Cek ma wuzar a Jaŋ 10

1Fa dəɓa ha, yah, Jaŋ, ya hətey maslaŋ mekele masa ta gədaŋ fa pawa salay da gazlavay da vaɗ. Aŋga masərtakaya ta gazlavay ŋga var. Ray aŋga matulakakaya ta kwalay. Dey aŋga a weɗey anda pas. Salay aŋga hay a nəkam anda neneh ŋga awaw maazəma. 2Maslaŋ a, aa ta ɗerewel mecəhe mawurkaya da har. Salay aŋga hay maazlakatakaya, salay ŋga zəmay aa da ray bəlay, salay ŋga gula aa da ray hwiyak. 3Maslaŋ a, a wudey ta gədaŋ, anda mabar maa zlehey. Masa aa ma wudey cay na, ya cəney var maa bəcey dey maasala ŋga mbəɗdara mey a, a maslaŋ a. 4Masa var a maa bəcey ta meeguzley cay na, anja ya da wuzlala mey a. Ama, ya cəney ɗay ŋga ndaw mekele da gazlavay da vaɗ maa guzlya, a ləvey: «Ka da wuzlala cek masa var maa guzldərwa ŋgene ba. Ka da kada a ndaw ba.» 5Ta’, maslaŋ masa ma pa salay aŋga pal a ray yam, laŋgar a ray hwiyak heyey, a baŋgaɗa har-zəmay ŋgada vaɗ, 6a mbeɗey ta mezəley ŋga Gazlavay, ndaw masa aa daha ŋga sərmataw, ara aŋga ma ləma slam da vaɗ ta cek hay da hwaɗ a cəpa, leŋ slam da hwayak ta cek hay da hwaɗ a cəpa. Asaya, ara aŋga ma katərwa bəlay hay ta cek hay da hwaɗ a cəpa. A mbeɗey, a ləvey: «Cek ma da key heyey na, cek ma da təka daa saba. 7Yaw, daa masa maslaŋ ŋga dey maasala ha ma da fa taalam aŋga keɗe na, Gazlavay a da ndəvda cek maɓadakaya masa aa ma wulkey ŋga ka. Cek maɓadakaya ha na, ara cek masa aŋga ma wuzdatara ŋgada ma ka sləra aŋga hay, ndəhay ma təla mey aŋga hay zleezle.» 8Cay, ɗay masa yah, Jaŋ, yah ma cənda da gazlavay kaa heyey aa guzlya saya, a ləvey: «Daw ta təɓa ɗerewel mawurkaya heyey masa da har maslaŋ, salay pal da ray yam, laŋgar da ray hwiyak katay.» 9Fa dəɓa ha, ta’, ya daw fa maslaŋ a heyey dəɓa, ya ləvar: «Vəldiwa ɗerewel mecəhe keɗe.» Maslaŋ a, a mbəɗdiwa, a ləvey: «Ehe, zəma. A da cərfaka da mey anda amam, ama da ka ta nda la a hwaɗ na, a da kaka ɗeɗəwek .» 10Cay, ta’, ya təɓa ɗerewel mecəhe kaa heyey, zam! ya zəma. Fara fara ta cərfaya la anda amam, ama daa masa yah ma nda la a hwaɗ na, ta tərey sem ɗeɗəwek. 11Asaya, a ləvya: «Si ka daw dey pal saya, ŋga wuzda mey masa Gazlavay maa guzlda da ray cek ma da key da ray səkway hay ga, da ray ndəhay daa wura daa wura, da ray hwayak hay ga maa guzlam ta mey hay mekele mekele, asaya, da ray bay hay ga.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\