Filemaŋw 1

1Ara yah Pawl, ndaw daa fərsəne maja sləra ŋga Yesu Kəriste ma wuzlalakawa leeter keɗe, ala ta məlma aləkwa Timawte. Ya wuzlalamakawa ŋgada kah, Filemaŋw, jam ala masa aləkwa ma kakwa sləra ŋga Gazlavay bama. 2Asaya, ya wuzlalamatara ŋgada dam-mama aləkwa Apiya, leŋ ŋgada Arkip, ndaw masa ma jənndakwar daa cəveɗ ŋga Yesu anda ndaw ma jəney ndaw daa vəram. Ya wuzlalamatara ŋgada ndəhay ŋga Yesu ma kusam da way akah may. 3Anja Papa aləkwa, Bay Gazlavay, ta Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ŋga pəsmakwar mey, asaya, ŋga njadamakwar daa zazay. 4Mandaw mandaw masa ya fa dərey daŋgay a Gazlavay na, ya fa sərfadaka, Filemaŋw. Ya fa kar suse maja kah, 5maja ya cənda kah fa wuɗta ndəhay ŋga Gazlavay tabiya, ka fa pa Bay Mahura Yesu ŋga ndaw akah fara fara. 6Da masa ya fa dərey daŋgay na, ya faa cəfɗa Gazlavay ŋga jənndakwar ŋga sərey mepəsey-mey aŋga tabiya masa aləkwa ma hətkwa ta fa Kəriste maja aləkwa macəmkaya, aləkwa fa pakwa Yesu ŋga ndaw aləkwa fara fara. 7Məlma aɗaw, mewuɗey-vaw akah taa səmdaya la, ta vəlya gədaŋ la kwa ara mey ba, maja kah ma dəktar mevel a ndəhay ŋga Gazlavay. 8Yaw, yaa cəfɗaka ŋga key cek masa yah ma da ləvka keɗe maja ka wuɗta ndəhay ŋga Yesu. Yah təɗe ŋga təkaka ɗay ŋga ka cek aha maja yah na, ndaw-meslərey ŋga Kəriste. 9Ama ya təkaka ɗay ba. Maja ya wuɗka kalah, maaya na, yaa cəfɗaka taa cəfɗey. Ara yah, Pawl, ndaw-maraw masa majəwkaya daa fərsəne maja yah ma wuzey mey ŋga Yesu Kəriste, maa cəfɗaka, 10ya fa kaka ambahw maja Awnezim. Aŋga ta tərey sem anda bəzey aɗaw daa fərsəne keɗe, maja ara yah ma ka amba a təɓa mey ŋga Gazlavay. 11Zleezle na, Awnezim e ta jənka daa ba, ama wure keɗe na, a jənka la anda aa ma jənya. 12Wure keɗe ya fa slərdakawa, aŋga masa anda mevel aɗaw. 13Yah daa fərsəne maja yah ma wuzda Mey-maaya-mawiya. Ya wuɗey na, anja a njey da cakay aɗaw mandaw mandaw daa masa yah daa fərsəne keɗe amba a jənya aa slam a ŋga akah. 14Ama ya wuɗey ŋga ndəvda mey da ray Awnezim e yah taava aɗaw ba, si kah ma təɓa mewulkey aɗaw da ray a la ɗagay. Ŋga key cek maaya na, ya wuɗey ŋga təkaka ɗay ta təkey ba, ama si ka key cek masa maaya anda mevel akah ma wuɗey. 15Da Awnezim e ta mbəkdaka sem ŋga ɗar nekəɗey, amba fa dəɓa ha a vəhey, ka njam ŋga tar kwa. 16Kwa aŋga beke akah na, wure keɗe aŋga beke daada saba, maja aŋga məlma aləkwa mawuɗkaya kalah daa mey ŋga Yesu. Yah na, ya wuɗa kalah, ama ya səra ka da wuɗa ma fənya. Ka da wuɗa maja aŋga beke akah, asaya, ka da wuɗa maja aŋga məlmakw daa mey ŋga Bay Mahura Yesu. 17Anda keɗe, da ka fa paya ŋga mandala akah daa sləra ŋga Yesu na, təɓa Awnezim e anda kah ma təɓya. 18Da ta kaka cek maaya ba la, da ta zəmka dəvaz akah la na, ŋgene, mey a tabiya a ray aɗaw. 19Ehe, ya wuzlalakawa mey keɗe ta har aɗaw, yah Pawl ma da pəlkawa. Kah may, dəvaz aɗaw da ray akah daha. Ara yah ma ka amba ka təɓa mey ŋga Yesu ŋga hətey heter mendəvey ba na, ka sərfada saba daw? 20Ambahw məlma aɗaw, kayawa cek keɗe maja mewuɗey-vaw ŋga Bay Mahura Yesu. Dəkya mevel maja aləkwa macəmkaya ta Kəriste. 21Daa masa ya fa wuzlalakawa leeter kaa na, ya səra fara fara ka pey sləmay la fa mey aɗaw, ka da ka anda yah ma wuɗey. Ya səra cek masa kah ma da ka na, a fəna cek masa yah maa cəfɗaka ŋga key. 22Ya fa wuɗey ŋgaa cəfɗaka cek pal saya, ɗiyaya slam ŋga ney da way akah, maja ya wulkey Gazlavay a cənda medərey-daŋgay akwar la, a vəhdaya la fa akwar saya. 23Epafəras masa ala daa fərsəne cew e maja Yesu Kəriste, a cakwar har ha. 24Yaw, Mark, Aristarke, Demas, leŋ Luk, ndəhay masa ala ma kam sləra ŋga Gazlavay bama, a camakwar har may. 25Anja maaya ŋga Bay Mahura Yesu Kəriste ŋga njey ta akwar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\