Matiye 24

1Yesu a bawa daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. Masa aŋga fa daw na, gula aŋga hay a ŋgəcham a cakay a amba a wuzdamara Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay a, aŋga maləmkaya na, kwara. 2Ta’, Yesu aa guzltar, a ləvtar: «Akwar fa hətmar way a keɗe cəpa, ba diya? Ya fa ləvkwar fara fara, way a keɗe na, a bəzlmara la, kwa aŋgwa pal fa da mbəkey da ray cəla daa ba.» 3Fa dəɓa ha, Yesu a daw aa Aŋgwa ŋga Awliviye, cəkwam! a njey feteɗe. Gula aŋga hay ta’, a ŋgəcham a cakay a, ata taava ata, aa cəfɗamara, a ləvmar: «Wuzdandara cey, cek aha a da key na, ta vara? Yaw, ya da sərmara gweegwe cay ka vəhwa, asaya, gweegwe cay bəla a ndəvey na, fa me?» 4Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Wam vaw fa ndəhay ma da fəcmakwar. 5Ya ləvkwar anda keɗe, maja ndəhay ga a samawa la ta mezəley aɗaw, kwa waawa a da ləvey aŋga na, Kəriste, ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay. Anda keɗe, a fəcam ndəhay la ga. 6Ka da cənam vəram hay gweegwe ta akwar leŋ mey da ray vəram hay masa dəreŋ ta akwar. Ta ŋgene he cəpa na, ka da zluram ba, maja si cek hay a ŋgene a kam la teeseɗ ɗagay. Ama ara mendəvey ŋga bəla ba araŋ. 7Hwayak laŋgar a da key vəram ta hwayak laŋgar, bay laŋgar a da key həma a ray bay laŋgar. Daa hwayak hay mekele mekele, may a key la, asaya, hwiyak a wusey la. 8Cek hay a tabiya a da kam na, anda hwaɗ ma zlar ŋga car ŋgada ŋgwas ma da yey. 9«Daa ŋgene, a da vəldamakwar a har ndəhay ŋga sərdamakwar banay, a kəɗmakwar la vagay. Ndəhay tabiya da bəla a da ŋgəldamakwar ba, maja yah. 10Anda keɗe, ndəhay ga a da mbəkdamara ŋga təɓey mey aɗaw. A da ŋgəlam vaw ba da wuzlah ata, asaya, siya hay a da vəldamata siya hay asi har ŋga ndəhay ŋga sərdamata banay. 11Ndəhay ga a samawa la, a da mbərzlam, a ləvam ata na, ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay. Ndəhay a ŋgene, a da nəsam ndəhay ga. 12Ndəhay a da kam cek hay malamba ma fəna ma fəna, maja ŋgene ndəhay ga fa da wuɗam vaw ta maaya daa saba. 13Ama ndaw ma ɓəsa banay a la haa mendəvey a na, Gazlavay a ləhda la. 14Si a wuzdamara Mey-maaya-mawiya da ray mewey ŋga Bay Gazlavay da ray ndəhay a ndəhay tabiya da bəla la ɗagay, amba ndəhay tabiya a cəndamara mey da ray aɗaw. Fa dəɓa ha, bəla a ndəvey dəɓa.» 15«Cay na, ka da hətmar ndaw malamba ma nəsa cek, ara ndaw masa Gazlavay ma wuɗey ŋga hətar fa dey ba. Ka da hətmar ndaw aha manjakaya daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. Ndaw a na, Daniyel, ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay ta wuzleley mey la zleezle da ray a. (Akwar masa ma jaŋgamara mey a keɗe na, si ka pam leŋgesl fa mey a.) 16Daa ɗar hay a ŋgene na, si ndəhay daa hwayak ŋga Jude a hwam ŋga ɓawa a aŋgwa. 