Matiye 6

1Yesu aa sərkadata gula aŋga hay da cakay a heyey saya, a ləvtar: «Wam vaw fa sləra masa akwar ma kamara ŋgada Gazlavay. Ka da kamara ta mezlepey fa mey ŋga ndəhay ba. Maja da ka kamara amba a hətmakwar na, Papakw akwar masa da vaɗ na, fa da pəlkwara mawurɓay ŋga sləra akwar a daa ba. 2«Yaw, da ka vəlam dala a ndəhay masa-viya hay na, ka da wudam ta wudey anda ndəhay masa ta neneh cew ba. Ata na, fa kamara kəne daa way-mewuzey-mey ŋga Gazlavay leŋ daa mepəkey ata hay, amba ndəhay aa həmdamata. Ya fa ləvkwar fara fara, meehəmey a ŋgene na, ara mawurɓay ŋga sləra ata. 3Ama kah, da ka fa vəley dala a masa-viya hay na, vəlda ta mayal a, amba ndəhay a sərmara ba. 4Anda keɗe, Papakw Bay Gazlavay, ma hətar cek masa kah ma vəlda na, ara aŋga ma da pəlkawa mawurɓay akah.» 5«Yaw, da akwar fa dəram daŋgay na, ka da kamara anda ndəhay masa ta neneh cew ba. Ata na, a wuɗam melecey ŋga dərey daŋgay daa way-mewuzey-mey ŋga Gazlavay leŋ da mey-cəveɗ hay amba ndəhay tabiya a hətmatar. Ya fa ləvkwar fara fara, taa həmdamata cay, meehəmey a ŋgene na, ara mawurɓay ata. 6Ama kah, da masa ka fa da dərey daŋgay na, daw a ver akah, gərca mey-slam, dərar daŋgay a Papakw Bay Gazlavay feteɗe, daa slam masa ndəhay da hwaɗ a daa ba. Anda keɗe, Papakw Bay Gazlavay, ma hətar sləra masa kah ma ka ta meɓey ŋgene na, ara aŋga ma da pəlkawa mawurɓay ŋga sləra akah. 7«Da akwar fa dəram daŋgay na, ka da ɗulam mey ga anda ma ta kuley hay ba. Ata a wulkam na, Bay Gazlavay a cəndatara mey ata meɗuley ga ŋgene la. 8Ka da kam anda ata ba, maja Papakw akwar Bay Gazlavay na, ta səra cek masa akwar ma daa cəfɗafamara sem. 9Da akwar fa dəram daŋgay na, ləvam: “Papa ala Bay Gazlavay da vaɗ, anja ndəhay tabiya ŋga namaka ray maja kah na, Bay Gazlavay pal. 10Anja bay akah ŋga wuzwa. Ka amba ya namaka ray da bəla keɗe anda ata ma namaka ray da vaɗ. 11Vəlndar cek mezəmey ŋga wusndar tasana. 12Mbəkdandara mebərey ala anda ala ma mbəkdamatara mebərey ŋga ndəhay ma kamandar cek maaya ba. 13Jəɗndar amba cek a batandar ŋga key mebərey ba. Badandərwa dasi har ŋga bay-malula.” [Ahaw, ara kah Bay Gazlavay ta gədaŋ, ma wey da ray cek hay tabiya. Ara kah masa ndəhay ma həslmaka ray ŋga sərmataw. Amen.] 14«Sərmara, da akwar fa mbəkdamatara mebərey ŋga ndəhay ma kamakwar mebərey na, ŋgene, Papakw akwar masa da vaɗ a mbəkdakwara mebərey akwar la may. 15Ama da ka mbəkdamatara mebərey ŋga ndəhay ba na, ŋgene, Bay Gazlavay Papakw akwar a mbəkdakwara mebərey akwar daa ba may.» 16Yesu a ləvtar saya: «Masa akwar fa kam daliyam na, ka da ndərɓam dey anda ndəhay masa ta neneh cew ma kamara ba. Ata na, a ndərɓam dey amba ndəhay tabiya a sərmara ata fa kam daliyam. Ya fa ləvkwar fara fara, taa həmdamata cay, meehəmey a ŋgene na, ara mawurɓay ŋga sləra ata. 17Ama kah, da masa ka fa key daliyam na, pəra dey akah, njəra ray akah, 18amba ndəhay a sərmara ka fa key daliyam ba. Ama, ma səra na, si Papakw Bay Gazlavay, ma hətar sləra masa kah ma ka ta meɓey ŋgene, a pəlkawa mawurɓay ŋga sləra akah la.» 19«Ka da səpam ŋga ɓəcey zleley da bəla keɗe ba, maja kwa mətal, da daa ba, maaca a gwa ŋga zəma. Kwa mayal hay a gwamara ŋga slənmara way ŋga lalamara. 