Matiye 9

1Fa dəɓa ha, Yesu a təpey aa kwambiwal, a vəhey a dey laŋgar ŋga dəhwa, a daw a slala aŋga. 2Ta’, a handamar ndaw maahəlɓakaya daha, manakaya da ray ɓeɓele. Masa Yesu ma nəka ndəhay a, fa təɓmara aŋga ta gədaŋ ŋga mbəlda ndaw ata na, ta’, a ləvar a ndaw maahəlɓakaya heyey: «Dəka mevel, bəz aɗaw! Mebərey da ray akah daa saba.» 3Feteɗe na, ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz daha, a wulkam daa ray ata, a ləvam: «Ndaw a keɗe, a pa ray aŋga ŋga Gazlavay na, kwara?» 4Yesu a səra mewulkey ata. Da ray ŋgene, aa cəfɗata, a ləvtar: «Ka wulkam maaya ba anda keɗe na, maja me? 5Ya gwa ya ləvey: “Mebərey akah daa saba” da daa ba, ya gwa ya ləvey: “Sləkɗey, daw ta salay akah.” Dasi mey hay cewete keɗe na, masa ta banay ŋga ləvey ŋgada yah na, wura? 6Yaw, ya wuɗey ka sərmara, yah Bəz ŋga Ndaw, yah ta gədaŋ ŋga mbəkey mebərey ŋga ndəhay da bəla keɗe. Wure keɗe, ka hətmar cek ma da key la.» Anda keɗe, Yesu, ta’, a ləvar a ndaw maahəlɓakaya heyey: «Sləkɗey, la ɓeɓele akah, daw a way!» 7Ndaw aha pərta! a sləkɗey, ta’, a daw a way. 8Daa masa ndəhay makustakaya ma hətmar cek aha mekey na, a zluram, a rəzlam. A həlmamara Gazlavay maja aŋga ma vəlar gədaŋ mahura anda keɗe a ndaw-magədaŋ. 9Yesu a sləkɗey daa slam aha, a daw. Masa aŋga fa daw na, a hətar ndaw daha mezəley Matiye. Aŋga manjakaya fa key sləra daa slam mecekeley budaw. Ta’, Yesu aa guzlar, a ləvar: «Sawa, səpya.» Da ray ŋgene, Matiye pərta! a sləkɗey, ta’, a daw asiya. 10Fa dəɓa ha nekəɗey, Yesu a daw ŋga zəmey ɗaf da way Matiye he. Daa way a, ata Yesu ta gula aŋga hay a zəmamara ɗaf a na, ta ndəhay ma cakala budaw ga leŋ ta ndəhay ma zləɓa kwakwas ŋga Mawiz. 11Masa Fariza hay ma hətmatar fa zəmam ɗaf bama ta ndəhay a na, ta’, a ləvmatar a gula hay ŋga Yesu: «Bay akwar a zəmam ɗaf ta ndəhay ma cakala budaw leŋ ta ndəhay ta mebərey hay na, kwara?» 12Yesu ma cənda mey a na, ta’, aa guzltar, a ləvtar: «Ndəhay masa wurwer na, mey ata ta ndaw ma vəlda slalak daa ba. Ama ma wuɗey mey ŋga ndaw ma vəlda slalak na, si ndəhay masa-macay hay gway. 13Ehe, sərmara mey ŋga Gazlavay mawuzlalakaya daa ɗerewel aŋga, a ləvey: “Ya wuɗey na, ndəhay a səram dey-ceceh fa ndəhay, ba na, a hərmaya gənaw hay ba.” Yaw, ndəhay ma wulkam ata ndəhay maaya fa mey ŋga Gazlavay na, Gazlavay ta slərdiwa ŋga zəlta daa ba, ama a slərdiwa na, ŋga zəley ndəhay ta mebərey.» 14Fa dəɓa ha, gula hay ŋga Jaŋ-Baptis a ŋgəcham a cakay Yesu, aa cəfɗamara, a ləvmar: «Ala ta ndəhay Fariza hay na, ala fa kam daliyam, ama gula akah hay na, a kam daliyam ba səlak na, maja me?» 15Yesu a mbəɗdatara ta mey-meŋgey, a ləvey: «Da ndaw a zəlwa ndəhay aa mekey məlak ŋga kwakwa ŋga zəmey cek na, ndəhay a, aa səmam da cakay zel-kwakwa ha daa ba daw? Ta pas ŋgene a kam daliyam ba. Ama pas a, a sawa la masa ata ma da kərzamara zel-kwakwa ha na, a kam daliyam la dəɓa. 16«Yaw, ndaw a gwa ŋga ɗəpa zana magurma ta zana mawiya daw? A key ba, maja zana mawiya maɗəpkaya na, a nəsa zana magurma ha la, zana magurma ha a da ŋgərey a dey a. 17«Asaya, ndaw a gwa a zlərey wuzam meedeɗek e aa kwene-kwene magurma ba. Da a zləra a hwaɗ a na, wuzam a, a məsley, a ŋgəra kwene-kwene he la. Anda keɗe, wuzam a leŋ kwene-kwene he a nəsam la cewete. Da ŋga key maaya na, si ndaw a zləra wuzam meedeɗek e na, aa kwene-kwene mawiya. Anda keɗe, wuzam a, aa daha, kwene-kwene may aa daha, cewete a nəsam ba.» 18Daa masa Yesu faa guzltar anda ŋgene na, ndaw mahura daa way-mewuzey-mey ŋga Gazlavay a sawa fa aŋga, ta’, a regedey fa mey aŋga, a ləvar: «Dam aɗaw ta məcey sem wure wure keɗe. Ama ya fa kaka ambahw, sawa, pa har akah a ray a amba a hətar mesəfney aŋga aa slam a cəŋga.» 