Matiye 8

1Fa dəɓa ha, Yesu a bərŋgawa da aŋgwa heyey, ndəhay ga fa səpmar wurzay. 2Ndaw-maasəkula daha a ŋgəchey a cakay a, a regedey fa mey aŋga, a ləvar: «Bay aɗaw, da ka wuɗey na, ka gwa ŋga pərya daa maasəkula aɗaw keɗe.» 3Yesu tal! a təlda har aŋga, a gəsfar, a ləvar: «Ya wuɗey amba maasəkula akah a pərey. Tərey ndaw mapərkaya dəɓa!» Wure wure ŋgene, ndaw-maasəkula heyey saɗ! a səɗey. 4Ta’, Yesu a ləvar: «Pey leŋgesl, ka da wuzda cek masa yah ma kakawa keɗe kwa a ndaw ba. Ama daw fa ndaw ma ka kwakwas ŋga Gazlavay, amba a nəkaka. Fa dəɓa ha, vəlar cek a Gazlavay anda kwakwas ŋga Mawiz ma ləvey, ŋga wuzey a ndəhay, maasəkula fa vaw akah daa saba.» 5Yesu fa daw a Kapernayum. Masa aŋga fa daw na, ndaw Rawma daha, aŋga mahura ŋga sewje hay temere, a ŋgəchey a cakay a. A kar ambahw amba Yesu a jəna, 6a ləvar: «Bay aɗaw, madərlam aɗaw, aŋga manakaya da way daa macay. Maahəlɓakaya, fa sərey banay kalah.» 7Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Ya fa daw, ya mbəlda la.» 8Ama mahura ŋga sewje hay heyey a ləvar: «Bay aɗaw, kwa ya ta wusa amba ka mbəzey a way aɗaw na, daa ba. Gweguzley mey pal gway na, madərlam aɗaw a, a mbəley la. 9Ya ləvka anda keɗe maja yah na, sewje hay mahura da ray aɗaw daha, asaya, yah mahura da ray sewje hay mekele may. Da ya ləvar ŋgada sewje laŋgar “daw”, a daw. Da ya ləvar ŋgada ndaw laŋgar “sawa”, a sawa. Da ya ləvar ŋgada beke aɗaw “ka sləra keɗe”, a ka.» 10Masa Yesu ma cənda mey a keɗe la na, a mbafar ara mey ba, ta’, aa guzltar ŋgada ndəhay ma diyam asiya, a ləvey: «Ya fa ləvkwar fara fara, kwa ya ta hətey ndaw ma paya ŋga ndaw aŋga fara fara anda ndaw keɗe daa ba səlak, kwa da wuzlah səkway aɗaw hay Israyel hay, ya ta hətey daa ba. 11Ya fa ləvkwar: Ta pas masa Gazlavay ma da wuzdərwa bay aŋga na, ndəhay ga a samawa la daa slam hay tabiya da bəla, ŋga key gwagway da vaɗ ta ata Abəraham, Izak leŋ Jakwap. 12Ama ndəhay masa ma yamawa da wuzlah səkway ŋga ndəhay ŋga Gazlavay na, a da kəzlamata aa ambaw aa ləvaŋ. Feteɗe na, a da təwam, a daa pəɗam sler.» 13Ta’, Yesu aa guzlar a mahura ŋga sewje hay heyey, a ləvar: «Daw a way dəɓa. Anja cek masa kah ma wuɗey keɗe na, ŋga key, anda kah ma təɓa mey aɗaw keɗe.» Wure wure ŋgene madərlam aŋga heyey mbal! a mbəley. 14Cay, ta’, Yesu a daw a way Piyer. A hətfar mamaŋ ŋga ŋgwas ŋga Piyer e, vaw fa car, manakaya, awaw fa vaw ga. 15Yesu ta’, a gəsfar fa har. Da ray ŋgene, awaw fa vaw heyey daa saba. Ŋgwas aha pərta! a lecey, ta’, a vəlar cek mezəmey a Yesu a. 16Taa kwaɗ a ŋgene, a handamawa ndəhay ga ta malula hay da ray. Yesu aa guzltar mey pal, ta’, malula hay da ray ndəhay a, a bam. Asaya, a mbəldata ndəhay masa-macay hay tabiya. 17Cek aha ta key la anda Izay, ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay maa guzley zleezle, ma ləvey: «Ara aŋga ta ray aŋga ma jənndakwar daa bəle aləkwa, asaya, ara aŋga ma mbəldandakwar daa macay aləkwa hay tabiya.» 