Matiye 25

1Yesu a ŋgatar mey a gula aŋga hay, a ləvtar: «Ya gwa ŋga wa pas masa yah ma da vəhwa ŋga wey da ray ndəhay na, ta me? Yaw, ya gwa ŋga wa ta saɓara hay kuraw daha ma diyam ta pas meley kwakwa. A diyam ŋga cawa ray ta zel ŋga dam a ta tavaɗ, ta petərla ata hay da har. 2Saɓara hay zlam da wuzlah ata na, manjar leŋgesl hay. Siya hay zlam na, ata ta leŋgesl. 3Saɓara hay manjar leŋgesl hay heyey na, a lamata petərla ata hay, ama ta lam mal a har ŋga zlərey aa petərla ata hay a saya na, daa ba gway. 4Ama saɓara hay zlam masa ta leŋgesl heyey na, a lamata petərla ata hay, asaya, a zləram mal aa kwalaba hay. 5Zel ŋga dam aha ta wuswa fiyaw daa ba. Anda keɗe, saɓara hay heyey a gəram ŋga səkwmara haa ɗar a katar, a nam. 6«Ta wuzlah-tavaɗ na, ɗay a cənwa ta gədaŋ, a ləvey: “Zel ŋga dam ta wuswa cay, diyam ta cadamərwa ray.” 7Da ray ŋgene, saɓara hay kaa heyey a sləkɗam daa ɗar, a ɗiymata petərla ata hay. 8Saɓara hay manjar leŋgesl hay heyey na, a ləvmatar a saɓara hay masa ta leŋgesl hay: “Ambahw, vəlmandar mal may taw. Petərla ala hay fa məcam maja mal daa saba.” 9Saɓara hay a, a mbəɗdamatara, a ləvmatar: “Kay! ya vəldamara ba, maja mal ala fa da wusndakwar aləkwa cəpa daa ba. Diyam ta həɗkamawa fa ndəhay ma həɗkada mal.” 10«Masa ata ma diyam sem ŋga səpwa mal heyey na, zel ŋga dam heyey, a wuswa dəɓa. Saɓara hay siya zlam masa maɗiytakaya vaw heyey na, a mbəzam bama ŋga key gwagway. Ta’, a gərcamara mey-slam. 11«Fa dəɓa ha, saɓara hay zlam manjar leŋgesl heyey, a wusmawa, a ləvam: “Bay ala, Bay ala, wurndara mey-mbew may taw!” 12Ama zel ŋga dam heyey, a mbəɗdatara, a ləvtar: “Ya fa ləvkwar fara fara, ya sərkwar ba.”» 13Yaw, Yesu aa guzltar saya, a ləvtar: «Anda keɗe, wam vaw, maja yah, Bəz ŋga Ndaw, ma da vəhwa na, ka sərmara kwa ɗar a ba, kwa ler e ba.» 14Yesu aa guzltar mey-meŋgey saya, a ləvtar: «Ma da vəhwa aɗaw a bəla na, aŋga letek anda ndaw masa-zleley ma daw a məlak. Masa fa da daw na, a zəlta ndəhay ma ka sləra aŋga hay, a vəldatara zleley aŋga amba a nəkfamar dey. 15A vəlar gabal temere zlam a ndaw pal, a vəlar gabal temere cew a ndaw laŋgar, a vəlar gabal temere pal a ndaw laŋgar saya. A vəldatara na, təɗe ta gədaŋ ŋga ndaw a, ŋga ndaw a. Fa dəɓa ha, ta’, a daw a məlak. 16Ndaw masa ma hətey gabal temere zlam heyey na, a daw wure wure ŋgene, a kada filaw ta dala ha. A hətey gabal temere zlam mekele a dey a. 17Ndaw masa ma hətey gabal temere cew heyey na, a ka kəne may. A hətey gabal temere cew a dey a. 18Ama ndaw masa ma hətey gabal temere pal na, a daw ta’, a zləɗey vəgeɗ, a ɓada dala ŋga bay aŋga ha a hwaɗ a. 19«Menjey ga fa dəɓa ha, bay ŋga ndəhay ma ka sləra ha, a vəhwa da məlak a, ta’, aa cəfɗata da ray dala ha heyey. 