20Ama səpam ŋga ɓəcey na, zleley masa da vaɗ, maja feteɗe na, mətal, da daa ba, maaca a gwa ŋga zəma ba. Kwa mayal hay a gwamara ŋga mbəzam feteɗe, ŋga lalamara ba. 21Ya ləvey anda keɗe maja daa slam masa zleley akah aa da hwaɗ a na, mevel akah may aa feteɗe.» 22«Bəz ŋga dey na, aŋga anda petərla ŋgada vaw tabiya. Da bəz ŋga dey akah aŋga maaya maaya na, ŋgene vaw akah cəpa aa daa slam-meweɗey. 23Ama, da bəz ŋga dey akah maaya ba na, ŋgene, vaw akah cəpa aa daa ləvaŋ. Da meweɗey da ray akah fara fara daa ba na, ŋgene, kah daa ləvaŋ ɓək-ɓek.» 24Yesu a ləvtar saya: «Ndaw pal a gwa ŋga key madərlam ŋga bay hay cew ba. Da ta key la kəne na, a da wuɗa bay laŋgar ma fəna bay laŋgar, da daa ba, a da nar ray ŋgada bay laŋgar, a rəsa bay laŋgar. Ka gwamara ŋga səpmara Gazlavay leŋ zleley cewete daa slam a ba. 25«Maja ŋgene, ya fa ləvkwar fara fara, daa menjey akwar na, ray akwar a da həɓey da ray cek mezəmey ta cek mesey ba. Asaya, ray akwar a da həɓey da ray zana ŋga kəzley fa vaw akwar ba. Yaw, cek mezəmey na, a fəna heter akwar daw? Asaya, zana na, a fəna vaw akwar daw? 26«Wulkam da ray ɗiyaŋ hay taw: fa sləkam daa ba, fa ŋgəmam daw daa ba, fa ɓəcam kwa meeme a wudeɗ daa ba, ama Papakw akwar Bay Gazlavay da vaɗ fa vəltar cek mezəmey cəŋga. Kaa akwar na, ka fənmata ɗiyaŋ hay, ba daw? 27Ndaw da wuzlah akwar ma gwa ŋga pey kwa ɗar pal a ray ɗar aŋga da bəla ta mewulkey aŋga na, wa? 28«Kaa, ka wulkam ga da ray zana na, maja me? Nəkmara meefekwey hay da ley cey! Aa fakwam na, kwara? A kam sləra ba, a cam zana ba, 29ama ya fa ləvkwar, kwa Bay Salamaŋw zleezle ta zleley ga ta gwa ŋga kəzley zana ma mbey anda meefekwey pal na, daa ba. 30Gazlavay a ka amba kusaf aa fekwey tasana, ama mandaw na, kusaf a, a wewurey. Da Gazlavay fa key cek maaya ŋgada kusaf masa awaw ma da wawura anda keɗe na, Gazlavay a nəkfakwar dey ma fəna kusaf a ŋgene daa ba daw? Akwar masa ma pamara Gazlavay ŋga ndaw akwar fara fara ba ŋgene, sərmara Gazlavay a kəzlakwar zana la ma fəna meefekwey hay a. 31«Da ray ŋgene, ka da wulkam ga ba. Da ka ləvam: “Ya da zəmam me? Ya da sam me? Ya da kəzlam fa vaw me?” na, ka da wulkam kəne ba, 32maja ma səpam cek hay a ŋgene na, ara ndəhay ma sərmara Gazlavay ba. Asaya, cek hay masa akwar ma wuɗam cəpa ha na, Papakw akwar da vaɗ ta səra sem. 33Səpam teeseɗ na, Gazlavay ŋga wey da ray akwar, asaya, kam cek anda aŋga ma wuɗey. Fa dəɓa ha, Bay Gazlavay a vəldakwara cek hay siya la cəpa. 34Ya fa ləvkwar dəɓa, ka da wulkam ga fa cek ma da key mandaw ba, maja mewulkey ŋga mandaw na, aŋga wal. Mewulkey fa ɗar pal na, a wusa ŋgada ɗar a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\