Matiye 7

1Yesu aa guzltar saya, a ləvtar: «Ka da wulkam daa mevel akwar, ka ləvam, “Anja manaŋ ŋgaa zəɗey maja mebərey aŋga” na, kəne ba, maja Bay Gazlavay a daa zəɗdakwar maja mebərey akwar kəne may. 2Ya fa ləvkwar, Bay Gazlavay a daa zəɗdakwar daa sariya anda akwar ma wuɗam manaŋ na, ŋgaa zəɗey ŋgene may. Asaya, a da ɗəsla mey da ray akwar anda akwar ma ɗəslmara mey da ray ndəhay mekele may. 3«Ka nəkey dey fa guzer daa dey ŋga məlmakw, ama hwadam mahura masa daa dey akah na, ka wulkey da ray a ba na, maja me? 4Ka gwa ŋga ləvar ŋgada məlmakw, “Ɗagay, ya lakawa guzer daa dey akah la”, anja hwadam mahura daa dey akah daha gway na, kwara? 5Kah, ndaw masa ta neneh cew! La hwadam daa dey akah la ɗagay, amba ka hətar dey njəɗ-njeɗ ŋga ley guzer daa dey ŋga məlmakw.» 6«Cek hay maaya masa ŋgada Gazlavay na, ka da vəldamatara ŋgada gədey hay ba, maja a da tatərmawa a ray akwar. Asaya, ka da kəzlamata bersle akwar hay maaya asi salay ŋga vetem hay ba, maja a da mbərzlamata ta salay.» 7«Cacəfɗam cek fa Bay Gazlavay, a vəldakwara la. Səpam cek fa Gazlavay, ka hətam la. Zəlam fa mey-mbew, a wurkwara la, 8maja kwa waawa maa cəfɗafar cek na, a vəlar la. Kwa waawa ma səpey cek fa vəɗa na, a hətey la. Kwa waawa ma zəley fa mey-mbew na, a wurara la. 9Da bəzey akah aa cəfɗafaka makala na, ka vəlar aŋgwa la daw? 10Asaya, da aa cəfɗafaka ewet na, ka vəlar zezekw la daw? 11Akwar ndəhay malamba hay ma!, ka sərmara ŋga vəley cek maaya ŋgada bəz akwar hay. Da kəne na, kaa wara Papakw akwar Bay Gazlavay da vaɗ a vəltar cek maaya ŋgada ndəhay masa maa cəfɗafamara ba na, kwara? 12«Anda keɗe, kamatar cek maaya a ndəhay anda akwar ma wuɗam a kamakwara kəne may. Keɗe he ara mey masa kwakwas ŋga Mawiz leŋ ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay maa sərkadamara.» 13«Səpam ŋga mbəzey na, ta daa mey-mbew meeŋgəlez e, maja mey-mbew maabaŋ a na, ara cəveɗ meezəɗey ndaw. Ma daw taa cəveɗ e na, aŋga ta banay daa ba. Ndəhay ga fa diyam ta da hwaɗ a. 14Ama mey-mbew ŋga cəveɗ ma hendey ndaw aa heter mawiya na, ara mey-mbew meeŋgəlez e. Ma daw ta hwaɗ a na, aŋga ta banay. Ndəhay ma hətam ŋga daw ta da hwaɗ a na, ga daa ba.» 15«Wam vaw fa ndəhay ma pamata ray ata ŋga ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay. A da samawa fa akwar na, ta meney ray zəkwaɓ zəkwaɓ anda təɓaŋ hay, ama a da kam həma na, anda gədey-ley hay. 16Ka da sərmata na, ta fa sləra ata hay maaya ba. Nəka, ndaw a gwa ŋga ŋgəley maŋgwara fa hatak-daw la daw? Da daa ba, ndaw a gwa ŋga ŋgəley gudav fa manjaraf la daw? 17Wudez maɗaɗakaya guɗaf! guɗaf! na, a yey babəza maaya maaya may. Wudez masa fa ɓetey ta ɓetey na, a yey babəza maaya ba may. 18Anda keɗe, wudez makuɗfafar a na, a yey babəza maaya ba na, daa ba. Yaw, wudez masa fa ɓetey ta ɓetey may, a yey babəza maaya na, daa ba. 19Wudez ma yey babəza maaya ba na, a ɗəslmara, a pamar awaw fa vəɗa. 20Ara anda keɗe, ka da sərmata ndəhay ma pamata ray ata ŋga ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay na, ta fa sləra ata hay maaya ba may.» 21«Sərmara ndəhay ma zəlmaya “Bay Mahura, Bay Mahura” na, fa da mbəzam cəpa a wuzlah ndəhay masa Gazlavay ma wey da ray ata na, daa ba. Ama ma da mbəzam na, si ndəhay ma kam cek ma mbafar a Papay Bay Gazlavay da vaɗ gway. 22Ta pas masa yah ma da katar sariya a ndəhay tabiya na, ndəhay ga a ləvmaya la: “Bay Mahura, Bay Mahura, mey ŋga Gazlavay masa ala ma wuzdamara na, ara ta mezəley akah. Malula hay masa ala ma ɓəlmata da ray ndəhay ga na, ara ta mezəley akah. Asaya, maazla hay ga masa ala ma kamata na, ara ta mezəley akah, ba diya?” 23Anda keɗe, ya daa guzltar ta’ a mey, ya ləvtar: “Kwa ya sərkwar ba səlak! Diyam dəreŋ ta yah, akwar ndəhay ma kam cek hay malamba.”» 24«Yaw, kwa waawa ma cənda mey aɗaw keɗe, ma ka cek anda mey a la na, aŋga anda ndaw masa ta leŋgesl, ma ləma way aŋga da ray pəraɗ. 25Ta piya, bərgadaŋ a kawa a ray way a, var a pey, wayam a ley. Ama way a, a bəzley ba, maja salay ŋga way a mapakaya da ray pəraɗ. 26Ama kwa waawa ma cənda mey aɗaw keɗe, ma ka cek anda mey a daa ba na, aŋga anda ndaw manjar leŋgesl, ma ləma way aŋga da ray mawurɓay. 27Ta piya, bərgadaŋ a kawa a ray way a, var a pey, wayam a ley. Way a kərep! a bəzley, kwa dey laŋgar ma mbəkey daa ba.» 28Fa dəɓa ha Yesu ma ndəvda ŋgaa sərkadata ndəhay cay da ray mey hay a ŋgene na, ndəhay a, a rəzlam da ray meesərkedey aŋga ha, 29maja aa sərkadata ndəhay anda ndəhay ata hay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz ba, ama aa sərkadata na, ta gədaŋ masa Gazlavay ma vəldara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\