Matiye 3

1Fa dəɓa ha, ndaw daha mezəley Jaŋ-Baptis, a wuzwa vaw da wuzlah-ley daa hwayak ŋga Jude, fa wuzey mey, 2a ləvey: «Mbəɗdamara menjey akwar, səpmara Gazlavay ta mevel pal, maja gweegwe cay, bay ŋga Gazlavay a wuzwa.» 3Jaŋ a na, ara ndaw masa Izay, ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay zleezle, maa guzley da ray a, a ləvey: «Ndaw fa wudey da wuzlah-ley, a ləvey: Ɗiymar cəveɗ ŋgada Bay Mahura, ɗiymara cəveɗ e maaya maaya dər e.» 4Zana fa vaw ŋga Jaŋ a na, macakaya ta eŋgwec ŋga slagwama. Vaw aŋga majəwkaya ta huteɗ. A zəmey na, ayakw ta amam da ley. 5Ndəhay daa berney ŋga Jeruzelem ta daa hwayak ŋga Jude tabiya, leŋ daa hwayak hay mekele mekele gweegwe ta wayam ŋga Jurdeŋ tabiya a diyam a fa Jaŋ a, 6a wuzdamara mebərey ata hay. Jaŋ ta’, a katar baptem daa wayam a. 7Da wuzlah ndəhay ma diyam fa Jaŋ a amba a katar baptem na, Fariza hay ta Saduse hay ga daha. A da hətatar na, fa samawa a fa vəɗa, ta’, aa guzltar, a ləvtar: «Hey! akwar bəza hay ŋga kucesl hay! Ma ləvkwar ka ləham la daa banay masa Gazlavay ma da handərwa a ray akwar na, wa? 8Kam cek maaya, amba ndəhay a sərmara akwar ta mbəɗdamara menjey akwar sem, akwar fa səpmara Gazlavay ta mevel pal. 9Ka da wulkam daa mevel akwar, ka ləvam: “Papa ala na, ara Abəraham, maja ŋgene, Gazlavay a da sərfandar dey-ceceh.” Ka da ləvam kəne ba, maja ya fa ləvkwar fara fara, Gazlavay a gwa ŋga tərdata aŋgwa hay keɗe ŋga səkway ŋga Abəraham may. 10Zlamba maŋgakaya cay ŋga ŋgəmey wudez hay ta slaslalay a cəpa. Wudez ma yey babəza maaya ba na, a ŋgəmamara, a pamar awaw fa vəɗa. 11Yah na, ya kakwar baptem ta yam, ŋga wuzwa fara fara akwar ta mbəɗdamara menjey akwar cay. Ama ndaw ma fənya fa sawa. Aŋga na, kwa ya wusa ŋga cəkwra tarak da salay aŋga ba. Ndaw a na, a kakwar baptem la ta Mesəfney ŋga Gazlavay leŋ ta awaw. 12Aŋga da gədak ta vəley mekəfey daw da har, amba a wunka bəz-daw ta cekwesl e. Bəz-daw na, a da həla a wudeɗ. Ama cekwesl e na, a da gəɗar awaw a ray a, awaw masa ma məcey ba ŋga sərmataw.» 13Fa dəɓa ha, Yesu a sawa daa hwayak ŋga Galile, a daw aa wayam ŋga Jurdeŋ fa Jaŋ, amba Jaŋ a kar baptem. 14Ama Jaŋ a wuɗey ŋga kar baptem e ba, a ləvar: «Am! Anja ma da daw fa kah, amba ka kaya baptem na, yah jak, ba diya? Kaa, ka fa sawa fa yah jak na, kwara?» 15Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Ama wure keɗe na, təɓa ŋga kaya baptem, amba ya kakwa sləra ŋga Gazlavay masa aa maa cəfɗa tabiya ŋga key.» Ta’, Jaŋ a, a təɓa ŋga kar baptem e. 16Masa Yesu ma hətey baptem cay fa bawa daa yam na, wure ŋgene, slam da vaɗ bəɗaŋ! a wurey. A da nəkey dey na, Mesəfney ŋga Gazlavay fa pawa salay da vaɗ, anda makurgwadakw. Cəkwam! a njey a ray a. 17Asaya, ɗay fa cənwa da gazlavay da vaɗ, a ləvey: «Keɗe he, ara Bəzey aɗaw, masa yah ma wuɗa kalah. Ya faa səmey ga da ray a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\