Fəlepi hay 2

1Akwar macəmkaya ta Kəriste keɗe na, fa vəlkwar gədaŋ, ba diya? Mewuɗey-vaw aŋga fa vəlkwar gədaŋ, ba diya? Akwar macəmkaya ta Mesəfney ŋga Gazlavay, ba diya? Akwar fa səram dey-ceceh fa ndəhay, ba diya? 2Anda keɗe, ya fa ləvkwar, wuɗam vaw, cəmdamara ɗay akwar letek, cəmdamara mevel akwar letek, mewulkey akwar letek, amba yaa səmey ma fəna ma fəna. 3Ka da kam cek maja ray akwar daada ba. Ka da pamata ray akwar ŋga mahura hay ba, ama nəkmata ndəhay anda a fənmakwar, namatar ray. 4Kwa waawa a da səpey cek ŋga jəna ray aŋga daada ba, ama ŋga jəney ndəhay mekele da wuzlah akwar may. 5Da wuzlah akwar na, kam cek anda Yesu Kəriste ma ka. 6Aŋga na, letek ta Gazlavay, ama ta ŋgene he cəpa, ta səpey cəveɗ amba a pa ray aŋga anda Gazlavay daa ba. 7Ama mbak! a mbəkdərwa bay aŋga ta meweɗey aŋga da vaɗ, a pa ray aŋga ŋga ndaw ma ka sləra ŋga ndəhay, a yawa, aŋga ndaw-magədaŋ. Daa masa aŋga ndaw-magədaŋ na, 8a pa ray aŋga ŋga mecəhe, a nar ray a Gazlavay mandaw mandaw haa a vəlda ray aŋga ŋga məcey, kwa fa hwadam mazlaŋgalakaya . 9Ara maja ŋgene, Gazlavay leŋ! a la aa slam da vaɗ, slam maaya ma fənta slam hay tabiya. A par mezəley ma fəna mezəley ŋga cek hay cəpa. 10Da ray ŋgene, cek hay tabiya kwa da vaɗ, kwa da bəla keɗe, kwa ndəhay maməctakaya hay, a da həslmar ray a Yesu a, a da ragadamata mereŋgwez ata hay fa mey aŋga. 11Asaya, ndəhay tabiya a da wuzdamara Yesu Kəriste na, ara Bay Mahura. Anda keɗe, a da həlmamara Gazlavay Papaŋ maja. 12Jam aɗaw hay, daa masa yah da wuzlah akwar na, akwar fa cənmar mey a Gazlavay mandaw mandaw. Ŋgene ara cek maaya. Ama kwa wure keɗe yah da wuzlah akwar daa ba keɗe na, cənmar mey mandaw mandaw anda yah da wuzlah akwar cəŋga. Ŋgene ara cek maaya ma fəna saya. Da ray ŋgene, kamara sləra masa Gazlavay ma vəldakwara haa mendəvey a, ta meney ray ga fa mey aŋga. Anda keɗe, akwar fa wuzdamara Gazlavay ta ləhdakwar sem. 13Kamara anda keɗe maja ara Gazlavay ma ka sləra aŋga daa mevel akwar, amba ka wuɗam ŋga key cek masa ma mbafar, asaya, amba ka hətam gədaŋ ŋga key cek maaya masa aŋga ma wuɗey ŋga key. 14Daa menjey akwar tabiya na, ka da kam cek ta meeŋgurey-mey ba, ta meyey-mey ba, 15amba ka təram ŋga ndəhay masa mey da ray ata daa ba, manjar mebərey. Anda meləvey, da wuzlah ndəhay manjar ŋga kətey ta ndəhay manəstakaya hay da bəla keɗe na, ka da njam, akwar bəza hay ŋga Gazlavay, mebərey fa akwar daa ba. Anda keɗe, ka da waɗam da wuzlah ata anda wurzla hay ma waɗam da gazlavay da vaɗ, 16maja akwar fa wuzdamatara mey ma vəltar heter mendəvey ba. Da akwar fa kamara anda keɗe na, ta pas masa Kəriste ma da vəhwa, ŋgene ya gwa ya həsley ray la fa mey ŋga Gazlavay maja akwar. Ŋgene, a wuzdərwa sləra aɗaw masa yah ma ka ta gədaŋ la a palah, ara sləra saw ba. 17Metəɓey mey akwar ara anda cek mevəley a Gazlavay. Kwa da ndəhay a kəɗmaya vagay, meməcey aɗaw a tərey anda cek mevəley a Gazlavay a dey cek masa akwar ma vəldamara a Gazlavay. Da anda keɗe na, ya faa səmey, ya wuɗey amba akwar may kaa səmam anda yah. 18Akwar may, maaya na, kaa səmam kəne, anda keɗe, sasəmkwa daa slam a. 19Ya fa wulkey fara fara, da Bay Mahura Yesu ta wuɗey la na, daa ɗar a keɗe ya slərda Timawte la fa akwar. Masa ta vəhwa cay na, a kadiwa mey masa aa ma cəndərwa fa akwar, amba mey a, a vəlya gədaŋ. 20Ndaw fa wulkey da ray akwar anda yah na, daa ba, si Timawte pal. Aŋga na, fa wulkey fara fara da ray akwar. 21Ndəhay siya hay tabiya a səpam cek si ŋgada ata gway, a wulkam da ray cek masa Yesu Kəriste ma wuɗey ba. 22Ama Timawte na, ka sərmara ya kam sləra cew e amba Mey-maaya-mawiya a daw fa mey fa mey. Aŋga ta jənya la ga anda bəzey ma kam sləra ta papaha. Da ray ŋgene, akwar ta saŋgalamara la, ka sərmara aŋga ndaw ma ka sləra ta cəveɗ e. 23Anda keɗe, ya wuɗey ŋga slərey fa akwar na, aŋga. Ya da slərda na, ta pas masa ta ɗəslmara sariya aɗaw cay. 24Asaya, ya wulkey da Bay Mahura ta wuɗey la na, yah may, gweegwe cay, ya daw fa akwar. 25Məlma aləkwa Epafərawdit, ndaw masa akwar ma slərdamiwa amba a sawa a jənya daa cek hay masa yah ma wuɗey heyey na, ala ta kam sləra la cew e. Aŋga ta jənya la, anda ndaw ma jəney mandala aŋga daa vəram. Ama wure keɗe, ya wulkey si ya slərdakwara, 26maja matakwam akwar tabiya fa kar, a wuɗey ŋga hətkwar fa dey. Ta wulkey la ga, maja akwar ma cəndamara vaw ta car la. 27Fara fara vaw ta car la ga, nekəɗey a məcey. Ama Gazlavay ta sərfar dey-ceceh la, ta mbəlda sem. A sərey dey-ceceh na, fa aŋga pal ba, ama fa yah may. A wuɗey amba ya sərey banay ma fəna ma fəna ba. 28Yaw, ya wuɗey ya slərdakwara fiyaw fiyaw amba da masa akwar ma hətmar la saya na, kaa səmam. Anda keɗe, yah kwa, ya gwa ya wulkey ga saba. 29Ta pas masa ta wusey la na, təɓmara ta meesəmey ga, maja aŋga məlmakw akwar daa mecəmey-ray ŋga Bay Mahura. Həslmar ray ŋgada ndaw masa anda ŋgene, 30maja nekəɗey a məcey daa sləra ŋga Kəriste. Ta təɓa la ŋga vəlda kwa heter aŋga amba a jənya maja akwar tabiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\