Fəlepi hay 1

1Ara yah Pawl leŋ Timawte, ndəhay ma ka sləra ŋga Yesu Kəriste, ma wuzlalamakwara leeter keɗe. Ya wuzlalamakwara ŋgada akwar, ndəhay ŋga Gazlavay tabiya daa berney ŋga Fəlepi, akwar masa macəmkaya ta Yesu Kəriste. Asaya, ta ŋgada akwar, bay-ray hay, ta ndəhay ma jəna ndəhay ŋga Yesu. 2Anja Papa aləkwa, Bay Gazlavay, ta Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ŋga pəsmakwar mey, asaya, ŋga njadamakwar daa zazay. 3Daa masa ya fa wulkey da ray akwar na, ya fa kar suse a Papay Bay Gazlavay maja akwar. 4Daa masa ya fa dərey daŋgay a Gazlavay maja akwar na, ya faa səmey, 5maja dəga akwar ma təɓmara mey ŋga Yesu haa wure keɗe, akwar fa jənmaya ŋga wuzey Mey-maaya-mawiya. 6Gazlavay ta zla sləra maaya ha la da wuzlah akwar. Ya səra fara fara a handa la fa mey fa mey, haa aa mendəvey a ta pas masa Yesu Kəriste ma da vəhwa. 7Masa ya fa wulkey da ray akwar tabiya ta meesəmey kaa na, ara cek maaya kalah, maja ya fa wuɗkwar kalah. Akwar ta vəlmaya gədaŋ la. Ŋgene, kwa wure keɗe yah daa fərsəne, kwa yah fa mey ŋga ndəhay ma ka sariya, ya fa wuzdatara Mey-maaya-mawiya na, ara mey fara fara. Maja ŋgene, akwar tabiya ta hətam mepəsey-mey ŋga Gazlavay la anda yah. 8Ahaw, ya fa wuɗkwar tabiya ta mewuɗey-vaw ma sawa ta fa Yesu Kəriste. Gazlavay a səra, mey aɗaw keɗe ara mey masa fara fara. 9Daa medərey-daŋgay aɗaw a Gazlavay maja akwar na, ya faa cəfɗa amba ka wuɗam vaw ma fəna ma fəna, amba ka sərmara mey masa fara fara maaya maaya, asaya, amba ka sərmara cek masa maaya ŋga key. 10Anda keɗe, ka sərmara ŋga wunkey cek maaya ta maaya ba la amba ta pas masa Kəriste ma da vəhwa na, a hətfakwar, akwar ndəhay maaya, manjar mebərey. 11Asaya, ka da kam cek maaya ta cəveɗ e mandaw mandaw ta gədaŋ ŋga Yesu Kəriste. Anda keɗe, ndəhay a da namar ray a Gazlavay, a da həlmamara. 12Məlma aɗaw hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, ya wuɗey ka sərmara kwa ya fa sərey banay na, banay a, ta jəna Mey-maaya-mawiya la ŋga daw fa mey fa mey. 13Fara fara, ndəhay tabiya ma jəɗmara way ŋga bay, ta ndəhay mekele tabiya feɗe, a sərmara yah daa fərsəne na, maja Kəriste. 14Asaya, har-gədaŋ ŋga məlma aɗaw hay ta pamara Bay Mahura Yesu la ŋga ndaw ata ma fəna ma fəna maja yah daa fərsəne. Da ray ŋgene, ta hətam gədaŋ la ŋga wuzdamara mey ŋga Gazlavay fa mey fa mey, ta mandərzay daa dey daa ba. 15Ya səra fara fara, ndəhay siya hay da wuzlah ata, a wuzdamara mey da ray Kəriste ta səleŋ maja yah, a wuɗam ŋga nəsmara mezəley aɗaw. Ama siya hay na, a wuzdamara mey a ta mevel maaya. 