20Ndaw masa ma hətey gabal temere zlam heyey, a ŋgəchey a cakay a, ta gabal temere zlam mekele da dey a, ta’, a ləvar: “Bay aɗaw, kah ta vəlya gabal temere zlam la. Nəka, yah ma hətey gabal temere zlam mekele la a dey a.” 21Bay aŋga, a mbəɗdara, a ləvar: “Maaya, kah ndaw ma ka sləra maaya ta cəveɗ e. Kah ma key sləra ta cəveɗ e la ta cek mecəhe. Ya da vəldatakawa cek aɗaw hay maaya ga asi har akah. Sawa, njakwa cew e, sasəmkwa.” 22«Ndaw masa ma hətey gabal temere cew, a ŋgəchey a cakay a may, ta’, a ləvar: “Bay aɗaw, ka ta vəlya gabal temere cew la, nəka, ya ta hətey gabal temere cew mekele la a dey a.” 23Bay aŋga ha, a ləvar: “Maaya, kah ndaw ma ka sləra maaya ta cəveɗ e. Ka ta key sləra la ta cəveɗ e ta cek mecəhe. Ya da vəldatakawa cek aɗaw hay maaya ga asi har akah. Sawa, njakwa cew e, sasəmkwa.” 24«Fa dəɓa ha, ndaw masa ma hətey gabal temere pal heyey, a ŋgəchey a cakay a, ta’, a ləvar: “Bay aɗaw, ya səra, kah ndaw ma sərey dey-ceceh fa ndaw ba, ka ŋgəmey daw daa slam masa kah ma sləka ba, asaya, ka kawa cek da ley daa slam masa kah ma rəva ba. 25Ya ta zlurey la ta kah, anda keɗe, ta’, ya daw ya ɓada dala akah aa vəgeɗ. Dala ha aŋga keɗe, ehe təɓa cek akah.” 26Bay aŋga ha, a mbəɗdara, a ləvar: “Kah ndaw ma ka sləra maaya ba, masa-mayaɗ! Ka səra yah ndaw ma ŋgəmey daw daa slam masa yah ma sləka ba, asaya, ya kawa cek da ley daa slam masa yah ma rəva ba, 27anda keɗe, ka gwa ka vəlda dala aɗaw a har ndəhay amba daa mavəhwa aɗaw keɗe na, a vəhdamiwa dala ha ta yam a, ba daw?” 28«Da ray ŋgene, ndaw masa-zleley a, a ləvtar a ndəhay ma ka sləra aŋga hay mekele: “Təɓmara gabal temere he, vəldamara a ndaw masa ma hətey gabal temere zlam a dey a heyey. 29Sərmara, ndaw masa cek aŋga daha, a da vəlmar a dey a, ama ndaw masa cek aŋga kuset kəɗey na, a da təɓmara kwa masa kuset kəɗey a ŋgene. 30Ndaw ma ka sləra keɗe na, aŋga ndaw masa mayaɗ ŋga tede, hazakadamara aa ambaw, aa ləvaŋ. Feteɗe, a da təway, asaya, a daa pəɗey sler.”» 31Yesu aa guzltar a gula aŋga hay saya a ləvtar: «Masa yah, Bəz ŋga Ndaw, ma da vəhwa daa meweɗey aɗaw na, ya da samawa ta maslaŋ hay ŋga Gazlavay tabiya da vaɗ. Ya da njey aa slam aɗaw menjey maaya ŋga key sariya. 32Səkway hay tabiya da bəla, a da kusam fa mey aɗaw. Ya da ŋgəwta ndəhay maaya ta maaya ba hay wal wal anda ndaw-mecəkwer ma ŋgəwey təɓaŋ hay ta ɗahway. 