Matiye 17

1Ɗar maakwaw fa dəɓa ha na, Yesu ta’, a zəlta ata Piyer, Jak, leŋ Jaŋ, məlmaŋ ŋga Jak a, a ŋgəlta aa ray ŋga aŋgwa maazəma, a njam feteɗe taava ata. 2Yesu a, pəla! a mbəɗey fa dey ata, dey aŋga a weɗey anda pas, zana aŋga mabara ndəɗ-ndeɗ. 3Wure wure ŋgene, ata Mawiz ta Eli a wuzmatar vaw a gula aŋga hay heyey . Gula hay a, a hətmatar fa kam maɗay ta Yesu a. 4Da ray ŋgene, Piyer aa guzlar a Yesu, a ləvar: «Waa Bay Mahura, maaya na, ya njakwa feɗe. Da ka wuɗey na, amba ya kərcey slam hay maakar, pal ŋgada kah, pal ŋgada Mawiz, pal ŋgada Eli.» 5Daa masa faa guzley araŋ na, mekwtene meweɗey ndəɗ-ndeɗ! a sawa, sərat! a sərtata. A cənam ɗay maa guzlwa daa mekwtene he, a ləvey: «Keɗe he ara Bəzey aɗaw masa yah ma wuɗa kalah. Ara bəzey masa ya faa səmey ga da ray a. Jəkfamar sləmay!» 6Masa gula hay ŋga Yesu ma cəndamara la na, a zluram ga, ta’, a təɗam ta mey ta mey, daŋgay dar! a hwayak. 7Wure ŋgene, Yesu a ŋgəchawa a cakay ata, a wusta ta har, a ləvtar: «Sləkɗam, ka da zluram ba.» 8A baŋgaɗamara dey na, a hətam ndaw mekele saba, si Yesu taava aŋga gway. 9Masa ata fa bərŋgamawa da aŋgwa ha na, Yesu a kətata, a ləvtar: «Ka da wuzdamara cek masa akwar ma hətmar keɗe a ndaw ba, haa kasl pas masa yah, Bəz ŋga Ndaw, ma da sləkɗawa daa meməcey.» 10Ta’, gula hay ŋga Yesu aa cəfɗamara, a ləvmar: «Ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz a ləvam si Eli a sawa la teeseɗ da ray Kəriste na, maja me?» 11Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Ahaw, fara fara si Eli a sawa ŋga ɗiyta cek hay cəpa maaya maaya. 12Ama, yah na, ya fa ləvkwar, Eli ta sawa cay. Ndəhay ta hətmar la, ama ta sərmara daa ba, ta kamar cek maaya ba la anda mevel ata ma wuɗey. Ara kəne may, ndəhay a ma da sərdamaya banay, yah, Bəz ŋga Ndaw.» 13Anda keɗe, gula hay ŋga Yesu ta sərmara sem Yesu aa guzltar na, da ray Jaŋ-Baptis. 14Masa ata Yesu ta gula aŋga hay maakar heyey ma wusam la a cakay ndəhay makustakaya na, ta’, ndaw daha a ŋgəchawa a cakay Yesu, a regedey fa mey aŋga, 15a kar ambahw, a ləvar: «Bay Mahura, bəzey aɗaw aŋga ta cek da ray, fa ɓərzlada, fa sərda banay. Da cek aha ta zlar ŋga ɓərzlada la na, ta pas laŋgar a təɗda aa awaw, da daa ba, aa yam. Sərfar dey-ceceh may taw! 16Ya ta handa la fa gula akah hay, ama ta gwamara ŋga mbəldamara daa ba.» 17Yesu ta’, aa guzley, a ləvey: «Hey! Akwar ndəhay marəzltakaya masa ma pamaya ŋga ndaw akwar fara fara ba keɗe. Ya da njey ta akwar na, haa ta vara? Ya da ɓəskwar na, haa ta vara? Handamiwa bəzey a feɗe!» 18Masa ata ma handamərwa bəzey a la na, Yesu ta’, aa bəcar a cek da ray bəzey a. Ta’, cek aha a bey. Wure ŋgene, bəzey a, a mbəley. 19Masa ata Yesu ta gula aŋga hay ata taava ata na, ta’, gula aŋga hay a, a ŋgəcham a cakay a, aa cəfɗamara, a ləvmar: «Ala ta gwamara ŋga badamara cek da ray bəzey a daa ba na, maja me?» 20Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Maja akwar fa təɓmara mey ŋga Gazlavay fara fara daa ba. Ya fa ləvkwar fara fara, da akwar fa təɓmara mey ŋga Gazlavay kwa kuset kəɗey həma babəza ŋga bazlawar na, ŋgene, ka gwamara ŋga ləvmar a aŋgwa mahura keɗe, sləkɗey la feɗe, daw ŋgada fataɗay na, aŋgwa ha a sləkɗey la. Anda keɗe, cek masa ta gəra ŋga key fa akwar na, daa ba. [ 21Ama ŋga bey cek anda keɗe da ray ndaw na, si ta medərey-daŋgay a Bay Gazlavay leŋ ta mekey daliyam.]» 22Ta pas laŋgar daha, ata Yesu ta gula aŋga hay a vəhmawa a Galile, ata tabiya daa slam a. Yesu ta’, aa guzltar, a ləvtar: «A da kərzamaya yah, Bəz ŋga Ndaw, a da vəldamaya a har ndəhay. 23Ndəhay a, a da kəɗmaya vagay. Ŋga ɗar maakar a na, ya sləkɗawa la daa meməcey.» Mey a keɗe a təɗtar mevel a gula aŋga hay. 24Ata Yesu ta gula aŋga hay a diyam a Kapernayum. Ata ma wusam la na, ndəhay ma cakala budaw ŋga Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay ata feteɗe. Ta’, ndəhay a, a ŋgəcham a cakay Piyer aa cəfɗamara, a ləvmar: «Bay akwar na, a pəley budaw ŋga Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay ba daw?» 25Piyer a mbəɗdatara, a ləvtar: «’A, ’a, fa pəley.» Daa masa Piyer fa mbəzey a way masa Yesu aa da hwaɗ a na, Yesu aa guzlar teeseɗ, a ləvar: «Simaŋw Piyer, ya wuɗey ŋgaa cəfɗaka, ma pəlam budaw a bay hay da bəla keɗe na, wa hay wa? Ara bəza hay ŋga bay hay a daw? Da daa ba, ara zəgdaw hay daw?» 26Piyer a mbəɗdara, a ləvar: «Ara zəgdaw hay.» Yesu a ləvey: «Anda keɗe na, bəza hay ŋga bay a pəlam budaw ba. 27Ama ŋgama ya pəlkwa budaw a, amba mevel a catar ba. Anda keɗe, daw aa dəhwa ŋga Galile, kəzla tetəlem akah a hwaɗ a. Ewet masa kah ma da lawa teeseɗ na, ka wura mey ŋga ewet e, ka hətfey ɓərey ŋga dala mak ŋga pəlndakwara budaw a la. Larawa amba ka pəlndakwara budaw aləkwa cew e.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\