18Masa Yesu ma nəkta ndəhay ga fa zlərmar ray na, ta’, a ləvtar a gula aŋga hay amba a zləŋgam a dey laŋgar ŋga dəhwa ŋga Galile. 19Daa ŋgene, ndaw maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz daha a ŋgəchey a cakay a, aa guzlar, a ləvar: «Bay aɗaw, kwa aa slam wura wura masa kah ma da daw na, ya daw la asi akah.» 20Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Mbiga hay, ata ta vəgeɗ ata hay, ɗiyaŋ hay, ata ta way ata hay. Ama yah, Bəz ŋga Ndaw na, kwa slam ŋga ney nekəɗey amba ya məskey vaw da hwaɗ a na, daa ba.» 21Ndaw mekele da wuzlah ndəhay ŋga Yesu heyey, a sawa, a ləvar: «Bay aɗaw, vəlya cəveɗ amba ya daw ya jəhərwa papay la ɗagay.» 22Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Sawa asi aɗaw, mbəkdata ndəhay maməctakaya ŋga jəhmata ndəhay ata hay maməctakaya.» 23Cay, Yesu kula! a mbəzey aa kwambiwal, gula aŋga hay ta’, a diyam bama. 24Daa masa kwambiwal a fa daw na, wure ŋgene memeɗ mahura aa bərey a ray yam, mendərey nekəɗey vaŋgwala ŋga yam a sərta kwambiwal a. Daa ŋgene, Yesu na, manakaya daa ɗar. 25Ta’, gula aŋga hay, a ŋgəcham a cakay a, a sləkɗadamara, a ləvmar: «Bay Mahura, sləkɗey, ləhdandakwar! Aləkwa fa da məckwa.» 26Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Ka zluram na, maja me? Akwar fa padamara Gazlavay ŋga ndaw akwar fara fara daa ba daw?» Pərta! a sləkɗey, ta’, aa bəctar ŋgada memeɗ ta yam heyey. Memeɗ deŋ! a lecey, yam a wusey saba. 27Da ray ŋgene, ndəhay a rəzlam, a ləvam da wuzlah ata: «Ndaw a keɗe na, ara na, wa? Masa kwa memeɗ ta yam a cənmar mey keɗe na!» 28Daa masa Yesu ma wusey la a dey laŋgar ŋga dəhwa ŋga Galile heyey, masa daa hwayak ŋga ndəhay Gederen hay na, ndəhay cew daha ta malula da ray fa bamawa daa cəvay hay mavavərkwatakaya daa aŋgwa, a cam ray ta Yesu. Ndəhay a, fa zlazləɓam ndəhay ara mey ba, kwa ndaw ma gwa ŋga daw taa cəveɗ e ŋgene daa ba. 29Ndəhay a, a wudam ta gədaŋ, a ləvmar a Yesu: «Kah, Bəzey ŋga Gazlavay, ka wuɗey fa ala na, me? Ka sawa ŋga sərdandar banay dəga pas ŋga sariya araŋ daw?» 30Da feteɗe na, ŋgaɓa ŋga vetem hay ga daha da mecəkwer gweegwe ta ata. 31Malula hay da ray ndəhay kaa heyey a bərkwamara Yesu, aa cəfɗamara, a ləvmar: «Da ka da ɓəlndar na, vəlndar cəveɗ amba ya diyam ya mbəzam aa vetem hay katay.» 32Ta’, Yesu a ləvtar: «Diyam, mbəzam.» Da ray ŋgene, a bam da ray ndəhay keɗe heyey, a diyam a mbəzam a ray vetem hay a. Ta’, vetem hay a cəpa, a hwam ta gədaŋ ŋgadaa heeleŋ, a tataram, a kwiyam saf! aa yam, aa zəɗam kuɗap! feteɗe. 33Mecəkwer hay ŋga vetem hay kaa heyey takw! a həlmara mahway a slala, a kadamatara mey a leŋ mey da ray ndəhay ta malula da ray heyey cəpa ŋgada ndəhay da slala ha. 34Da ray ŋgene, ndəhay tabiya da slala ha a bamawa, a cadamara ray ta Yesu. Ta’, a bərkwamara ŋga daw la daa hwayak ata ha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\