17Kwa ndaw masa fa məskey vaw daa ambaw na, fa da mbəzey a way ŋga lawa cek aŋga hay daa ba. 18Kwa ndaw aŋga da ley na, a da vəhwa a way ŋga ley zana ba. 19Daa ɗar hay a ŋgene, banay a sawa la a ray ŋgusay ta hwaɗ ta a ray ŋgusay masa ta bəza hay da har. 20Dəram daŋgay a Gazlavay amba banay a, a sawa ta piya ba, kwa ta pas meməskey-vaw ba may, 21maja daa ɗar hay a ŋgene na, banay a sawa la ga a ray ndəhay. Dəga mezley ŋga bəla haa wure keɗe ndaw ta sərey banay anda ŋgene daa ba araŋ. Asaya, banay fa da sawa ma fəna ŋgene daa saba. 22Da Gazlavay ta ŋgəwa siya ŋga ɗar ŋga banay a daa ba na, anja kwa ndaw pal fa da mbəkey ta dey daa ba. Ama a ŋgəwa siya ŋga ɗar a na, maja ndəhay masa aŋga ma walata ŋga ndəhay aŋga hay. 23«Da ray ŋgene, da ndaw a ləvkwar: “Kəriste, aŋga keɗe”, da daa ba “aŋga katay” na, ka da təɓmara mey aŋga ba. 24Ya ləvkwar anda keɗe na, maja ndəhay ma pamara ray ata ŋga Kəriste, asaya, ndəhay ma pamara ray ata ŋga ndəhay ma təla mey hay ŋga Gazlavay na, a samawa la. A kam maazla hay ma rəzla ndaw la ŋga wuzdərwa gədaŋ ata amba a təknam ndəhay. Da a gwamara na, a təknam kwa ndəhay masa Gazlavay ma walata sem ŋga ndəhay aŋga hay may. 25Jəkam sləmay, cəndamara maaya maaya, fa cek hay a keɗe ma da kam na, ya ta pakwar leŋgesl cay.» 26«Da ndaw aa guzlkwar, a ləvkwar: “Kəriste aŋga katay da wuzlah-ley” na, ka da diyam ba. Da a ləvkwar saya “aŋga maɓakaya feɗe” na, ka da təɓmara mey ŋga ndaw a ba. 27Yah, Bəz ŋga Ndaw, ya da vəhwa na, anda var ma zəmey ma weɗey dəga da wurza haa kasl a mey-aŋgwa. 28Daa slam masa cek maməckaya daha na, kwakucah hay makustakaya feteɗe . 29«Fa dəɓa ŋga banay a masa daa ɗar hay a ŋgene na, wure ŋgene pas a təɓzley la, kiya fa da weɗey daa saba, wurzla hay a kəzlamawa la da vaɗ a hwayak, cek hay cəpa da gazlavay da vaɗ, a wusam la. 30Daa ŋgene, yah, Bəz ŋga Ndaw, ya da wuzwa vaw da gazlavay da vaɗ. Anda keɗe, ndəhay da bəla cəpa a da wudam ta matəway. A da hətmaya, yah, Bəz ŋga Ndaw, ya fa sawa da ray mekwtene ta gədaŋ mahura leŋ ta meweɗey ŋga Bay Gazlavay. 31Ɗay ŋga taalam mahura a cənwa la, yah, Bəz ŋga Ndaw, ya da slərdatərwa maslaŋ hay ŋga Bay Gazlavay da vaɗ amba a diyam aa slam hay tabiya da bəla, a kusmatərwa ndəhay masa Gazlavay ma walata ŋga ndəhay aŋga hay.» 32«Jəkam sləmay maaya maaya fa mey masa yah ma da wakwara ta gudav. Da masa ka hətmar gudav fa ɗeɗey, gwaslaf a guɗaf! guɗaf! na, ka sərmara kiya madaw a ley gweegwe cay. 33Aŋga letek kəne, da ka hətmatar cek hay a tabiya fa kam anda yah ma ləvkwar keɗe na, ŋgene sərmara, Yah, Bəz ŋga Ndaw, gweegwe cay ya vəhwa. 