Matiye 19

1Masa Yesu ma ndəvda mey aŋga cay na, ta’, a bey daa hwayak ŋga Galile, a daw aa hwayak ŋga Jude da dey laŋgar ŋga wayam ŋga Jurdeŋ. 2Ndəhay ga, a səpmar wurzay. Feteɗe, ta’, a mbəldata masa-macay hay da wuzlah ata. 3Fariza hay a diyam a cakay a, amba a jadamara. Aa cəfɗamara, a ləvmar: «Kwakwas aləkwa a vəley cəveɗ a ndaw ŋga ɓəla ŋgwas aŋga, kwa fa mey wura wura daw?» 4Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay a ləvey: “Daa mezley ŋga bəla, Gazlavay a ləmwa na, zel ta ŋgwas.” Ka ta jaŋgamara mey a daa ba daw? 5Gazlavay a ləvey saya: “Maja ŋgene, ndaw-mezəle a mbəkda papaha ta mamaha, amba a cəmam ta ŋgwas aŋga. Ata cewete, a təram anda ndaw pal.” 6Anda keɗe, ata ndəhay cew saba, ama ata anda ndaw pal. Yaw, cek masa Gazlavay ma cəma sem anda keɗe na, ndaw a da wunka ba.» 7Fariza hay a, aa cəfɗamara Yesu a saya, a ləvmar: «Mawiz ta wuzleley mewey la ma ləvey, da ndaw a wuɗey ŋga ɓəla ŋgwas aŋga na, si a wuzlalar ɗerewel ŋga wuzda aŋga ma ɓəla sem. Kaa a wuzlala mey a anda keɗe na, maja me?» 8Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Mawiz a vəlkwar cəveɗ ŋga ɓəley ŋgwas akwar hay na, maja mevel akwar maaya ba. Ama daa mezley ŋga bəla na, cek aha ta key kəne na, daa ba. 9Ya fa ləvkwar fara fara, kwa waawa ma ɓəla ŋgwas aŋga, ŋgwas aha ta ley vaw saw da palah daa ba, a ley ŋgwas mekele, a key ŋgene na, a ley vaw saw da palah.» 10Gula aŋga hay, a ləvmar: «Da ŋga ɓəley ŋgwas si anda keɗe na, ŋgama, ndaw a njey manjar ŋgwas.» 11Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Ndəhay cəpa a təɓmara mey a ŋga key kəne ba. Ma gwa ŋga təɓmara na, si ndəhay masa Gazlavay ma vəltar gədaŋ ŋga təɓmara mey a. 12Sərmara, cek hay mekele mekele daha ma təkta ndəhay ŋga ley ŋgwas. Ndəhay siya maja vaw a latar ba dəga ŋga mayawa ata, siya maja ata maaŋgwaɗatakaya, siya hay may a njam manjar ŋgwas, maja a wuɗam ŋga key sləra ŋgada Bay Gazlavay gway. Da ndaw ma gwa ŋga təɓa mey masa yah ma kada da ray meley ŋgwas keɗe daha na, ŋga təɓa.» 13Fa dəɓa ha, ndəhay a handamata bəza hay fa Yesu, amba a patar har a ray, a pəstar mey, a dərey daŋgay maja ata. Ama gula aŋga hay, a kamatar mey a ndəhay a. 14Da ray ŋgene, Yesu aa guzltar a gula aŋga hay a, a ləvtar: «Mbəkdamatərwa bəza hay ŋga samawa fa yah! Ka da təkmata ba, maja Gazlavay fa wey da ray ndəhay masa anda bəza hay a.» 15Ta’, a patar har a ray, a pəstar mey. Fa dəɓa ha, ndal! madaw aŋga. 16Ta pas laŋgar daha, bəz-gula daha a ŋgəchey a cakay Yesu, aa cəfɗa, a ləvar: «Bay aɗaw, ya da key maaya amba ya hətey heter mendəvey ba na, me?» 17Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Kaa cəfɗaya da ray mekey cek maaya na, maja me? Ara Gazlavay pal taava aŋga, ndaw maaya. Da ka wuɗey ŋga hətey heter mendəvey ba na, si ka nar ray a mewey hay ŋga Gazlavay.» 