16Ndəhay a, a kamara anda keɗe na, maja fa wuɗmaya, a sərmara Bay Gazlavay ma slərdiwa feɗe amba ya wuzdatara Mey-maaya-mawiya na, ara mey masa fara fara. 17Ndəhay masa səleŋ hay heyey, a wuzdamara mey da ray Kəriste na, a key ŋgene, a wuɗam ŋga key sləra ŋga Gazlavay ta cəveɗ e ba, ama a wuɗam ŋga sərdamaya banay saya a ray masa yah daa fərsəne keɗe. 18Kwa a wuzdamara mey ŋga Kəriste ta mevel maaya, kwa ta mevel maaya ba na, mey aɗaw da hwaɗ a me? Kwa a wuzdamara kwara kwara na, yah na, ya faa səmey maja mey ŋga Kəriste fa daw fa mey fa mey. Ahaw, yaa səmey la ma fəna, 19maja ya səra, banay hay a ŋgene a da ka amba ya ləhey maja medərey-daŋgay akwar ŋgada Bay Gazlavay maja yah, ta mejəney ma sawa ta fa Mesəfney ŋga Yesu Kəriste . 20Cek masa yah ma səkwa, masa yah ma wuɗey kalah na, ya wuɗey hwaray a kaya da ray menjey aɗaw ba səlak. Anda keɗe, ya wuɗey ya njey ta gədaŋ dəga wure keɗe haa ŋga sərmataw amba ndəhay a namar ray a Kəriste maja yah, kwa yah ta dey, kwa a kəɗmaya vagay. 21Ŋgada yah, cek mahura daa menjey aɗaw na, ara Kəriste. Yaw, meməcey na, ara cek aɗaw mehətey. 22Ama da yah ta dey na, ya gwa ya key sləra maaya ŋga jəney ndəhay la saya. Wure keɗe, ya səra cəveɗ masa yah ma da ley saba. 23Ya fa wulkey cew cew. Ya wuɗey kalah na, ya mbəkda bəla keɗe amba ya daw ya njam ta Kəriste. Ara cek maaya kalah. 24Ama cek mahura ma fəna saya na, si ya njey ta dey amba ya jənkwar ɗagay. 25Maja ŋgene, ya fa səra fara fara ya njey da bəla keɗe la ɗagay, asaya, ya səra ya da njey ta akwar tabiya amba ya jənkwar ŋga təɓa mey ŋga Gazlavay ma fəna ma fəna, asaya, amba kaa səmam daa cəveɗ aŋga. 26Ta pas masa yah ma da daw fa akwar saya na, ka həlmamara Yesu Kəriste la ma fəna saya, maja yah ta akwar. 27Cek mahura na, si menjey akwar a key letek anda Mey-maaya-mawiya ŋga Kəriste ma ləvey. Kwa ya ta hətey har la ŋga daw fa akwar, kwa ya ta hətey har daa ba, ya wuɗey ya cənda na, akwar manjatakaya maaya maaya daa mey ŋga Gazlavay, mevel akwar macəmkaya letek, akwar fa kəɗam vaw ta mevel pal, amba ndəhay a təɓmara Mey-maaya-mawiya ha ta mevel maaya. 28Ka da zluram ta masa-gəra akwar hay ba səlak. Akwar ma zluram ba ŋgene na, fa wuzda masa-gəra akwar hay a ata daa cəveɗ ŋga meezəɗey, ama akwar na, daa cəveɗ ŋga meləhey. Ara cek masa Gazlavay ma ka. 29Ahaw, Bay Gazlavay ta kakwar maaya la amba ka təɓmara mey ŋga Kəriste. Ŋga təɓey mey aŋga daada ba, ama amba ka səram banay maja aŋga may. 30Zleezle daa masa yah da cakay akwar na, akwar ma hətmaya la ya fa kəɗey vaw ta masa-gəra hay daa sləra ŋga Yesu. Wure keɗe, akwar fa cəndamara ya fa kəɗey vaw saya. Akwar may fa kəɗam vaw daa sləra ha anda yah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\