19Da ray ŋgene, Yesu a lecey, a diyam asiya ta gula aŋga hay. 20Ŋgwas daha, mambaz fa mbəɗwa da hwaɗ dəga mevey kuraw a ray a cew. Daa masa Yesu fa daw na, ŋgwas aha a ŋgəchey a cakay a ta fa dəɓa, ta’, a gəsfar har fa mey ŋga zana ŋga Yesu a. 21A ka anda keɗe maja aŋga fa wulkey daa mevel aŋga, a ləvey: «Da ya gwa ŋga gəsfar har kwa fa zana aŋga na, ya mbəley la.» 22Yesu pəla! a mbəɗey dey fa dəɓa, a nəka ŋgwas aha, ta’, a ləvar: «Dəka mevel, dam aɗaw! Ka ta mbəley cay maja kah ma paya ŋga ndaw akah fara fara.» Wure wure ŋgene, ŋgwas aha ta mbəley cay. 23Fa dəɓa ha, Yesu a wuswa a way ndaw mahura heyey. A hətfatar ndəhay ma fa sləlam, asaya ndəhay makustakaya fa mbəɗam haya! haya! 24Ta’, a ləvtar a ndəhay a: «Hwam la feɗe! Dam aha ta məcey daa ba, ama a key a ney aa ɗar.» Ndəhay a, aa saŋgəram da ray a. 25Daa masa ndəhay a ma bamawa sem aa ambaw na, Yesu a mbəzey a way a, ta’, a kərza dam aha fa har. Dam a pərta! a sləkɗey. 26Mey da ray dam aha, a cəney aa wura aa wura tabiya daa hwayak a. 27Masa Yesu ma sləkɗey da way ndaw mahura heyey la na, wulaf hay cew daha, a səpmar wurzay ta mewudey, a ləvam: «Sərfandar dey-ceceh, may taw, Bəzey ŋga Davit!» 28Yesu a wusey a way na, wulaf hay cew heyey, a mbəzam asiya. Ta’, Yesu aa cəfɗata, a ləvtar: «Ka wulkam na, ya gwa ŋga wurkwara dey akwar daw?» A mbəɗdamara, a ləvmar: «Ahaw, Bay Mahura.» 29Da ray ŋgene, aŋga gas! gas! a gəsfatar har fa dey ŋga wulaf hay a, ta’, a ləvtar: «Dey akwar ŋga wuram anda akwar ma təɓmara ya gwa ŋga wurkwara.» 30Dey ata wur! wur! a wuram. Yesu a kətata, a ləvtar: «Jəkam sləmay maaya maaya, ndaw a da cənda cek masa ma key ta akwar keɗe ba.» 31Ama ndəhay cew kaa heyey, a mbəkdamara slam aha nekəɗey na, ta’, a kadamara mey da ray Yesu a ndəhay daa hwayak a tabiya. 32Masa ndəhay Yesu ma wurtara dey heyey fa bamawa da way a la na, ta’, a handamar ndaw daha ma gwa ŋgaa guzley ba, maja aŋga ta malula da ray. 33Ta’, Yesu a ɓəla malula da ray ndaw a, ndaw aha aa guzley dəɓa. Da ray ŋgene, ndəhay tabiya feteɗe a rəzlam, a ləvam: «Dəga ŋga menjey aləkwa, ya ta hətkwa cek ma key anda keɗe daa hwayak ŋga Israyel keɗe daa ba.» 34Ama ndəhay Fariza hay na, aa guzlam, a ləvam: «Ara bay ŋga mesəfney maaya ba hay ma vəlar gədaŋ ŋga ɓəley malula da ray ndəhay.» 35Yesu fa pəkta berney hay ta slala hay masa gweegwe ta dəhwa ŋga Galile. Feteɗe faa sərkadata ndəhay daa way ata hay mewuzey mey ŋga Gazlavay, fa wuzey Mey-maaya-mawiya da ray mewey ŋga Bay Gazlavay da ray ndəhay, asaya, fa mbəley ndəhay daa macay hay wura wura cəpa leŋ ndəhay maahəlɓatakaya tabiya. 36Masa Yesu ma hətatar ndəhay makustakaya na, dey-ceceh a kar maja a gəram, gədaŋ ata daa saba, ata anda təɓaŋ hay manjar mecəkwer. 37Maja ŋgene ta’, a ŋgatar mey a gula aŋga hay, a ləvtar: «Cek ta key la ga da ley, ama ndəhay pəreh ŋga kamərwa ŋgada way. 38Anda keɗe, kamar ambahw a bay ŋga ley a, ŋga slərwa ndəhay mekele saya a dey a ŋga kawa cek hay da ley a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\