Matiye 20

1Ta’, Yesu aa guzltar a gula aŋga hay, a ləvtar: «Ya gwa ŋga wa cek masa ndəhay ma da hətam ta pas masa Gazlavay ma da wuzdərwa mewey aŋga da ray ndəhay na, ta me? Ehe, ya ŋgakwar mey da ray a. Bay ŋga ley daha, a bawa taa pərek e ŋga səpey ndəhay ŋga key sləra da ley aŋga. 2A kam maɗay ta ndəhay ma ka sləra. Fa mevərndey na, a da vəltar dala təɗe ŋga sləra ŋga ndaw mevərndey da ley. Ta’, a ləvtar ŋga diyam a ley aŋga ha dəɓa. 3Pas təɗe mehəley maaca na, a bawa da way saya, a da nəkey dey na, a ray ndəhay mekele hay manjatakaya ŋga maaya daa slam aha. 4Ta’, a ləvtar: “Diyam ta kam sləra da ley aɗaw katay may, amba ya pəlkwar dala təɗe fa sləra akwar a.” 5Ta’, ndəhay a, a diyam aa sləra ha. Bay ŋga ley kaa heyey a bawa ta wuzlah-pas, a həley ndəhay mekele. Asaya, a bawa ta pas ŋgaa kwaɗ, a həley ndəhay mekele saya. 6Pas gweegwe a kəzley na, a bawa, a hətey ndəhay manjatakaya daa slam aha saya, a ləvtar: “Ka vərndam ŋga maaya anda keɗe na, maja me?” 7A mbəɗdamara, a ləvmar: “Ya vərndam ŋga maaya na, maja ndaw ma həlndar aa sləra daa ba.” Anda keɗe, a ləvtar: “Yaw, diyam a ley aɗaw, ta kam sləra may.” 8«Masa pas ta kəzley cay na, ta’, a zəlrawa bay-ray ŋga sləra aŋga, a ləvar: “Zəltərwa ndəhay ma ka sləra, pəltara dala ata. Ka zlar ta fa ndəhay ma samawa madagway-dakw haa kasl fa ndəhay ma samawa ŋgeeme.” 9Ndəhay madagway-dakw heyey a diyam fa bay-ray ŋga sləra heyey dəɓa, a təɓmara dala ata, kwa waawa a hətey dala təɗe ŋga sləra ŋga ndaw mevərndey da ley. 10Ndəhay ŋgeeme heyey a diyam may, a wulkam na, a da hətam ma fəna ŋga ndəhay madagway-dakw hay heyey. Ama, a hətam na, dala təɗe ŋga sləra ŋga ndaw mevərndey da ley cəŋga gway. 11Masa fa təɓmara dala ha na, faa ŋguram mey da ray bay ŋga ley a, 12a ləvam: “Ndəhay ma samawa madagway-dakw keɗe, a kam sləra ɓərey pal gway, ama ka vəltar dala letek ta ala ma kam sləra hipas daa pas mecey na, kwara?” 13Ta’, bay ŋga ley a, aa guzley ŋgada ndaw pal da wuzlah ata, a ləvar: “Jam aɗaw, ya ta bataka daa ba səlak, maja ya kakwa maɗay na, da ray dala təɗe ŋga mevərndey ŋga sləra ŋga ndaw pal da ley, ba diya? 14Təɓa dala akah masa anda aləkwa ma kakwa maɗay, daw. Ya wuɗey ŋga vəlar dala həma ŋga akah a ndaw ma sawa aa sləra fa dəɓa keɗe. 15Fa kah na, ya gwa ŋga key cek ta zleley aɗaw anda yah ma wuɗey ba daw? Səleŋ fa kaka maja yah ndaw maaya daw?”» 16Ta’, Yesu aa guzltar saya, a ləvtar: «Ara anda keɗe, ndəhay madagway-dakw, a da təram ndəhay ŋgeeme, asaya, ndəhay ŋgeeme a da təram ndəhay madagway-dakw.» 17Ata Yesu fa diyam a Jeruzelem. Daa masa ata daa cəveɗ na, ta’, Yesu a ŋgəlta gula aŋga hay kuraw a ray a cew ta cakay, a ləvtar: 18«Ehe, wure keɗe aləkwa fa nakwa a Jeruzelem. Feteɗe na, a da vəldamaya, yah Bəz ŋga Ndaw, a har bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ta ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz. A da kamaya sariya ŋga kəɗey vagay. 