34Ya fa ləvkwar fara fara, cek hay a keɗe tabiya a da kam na, ndəhay masa wure keɗe ta məcam tabiya daa ba araŋ. 35Slam da vaɗ ta slam da hwayak a ndəvey la, ama mey aɗaw na, fa da ndəvey daa ba səlak.» 36«Fara fara, cek hay a keɗe tabiya a da kam na, ndaw ma səra kwa ɗar a, kwa ler e, daa ba. Kwa maslaŋ hay ma njam da cakay Bay Gazlavay da vaɗ a sərmara ba, kwa Yah, Bəzey aŋga, ya səra ba, ama si Papay, pal taava aŋga, ma səra ɗar a. 37Ta pas masa yah, Bəz ŋga Ndaw ma da vəhwa na, a da key anda cek ma key daa masa Nəwe aŋga da bəla. 38Daa masa Bay Gazlavay ta paslata cek hay da bəla ta yam daa ba araŋ, haa a wusey kasl fa ɗar masa Nəwe ma mbəzey aa kwambiwal na, ndəhay fa zəmam cek, fa sam cek, fa lam ŋgusay, asaya, fa vəldamata dam ata hay a way zel. 39Ama daa ŋgene na, kwa ndəhay ta sərmara masa cek fa da hətfatar na, daa ba, haa yam a sawa aa zəɗdata cəpa. Yah, Bəz ŋga Ndaw ma da vəhwa na, a da key kəne. 40Daa ŋgene, da ndəhay cew fa kam sləra da ley na, ya da ŋgəla pal, ya da mbəkda laŋgar. 41Da ŋgusay cew fa kəram fa lavar pal na, ya da ŋgəla pal, ya da mbəkda laŋgar. 42Anda keɗe, wam vaw, ka da nam ba, maja ka sərmara pas ŋga Bay akwar Mahura ma da vəhwa ba. 43Jəkam sləmay maaya maaya, da bay ŋga way a səra ɗar masa ndaw-mayal ma da daw a way aŋga ŋga leley ta tavaɗ na, a ney aa ɗar dasi tavaɗ a ŋgene la daw? Fa da ney daa ba səlak, fa da mbəkda ndaw-mayal ŋga sləna way aŋga daa ba. 44Maja ŋgene, akwar may, wam vaw maaya maaya, maja yah, Bəz ŋga Ndaw, ya da vəhwa na, kwa ka sərmara ɗar a ba.» 45«Ndaw ma ka sləra maaya ta leŋgesl na, wura? Ndaw ma ka sləra maaya ta leŋgesl na, ara ndaw masa bay aŋga ma vəldata ma ka sləra hay cəpa asi har aŋga amba a vəltar cek mezəmey daa masa may fa catar. 46Da masa bay aŋga ha, a sawa a hətfar aŋga fa ka sləra ha na, ndaw ma ka sləra ha aa səmey la. 47Ya fa ləvkwar fara fara, bay aŋga ha, a da vəldara zleley aŋga hay cəpa a har aŋga amba a nəkfar dey. 48Ama da ndaw ma ka sləra ha aŋga maaya ba na, a da ley mewulkey wal, a ləvey: “Bay aɗaw aha, fa da vəhwa gweegwe daa ba.” 49Anda keɗe, ndaw ma ka sləra ha, a zlar ŋga kəɗta mandala aŋga hay masa ata ma kam sləra bama. A da zəmey cek, a da sey wuzam ta ndəhay ma wam mandaw mandaw. 50Yaw, bay aŋga ha na, a da vəhwa ta pas masa ndaw ma ka sləra fa wulkey da ray a daa ba, asaya, kwa fa da səra ler e daa ba. 51Bay aŋga ha, a da ɓəla da way aŋga, a da sərda banay anda ndəhay masa ta neneh cew ma da səram banay ta pas mendəvey ŋga bəla, feteɗe a da təway, asaya, a daa pəɗey sler.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\