18Gula ha aa cəfɗa Yesu, a ləvar: «Ya ney ray na, a mewey hay wura?» Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Ka da kəɗey ndaw vagay ba, ka da ley vaw saw da palah ba, ka da leley ba, ka da mbərzley a ray ndaw ba. 19Natar ray ŋgada ata papakw ta mamakw, asaya, wuɗa meseembew akah anda kah ma wuɗa ray akah.» 20Bəz-gula ha, a ləvar: «Mewey hay a cəpa keɗe, ya ta zləɓta daa ba səlak, ma mbəkya ŋga key na, wura dəɓa wura?» 21Yesu a ləvar a bəz-gula ha: «Da ka wuɗey ŋga tərey ndaw maaya kalah na, daw, həɗkadata cek akah hay tabiya, wunkatara dala ha a masa-viya hay. Da ka ta ka la anda keɗe na, ka da hətey zleley fa Gazlavay da vaɗ. Masa kah ma vəldatara dala ha cay a masa-viya hay na, sawa, səpya.» 22Masa bəz-gula ha ma cənda mey a anda keɗe na, ta’, a daw, aŋga ta meesəmey daa ba, maja aa ta zleley ga, a wuɗey ŋga vəldatara a ndəhay ba. 23Da ray ŋgene, Yesu aa guzltar a gula aŋga hay, a ləvtar: «Ya fa ləvkwar fara fara, aŋga ta banay ga ŋgada ndaw masa-zleley amba a təɓa Gazlavay ŋga wey da ray a. 24Asaya, ya fa ləvkwar, aŋga ta banay ŋgada slagwama ŋga mbəzey taa vəgeɗ ŋga baatal. Ama, aŋga ta banay ga ma fəna saya ŋgada ndaw masa-zleley ŋga təɓa Gazlavay ŋga wey da ray a.» 25Masa gula aŋga hay ma cəndamara mey a keɗe na, a rəzlam ga, a ləvam: «Kay! Da anda keɗe na, ma da ləhey daa mebərey na, wa?» 26Da ray ŋgene, Yesu a nəkta, a ləvtar: «Meləhey daa mebərey na, ara cek masa ndaw-magədaŋ ma gwa ŋga ka ba, ama Gazlavay na, a gwa ŋga kata cek hay tabiya.» 27Ta’, Piyer aa guzlar a Yesu a, a ləvar: «Yaw, ala na, ya ta mbəkdamatərwa cek ala hay sem cəpa, amba ya səpmaka. Kaa ya da hətam fa salay ala na, me?» 28Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Ya fa ləvkwar fara fara, ta pas masa cek hay cəpa ma da təram mawiya na, yah, Bəz ŋga Ndaw, ya da njey aa slam-menjey aɗaw mawaɗakaya ŋga wey da ray ndəhay. Akwar, kuraw a ray a cew masa ma səpmaya keɗe na, ka da njam aa slam-menjey ŋga bay hay amba ka kamatar sariya ŋgada səkway hay kuraw a ray a cew ŋga Israyel. 29Da ndaw a mbəkdərwa way aŋga, da daa ba, a mbəkdatərwa məlmaha hay, dam-mamaha hay, mamaha, papaha, bəz aŋga hay, da daa ba, a mbəkdatərwa ley aŋga hay, amba a səpya na, ndaw aha a hətey cek hay a la ma fəna masa aŋga ma mbəkdatərwa ŋgene a key dey temere. Asaya, a hətey heter mendəvey ba la may. 30Yaw, ndəhay ga ma təɓmara mey aɗaw ŋgeeme, a da vəham fa dəɓa. Asaya, ndəhay ga masa fa dəɓa, a da diyam fa mey.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\