋgada ndəhay tabiya ŋga njam a hwayak. Aŋga hal! a həlta peŋ zlam ta ewet cew heyey, a baŋgaɗa dey a vaɗ, a kar suse a Gazlavay. Fa dəɓa ha, a papəsa peŋ e, ta’, a vəldatara a gula aŋga hay amba a wunkamatara a ndəhay makustakaya heyey. 20Kwa waawa a zəmey haa a rəhey. Gula aŋga hay ta’, a cakalamara siya ŋga peŋ e. Membəkey na, a rəhey gadakar kuraw a ray a cew. 21Ndəhay ma zəmam peŋ e na, ata ga ara mey ba, a fəna ndəhay gabal zlam, ŋgusay ta bəza hay manjar ŋga sləfam. 22Masa ndəhay a ma zəmam cek cay na, wure wure ŋgene Yesu ta’, a təktar ɗay a gula aŋga hay ŋga təpam aa kwambiwal amba ata na, a zləŋgam teeseɗ a dey laŋgar ŋga dəhwa ŋga Galile. Yesu na, a njey fa dəɓa ɗagay amba a mbəɗtar mey a ndəhay makustakaya heyey ŋga diyam a way. 23Masa ta mbəɗtar mey a ndəhay a cay na, ta’, a təpey aa ray ŋga aŋgwa ŋga dərwa daŋgay. Haa tavaɗ, aŋga pal taava aŋga da aŋgwa ha cəŋga. 24Kwambiwal masa gula aŋga hay da hwaɗ a heyey, aŋga da wuzlah yam, aŋga dəreŋ ta rav-zazay, vaŋgwala ŋga yam fa zakada kwambiwal a maja memeɗ fa key ga ŋgada ray ata. 25Fa dəɓa ha, gweegwe slam ŋgaa pərek na, Yesu ta’, a daw ta salay da ray yam ŋgada fa ata. 26Masa gula aŋga hay a ma hətmar fa daw da ray yam na, a zluram ga, aa wasam pər-par! Aa guzlam da wuzlah ata, a ləvam: «Ara mamayam!» Ta’, a wudam ta gədaŋ maja mandərzay fa katar. 27Ama, wure ŋgene, Yesu aa guzltar, a ləvtar: «Dəkmara mevel! Ara yah, ka da zluram ba!» 28Piyer a mbəɗdara, a ləvar: «Bay aɗaw, da ara kah fara fara na, vəlya cəveɗ amba ya daw da ray yam ŋgada fa kah taw.» 29Ta’, Yesu a ləvar a Piyer: «Sawa!» Piyer a bərŋgawa daa kwambiwal, a daw da ray yam ta salay ŋgada fa Yesu. 30Ama, masa aa ma nəka memeɗ fa key ta gədaŋ na, mandərzay a kar. A zlar ŋga mbəzey asi yam, ta’, a wudey, a ləvey: «Bay mahura, ləhdaya!» 31Wure wure ŋgene, Yesu tal! a təley har, a kərza fa har, a ləvar: «Ka wulkey cew cew na, maja me? Kah, ndaw masa ma paya ŋga ndaw akah fara fara ba ŋgene.» 32Fa dəɓa ha, ta’, a təpam cewete aa kwambiwal a. Wure wure ŋgene, memeɗ e, deŋ! a lecey, a key saba. 33Gula hay ŋga Yesu masa daa kwambiwal, a ragadam fa mey aŋga, a ləvmar: «Fara fara, kah na, Bəzey ŋga Gazlavay.» 34Masa ata Yesu ta gula aŋga hay ma təŋgam la a dey laŋgar ŋga dəhwa ŋga Galile heyey na, a wusam aa hwayak daha mezəley Genezeret. 35Ndəhay daa slam aha na, a sərmara ara Yesu. Ta’, a kadamatara mey a, a ndəhay da slala hay mekele mekele daa hwayak a. Daa masa ata ma cəndamara mey a cay na, ta’, a handamar masa-macay hay. 36A bərkwamara amba masa-macay hay a, a gəsam har kwa fa mey ŋga zana aŋga gway. Ndəhay ma gəsfamar har cəpa na, ta mbəlam sem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\