19Asaya, a da vəldamaya a har ndəhay masa Jəwif hay ba, amba aa saŋgəram a ray aɗaw, a sləɗmaya ta laway, a dərmaya fa hwadam mazlaŋgalakaya, ya məcey la. Ŋga ɗar maakar a na, ya sləkɗawa la daa meməcey a.» 20Fa dəɓa ha, ŋgwas ŋga Zebede ta bəz aŋga hay a ŋgəcham fa Yesu. Ŋgwas aha a regedey fa mey aŋga, aa cəfɗa ŋga jəna. 21Yesu ta’, aa cəfɗa, a ləvar: «Ka wuɗey na, me?» Ŋgwas aha, aa mbəɗdara, a ləvar: «Ya wuɗey na, ka ləvya dəga wure keɗe, daa masa ka fa zəma bay akah na, ka da njadata bəz aɗaw hay cew keɗe, pal ta har-zəmay akah, laŋgar ta har-gula akah.» 22Yesu aa guzltar a bəza hay ŋga ŋgwas a heyey, a ləvtar: «Ka sərmara cek masa akwar maa cəfɗam ba. Ka gwamara ŋga səram banay la anda yah ma da səra daw ?» Ta’, a mbəɗdamara, a ləvmar: «Ahaw, ya gwamara.» 23Yesu a ləvtar: «Ahaw, ka səram banay la anda yah ma da səra. Ama ŋga njey ta har-zəmay aɗaw, da daa ba, ta har-gula aɗaw na, ara yah ma da ɗəsla mey a ŋgene ba. Ara Papay ma ɗiyta slam hay a ŋgene ŋgada ndəhay masa aa ma walata.» 24Fa dəɓa ha, masa gula aŋga hay siya kuraw ma cəndamara mey a na, a cam mevel a ray məlmaŋ hay cew heyey. 25Da ray ŋgene, Yesu a zəlta tabiya, a ləvtar: «Ka sərmara da wuzlah ndəhay da bəla keɗe na, bay hay daha. Bay hay a na, fa wam da ray ndəhay ta gədaŋ, asaya, mahura hay mekele fa wam da ray ndəhay ta cəveɗ e ba. 26Ama da wuzlah akwar na, a da key kəne ba. Yaw, da ndaw da wuzlah akwar a wuɗey ŋga key mahura na, si a tərey ndaw ma ka sləra akwar. 27Asaya, da ndaw da wuzlah akwar a wuɗey ŋga key bay-ray na, si a tərey anda beke akwar. 28Anda keɗe, kwa yah, Bəz ŋga Ndaw, ya sawa a bəla na, amba ndəhay a kamaya sləra ba. Ama ya sawa a bəla na, amba ya katar sləra a ndəhay, ya vəlda heter aɗaw ŋga ləhey ndəhay ga daa mebərey.» 29Masa ata Yesu ta gula aŋga hay fa bam da Jerikwaw na, ndəhay ga fa səpmatar wurzay. 30Ndəhay wulaf hay cew daha manjatakaya da mey-cəveɗ. A cəndamara na, Yesu fa daw ta ŋgene. Ta’, a wudam, a ləvam: «Bay Mahura, Bəzey ŋga Davit, ambahw sərfandar dey-ceceh may taw!» 31Ndəhay ga heyey a kamatar mey, a ləvmatar ŋga njam teete. Ama wulaf hay a, a wudam ta gədaŋ ta gədaŋ cəŋga, a ləvam: «Bay Mahura, Bəzey ŋga Davit, ambahw sərfandar dey-ceceh may taw!» 32Yesu ta’, a lecey, a zəltərwa, aa cəfɗata, a ləvtar: «Ka wuɗam ya kakwar na, me?» 33Ta’, wulaf hay a, a mbəɗdamara, a ləvmar: «Bay Mahura, ya wuɗam ka wurndara dey ala.» 34Wulaf hay a, a kamar dey-ceceh a Yesu. Aŋga gas! gas! a gəsfatar har fa dey ata. Wure wure ŋgene, dey ata ha, wur! wur! a wuram, a hətmar dey maaya maaya dəɓa. Fa dəɓa ha, ta’, a diyam asiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\