33Ya da pata ndəhay maaya ta har-zəmay, ndəhay maaya ba ta har-gula. 34«Fa dəɓa ha, yah bay, ya da ləvtar a ndəhay ta har-zəmay: “Akwar ndəhay masa Papay ma pəskwar mey, slam maɗiykaya ŋgada akwar daha dəga mezley ŋga bəla, samawa, njakwa bama ta Gazlavay ŋga sərmataw, 35maja may ta caya la, akwar ta vəlmaya cek mezəmey la, yam ta kaya la, akwar ta vəlmaya yam ŋga sey la, ya ta daw la fa akwar anda ndaw-məlak, akwar ta təɓmaya la a way akwar hay, 36zana fa vaw aɗaw daa ba, akwar ta vəlmaya zana la. Vaw ta caya la, akwar ta samawa la ŋga nəkmaya. Yah daa fərsəne, akwar ta samawa la ŋga nəkmaya.” 37«Da ray ŋgene, ndəhay maaya heyey, a da mbəɗdamiwa, a ləvmaya: “Bay mahura, ya hətmaka may fa caka, ta’, ya vəlmaka cek mezəmey na, ŋga vara? Ya hətmaka yam fa kaka, ta’, ya vəlmaka yam ŋga sey na, ŋga vara? 38Ya hətmaka kah ndaw-məlak, ta’, ya təɓmaka a way ala hay na, ŋga vara? Da daa ba, ya hətmaka zana fa vaw daa ba, ta’, ya vəlmaka zana na, ŋga vara? 39Asaya, ya hətmaka vaw fa caka, da daa ba, kah daa fərsəne, ta’, ya nəkmakawa na, ŋga vara?” 40«Yah, bay, ya da mbəɗdatara, ya ləvtar: “Ya fa ləvkwar fara fara, cek hay tabiya masa akwar ma kamara ŋgada kwa waawa, kwa ŋgada ndəhay mecəhe hay dasi ndəhay aɗaw hay keɗe, ka kamara ŋgene na, ŋgada yah may.” 41«Fa dəɓa ha, ya daa guzltar a ndəhay ta har-gula, ya ləvtar: “Akwar masa Bay Gazlavay ta nəskwar sem, ŋgəcham la da cakay aɗaw. Diyam aa awaw mendəvey ba maɗiykaya ŋgada bay-malula ta maslaŋ aŋga hay. 42Maja may ta caya la, ama akwar ta vəlmaya cek mezəmey daa ba. Yam ta kaya la, ama akwar ta vəlmaya yam ŋga sey daa ba. 43Ya ta daw la fa akwar anda ndaw-məlak, ama akwar ta təɓmaya a way akwar hay daa ba. Zana fa vaw aɗaw daa ba, ama akwar ta vəlmaya zana daa ba. Vaw ta caya la, asaya, yah daa fərsəne, ama akwar ta samawa ŋga nəkmaya daa ba.” 44«Da ray ŋgene, a da mbəɗdamiwa, a ləvmaya: “Bay mahura, ya hətmaka may fa caka, da daa ba, yam fa kaka na, ŋga vara? Ya hətmaka kah ndaw-məlak, da daa ba, zana fa vaw akah daa ba na, ŋga vara? Asaya, ya hətmaka vaw fa caka, da daa ba, kah daa fərsəne masa ala ta jənmaka daa ba na, ŋga vara?” 45«Da ray ŋgene, ya da mbəɗdatara, ya ləvtar: “Ya fa ləvkwar fara fara, cek hay masa akwar ma gəmam ŋga kamara ŋgada kwa waawa, kwa ŋgada ndəhay mecəhe hay dasi ndəhay aɗaw hay keɗe ba na, ka gəmam ŋga kamara ba ŋgene na, ara ŋgada yah may.” 46«Yaw, ndəhay maaya ba hay anda ŋgene na, a da səram banay ŋga sərmataw, ama ndəhay masa maaya fa Gazlavay na, a da hətam heter mendəvey ba.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\